CGTCatalunya.cat http://www.cgtcatalunya.cat/ Confederació General del Treball. Associació de treballadors i treballadores anarcosindicalista, de classe, autònoma, autogestionària, federalista, internacionalista i llibertària, Catalunya ca SPIP - www.spip.net CGTCatalunya.cat http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L72xH106/siteon0-dc90f.gif http://www.cgtcatalunya.cat/ 106 72 Llei de Serveis Socials de Catalunya, Cartera de Serveis Socials i Decret de repagament de prestacions socials http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article10540 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article10540 2014-09-02T14:19:52Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya Seus de la CGT Catalunya Documentació i estudis Serveis Socials Salut Gènere Economia Retallades Solidaritat <p>Llei 12/2007 d´11 d´octubre de serveis socials de Catalunya :<br class='autobr' /> Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011 (prorrogada):<br class='autobr' /> Ordre bsf 130/2014, de 22 d'abril, per la qual s'estableixen els criteris per determinar la capacitat econòmica (repagament serveis socials):<br class='autobr' /> Decret de repagament de prestacions socials<br class='autobr' /> Capítol I<br class='autobr' /> Determinació de la capacitat econòmica<br class='autobr' /> Article 2<br class='autobr' /> Capacitat econòmica<br class='autobr' /> La capacitat econòmica comprèn el total de recursos econòmics de (...)</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique153" rel="directory">LLeis, Reials Decrets i normes reguladores</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot124" rel="tag">Seus de la CGT Catalunya</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot142" rel="tag">Documentació i estudis</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot116" rel="tag">Serveis Socials</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot88" rel="tag">Salut</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot37" rel="tag">Gènere</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot121" rel="tag">Economia</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot96" rel="tag">Retallades</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot50" rel="tag">Solidaritat</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L84xH84/arton10540-312b6.gif" width='84' height='84' /> <div class='rss_texte'><p>Llei 12/2007 d´11 d´octubre de serveis socials de Catalunya :</p> <iframe src="//www.slideshare.net/slideshow/embed_code/38600044" width="476" height="400" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe> <p>Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011 (prorrogada):</p> <iframe src="//www.slideshare.net/slideshow/embed_code/38600590" width="476" height="400" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe> <p>Ordre bsf 130/2014, de 22 d'abril, per la qual s'estableixen els criteris per determinar la capacitat econòmica (repagament serveis socials):</p> <iframe src="//www.slideshare.net/slideshow/embed_code/38601126" width="476" height="400" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe> <p><strong>Decret de repagament de prestacions socials</strong></p> <p>Capítol I</p> <p>Determinació de la capacitat econòmica</p> <p>Article 2</p> <p>Capacitat econòmica</p> <p>La capacitat econòmica comprèn el total de recursos econòmics de què disposa la persona beneficiària.</p> <p>En la valoració de la capacitat econòmica de la persona beneficiària s'ha de tenir en compte especialment la seva renda, així com el seu patrimoni.</p> <p>Article 3</p> <p>Criteris per determinar les càrregues familiars</p> <p>3.1 Es consideren a càrrec de la persona beneficiària els membres de la unitat familiar que en depenguin econòmicament per tenir uns ingressos iguals o inferiors a l'índex de renda de suficiència de Catalunya (IRSC).</p> <p>3.2 S'entén per membres de la unitat familiar:</p> <p>a) El cònjuge o el convivent estable en parella.</p> <p>b) Els ascendents més grans de 65 anys que convisquin en l'habitatge familiar.</p> <p>c) Els descendents o les persones vinculades per raó de tutela o acolliment, que tinguin menys de 25 anys, que convisquin en l'habitatge familiar.</p> <p>d) Els descendents o les persones vinculades per raó de tutela o acolliment, de 25 anys o més, que tinguin un grau de discapacitat igual o superior al 33%, sempre que convisquin en l'habitatge familiar.</p> <p>Article 4</p> <p>Criteris per determinar la renda</p> <p>4.1 Es considera renda de la persona beneficiària els ingressos derivats del treball i del capital, així com qualssevol altres substitutius d'aquests, d'acord amb la Llei de l'impost sobre la renda de les persones físiques vigent o amb les normes fiscals que es puguin aplicar.</p> <p>4.2 Així mateix, es consideren renda els ingressos per pensions i prestacions socials, públiques o privades, que figuren com a rendes exemptes a l'impost sobre la renda de les persones físiques.</p> <p>4.3 El tractament dels ingressos procedents de l'assignació econòmica de la Seguretat Social per fill, filla o menor a càrrec, s'ha d'ajustar al que disposin les disposicions reglamentàries, les instruccions i les circulars de gestió aprovades per l'Institut Nacional de la Seguretat Social.</p> <p>4.4 Si la persona beneficiària de la prestació de servei té reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i està en situació laboral activa, dels ingressos obtinguts com a rendes del treball d'aquesta activitat laboral se n'ha de considerar únicament el 50%.</p> <p>4.5 No tenen consideració de renda les quanties de les prestacions de naturalesa i finalitat anàlogues que preveu l'article 31 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, i en particular les següents:</p> <p>a) El complement de gran invalidesa que regula l'article 139.4 del Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de la Seguretat Social.</p> <p>b) El complement de l'assignació econòmica per fill o filla a càrrec, més gran de 18 anys, amb un grau de discapacitat igual o superior al 75%, sens perjudici del que preveu l'apartat 3 d'aquest article.</p> <p>c) El complement de necessitat de tercera persona de la pensió d'invalidesa no contributiva, que preveu l'article 145 del Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de la Seguretat Social.</p> <p>d) El subsidi d'ajuda de tercera persona que crea la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social dels minusvàlids.</p> <p>e) Altres prestacions que estableixen els règims de protecció social complementaris, com les mutualitats de previsió social, que estiguin destinades a cobrir la necessitat d'atenció d'una altra persona per portar a terme les activitats bàsiques de la vida diària o de suport per a la seva autonomia personal.</p> <p>4.6 Només computen com a renda els imports obtinguts per la persona beneficiària com a conseqüència de la constitució d'un crèdit amb garantia immobiliària per a persones més grans de 65 anys o dependents, els anomenats hipoteca inversa o altres de similars sobre el seu habitatge habitual, quan la persona beneficiària rebi el servei d'atenció residencial o percebi la prestació econòmica vinculada a aquest servei, i no romangui en l'habitatge el cònjuge o el convivent estable en parella, així com altres persones a càrrec seu que determina l'article 3.</p> <p>4.7 No tenen la consideració de renda l'ajut econòmic que estableix l'article 27 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, els ajuts que preveu la Llei 35/1995, d'11 de desembre, d'ajuts i assistència a les víctimes de delictes violents i contra la llibertat sexual, i aquells altres ajuts de contingut igual que s'hagin pogut establir per les comunitats autònomes.</p> <p>4.8 En relació amb les rendes derivades de les assegurances privades de dependència, s'ha d'aplicar el que regulin sobre aquest aspecte el ministeri amb competències en matèria d'economia i hisenda i la Generalitat de Catalunya respecte de les seves competències fiscals en la matèria.</p> <p>4.9 A l'efecte de renda es considera la darrera informació disponible a l'Agència Tributària, un cop s'ha actualitzat, si escau, l'import corresponent als rendiments de treball i, en especial, els provinents de pensions.</p> <p>4.10 En el supòsit de declaració conjunta de l'impost sobre la renda de les persones físiques, la suma d'ingressos computables s'ha de distribuir en parts iguals entre els dos cònjuges declarants.</p> <p>Article 5</p> <p>Criteris per determinar el patrimoni</p> <p>5.1 Es considera patrimoni net a l'efecte de copagament el conjunt de béns i drets de contingut econòmic dels quals és titular la persona beneficiària amb deducció de les càrregues i els gravàmens que disminueixin el seu valor, així com dels deutes i les obligacions personals als quals hagi de respondre.</p> <p>5.2 En el cas del patrimoni immobiliari, el valor a computar ha de ser el valor cadastral. En el cas que aquest valor no es pugui obtenir, cal tenir en compte el valor del bé que consti en la darrera escriptura notarial de transmissió de la seva titularitat.</p> <p>Si la persona interessada considera que el preu de mercat de l'habitatge està per sota dels dos valors esmentats, pot aportar una taxació efectuada per experts independents en el marc d'una societat legalment inscrita en els registres que correspongui, i s'acceptarà el valor que resulti d'aquesta taxació.</p> <p>5.3 En els supòsits de cotitularitat, únicament es té en consideració el percentatge de propietat que correspon a la persona beneficiària.</p> <p>5.4 L'habitatge habitual de la persona beneficiària només computa a l'efecte de patrimoni quan aquesta rebi el servei d'atenció residencial o percebi la prestació econòmica vinculada a aquest servei, i no romanguin en l'habitatge el cònjuge o el convivent estable en parella, així com altres persones a càrrec seu que determina l'article 3. En aquest cas, al valor que resulti del que estableix l'apartat 1 d'aquest article, cal aplicar-hi l'exempció que per habitatge habitual estableixi, si escau, la normativa de l'impost sobre el patrimoni.</p> <p>5.5 En la determinació del patrimoni, tampoc computen els béns i els drets aportats a un patrimoni protegit especialment que regulen el capítol VII del títol II del llibre segon del Codi civil de Catalunya i la Llei 41/2003, de 18 de novembre, de protecció patrimonial de les persones amb discapacitat i de modificació del Codi civil, de la Llei d'enjudiciament civil i de la normativa tributària amb aquesta finalitat, del qual sigui titular la persona beneficiària, mentre hi hagi tal afectació. No obstant això, sí que computen les rendes derivades d'aquest patrimoni que no s'integrin en aquest.</p> <p>5.6 En la determinació del patrimoni computen les disposicions patrimonials fetes per la persona beneficiària en els quatre anys immediatament anteriors a la presentació de la sol·licitud de prestacions del Sistema, en els termes que estableix la disposició addicional cinquena de la Llei 41/2007, de 7 de desembre, per la qual es modifica la Llei 2/1981, de 25 de març, de regulació del mercat hipotecari, i altres normes del sistema hipotecari i financer, de regulació de les hipoteques inverses i de l'assegurança de dependència i per la qual s'estableix determinada norma tributària.</p> <p>5.7 La persona beneficiària ha de presentar una declaració responsable sobre la seva situació patrimonial, que inclogui les dades rellevants per a la determinació del patrimoni segons els apartats anteriors a aquest article, així com una relació que contingui, almenys, el següent:</p> <p>a) Béns immobles, de naturalesa rústica o urbana, amb el seu valor cadastral a 31 de desembre.</p> <p>b) Dipòsits i comptes bancaris, comptes financers o altre tipus d'imposicions en compte, valorats pel saldo a 31 de desembre.</p> <p>c) Títols valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis, com lletres, pagarés, bons i altres instruments similars, negociables en mercats organitzats, computats pel seu valor a 31 de desembre.</p> <p>d) Títols representatius de la participació en fons propis d'entitats de qualsevol tipus, com accions, participacions socials, fons d'inversió i d'altres similars, computats pel seu valor a 31 de desembre.</p> <p>5.8 Les referències que fa aquest article a la data 31 de desembre són respecte a l'any anterior a l'any en què es tramita la sol·licitud de prestacions del Sistema.</p> <p>Article 6</p> <p>Quantitat mínima garantida per a despeses personals, per a les persones beneficiàries de les prestacions de servei</p> <p>6.1 En la determinació de la participació de la persona beneficiària en el finançament de les prestacions de servei no gratuïtes se li ha de garantir una quantitat dels seus ingressos per a despeses personals.</p> <p>6.2 Els coeficients per calcular aquesta quantitat estan referits a l'IRSC i varien segons la tipologia de servei. Aquests percentatges són els que figuren a l'annex d'aquesta Ordre.</p> <p>6.3 En el supòsit que el cònjuge de la persona beneficiària de la prestació de servei, o convivent estable en parella, sigui també beneficiari d'una prestació de servei residencial i la seva capacitat econòmica sigui inferior al 50% de la quantitat mínima garantida per a despeses personals que li correspondria, la quantitat mínima garantida per a despeses personals de la persona beneficiària s'ha d'incrementar amb un 10% de l'IRSC.</p> <p>6.4 En el supòsit de persones beneficiàries de dues o més prestacions de servei no gratuïtes, el coeficient a aplicar de garantia d'ingressos es té en compte una sola vegada i és el més gran d'aquests.</p> <p>Article 7</p> <p>Criteris de valoració de la capacitat econòmica</p> <p>La capacitat econòmica de la persona beneficiària és la corresponent a la seva renda, incrementada amb un percentatge del seu patrimoni net, que s'estableix d'acord amb els intervals d'edat següents:</p> <p>Amb menys de 36 anys: 1% del patrimoni net.</p> <p>De 36 a 64 anys: 3% del patrimoni net.</p> <p>A partir de 65 anys: 5% del patrimoni net.</p> <p>Article 8</p> <p>Reduccions a aplicar en la capacitat econòmica</p> <p>En la determinació de la capacitat econòmica de les persones beneficiàries dels serveis no gratuïts, cal tenir en compte les reduccions següents:</p> <p>8.1 Reducció per càrregues familiars, en el cas que es compleixin els criteris de l'article 3.</p> <p>a) En el cas de cònjuge o convivent estable en parella, la reducció a aplicar ha de ser la diferència entre l'import de l'IRSC i els ingressos del cònjuge o convivent estable en parella, a fi de garantir-li fins al 100% d'aquest indicador.</p> <p>Si al cònjuge o el convivent estable en parella se li assigna l'import de la declaració conjunta de l'impost sobre la renda de les persones físiques d'acord amb el que especifica l'article 4.10, l'import assignat es considera ingrés del cònjuge a l'efecte del càlcul de la reducció del paràgraf anterior.</p> <p>b) En el cas dels ascendents, la reducció a aplicar ha de ser la diferència entre el 70% de l'import de l'IRSC i els ingressos de l'ascendent, a fi de garantir-li fins al 70% de l'indicador.</p> <p>c) En el cas de fills o filles de menys de 25 anys, la reducció a aplicar ha de ser el 70% de l'IRSC per a cada fill o filla a càrrec de la persona beneficiària.</p> <p>d) En el cas de fills o filles més grans de 25 anys que tinguin un grau de discapacitat igual o superior al 33%, la reducció a aplicar ha de ser el 150% de l'IRSC per a cada fill o filla que en aquestes circumstàncies estiguin a càrrec del beneficiari.</p> <p>8.1.1 Les reduccions per càrregues familiars per fill o filles que especifiquen els punts c) i d) de l'apartat anterior s'han d'aplicar al 50% quan ambdós progenitors tinguin ingressos.</p> <p>8.1.2 En els supòsits de separació, divorci o nul·litat matrimonial, si la persona beneficiària és pagadora d'una anualitat per aliments en virtut de resolució judicial, s'ha de reduir l'import d'aquesta anualitat.</p> <p>8.2 Reducció per compensar el manteniment de la llar, en el cas que la persona beneficiària o les persones que es considera que estan a càrrec seu, d'acord amb els criteris de l'article 4, romanguin en el domicili familiar.</p> <p>a) En el cas que hi hagi lloguer o hipoteca de l'habitatge habitual, la reducció ha de ser l'import d'aquesta càrrega, fins a un import màxim equivalent al 100% de l'IRSC.</p> <p>b) En el cas que l'habitatge habitual sigui de propietat i estigui lliure de càrregues, l'import de la reducció ha de ser l'equivalent al 20% de l'IRSC.</p> <p>c) Quan ambdós cònjuges disposin d'ingressos, o en els supòsits de declaració conjunta de l'impost sobre la renda de les persones físiques, l'import de la reducció per compensar el manteniment de la llar s'ha de dividir al 50% entre els dos cònjuges.</p> <p>Article 9</p> <p>Capacitat econòmica disponible</p> <p>La capacitat econòmica disponible anual és el resultat de descomptar, de la capacitat econòmica de la persona beneficiària obtinguda d'acord amb l'article 7, les reduccions de l'article 8 i la quantitat mínima garantida de l'article 6.</p> <p>Capítol II</p> <p>Determinació de la participació de la persona beneficiària en el finançament de les prestacions de servei no gratuïtes</p> <p>Article 10</p> <p>Participació de la persona beneficiària en el finançament de les prestacions de servei no gratuïtes</p> <p>10.1 L'import màxim de participació de la persona per a cada prestació de servei no gratuïta és el que consta a la Cartera de serveis socials vigent com a copagament, amb les actualitzacions corresponents fetes d'acord amb la normativa aplicable.</p> <p>10.2 Per determinar la participació de la persona beneficiària en el finançament de la prestació de servei, s'ha de tenir en compte la capacitat econòmica disponible anualment per la persona beneficiària, en còmput mensual, i es fixa d'acord amb els supòsits següents:</p> <p>a) Si la capacitat econòmica disponible és inferior a l'import del copagament establert per a la prestació de servei, la participació de la persona és l'import de la capacitat econòmica disponible.</p> <p>b) Si la capacitat econòmica disponible és igual o superior a l'import del copagament establert per a la prestació de servei, la participació de la persona coincideix amb l'import establert per a aquesta prestació.</p> <p>c) Si la capacitat econòmica disponible és negativa per l'aplicació de les reduccions de l'article 8 i de la quantitat mínima garantida per a despeses personals, la persona beneficiària no ha de participar en el seu finançament.</p> <p>10.3 En el cas que la persona beneficiària compatibilitzi un servei amb la prestació econòmica per a cures a l'entorn familiar i suport als cuidadors no professionals o amb la prestació econòmica d'assistent personal i sigui alhora beneficiària de prestacions de naturalesa i finalitat anàlogues que preveu l'article 31 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, aquestes s'han de deduir de l'import de la prestació econòmica. En el cas que siguin superiors a l'import de la prestació econòmica compatibilitzada, la diferència s'ha de destinar al copagament del servei.</p> <p>10.4 En tot cas, la participació de la persona beneficiària en el finançament del servei calculat d'acord amb els apartats anteriors no pot superar el 90% del cost de referència de la prestació de servei residencial o el 65% de les altres prestacions de serveis de la Cartera de serveis socials.</p> <p>10.5 Sens perjudici del que estableixen els apartats 1 i 4 anteriors, quan la persona beneficiària de la prestació de servei no gratuïta percebi una pensió o prestació econòmica, o complement de pensió o prestació econòmica que detalla l'article 4.5, aquest import s'ha de destinar al finançament del cost del servei fins a assolir l'import del cost de referència de la Cartera de serveis socials.</p> <p>Capítol III</p> <p>Tramitació dels procediments</p> <p>Article 11</p> <p>Competència per a la tramitació dels procediments</p> <p>11.1 La tramitació dels procediments per determinar la participació de la persona beneficiària en el finançament de les prestacions de servei no gratuïtes de la Cartera de serveis socials, incloses la gestió, la liquidació i la recaptació, correspon al departament competent en matèria de serveis socials, mitjançant l'òrgan que tingui atribuïdes aquestes funcions.</p> <p>11.2 La recaptació es pot delegar en les entitats que facin la prestació del servei.</p> <p>Article 12</p> <p>Actualització i revisió</p> <p>12.1 La informació econòmica de les persones beneficiàries s'ha d'actualitzar anualment, preferentment en el primer trimestre de cada any.</p> <p>12.2 Així mateix, l'Administració pot aplicar directament sobre els imports de les pensions i les prestacions que percebi la persona beneficiària els índexs i les variacions percentuals publicats oficialment. Els efectes es produeixen a partir de l'1 de gener de l'any corresponent.</p> <p>12.3 L'import de la participació de les persones beneficiàries en el finançament dels serveis s'ha de revisar d'acord amb l'actualització de la Cartera de serveis socials i la resta de normativa aplicable, tenint en compte les variacions en la situació personal i econòmica de la persona beneficiària que repercuteixin en la seva capacitat econòmica o grau de dependència.</p> <p>12.4 La revisió es pot fer d'ofici o a sol·licitud de la persona interessada.</p> <p>12.5 La persona beneficiària de la prestació de servei ha de posar en coneixement de l'òrgan competent per a la tramitació dels procediments qualsevol canvi en la seva situació econòmica o personal que pugui repercutir en l'import de la seva participació econòmica en el finançament dels serveis o de les prestacions econòmiques reconegudes.</p> <p>Article 13</p> <p>Recaptació</p> <p>13.1 L'òrgan competent ha de promoure la participació de la persona usuària en el cost del servei mitjançant la compensació en origen de les pensions econòmiques públiques de les quals sigui beneficiària, d'acord amb el que estableix l'article 67.3 de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials.</p> <p>13.2 En el cas que es produeixin impagaments de forma reiterada i injustificada, el departament competent en matèria de serveis socials, mitjançant l'òrgan que tingui atribuïdes aquestes funcions, ha d'iniciar els tràmits legals adients per rescabalar-se dels imports deguts.</p> <p>Article 14</p> <p>Comprovació de dades</p> <p>14.1 La declaració responsable de la persona interessada amb la finalitat d'obtenir o mantenir el reconeixement del dret a les prestacions faculta l'òrgan competent per verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen.</p> <p>14.2 Així mateix, l'òrgan competent pot consultar les dades disponibles en altres administracions públiques, d'acord amb el que preveu la disposició addicional setena de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.</p> <p>14.3 La inexactitud, la falsedat o l'omissió de caràcter essencial en les dades que consten a la declaració responsable o en els documents que l'acompanyen que afectin directament el càlcul de la capacitat econòmica de la persona beneficiària poden donar lloc, amb l'audiència prèvia a la persona interessada, a la suspensió o l'extinció de la prestació, a més de les responsabilitats de qualsevol altre tipus en què pogués incórrer la persona beneficiària. En el cas de prestacions econòmiques pot comportar, a més, la devolució de les quantitats percebudes indegudament i en el supòsit de participació insuficient en el cost dels serveis, l'obligació de reemborsar la diferència.</p> <p>14.4 D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal han de ser tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar els procediments a què es refereix aquesta Ordre, d'acord amb els principis de proporcionalitat, seguretat i confidencialitat que estableix la normativa sobre protecció de dades.</p> <p>Disposicions addicionals</p> <p>Primera</p> <p>Referències a l'índex de renda de suficiència de Catalunya</p> <p>Les mencions que fa aquesta Ordre a l'índex de renda de suficiència de Catalunya es refereixen a l'import anual d'aquest índex, que estableix la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya.</p> <p>Segona</p> <p>Càlcul de la capacitat econòmica en altres prestacions de la Cartera de serveis socials</p> <p>Els criteris que estableix aquesta Ordre per determinar la capacitat econòmica s'apliquen a les prestacions de servei no gratuïtes incloses a la Cartera de serveis socials i a les prestacions econòmiques d'atenció a la situació de dependència.</p> <p>Per a la resta de prestacions econòmiques incloses a la Cartera de serveis socials, que tinguin com a requisit determinar la capacitat econòmica de la persona beneficiària, aquesta s'ha de calcular d'acord amb el que estableixi la normativa reguladora corresponent.</p> <p>Disposició derogatòria</p> <p>Queden derogades expressament les disposicions i els preceptes següents:</p> <p>a) Ordre ASC/432/2007, de 22 de novembre, per la qual es regulen els preus públics i el règim de participació de les persones beneficiàries en el finançament dels serveis del Sistema per a l'autonomia i l'atenció a la dependència (SAAD) en l'àmbit territorial de Catalunya.</p> <p>b) Articles 1.2.b) i 4.3 de l'Ordre ASC/433/2007, de 23 de novembre, per la qual s'estableixen els criteris per determinar l'import de les prestacions econòmiques del Sistema per a l'autonomia i l'atenció a la dependència (SAAD) en l'àmbit territorial de Catalunya.</p> <p>Disposició final</p> <p>Aquesta Ordre entra en vigor el primer dia del mes següent al de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.</p> <p>Barcelona, 22 d'abril de 2014</p> <p>Neus Munté i Fernàndez</p> <p>Consellera de Benestar Social i Família</p> <p><strong>Annex</strong></p> <p>Percentatges per determinar la quantitat mínima garantida per a despeses personals en les prestacions de servei no gratuïtes</p> <p><strong>Prestació i % de l'IRSC garantit (El percentatge no garantit si el particular no troba altres serveis o recursos per completar,pot veure´s sense dret a prestació social</strong></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Servei de centre de dia per a gent gran de caràcter temporal o permanent: 100%</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Servei de llar residència per a gent gran de caràcter temporal o permanent: 50%</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Servei de residència assistida per a gent gran amb risc social de caràcter permanent: 20%</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Servei de residència assistida per a gent gran de caràcter permanent. Grau II: 20%</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Servei de residència assistida per a gent gran de caràcter permanent. Grau III: 20%</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Servei de residència assistida per a gent gran amb risc social de caràcter temporal: 40%</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Servei de residència assistida per a gent gran de caràcter temporal. Grau II: 40%</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Servei de residència assistida per a gent gran de caràcter temporal. Grau III: 40%</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Servei d'habitatge tutelat per a gent gran de caràcter temporal o permanent: 75%</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Servei de promoció de l'autonomia personal per a persones amb dependència ateses en centres sociosanitaris de llarga estada: 20%</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Servei de promoció de l'autonomia personal per a persones amb dependència ateses en hospitals de dia: 100%</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Servei de promoció de l'autonomia personal per a persones amb dependència ateses en centres de llarga estada psiquiàtrica: 20%</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Servei de centre de dia d'atenció especialitzada temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual: 100%</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Servei de llar amb suport per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport intermitent: 75%</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport intermitent: 50%</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport limitat: 50%</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport limitat (trastorns de conducta): 50%</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport extens: 50%</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport extens (trastorns de conducta): 50%</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport generalitzat: 50%</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Servei de centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport extens: 20%</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Servei de centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport extens (trastorn de conducta): 20%</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Servei de centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport generalitzat: 20%</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Servei de centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitat de suport generalitzat (amb problemes de salut o de salut mental afegits): 20%</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Servei de centre de dia d'atenció especialitzada temporal o permanent per a persones amb discapacitat física: 100%</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Servei de llar amb suport per a persones amb discapacitat física amb necessitat de suport intermitent: 75%</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat física amb necessitat de suport intermitent: 50%</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat física amb necessitat de suport limitat: 50%</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Servei de centre residencial temporal per a persones amb discapacitat física amb necessitat de suport extens: 40%</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Servei de centre residencial temporal per a persones amb discapacitat física amb necessitat de suport generalitzat: 40%</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Servei de centre residencial permanent per a persones amb discapacitat física amb necessitat de suport extens: 20%</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Servei de centre residencial permanent per a persones amb discapacitat física amb necessitat de suport generalitzat: 20%</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Servei d'assistència personal de suport en l'acompanyament a activitats laborals, ocupacionals i formatives per a persones amb discapacitat física: 125%</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Servei d'assistència personal de suport a la vida autònoma i d'integració social i comunitària per a persones amb discapacitat física: 125%</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Servei d'assistència personal de suport en l'acompanyament a activitats laborals, ocupacionals i formatives per a persones amb discapacitat sensorial sordceguesa: 125%</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Servei d'assistència personal de suport a la vida autònoma i d'integració social i comunitària per a persones amb discapacitat sensorial sordceguesa: 125%</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Servei de llar amb suport temporal o permanent per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental: 75%</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental: 50%</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Servei de pis amb suport per a persones amb drogodependències, intensitat baixa: 75%</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Servei de pis amb suport per a persones amb drogodependències, intensitat alta: <br class='autobr' /> 75%</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Servei de comunitat terapèutica per a persones amb drogodependències, intensitat baixa: 40%</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Servei de comunitat terapèutica per a persones amb drogodependències, intensitat mitjana: 40%</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Servei de comunitat terapèutica per a persones amb drogodependències, intensitat alta: 40%</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Servei temporal de llar amb suport per a persones afectades pel virus VIH/SIDA, intensitat baixa: 75%</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Servei temporal de llar amb suport per a persones afectades pel virus VIH/SIDA, intensitat alta: 75%</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Servei temporal de llar residència per a persones afectades pel virus VIH/SIDA: 50%</p> <p>FONT: <br /><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www20.gencat.cat/docs/dasc/03Ambits%20tematics/15Serveissocials/Cartera_serveis_socials/Enllasos/Decret142-10Cartera_SS_2010-2011.pdf" class='spip_out' rel='external'>GENCAT DECRET 142/2010</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6612/1352088.pdf" class='spip_out' rel='external'>GENCAT ORDRE BSF/130/2014</a></p> <p><strong>Més informació:</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="https://bsf.gencat.cat/ccs/llista.do" class='spip_out' rel='external'>Llistat de Prestacions de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública</a></strong></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www14.gencat.cat/sacgencat/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=13844" class='spip_out' rel='external'>Indicador Renda de Suficiència fixat per Pressupostos de la Generalitat</a></p></div> Llei Orgànica de Protecció de Dades de caracter personal #LOPD http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article10539 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article10539 2014-09-02T11:49:46Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya Legislació Drets humans Serveis Socials Justícia Institucions públiques Salut <p>Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal #LOPD: <br class='autobr' /> FONT: ADMINISTRACIÓ JUSTÍCIA GENCAT</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique153" rel="directory">LLeis, Reials Decrets i normes reguladores</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot137" rel="tag">Legislació</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot129" rel="tag">Drets humans</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot116" rel="tag">Serveis Socials</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot130" rel="tag">Justícia</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot138" rel="tag">Institucions públiques</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot88" rel="tag">Salut</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH86/arton10539-ded20.jpg" width='150' height='86' /> <div class='rss_texte'><p>Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal #LOPD:</p> <iframe src="//www.slideshare.net/slideshow/embed_code/38595451" width="476" height="400" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe> <p>FONT: <a href="http://administraciojusticia.gencat.cat/web/.content/documents/arxius/lo15_1999lopdcp.pdf" class='spip_out' rel='external'>ADMINISTRACIÓ JUSTÍCIA GENCAT</a></p></div> Declaració Universal dels Drets Humans #DDHH http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article10538 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article10538 2014-09-02T11:38:45Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya Drets humans Justícia Internacionalisme <p>Adoptada i proclamada per l'Assemblea General de les Nacions Unides, resolució 217 A (III), de 10 de desembre de 1948.<br class='autobr' /> PREÀMBUL Considerant que el reconeixement de la dignitat inherent i dels drets iguals i inalienables de tots els membres de la família humana és el fonament de la llibertat, la justícia i la pau en el món,<br class='autobr' /> Considerant que el desconeixement i el menyspreu dels drets humans han originat actes de barbàrie que han ultratjat la consciència de la humanitat; i que s'ha proclamat com (...)</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique153" rel="directory">LLeis, Reials Decrets i normes reguladores</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot129" rel="tag">Drets humans</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot130" rel="tag">Justícia</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot49" rel="tag">Internacionalisme</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH107/arton10538-6cccd.jpg" width='150' height='107' /> <div class='rss_texte'><p><i>Adoptada i proclamada per l'Assemblea General de les Nacions Unides, resolució 217 A (III), de 10 de desembre de 1948.</i></p> <p><strong>PREÀMBUL</strong><br class='autobr' /> Considerant que el reconeixement de la dignitat inherent i dels drets iguals i inalienables de tots els membres de la família humana és el fonament de la llibertat, la justícia i la pau en el món,</p> <p>Considerant que el desconeixement i el menyspreu dels drets humans han originat actes de barbàrie que han ultratjat la consciència de la humanitat; i que s'ha proclamat com l'aspiració més elevada de tothom l'adveniment d'un món on els éssers humans, deslliurats del temor i la misèria, puguin gaudir de llibertat d'expressió i de creença,</p> <p>Considerant que és essencial que els drets humans siguin protegits per un règim de dret per tal que les persones no es vegin forçades, com a últim recurs, a la rebel_lió contra la tirania i l'opressió,</p> <p>Considerant també que és essencial de promoure el desenvolupament de relacions amistoses entre les nacions,</p> <p>Considerant que els pobles de les Nacions Unides han ratificat en la Carta llur fe en els drets humans fonamentals, en la dignitat i el valor de la persona humana i en la igualtat de dret d'homes i dones; i que han decidit de promoure el progrés social i millorar el nivell de vida dins d'una llibertat més àmplia, Considerant que els Estats membres s'han compromès a assegurar, en cooperació amb l'Organització de les Nacions Unides, el respecte universal i efectiu dels drets humans i les llibertats fonamentals,<br class='autobr' /> Considerant que una concepció comuna d'aquests drets i llibertats és de la més gran importància per al ple compliment d'aquest compromís,</p> <p>L'Assemblea General<br class='autobr' /> Proclama aquesta Declaració Universal de Drets Humans com l'ideal comú a assolir per a tots els pobles i nacions amb el fi que cada persona i cada institució, inspirant-se constantment en aquesta Declaració, promoguin, mitjançant I'ensenyament i l'educació, el respecte a aquests drets<br class='autobr' /> i llibertats i assegurin, amb mesures progressives nacionals i internacionals, el seu reconeixement i aplicació universals i efectius, tant entre els pobles dels Estats membres com entre els dels territoris sota llur jurisdicció.</p> <p><strong>Article 1</strong><br class='autobr' /> Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de consciència, i han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres.</p> <p><strong>Article 2</strong><br class='autobr' /> Tothom té tots els drets i llibertats proclamats en aquesta Declaració, sense cap distinció de raça, color, sexe, llengua, religió, opinió política o de qualsevol altra mena, origen nacional o social, fortuna, naixement o altra condició.<br class='autobr' /> A més, no es farà cap distinció basada en l'estatut polític, jurídic o internacional del país o del territori al qual pertanyi una persona, tant si és independent com si està sota administració fiduciària, si no és autònom, o està sota qualsevol altra limitació de sobirania.</p> <p><strong>Article 3</strong><br class='autobr' /> Tota persona té dret a la vida, a la llibertat i a la seva seguretat.</p> <p><strong>Article 4</strong><br class='autobr' /> Ningú no serà sotmès a esclavitud o servitud: I'esclavitud i el tràfic d'esclaus són prohibits en totes llurs formes.</p> <p><strong>Article 5</strong><br class='autobr' /> Ningú no serà sotmès a tortures ni a penes o tractes cruels, inhumans o degradants.</p> <p><strong>Article 6</strong><br class='autobr' /> Tota persona té el dret arreu al reconeixement de la seva personalitat jurídica.</p> <p><strong>Article 7</strong><br class='autobr' /> Tots són iguals davant la llei i tenen dret, sense cap distinció, a igual protecció per la llei. Tots tenen dret a igual protecció contra qualsevol discriminació que violi aquesta Declaració i contra qualsevol incitació a una tal discriminació.</p> <p><strong>Article 8</strong><br class='autobr' /> Tota persona té dret a un recurs efectiu prop dels tribunals nacionals competents que l'empari contra actes que violin els seus drets fonamentals reconeguts per la constitució o per la llei.</p> <p><strong>Article 9</strong><br class='autobr' /> Ningú no serà detingut, pres o desterrat arbitràriament.</p> <p><strong>Article 10</strong><br class='autobr' /> Tota persona té dret, en condicions de plena igualtat, a ser escoltada públicament i amb justícia per un tribunal independent i imparcial, per a la determinacio dels seus drets i obligacions o per a l'examen de qualsevol acusació contra ella en matèria penal.</p> <p><strong>Article 11</strong><br class='autobr' /> 1. Tots els acusats d'un delicte tenen el dret que hom presumeixi la seva innocència fins que no es provi la seva culpabilitat segons la llei en un judici públic, en què hom li hagi assegurat totes les garanties necessàries per a la seva defensa.<br class='autobr' /> 2. Ningú no serà condemnat per actes o omissions que en el moment que varen ésser<br class='autobr' /> comesos no eren delictius segons el dret nacional o internacional. Tampoc no s'imposarà cap pena superior a l'aplicable en el moment de cometre el delicte.</p> <p><strong>Article 12</strong><br class='autobr' /> Ningú no serà objecte d'intromissions arbitràries en la seva vida privada, la seva família, el seu domicili o la seva correspondència, ni d'atacs al seu honor i reputació. Tothom té dret a la protecció de la llei contra tals intromissions o atacs.</p> <p><strong>Article 13</strong><br class='autobr' /> 1. Tota persona té dret a circular lliurement i a triar la seva residència dins les fronteres de cada Estat.<br class='autobr' /> 2. Tota persona té dret o sortir de qualsevol país, àdhuc el propi, i a retornar-hi.</p> <p><strong>Article 14</strong><br class='autobr' /> 1. En cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil en altres països i a beneficiar-se'n.<br class='autobr' /> 2. Aquest dret no podrà ser invocat contra una persecució veritablement originada per<br class='autobr' /> delictes comuns o per actes oposats als objectius i principis de les Nacions Unides.</p> <p><strong>Article 15</strong><br class='autobr' /> 1. Tota persona té dret a una nacionalitat.<br class='autobr' /> 2. Ningú no serà privat arbitràriament de la seva nacionalitat, ni del dret de canviar de<br class='autobr' /> nacionalitat.</p> <p><strong>Article 16</strong><br class='autobr' /> 1. Els homes i les dones, a partir de l'edat núbil, tenen dret, sense cap restricció per motius de raça, nacionalitat o religió, a casar-se i a fundar una família. Gaudiran de drets iguals pel que fa al casament, durant el matrimoni i en la seva dissolució.<br class='autobr' /> 2. Nomes es realitzarà el casament amb el lliure i ple consentiment dels futurs esposos.<br class='autobr' /> 3. La família és l'element natural i fonamental de la societat i té dret a la protecció de la societat i de l'Estat.</p> <p><strong>Article 17</strong><br class='autobr' /> 1. Tota persona té dret a la propietat, individualment i col_lectiva.<br class='autobr' /> 2. Ningú no serà privat arbitràriament de la seva propietat.</p> <p><strong>Article 18</strong><br class='autobr' /> Tota persona té dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió; aquest dret inclou la llibertat de canviar de religió o de creença, i la llibertat, individualment o col lectivament, en públic o en privat, de manifestar la seva religió o creença per mitjà de l'ensenyament, la pràctica, el culte i l'observança.</p> <p><strong>Article 19</strong><br class='autobr' /> Tota persona té dret a la llibertat d'opinió i d'expressió; aquest dret inclou el de no ser molestat a causa de les pròpies opinions i el de cercar, rebre i difondre les informacions i les idees per qualsevol mitjà i sense límit de fronteres.</p> <p><strong>Article 20</strong><br class='autobr' /> 1. Tota persona té dret a la llibertat de reunió i d'associació pacífiques.<br class='autobr' /> 2. Ningú no pot ser obligat a pertànyer a una associació.</p> <p><strong>Article 21</strong><br class='autobr' /> 1. Tota persona té dret a participar en el govern del seu país, directament o per mitjà de representants lliurement elegits.<br class='autobr' /> 2. Tota persona té dret, en condicions d'igualtat, a accedir a les funcions públiques del seu país.<br class='autobr' /> 3. La voluntat del poble és el fonament de l'autoritat de l'Estat; aquesta voluntat ha<br class='autobr' /> d'expressar-se mitjançant eleccions autèntiques, que hauran de fer-se periòdicament per sufragi universal i igual i per vot secret o per altre procediment equivalent que garanteixi la llibertat del vot.</p> <p><strong>Article 22</strong><br class='autobr' /> Tota persona, com a membre de la societat, té dret a la seguretat social i a obtenir, mitjançant l'esforç nacional i la cooperació internacional, segons l'organització i els recursos de cada país, la satisfacció dels drets econòmics, socials i culturals indispensables per a la seva dignitat i el lliure desenvolupament de la seva personalitat.</p> <p><strong>Article 23</strong><br class='autobr' /> 1. Tota persona té dret al treball, a la lliure elecció de la seva ocupació, a condicions<br class='autobr' /> equitatives i satisfactòries de treball, i a la protecció contra l'atur.<br class='autobr' /> 2. Tota persona, sense cap discriminació, té dret a salari igual per igual treball.<br class='autobr' /> 3. Tothom que treballa té dret a una remuneració equitativa i satisfactòria que asseguri per a ell i la seva família una existència conforme a la dignitat humana, completada, si cal, amb altres mitjans de protecció social.<br class='autobr' /> 4. Tothom té dret a constituir sindicats per a la defensa dels seus interessos i a afiliar-s'hi.</p> <p><strong>Article 24</strong><br class='autobr' /> Tota persona té dret al descans i al lleure i, particularment, a una limitació raonable de la jornada de treball i a vacances periòdiques pagades.</p> <p><strong>Article 25</strong><br class='autobr' /> 1. Tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri, per a ell i la seva família, la salut i el benestar, especialment quant a alimentació, vestir, habitatge, assistència mèdica i als serveis socials necessaris; també té dret a la seguretat en cas d'atur, malaltia, incapacitat, viduïtat, vellesa o altra manca de mitjans de subsistència independent de la seva voluntat.<br class='autobr' /> 2. La maternitat i la infantesa tenen dret a una cura i a una assistència especials. Tots els infants, nascuts d'un matrimoni o fora d'un matrimoni, gaudeixen d'igual protecció social.</p> <p><strong>Article 26</strong><br class='autobr' /> 1. Tota persona té dret a l'educació. L'educació serà gratuïta, si més no, en la instrucció elemental i fonamental. La instrucció elemental serà obligatòria. L'ensenyament tècnic i professional es posarà a l'abast de tothom, i l'accés a l'ensenyament superior serà igual per a tots en funció dels mèrits respectius.<br class='autobr' /> 2. L'educació tendirà al ple desenvolupament de la personalitat humana i a l'enfortiment del respecte als drets humans i a les llibertats fonamentals; promourà la comprensió, la tolerància i l'amistat entre totes les nacions i grups ètnics o religiosos, i fomentarà les activitats de les Nacions Unides per al manteniment de la pau.<br class='autobr' /> 3. El pare i la mare tenen dret preferent d'escollir la mena d'educació que serà donada als seus fills.</p> <p><strong>Article 27</strong><br class='autobr' /> 1. Tota persona té dret a participar lliurement en la vida cultural de la comunitat, a gaudir de les arts i a participar i beneficiar-se del progrés científic.<br class='autobr' /> 2. Tota persona té dret a la protecció dels interessos morals i materials derivats de les<br class='autobr' /> produccions científiques, literàries o artístiques de què sigui autor.</p> <p><strong>Article 28</strong><br class='autobr' /> Tota persona té dret a un ordre social i internacional en què els drets i llibertats proclamats en aquesta Declaració puguin ser plenament efectius.</p> <p><strong>Article 29</strong><br class='autobr' /> 1. Tota persona té deures envers la comunitat, ja que només en aquesta li és possible el lliure i ple desenvolupament de la seva personalitat.<br class='autobr' /> 2. En l'exercici dels drets i les llibertats, tothom estarà sotmès només a les limitacions establertes per la llei i únicament amb la finalitat d'assegurar el reconeixement i el respecte deguts als drets i llibertats dels altres i de complir les justes exigències de la moral, de l'ordre públic i del benestar general en una societat democràtica.<br class='autobr' /> 3. Aquests drets i llibertats mai no podran ser exercits en oposició als objectius i principis de les Nacions Unides.</p> <p><strong>Article 30</strong><br class='autobr' /> Res en aquesta Declaració no podrà interpretar-se en el sentit que doni cap dret a un Estat, a un grup o a una persona a emprendre activitats o a realitzar actes que tendeixin a la supressió de qualsevol dels drets i llibertats que s'hi enuncien</p> <iframe src="//www.slideshare.net/slideshow/embed_code/38595451" width="476" height="400" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe> <p>Més informació:</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://ca.wikipedia.org/wiki/Drets_humans" class='spip_out' rel='external'>DRETS HUMANS VIQUIPÈDIA</a></p></div> Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l´autonomia personal i atenció a les persones amb dependència http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article9217 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article9217 2013-01-02T09:03:00Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya Situació econòmica Institucions públiques Serveis Socials <p>Llei 39/ 2006, de 14 de desembre, de promoció de l´autonomia personal i atenció a les persones amb dependència from CGT Catalunya</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique153" rel="directory">LLeis, Reials Decrets i normes reguladores</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot83" rel="tag">Situació econòmica</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot138" rel="tag">Institucions públiques</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot116" rel="tag">Serveis Socials</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH112/arton9217-f7242.jpg" width='150' height='112' /> <div class='rss_texte'><iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/22517170" width="479" height="511" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC;border-width:1px 1px 0;margin-bottom:5px" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen> </iframe> <div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="http://www.slideshare.net/CGTCatalunya/llei-39-2006-de-14-de-desembre-de-promoci-de-lautonomia-personal" title="Llei 39/ 2006, de 14 de desembre, de promoció de l´autonomia personal i atenció a les persones amb dependència" target="_blank">Llei 39/ 2006, de 14 de desembre, de promoció de l´autonomia personal i atenció a les persones amb dependència</a> </strong> from <strong><a href="http://www.slideshare.net/CGTCatalunya" target="_blank">CGT Catalunya</a></strong> </div></div> Carta Social Europea. Estrasburg (1996) http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article7703 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article7703 2012-08-24T03:02:00Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya <p>Carta Social Europea. Estrasburg (1996): Carta Social Europea . Estrasburg(1996) from CGT Catalunya</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique153" rel="directory">LLeis, Reials Decrets i normes reguladores</a> <div class='rss_texte'><p>Carta Social Europea. Estrasburg (1996):</p> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/14067920" width="479" height="511" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC;border-width:1px 1px 0;margin-bottom:5px" allowfullscreen> </iframe> <div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="http://www.slideshare.net/CGTCatalunya/carta-social-europea-estrasburg1996" title="Carta Social Europea . Estrasburg(1996)" target="_blank">Carta Social Europea . Estrasburg(1996)</a> </strong> from <strong><a href="http://www.slideshare.net/CGTCatalunya" target="_blank">CGT Catalunya</a></strong> </div></div> <div class='rss_ps'><iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/14067920" width="479" height="511" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC;border-width:1px 1px 0;margin-bottom:5px" allowfullscreen> </iframe> <div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="http://www.slideshare.net/CGTCatalunya/carta-social-europea-estrasburg1996" title="Carta Social Europea . Estrasburg(1996)" target="_blank">Carta Social Europea . Estrasburg(1996)</a> </strong> from <strong><a href="http://www.slideshare.net/CGTCatalunya" target="_blank">CGT Catalunya</a></strong> </div></div> Llei de la dependència. Promoció de l´autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. Llei 39/2006: http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article7697 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article7697 2012-08-24T03:01:00Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya Serveis Socials <p>Llei de la dependència. Promoció de l´autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. Llei 39/2006: <br class='autobr' /> FONT: GENCAT.CAT</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique153" rel="directory">LLeis, Reials Decrets i normes reguladores</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot116" rel="tag">Serveis Socials</a> <div class='rss_texte'><p>Llei de la dependència. Promoció de l´autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. Llei 39/2006:</p> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/14059719?hostedIn=slideshare&page=upload" width="476" height="400" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe> <p>FONT: <a href="http://www20.gencat.cat/docs/dasc/03Ambits%20tematics/10Dependencia/Llei_Dependencia/lleiestataldep.pdf" class='spip_out' rel='external'>GENCAT.CAT</a></p></div> <div class='rss_ps'><iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/14059719?hostedIn=slideshare&page=upload" width="476" height="400" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></div> Text refós de la llei general de la Seguretat Social. Reial Decret Legislatiu 1/1994 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article7688 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article7688 2012-01-01T19:28:00Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya Legislació <p>Text refós de la llei general de la Seguretat Social. Reial Decret Legislatiu 1/1994 : <br class='autobr' /> FONT: BOE.ES</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique153" rel="directory">LLeis, Reials Decrets i normes reguladores</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot137" rel="tag">Legislació</a> <div class='rss_texte'><p>Text refós de la llei general de la Seguretat Social. Reial Decret Legislatiu 1/1994 :</p> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/14053370?hostedIn=slideshare&page=upload" width="476" height="400" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe> <p>FONT: <a href="http://www.boe.es/boe/dias/1994/06/29/pdfs/A20658-20708.pdf" class='spip_out' rel='external'>BOE.ES</a></p></div> <div class='rss_ps'><iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/14053370?hostedIn=slideshare&page=upload" width="476" height="400" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></div> Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article7687 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article7687 2012-01-01T17:01:00Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya <p>Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril: <br class='autobr' /> FONT:BOE.ES</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique153" rel="directory">LLeis, Reials Decrets i normes reguladores</a> <div class='rss_texte'><p>Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril:</p> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/14052061?hostedIn=slideshare&page=upload" width="476" height="400" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe> <p>FONT:<a href="http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1986-9865" class='spip_out' rel='external'>BOE.ES</a></p></div> <div class='rss_ps'><iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/14052061?hostedIn=slideshare&page=upload" width="476" height="400" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></div> Llei de Bases de Règim Local. Llei 7/1985 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article7686 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article7686 2012-01-01T16:48:00Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya Legislació <p>FONT: BOE.ES</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique153" rel="directory">LLeis, Reials Decrets i normes reguladores</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot137" rel="tag">Legislació</a> <div class='rss_texte'><iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/14051926?hostedIn=slideshare&page=upload" width="476" height="400" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe> <p>FONT: <a href="http://www.boe.es/boe/dias/1985/04/03/pdfs/A08945-08964.pdf" class='spip_out' rel='external'>BOE.ES</a></p></div> <div class='rss_ps'><iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/14051926?hostedIn=slideshare&page=upload" width="476" height="400" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></div> Carta Europea d´Autonomia Local http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article7685 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article7685 2012-01-01T16:40:00Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya Legislació - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique153" rel="directory">LLeis, Reials Decrets i normes reguladores</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot137" rel="tag">Legislació</a> <div class='rss_texte'><iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/14051830?hostedIn=slideshare&page=upload" width="476" height="400" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></div> <div class='rss_ps'><iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/14051830?hostedIn=slideshare&page=upload" width="476" height="400" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></div>