CGTCatalunya.cat http://www.cgtcatalunya.cat/ Confederació General del Treball. Associació de treballadors i treballadores anarcosindicalista, de classe, autònoma, autogestionària, federalista, internacionalista i llibertària, Catalunya ca SPIP - www.spip.net CGTCatalunya.cat http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L72xH106/siteon0-dc90f.gif http://www.cgtcatalunya.cat/ 106 72 Guia per combatre l'assetjament laboral http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article12739 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article12739 2018-02-14T17:49:13Z text/html ca Coordinació del Catalunya Formació Salut Laboral <p>Totes les persones, al món laboral, tenim el dret i l'obligació de relacionar-nos amb un tracte respectuós i digne, així com a la salvaguarda dels nostres drets laborals fonamentals.<br class='autobr' /> L'assetjament laboral i/o sexual per raó de sexe suposa un greu atemptat contra la dignitat de les persones, per això les empreses hauran de vetllar pel compliment d'un entorn laboral lliure de tot tipus d'assetjament a les seves respectives àrees i hauran de garantir el dret a la intimitat, a la dignitat, a la igualtat (...)</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique78" rel="directory">Materials de formació</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot144" rel="tag">Formació </a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot81" rel="tag">Salut Laboral</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L136xH150/arton12739-80f38.png" width='136' height='150' /> <div class='rss_texte'><p>Totes les persones, al món laboral, tenim el dret i l'obligació de relacionar-nos amb un tracte respectuós i digne, així com a la salvaguarda dels nostres drets laborals fonamentals.</p> <p>L'assetjament laboral i/o sexual per raó de sexe suposa un greu atemptat contra la dignitat de les persones, per això les empreses hauran de vetllar pel compliment d'un entorn laboral lliure de tot tipus d'assetjament a les seves respectives àrees i hauran de garantir el dret a la intimitat, a la dignitat, a la igualtat i a la no discriminació per raó de sexe. També el dret a la seguretat, a la salut i integritat física i moral, i el dret a la llibertat sexual.</p> <p><strong>Què és l'Assetjament Laboral</strong></p> <p>L'assetjament o mobbing laboral és un comportament o conducta abusiva dirigida a degradar psicològicament a la persona treballadora, minant-li l'autoestima i la moral mitjançant una fustigació i una situació de violència psicològica continuada. Aquesta violència arriba a produir una lesió de la dignitat i de la integritat.</p> <p>També es considera assetjament quan es produeix una conducta discriminatòria que danya la seva dignitat i crea un entorn de treball hostil, humiliant, ofensiu i intimidatori. Està comunament acceptat que per ser considerat mobbing les conductes d'assetjament han de ser sistemàtiques, és a dir recurrents i per tant tenir una periodicitat, la cosa que no està tan clara és la concreció d'aquesta periodicitat perquè cada cas presenta unes característiques diferents i, com més es concreti en petits detalls, més casos d'assetjament que no compleixen exactament aquestes característiques queden exclosos de ser considerats com a tals.</p> <p>Aquest tipus d'assetjament pot causar greus problemes psicològics, fins i tot arribant a desenvolupar-se malalties com la depressió, l'ansietat, o l'estrès i a afectar greument tant a la treballadora en el seu rendiment en el treball com en la seva vida personal.</p> <p><strong>Tipus d'Assetjament</strong></p> <p>Es defineixen en funció del rang laboral o professional de l'assetjador i de la víctima.</p> <p><strong>Vertical</strong>: quan ve causat per l'empresari/ària o els superiors jeràrquics. Moltes vegades pot estar motivat per enemistat o discriminació de qui realitza l'assetjament o per la voluntat empresarial de forçar una baixa voluntària. És el tipus d'assetjament més freqüent.</p> <p><strong>Horitzontal</strong>: quan ve causat per companys/es amb el mateix nivell. L'atac es pot donar per problemes personals o bé, perquè la persona assetjada senzillament no accepta les pautes de funcionament acceptades per la resta del grup, ja siguin aquestes tàcites o explícites. Pot ser motivat també per enemistat, enveges, discriminacions (racial, sexual, per creences…)</p> <p><strong>Sóc Víctima d'Assetjament?</strong></p> <p>Per determinar si existeix assetjament cal fer una anàlisi particular de cada cas. Aquestes són algunes situacions que poden implicar assetjament laboral:</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Separació i aïllament de la resta de companys/es, tant físicament com prohibicions de comunicar-se.</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> No donar càrrega de treball, encarregar treballs degradants o que corresponen a treballs d'inferior categoria. O per contra una sobrecàrrega excessiva de treball.</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> No poder comunicar-te amb els teus superiors o una negativa a tot el que es demana.</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Posar en qüestionament tot el que es realitza i desprestigi professional. Insults i ofenses verbals, amenaces, frases discriminatòries, intimidació…</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Tracte totalment diferenciat i discriminatori respecte a la resta de companys/es.</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Atacs a la vida privada del treballador o la treballadora.</p> <p><strong>O són ordres empresarials?</strong></p> <p>Cal saber diferenciar quan estem davant un assetjament laboral i quan davant unes ordres de l'empresari. L'empresariat té la facultat de dirigir el desenvolupament del treball, però les ordres que imparteixi han de respectar sempre els drets de la treballadora, sense atemptar contra la seva dignitat, integritat moral o física. Encara que en ocasions no es comprenguin o comparteixin les ordres rebudes, no en tots els casos hi haurà una situació d'assetjament laboral. Davant el dubte, és convenient l'assessorament d'una delegada o delegat de CGT per poder determinar si existeix la possibilitat d'assetjament laboral.</p> <p><strong>Com Afrontar l'Assetjament i quina resposta donar</strong></p> <p>Com afrontar l'assetjament dependrà de molts factors, entre ells del tipus d'assetjament, no és el mateix ser assetjat o assetjada per un company o companya que per un superior, i de les meves característiques d'enfrontament a conflictes, recursos, resiliència… Bàsicament existeixen dues actituds:</p> <p>Activa: seguretat en un mateix/a, amb possibilitats de modificar la situació i sortir airosa i enfortida.</p> <p>Passiva: amb el convenciment de no poder canviar-la. D'ella dependrà la meva resposta que pot ser la de fugir, sotmetre'm o enfrontar-me. També de les circumstàncies personals i del suport amb el qual expliqui, i, molt important, el temps de resposta: com més tarda, la resposta serà més feble.</p> <p><strong>Enfrontar-me, concentrar les meves forces i buscar aliades</strong></p> <p>Haig d'ocupar-me activament tant en el procés de defensa com en el de recuperació de la meva salut i per a això comptaré amb ajuda especialitzada. Com a mínim necessitaré:</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> L'advocat o advocada de CGT per organitzar tot el tema legal.</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Un/a psicoterapeuta que m'ajudi a mantenir el seny i a no caure en la depressió total.</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Un/a psicòloga forense que faci una avaluació del meu estat i pugui atestar sobre com m'està afectant la situació d'assetjament.</p> <p>És fonamental acudir a teràpia perquè:</p> <p>Les víctimes de qualsevol tipus de maltractament, per poder reaccionar, han de reconèixer-se primer com a víctimes.</p> <p>Per poder defensar-se han d'explicar a més amb un sistema de suport que validi i contrast les seves experiències.</p> <p>Adquiriran recursos nous, com poden ser tècniques de relaxació, que li permetin gestionar millor les situacions d'estrès.</p> <p>Verbalitzar el que estan passant i com se senten com a víctimes els ajudarà a comprendre millor la seva situació.</p> <p>Tot això ajudarà a mantenir la calma en una situació pensada per a desequilibrar-me.</p> <p>Per descomptat, buscaré recolzament en les persones properes, no tinc res del que avergonyir-me, estic sofrint un atac despietat i el meu entorn familiar i social ha de comprendre que necessito la seva ajuda.</p> <p>A més, en totes les províncies solen existir plataformes d'afectades en les quals es posa en comú informació i recursos.</p> <p>Les expertes parlen d'enfrontar-se a l'assetjador/a, però no es tracta d'actuar violentament contra ell/a. De fet, evitaré retornar a l'assetjador/a els danys soferts.</p> <p>Si malgrat ser la víctima, el colpejo, l'insulto o el vexo puc ser sancionat/da o acomiadat/da.</p> <p>És bo visualitzar-se en els moments viscuts amb l'agressor i analitzar com he d'actuar i com hauria d'haver-ho fet d'una manera assertiva. Així, la propera vegada que es produeixi una situació semblant, estaré preparada. En cas que la situació sigui insostenible, acudiré al metge/sa de capçalera, informant-li dels fets i si la situació ho requereix, sol·licitaré la baixa mèdica. Tant el metge/sa de capçalera com l'especialista poden elaborar un informe en el qual es detalli l'estat el meu estat i si pateixo alguna malaltia. Aquests informes mèdics i psicològics formaran part del conjunt de proves. Però haig de tenir clar que el/la psicòleg forense és qui més sap d'això i ha d'estar informat de tot.</p> <p>Posar al descobert les agressions del l'assetjador/a i minar-li els suports.</p> <p>Fer visible les agressions ocultes, i donar a conèixer a companys i caps la situació que s'està produint. Als caps sempre per escrit i passant-ho per registre.</p> <p>Tres accions fonamentals:</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Informar a un delegat o delegada de CGT i comitè d'empresa així com a tots els organismes competents en qüestions de salut laboral de manera que es puguin prendre mesures sobre aquest tema.</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Activar els protocols d'assetjament de l'empresa, si existeixen.</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Denunciar.</p> <p>Una de les tàctiques de l'assetjador/a és aïllar a la seva víctima. La tendència de la persona assetjada és a l'aïllament, per vergonya, per sentir-se culpable del que li està passant, per desconfiança…Amb això col·labora sense desitjar-ho amb l'assetjador/a.</p> <p>Per defensar-se de l'assetjament ha de superar aquestes dificultats i no aïllar-se, parlar-ho amb les seves persones de confiança, tant en l'entorn laboral com en el privat.</p> <p>Has de fer visible el que l'assetjador/a fa de forma dissimulada. I no avergonyir-se pel que està passant, qui ha d'avergonyir-se és l'assetjador/a, ell o ella és qui actua injustament.</p> <p>Existeixen xarxes socials a internet que tracten d'aquests problemes i a les quals també ens podem dirigir.</p> <p>L'assetjador/a, per algunes de les seves crueltats no vol testimonis, per a unes altres desitja un cor que l'aplaudeixi. Els seus mètodes són subtils, les seves agressions ocultes, solament quan l'assetjament ha aconseguit un determinat nivell es fan patents i són percebudes com a agressions tant per l'assetjat com pels testimonis. Però els possibles testimonis no són immunes al clima de terror que s'ha implantat.</p> <p>El millor testimoni serà una gravadora o càmera oculta, són legals i se solen admetre com a prova si el que grava participa en el gravat. Per contra els enregistraments fets a tercers són delicte.</p> <p>Existeixen perits forenses informàtics que validen aquest tipus de proves.</p> <p>Si no es disposa d'aquests mitjans, la persona assetjada ha d'anotar tot el que se li faci o digui el més aviat possible, amb dates i si pot ser amb cites textuals i testimonis presencials si n'hi ha. La memòria és feble i té tendència a oblidar el desagradable, l'injust, l'humiliant. Cal intentar descriure el relat dels fets de la forma més detallada i per escrit. No confiar en la memòria. És important portar una espècie de “diari de l'assetjament” o autoregistre en el qual quedi clarament reflectit:</p> <p>Moment dels fets: data i hora.<br class='autobr' /> Lloc: despatx, sala de reunions, al carrer…<br class='autobr' /> Fets concrets, per a això es poden consultar les escales d'assetjament existents o simplement relatar els fets tal com van ser.<br class='autobr' /> Testimonis.<br class='autobr' /> Reacció de la víctima i com li va afectar.</p> <p>Informar-se a CGT del protocol de l'empresa i anar acompanyat/da a les visites dels diferents organismes (departament prevenció, centres de salut, consultes d'especialistes...).</p> <p>S'està minvat cognitivament i es necessita suport, i a més els estaments reaccionaran diferent si l'assetjat compta amb un testimoni. La víctima necessitarà molt suport, una persona o diverses que estiguin amb ella.</p> <p>Preparar un dossier amb tota la documentació que recomanin tant l'advocat com els sindicats i/o les associacions de víctimes d'assetjament que serveixi per aclarir tant el dany sofert com els fets que els han produït.</p> <p><strong>Com denunciar?</strong></p> <p>Existeixen diverses opcions depenent del tipus d'assetjament, de les proves, d'on prové... S'ha de comptar amb assessorament professional, per això aconsellem acudir a CGT i posar-se en mans dels seus Serveis Jurídics.</p> <p><strong>Denunciar l'assetjament sense acudir als jutjats</strong></p> <p>Posar-ho en coneixement de CGT perquè dins de l'empresa s'investigui i es prenguin les mesures necessàries. Sol funcionar solament quan és un assetjament entre companys, no per l'empresa.</p> <p>Comprovar si en el Conveni Col·lectiu existeix un protocol enfront de l'assetjament, i activar-ho. Tots els protocols tenen en comú que asseguren la confidencialitat de la persona denunciant i la rapidesa en les actuacions de la comissió investigadora.</p> <p>Denunciar-ho a la Direcció de l'empresa quan l'assetjament no prové de la pròpia Direcció ja que té l'obligació de vetllar per la teva salut. Normalment no és molt efectiva.</p> <p>Presentar una denúncia davant la Inspecció de Treball que, sense indicar qui és la treballadora denunciant, investigarà els fets. Amb el que descobreixi redactarà un acta que serveix de prova per a posteriors judicis. A més, la Inspecció pot obligar a l'empresa a cessar en l'assetjament, i podrà sancionar a l'empresa tant per ser l'origen de l'assetjament com per no haver-lo evitat.</p> <p><strong>Acudir a la via judicial</strong></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <strong>Jurisdicció Social</strong></p> <p>Procediments laborals a engegar:</p> <p><strong>Demanda per tutela de Drets Fonamentals</strong>: per a la defensa de la dignitat de la treballadora o treballador de manera que el Jutjat constati aquest assetjament i obligui a l'assetjador a cessar. És un procediment urgent i preferent.</p> <p><strong>Procediment de reclamació danys i perjudicis</strong>: al costat de l'anterior o a l'extinció es pot demanar que l'empresa pagui els danys i perjudicis suportats i derivats de l'assetjament. Serà necessari quantificar aquests danys i demostrar-los.</p> <p>Reclamar tots els drets, allò que pugui haver originat discriminació per motius de sexe i/o de gènere: diferències salarials, la condició d'indefinit, l'antiguitat, l'horari, la categoria, les hores extres…</p> <p>En alguns d'aquests procediments es pot demanar al Jutjat que autoritzi a la treballadora a no anar a treballar fins que es resolgui el judici, i que l'empresa hagi de seguir pagant el salari. I en la majoria dels casos serà necessari demandar tant a l'empresa com a l'assetjador/a. La càrrega de la prova cau del costat de la persona assetjada i no de l'assetjadora.</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <strong>Procediment Penal</strong></p> <p><strong>Contra l'assetjador/a</strong>: l'assetjament laboral pot arribar a ser un delicte per les coaccions, agressions i amenaces rebudes.</p> <p><strong>Contra l'empresa</strong>: per no haver pres les mesures necessàries contra l'assetjament o per minimitzar els danys de l'assetjament. L'assetjament laboral és castigat per l'article 173.1 del Codi Penal (CP) amb una pena de presó de sis mesos a dos anys.</p> <p><strong>Procediment Civil</strong>: Es poden sol·licitar responsabilitats extracontractuals de l'agressor/a, en el cas de no ser l'empresariat.</p> <p><strong>Procediment Contenciós-Administratiu</strong>: Quan s'és funcionària pública s'acudeix a la via contenciosa. En l'Administració Pública existeix un protocol contra l'assetjament, per sol·licitar als superiors jeràrquics que es finalitzi amb l'assetjament. En el cas de no actuar-se, existeix la possibilitat de demandar davant els Jutjats del Contenciós-Administratiu, així com demanar una indemnització per danys i perjudicis.</p> <p><strong>10 Accions Directes enfront de l'Assetjament Laboral</strong></p> <p>És un problema real. Busca informació i forma't per combatre-ho. Cerca des del primer moment assessorament psicològic professional i especialitzat.</p> <p>Des del primer moment comença a registrar proves de les agressions que sofreixes. Conserva-les fora de perill i busca assessorament legal per defensar els teus drets com a treballador/a.</p> <p>Si t'agredeixen de forma secreta i íntima, treu-ho a la llum: comparteix-ho amb companyes, caps, directius, assessors, parella, amigues i familiars. L'assetjador sol ser covard.</p> <p>No caiguis en l'aïllament social. Cal sortir cap a fora i afrontar l'assetjament amb ajuda externa.</p> <p>No reaccionis frontalment als atacs. Evita explosions d'ira o ressentiment. Aquestes són les armes de l'assetjador/a, no les teves.</p> <p>Fes front a les calúmnies i crítiques destructives de forma assertiva, sense passivitat, però tampoc amb agressivitat.</p> <p>Evita l'auto-inculpació. Tu no ets responsable del que t'està passant. Una bona autoestima és la millor vacuna contra el mobbing.</p> <p>A l'assetjador/a no hi ha qui el canviï. No sol ser útil intentar convèncer-lo o raonar.</p> <p>Esforça't per millorar la teva capacitació professional i amb això la teva empleabilitat. Et farà més fort i augmentarà les teves opcions de trobar una altra ocupació si ho desitges.</p> <p>Si la situació és greu, abans de ser destruïda psicològicament demana una baixa laboral.</p> <p><strong>Confederació General del Treball<br class='autobr' /> Sindicat Federal de Telefònica</strong></p> <p><i>>>> En document adjunt en format pdf teniu la guia en català i castellà</i></p></div> La CGT i la Negociació Col·lectiva http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article12736 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article12736 2018-01-28T16:00:00Z text/html ca Coordinació del Catalunya Formació Negociació col·lectiva <p>La CGT i la Negociació Col·lectiva<br class='autobr' /> VALORS I PRINCIPIS<br class='autobr' /> En el nostre paper reivindicatiu una de les nostres característiques ha de ser la REDISTRIBUCIÓ. L'escala salarial en una empresa és important. Definir diferents salaris per a diferents responsabilitats és una labor sindical i establir la seva proporció també. Hem d'intervenir perquè l'escala salarial tingui una proporcionalitat justa i que així sigui entesa. En la Retribució ha guanyat pes el Variable, el no regulat més que unilateralment per (...)</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique78" rel="directory">Materials de formació</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot144" rel="tag">Formació </a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot55" rel="tag">Negociació col·lectiva</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH67/arton12736-003f4.jpg" width='150' height='67' /> <div class='rss_texte'><p><strong>La CGT i la Negociació Col·lectiva</strong></p> <p><strong>VALORS I PRINCIPIS </strong></p> <p>En el nostre paper reivindicatiu una de les nostres característiques ha de ser la REDISTRIBUCIÓ. L'escala salarial en una empresa és important. Definir diferents salaris per a diferents responsabilitats és una labor sindical i establir la seva proporció també. Hem d'intervenir perquè l'escala salarial tingui una proporcionalitat justa i que així sigui entesa. En la Retribució ha guanyat pes el Variable, el no regulat més que unilateralment per l'Empresa. Tant el regulat com l'unilateral són part de la Massa Salarial, del cost de producció en si. Hem de tractar de fitar i regular l'unilateral, en la mesura del possible i de pas, ideològicament. El variable per funcionalitat o per incentiu, és «cost» com el salari regulat, el que hem de buscar és que ES FITI el pes d'aquest variable. Topar-ho en un % del Salari de Conveni és una manera. A més, cal treballar per la major transparència possible en el variable. Si és «just» ha de ser, d'entrada, TRANSPARENT perquè qualsevol retribució sobre productivitat individual ha de ser percebuda pel conjunt de la plantilla com a ENCERTADA, sinó genera una competitivitat que rebutgem des de la CGT. Les reivindicacions Salarials de CGT han de tendir a cuidar la redistribució justa dels beneficis i/o increments de productivitat, mantenint una escala salarial ajustada i percebuda com a justa i responsable per al sosteniment de l'empresa.</p> <p><strong>EL VALOR DEL TREBALL</strong></p> <p>Avui dia el treball és el dret social bàsic. Hem de donar una prioritat sindical a aconseguir el Nivell de Plantilla òptim per a l'empresa. En termes econòmics de sostenibilitat, hem de buscar en les nostres reivindicacions, el major nivell d'ocupació possible. Això representa intervenir en el propi disseny d'empresa. Reivindicar que un lloc no pot ser només d'una persona, ja que cal aconseguir cobrir les vacants de tota índole (vacances, absències, malalties, etc.), ha d'haver-hi equips volants. Vincular qualitat de servei o producció amb nivell de plantilla és bàsic.</p> <p>La definició de funcions resulta també una clau en l'establiment d'un nivell òptim de plantilla. A més funcions generalitzades, menor serà el volum de plantilla necessària. Per tant, hem de gestionar la definició de funcions com una cosa que implica generar o destruir ocupació.</p> <p>Intervenir en tot el concernent a la incorporació de nova plantilla o ascensos per capacitació hem d'abordar-ho amb molt d'interès. Que la plantilla es construeixi per capacitat i no per amiguisme i endollisme és clau en el bon desenvolupament del clima laboral. La intervenció sindical en el seu qüestionament, posicionament i control és bàsica.</p> <p>De la prioritat que atorguem al nivell de plantilla, hem de concloure en posicions contra la destrucció d'ocupació que avui és el recurs comú per incrementar beneficis. No es tracta només de reafirmar-nos en la negativa Confederal a acceptar cap ERO en empreses amb beneficis, acord que per cert seria necessari desenvolupar en propers comicis, ja que en la pràctica se'ns ha quedat «pobre». Hem d'aprofundir en la definició d'empresa amb beneficis, atès que vivim molts processos de ERO en empreses amb pèrdues, previs a la seva absorció per una altra en millors condicions. Hem de defensar la necessitat d'intervenció en els ERO, en tots ells, ja que alguna Sentència motivada per iniciatives CGT no ben calculades juga en la nostra contra, a l'hora d'aquesta intervenció en la seva negociació que per molt que l'empresa tingui beneficis, la nostra afiliació, amb tota la raó, ens exigirà.</p> <p>Hem de donar summa importància a les reestructuracions, no via ERO, tant si són iniciatives empresarials sense acord, com acordades. En tots els Sectors la lletania és que es pot produir o donar servei amb menys plantilla i això és una cosa que unes vegades és trista realitat i unes altres és, si més no, fàcilment interioritzat per una majoria. Intervenir en aquests processos resulta bàsic, amb independència que els puguem o no subscriure. Claus com la voluntarietat, la reducció de cúpules de l'empresa, la garantia d'espai temporal de pau laboral, la substitució d'ocupació veterana per jove, el no establir càrregues per a les arques públiques si l'empresa té beneficis, etc. Són marques d'identitat que hem de tractar de portar a qualsevol procés de reestructuració.</p> <p><strong>LA SUBCONTRACTACIÓ </strong></p> <p>La subcontractació és actualment una de les principals vies de reducció de costos. Hem de veure la possibilitat d'abordar-la en cada empresa. Tenir present que la subcontractació de tasques bàsiques de l'empresa no és un estalvi de costos a curt i mig termini, si no el contrari i sol generar dependències que no només eleven el cost, sinó que generen una elefantitis en l'obra subcontractada per interessos espuris. Hem de qüestionar-la frontalment. D'altra banda, la subcontractació diguem de tasques perifèriques del negoci sol degenerar en una carrera per reduir i reduir el seu cost, a cada concurs empresarial. Hem de criticar frontalment aquesta pràctica d'estalvi immediatista que no només provoca precarietat en les subcontractes, sinó deterioració natural del seu servei. Hem de corresponsabilitzar a la contractista de les condicions de les subcontractes. Hem d'exigir com a condició de bon govern empresarial que si l'obra es manté qui l'exerceixi respecti la plantilla anterior i tots els seus drets i la seva reducció de cost vingui per aportació de millores en tecnologia, organització o reducció dels seus propis costos operatius.</p> <p><strong>LA NO DISCRIMINACIÓ</strong></p> <p>Establir línies temporals que diferencien els drets d'una i una altra generació de treballadors és un recurs comú en la Negociació Col·lectiva per reduir costos, o bé drets però no per a la plantilla present, sinó per a la futura. Sindicalment resulta moltíssim més fàcil de vendre perquè els «nous» vindran, d'entrada, agraint que «han arribat» i trigaran en adonar-se de la seva pèrdua de drets pel que fa als precedents. No sol resultar-nos fàcil fer-los patent quina opció sindical va provocar aquesta pèrdua i que «s'allunyin» d'ella. El nostre discurs no ha de quedar-se a mesurar la pèrdua; sinó a evidenciar que generar línies és trencar el col·lectiu laboral. Avui, quan encara hi ha una majoria de veterans, el seu cost és encara defensable, però quan aquesta experiència es fa minoritària, seguint el mateix criteri sindical, és possible, factible i fins a acceptable minorar-los els seus drets pel mateix raonament que la ratlla anteriorment es va fer per als «nous». El car o no car, s'ha de fer d'acord a la productivitat i no a una data d'entrada. CGT ha de situar-se enfront d'aquestes discriminacions, però no confondre amb el manteniment dels drets dels diferents col·lectius de procedència en processos de fusió.</p> <p><strong>LA FORMA</strong></p> <p>Podemos definir les nostres característiques en: Participació i Transparència, però sona a màximes utòpiques si no les baixem al terreny de la realitat.</p> <p><strong>PARTICIPACIÓ</strong></p> <p>El fonamental és que participem la pròpia afiliació de la CGT en la definició dels objectius de qualsevol negociació. Per a això és bàsic comptar amb una anàlisi de la situació que ens porti a reivindicacions sòlides per possibles i amb un ordre de prioritats establert i assumit àmpliament. Si necessari és reivindicar, tant o més és aclarir què no anem a acceptar si entenem que això no acceptable estarà en la Taula d'una o altra manera.  </p> <p>Després de la definició la nostra idea de PARTICIPACIÓ ens ha d'impulsar a donar-ho a conèixer al conjunt de la plantilla. Donar a conèixer no només el reivindicat, sinó les seves raons i posicions.  </p> <p>Escollir a cada moment si la nostra posició és possible compartir-la amb la resta de Sindicats, és una decisió estratègica determinant. D'entrada, la conjunció sindical ens sembla positiva, però no hem d'obstinar-nos en ella si comporta un preu de pèrdua d'energies, personalitat reivindicativa o provoca diguem «dispersió» sindical. Si la veiem possible, hem de tenir clar què busquem, quins són els nostres punts irrenunciables i quins són punts reivindicatius pels altres Sindicats però no de «mínims». És un error entrar en plataformes unitàries indefinides no només en el reivindicat, sinó en la qualificació dels seus punts. Els qui atenen a la CGT han de conèixer què reivindiquem com a irrenunciable i què és reduïble.  </p> <p>Finalment, la participació que fomentem ha de comportar un seguiment de les negociacions. Seguiment que pot ser unitari o propi si l'anàlisi no és comuna. Unitari sempre és més positiu en la fase de Negociació, deixant espai a la matisació per quan així ho considerem estratègicament.  </p> <p>L'Assemblea com a camp de participació hem de desmitificar-la. En absolut la rebutgem, però no és ni l'única, ni de vegades fins i tot, la millor garantia de participació en el seguiment d'una Negociació, conflicte, etc. Les noves tecnologies les hem de tenir presents en aquests seguiments.  </p> <p>Finalment, la participació que fomentem no ha de ser substitutòria de la veu, decisió i responsabilitat pròpia de la Secció Sindical de CGT. La participació no dóna cap bondat a la decisió. Això representa que, respectant a la majoria, aquesta no ha de ser per ser-ho ni la raó, ni la veu de la CGT.</p> <p><strong>TRANSPARÈNCIA</strong></p> <p>La primera és la interna. Des de la preparació de les negociacions al seu seguiment, és fonamental el treball intern de comunicació. Aquesta transparència no és sinònim d'identitat comunicativa. Cal ser capaços de diferenciar la que va al grup activista que representen els nostres delegats, que construeix discurs comú, i la que va al conjunt de l'afiliació. Informar amb transparència ha de defugir la saturació, perquè acaba desinformant.  </p> <p>I la transparència envers la nostra afiliació ha de contenir prioritats i matisos diferents a la deguda al conjunt de la plantilla. La nostra afiliació és la nostra veu i d'aquí el seu grau diferenciat de coneixement. Transparència és que si ha d'haver-hi diferents graus d'informació, aquests es regeixen per l'eficàcia de la comunicació i motivació i no per cap grau d'exclusió. Tot a tots no és automàticament millor que tot a tots, però en diferents fases i formats perquè cada col·lectiu d'atenció cap a CGT el pugui interioritzar millor.  </p> <p>La transparència ha de comportar l'anàlisi final del succeït i mai ha de quedar-se en el simplisme de «el millor o el pitjor acord». La transparència ha de comportar pedagogia i clarificació, no simplisme.</p> <p><strong>TÀCTIQUES, TÈCNIQUES I ESTRATÈGIES DAVANT LA PLANTILLA</strong></p> <p>Hem de partir que en l'actual correlació de forces laborals, CGT estem en contínua negociació davant les empreses. Hi ha un sindicalisme que aspira a «eixamplar l'espai de negociació» i no és el nostre. CGT aspirem a aconseguir posicions de negociació. Això representa que no estem esperant al fet que arribi el Conveni, al fet que ens cridin per veure alguna cosa o que l'empresa ho necessiti. Partim del que el context actual situa els nostres interessos laborals en una posició tan en desavantatge que hem de situar-nos reivindicativament d'una manera continuada. És a dir, les Seccions Sindicals de CGT hem de definir un camí en cada empresa, un itinerari reivindicatiu.  </p> <p>Hem de partir d'una anàlisi de la situació laboral i veure els dèficits de les nostres condicions laborals i com intervenir sobre ells. Analitzar l'existència dels fòrums de negociació existents: Comitès de Seguretat i Salut, Comissions de diversa índole, etc. I el nostre paper possible en ells. Estiguem dins o fora d'ells i condicionat per tal fet i la lectura del moment, el nostre objectiu diari és INTERVENIR, donant valor a les posicions sindicals que hàgim predefinit.  </p> <p>El nostre principal auditori ÉS LA PLANTILLA. Hem de fer créixer posicions sindicals en línia amb la nostra anàlisi, entre la plantilla que és l'objecte del nostre discurs. Aquí és fonamental el valor de la nostra Secció Sindical. La nostra capacitat d'intervenció mitjançant comunicacions puntuals, periòdiques, etc. La nostra credibilitat guanyada i el seguiment despertat entre l'auditori. Això és un repte no d'un dia, sinó el resultat d'una trajectòria. Els resultats electorals són, en alguna mesura, un reflex de l'anterior, però ni l'únic, ni el més important.  </p> <p>El valor de CGT, allò que diu, les seves raons i posicions, es construeix molt més allà del seu percentatge de representativitat. Per a això és bàsic que assumim que des de la nostra grandària real (representativitat i afiliació) ENS DIRIGIM AL 100% DE LA PLANTILLA. És a dir, el nostre discurs ha d'arribar a tots i afectar a tots. No és un discurs pels qui pensen ja com nosaltres. És un discurs elaborat per afectar a tota la plantilla.  </p> <p>El nostre sindicalisme ho hem de definir com «d'anticipació». No podem ser un sindicat «reactiu» davant atacs patronals o davant propostes de negociació que rebutgem, etc. Hem de ser un sindicat «propositiu». Un Sindicat que reforça el valor del treball, de les seves condicions, etc. Passa per tenir el seu propi guió, calendari, etc. Això és bàsic i no s'assumeix en moltes empreses per la CGT, que només actua «a la contra», davant agressions o negociacions negatives.</p> <p><strong>DAVANT L'EMPRESA</strong></p> <p>El nostre mateix discurs públic, però en versió adequada i curta, ha d'arribar invariablement a l'empresa de manera fefaent. Carta, comunicació, etc. Una cosa que ha de ser coneguda a més, com a mínim, per la nostra afiliació i en el seu just valor. Sigui el que sigui el nostre pes sindical en qualsevol empresa, les nostres propostes, les nostres iniciatives, les nostres reivindicacions, amb el seu propi calendari, han de tenir via directa davant l'Empresa per quedar reflectides dintre del termini i en la forma escaient fefaent. La seva publicitat serà part de la nostra estratègia. La carta en si que reculli una petició qualsevol a l'Empresa NO HA DE FER-SE EXTENSIVA, és un error, però sí la comunicació d'haver-ho fet i el seu com, quan i per què.  </p> <p>Depèn el nostre objectiu, hem de veure què fer amb la nostra iniciativa. Hem de veure si la nostra opció la posem després en comú amb els altres Sindicats o, al contrari, hem de posar-la prèviament en comú amb els altres i després, en funció del resultat, fer-la solament nostra i enviar-la a l'Empresa o esperar-nos i apostar per la unitària.  És bo tenir un interlocutor oficial davant l'empresa. És bo que aquest tingui sempre un company. Les relacions personals són fonamentals. No hem d'acudir mai com a enemics. Som parts diferents, no tenim per què ser antagòniques, sobretot les persones. No anem a guanyar o perdre, anem a transmetre. El nostre objectiu és transmetre adequadament, és a dir, constructivament per al nostre discurs. Més dur el discurs, no és més fort. Més somriure, més amabilitat és la bandera de la nostra profunditat, perquè anem convençuts del que demanem, transmetem, etc.  </p> <p>Si tractem diferents matèries amb l'Empresa, és bo que nomenem persones diferenciades de CGT per a cadascuna. Si és en Comissions, un responsable diferenciat. Si és reunions bilaterals, un de fix i un altre diferenciat a poder ser.</p> <p><strong>DOCUMENTACIÓ - MESURES DE PRESSIÓ - LA DECISIÓ FINAL </strong></p> <p>Hem de tenir present que les Negociacions no es realitzen en una Taula. Les Negociacions es condicionen fora d'ella. En les Negociacions previstes (Conveni per exemple) és fonamental que prèviament hàgim condicionat l'ambient. Abans que arrenqui una Taula de Conveni, la CGT ha d'estar afrontant aquesta Negociació. Des de definir objectius, plataforma, raons, prioritats, etc. Tant internament com cap a la plantilla o bé, si cal, realitzant campanyes en paral·lel. Si volem afrontar la FALTA DE PLANTILLA, probablement abans d'una Negociació podrem engegar una Campanya a aquest efecte bé entre la plantilla (exemple recollint signatures), bé davant la clientela (si volem afectar a la imatge de l'empresa).</p> <p><strong>IMPORTÀNCIA DE LA DOCUMENTACIÓ</strong></p> <p>Hauria de ser un treball continuat d'alguna persona de CGT en cada Secció Sindical el bussejar diàriament en els mitjans de comunicació o altres vies (CNMV, Registres, etc.) i encarregar-se de recollir en un arxiu a compartir amb l'actiu CGT tot el que considerem afecta a la vida de la nostra Secció Sindical en l'empresa, en el Sector, en l'àmbit laboral en qüestió. Per exemple, si existeix una pressió sobre la productivitat i un camí de reducció de plantilla, comptar amb un seguiment de dades que ens donin una altra visió indicant, per exemple, que la nostra empresa té un ràtio d'eficiència (productivitat) dels millors, és una cosa que hem de manejar. Conèixer el Sector i collir dades sobre la seva vida empresarial: exemple evolució dels seus dividends, pot ser una dada rellevant si l'empresa està carregant contra el cost laboral i aquest estigués creixent molt per sota dels dividends. Etc.</p> <p><strong>MESURES DE PRESSIÓ</strong></p> <p>La millor pressió és la que construeix amb arguments posicionis sindicals en cada persona que ens atén en el nostre àmbit sindical. Omplir d'arguments amb dades les nostres reivindicacions més enllà de la seva justícia és bàsic. Per a això és fonamental que cada Secció Sindical de CGT compti amb una manera de comunicació PERMANENT, diferenciant entre la seva pròpia afiliació i entorn proper i el general de la plantilla. Bé mitjançant un butlletí o una publicació periòdica tipus comunicat, etc. Buscar la seva denominació i obrir un espai de seguiment al que CGT trasllada és bàsic per buscar el millor ambient ABANS DE QUALSEVOL NEGOCIACIÓ.</p> <p>Qualsevol Campanya ens serveix, no només les de confrontació total. El nostre repte és encertar en la mesura de pressió, en la seva oportunitat i en la seva proporcionalitat de cara a ser assumida el més àmpliament possible. Busquem amb aquestes accions aixecar el llistó de la posició sindical col·lectiva. Encara que busquem respostes àmplies i fins i tot majoritàries, pot arribar el cas en què solament plantejar una acció defensiva sigui ja en sí un canvi de tendència. No hi ha en això claus màgiques. És acompassar la resposta amb la capacitat d'obtenir-la. Encertar en la seva oportunitat i dinàmica.</p> <p>Des de CGT apostem per accions de defensa o pressió que busquin la seva amplificació, és a dir tendents a ser generals, però també podem acompanyar-les de mesures d'avantguarda. Un tancament minoritari pot ser, si està ben planificat, un detonant important en un conflicte, per minoritari que sigui. El que hem de tenir present és que el que fem no ho fem per anar de «lluitadors». L'estar darrera de la pancarta no té molt sentit si no som capaços de traslladar el fet i el seu per què a una majoria del nostre «auditori». Fer per fer, per dir que CGT ha lluitat, és un contrasentit. Tot el que fem és perquè serveixi d'altaveu de la nostra posició, sinó, la cosa no serveix, per més “radical” que ens sembli.</p> <p>En aquests temps tan febles i incerts, hem de ser creatius en les respostes defensives i de pressió. Quan nosaltres mateixos definim moltes vegades i probablement amb raó, a les nostres plantilles com a «tragones», no podem després proposar o aspirar a mobilitzacions dures i actives. Hem d'acompassar l'anàlisi amb la resposta. El que fa falta és que hi hagi alguna resposta i cap és petita si abans no hi havia res.</p> <p>No hi ha tampoc cap regla màgica sobre si acompassar Negociació amb pressió. Cada cas és únic. El que sí és imprescindible que tinguem present que la Patronal no ens donarà, haurem de treure-li-ho. Per això, la cosa que si és irrenunciable és que abans d'una Negociació, CGT estigui treballant-la amb posicions, discurs, criteris, etc. Condicionant sempre el que ocorre en la Taula, no esperant a què passarà en la Taula. I això val per a grans Negociacions o petites.</p> <p><strong>LA DECISIÓ FINAL </strong></p> <p>Un principi de la CGT com és que els nostres representants no tenen capacitat decisòria si l'Acord possible es troba fora dels termes prefixats per CGT, hem de donar-li valor. Aquesta característica exclusiva nostra és una cosa que exaspera a totes les Empreses, perquè reclamen efectivitat i interlocució executiva. No obstant això, això no és possible amb CGT. Per això, hem de triar el moment per traslladar en una Negociació els nostres mínims, perquè només arribant a ells o salvant els nostres principis exposats, podrà haver-hi Acord amb CGT. Ara bé, en una Negociació difícil l'Acord possible de la qual quedi una mica «fora» dels nostres mínims, hem de valorar que HEM DE CONSULTAR L'ACORD FINAL abans de subscriure-ho per estar «fora» d'aquests mínims, qualsevol SP de CGT implicat en la Negociació pot demanar posició sense més sobre el text final de l'Acord o pot demanar la seva confirmació. Ambdues coses són ben diferents i els nostres negociadors han de donar-los el seu just valor.</p> <p>Davant «el millor Acord possible» terme comú en tot el que toca el sindicalisme institucional, caben diferents posicions, no només com ells indiquen, signar o no signar, sinó que cap: Qualificar-ho com a insuficient (per això no ho subscrivim) però no combatre-ho. Qualificar-ho com a negatiu (per això no ho subscrivim) i anunciar que ho combatrem (com puguem, però d'entrada en la seva valoració). Cap posició d'una CGT activa diàriament és «poca cosa». Ara com ara, la nostra valoració és «or en pols» per això no la podem regalar. No és cert que qui no signa no existeix. Hem de sempre intentar subscriure l'Acord possible que estigui dins dels nostres mínims. Fins i tot subscrit un Acord pot ser qualificat per CGT de «primer pas» o «precedent positiu», etc. Ja que els qualificatius habituals dels institucionals fomenten el desenganxament sindical. Tot el que ells signen és sempre «el millor», la qual cosa és ridícul no ja per falta d'objectivitat, o per distància amb les seves pròpies plataformes, sinó que mai estarà bé qualificar de «el millor» el resultat final quan la seva qualitat és qüestionable, ja que sembla que «s'ha derrotat a l'empresari» i això, de ser cert, resulta ridícul precisament el dir-ho públicament.</p> <p><strong>FINALMENT:</strong> Les Negociacions es produeixen per a CGT sigui quina sigui la nostra representativitat i estiguem dins o fora de la pròpia Negociació. Se'ns exclogui o no tinguem dret legal a exigir estar,... En tots els casos, el nostre deure arrenca abans, definint la situació, objectius, etc. I activant les posicions sindicals. Estant dins serà una mica més fàcil i probablement la nostra veu tingui més pes entre la plantilla, però l'actitud és la mateixa i no plegar-nos als ritmes de la «Taula», sinó condicionant-la des de fora amb les nostres posicions primer i passant a les pressions si arriba el moment, sols o buscant-les amb altres sindicats.</p> <p><i>* Document elaborat per la CGT de Burgos publicat a la seva revista Hilo Negro</i></p> <p><a href="http://www.cgtburgos.org/formacion/fichas-de-formacion/1300-2017-12-02-11-21-52.html" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>http://www.cgtburgos.org/formacion/fichas-de-formacion/1300-2017-12-02-11-21-52.html</a></p> <p><a href="http://www.cgtburgos.org/formacion/fichas-de-formacion/1301-2017-12-02-11-23-14.html" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>http://www.cgtburgos.org/formacion/fichas-de-formacion/1301-2017-12-02-11-23-14.html</a></p> <p><a href="http://www.cgtburgos.org/formacion/fichas-de-formacion/1302-2017-12-02-11-24-15.html" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>http://www.cgtburgos.org/formacion/fichas-de-formacion/1302-2017-12-02-11-24-15.html</a></p></div> Curs 'Els inicis de la pedagogia llibertària a Catalunya' al local de CGT Catalunya entre l'1 de febrer i el 7 de març http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article12722 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article12722 2018-01-13T16:10:15Z text/html ca Coordinació del Catalunya Formació Ensenyament Ensenyament Cultura alternativa / Contracultura Anarquisme Memòria històrica <p>“Els inicis de la pedagogia llibertària a Catalunya: Josep Llunas i Pujals, Teresa Mañé i Miravet, Francesc Ferrer i Guàrdia i Félix Carrasquer Launed, CENU: Consell de l'Escola Nova unificada de Catalunya"<br class='autobr' /> Aquest curs pretén mantenir viu el llegat de les persones llibertàries que van creure en l'educació com a eina de transformació social. El curs constarà de sis sessions de 2 1/2 hores cadascuna. En elles s'introduirà els assistents a la personalitat i l'obra d'alguns dels representants del (...)</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique25" rel="directory">Cursos de formació</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot144" rel="tag">Formació </a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot31" rel="tag">Ensenyament</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot132" rel="tag">Ensenyament</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot57" rel="tag">Cultura alternativa / Contracultura</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot51" rel="tag">Anarquisme</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot16" rel="tag">Memòria històrica</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L106xH150/arton12722-ce804.jpg" width='106' height='150' /> <div class='rss_texte'><p><strong>“Els inicis de la pedagogia llibertària a Catalunya: Josep Llunas i Pujals, Teresa Mañé i Miravet, Francesc Ferrer i Guàrdia i Félix Carrasquer Launed, CENU: Consell de l'Escola Nova unificada de Catalunya"</strong></p> <p>Aquest curs pretén mantenir viu el llegat de les persones llibertàries que van creure en l'educació com a eina de transformació social.</p> <p>El curs constarà de sis sessions de 2 1/2 hores cadascuna. En elles s'introduirà els assistents a la personalitat i l'obra d'alguns dels representants del moviment de renovació pedagògica d'inspiració llibertària que es va desenvolupar a Catalunya a finals del segle XIX i inicis del XX. Es pretén reivindicar de manera especial una sèrie d'autors que fins ara no han rebut tanta atenció com la que s'hi ha dedicat a figures amb força més projecció com la del propi Francesc Ferrer i Guàrdia. Aquest impuls pedagògic progressista va animar la creació de diferents tipus de centres educatius que van permetre la primera institucionalització a Catalunya d'una nova concepció del paper de l'educació com una eina al servei de la justícia social, és per això que en el decurs de les diferents sessions no només es farà una exposició de les idees educatives dels diferents pedagogs, sinó que també es presentaran les experiències que va generar l'aplicació pràctica d'aquest programa teòric. Finalment també es farà una reconstrucció i anàlisi de la filosofia que està en la base dels plantejaments pedagògics llibertaris que van inspirar els diferents autors presentats.</p> <p>L'estructura de les sessions serà la següent: a) presentació crítica i defensa per part d'un o una ponent de la personalitat i l'obra de cadascun dels diferents representants del pensament i pràctica educativa del moviment pedagògic anarquista a la Catalunya de finals del XIX i primer terç del XX; b) valoració i discussió de les aportacions presentades per la resta d'assistents.</p> <p><strong>CALENDARI: </strong></p> <p>1. “Una aproximació a la filosofia de la pedagogia llibertària”<br class='autobr' /> Ernest Weikert, 1 de febrer de 2018</p> <p>2. “Josep Llunas i Pujals: la pedagogia llibertària del segle XIX”<br class='autobr' /> Jordi Martí Font, 8 de febrer de 2018</p> <p>3. “Teresa Mañé i Miravet: la primera mestra laica”<br class='autobr' /> Ginés Puente, 15 de febrer de 2018</p> <p>4. “Francesc Ferrer i Guàrdia i l'Escola Moderna”<br class='autobr' /> Emili Cortavitarte, 22 de febrer de 2018</p> <p>5. “Félix Carrasquer Launed: l'escola autogestionada”<br class='autobr' /> Gianni Sarno, 1 de març de 2018</p> <p>6. CENU: Consell de l'Escola Nova unificada de Catalunya<br class='autobr' /> Emili Cortavitarte, 7 de març de 2018</p> <p>LLOC: Local de la CGT de CATALUNYA, Carrer de Burgos, 59, 08014 Barcelona</p> <p>Activitat formativa reconeguda pel Departament d'Ensenyament.</p> <p>Participació oberta a tothom però cal inscriure's accedint al següent enllaç: <br class='autobr' /> <a href="https://fair.to/qct2r" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://fair.to/qct2r</a></p> <p>PLACES LIMITADES!</p> <p><strong>CGT Ensenyament</strong><br class='autobr' /> <a href="http://cgtense.pangea.org/" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>http://cgtense.pangea.org/</a><br class='autobr' /> <a href="http://www.facebook.com/CGTENSE" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>http://www.facebook.com/CGTENSE</a><br class='autobr' /> <a href="https://twitter.com/CGTEnsenyament" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/CGTEnsenyament</a></p> <p><span class='spip_document_7768 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L500xH708/photo_2018-01-12_18-12-45-440ba.jpg' width='500' height='708' alt="" /></span></p></div> Curs 'L'economia social i solidària: experiències cooperatives que eduquen' entre el 7 de febrer i el 21 de març a Lleida http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article12723 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article12723 2018-01-13T15:00:00Z text/html ca Coordinació del Catalunya Formació Cultura alternativa / Contracultura Cooperativisme Economia Ecologisme Solidaritat <p>Des de la Secció Sindical d'Ensenyament de la CGT Lleida presentem el curs: “L'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA: EXPERIÈNCIES COOPERATIVES QUE EDUQUEN”. Un curs de 30 hores reconegudes pel Departament d'Ensenyament que CONSTARÀ DE 7 SESSIONS ON S'INTRODUIRAN CONCEPTES TEÒRICS I EXPERIÈNCIES PRÀCTIQUES I REALS D'ECONOMIA COL·LABORATIVA que s'estan duent a terme en les Terres de Ponent i la resta de Catalunya.<br class='autobr' /> Curs ORIENTAT A TOT EL PROFESSORAT, especialment al de secundària, i també cap a totes aquelles (...)</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique25" rel="directory">Cursos de formació</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot144" rel="tag">Formació </a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot57" rel="tag">Cultura alternativa / Contracultura</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot117" rel="tag">Cooperativisme</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot121" rel="tag">Economia</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot54" rel="tag">Ecologisme</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot50" rel="tag">Solidaritat</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L105xH150/arton12723-e451d.jpg" width='105' height='150' /> <div class='rss_texte'><p>Des de la Secció Sindical d'Ensenyament de la CGT Lleida presentem el curs: “L'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA: EXPERIÈNCIES COOPERATIVES QUE EDUQUEN”. Un curs de 30 hores reconegudes pel Departament d'Ensenyament que CONSTARÀ DE 7 SESSIONS ON S'INTRODUIRAN CONCEPTES TEÒRICS I EXPERIÈNCIES PRÀCTIQUES I REALS D'ECONOMIA COL·LABORATIVA que s'estan duent a terme en les Terres de Ponent i la resta de Catalunya.</p> <p>Curs ORIENTAT A TOT EL PROFESSORAT, especialment al de secundària, i també cap a totes aquelles persones que tenen interès en com funciona l'economia i quines alternatives tenim. UN CURS PER CONTRARESTAR EL DISCURS OFICIAL DE L'EDUCACIÓ FINANCERA CAPITALISTA (EFEC) que s'està introduint als centres educatius.</p> <p>DATES: cada dimecres des del 7 de febrer al 21 de març.</p> <p>HORA: de 17.30h a 20.30h</p> <p>LLOC: Sala Juntes de la 3a planta del Rectorat de la UDL (P. Víctor<br class='autobr' /> Siurana, 1, Lleida)</p> <p>INSCRIPCIÓ: 10 euros. GRATUÏT PER AFILIACIÓ. Vine i participa!</p> <p><a href="https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSfQqUGF9Xok7qrcdxBD3ADYBYGXXih65IXfL6mN5GHNFijLTw/viewform?usp=send_form" class='spip_out' rel='external'>FORMULARI D'NSCRIPCIÓ</a></p> <p>MÉS INFO: cgtenseponent@gmail.com</p> <p><strong>Secció d'Ensenyament de la CGT Lleida</strong><br class='autobr' /> <a href="https://www.facebook.com/cgtensenyamentlleida/" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/cgtensenyamentlleida/</a><br class='autobr' /> <a href="https://twitter.com/cgtenseponent" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://twitter.com/cgtenseponent</a></p> <p><span class='spip_document_7769 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L500xH719/curs_economia_col.laborativa-57a33.jpg' width='500' height='719' alt="" /></span></p></div> Curs de cartelleria digital de la FEMEC-CGT el 2 de desembre a Barcelona http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article12687 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article12687 2017-11-27T14:29:52Z text/html ca Coordinació del Catalunya Metall Barcelonès Formació <p>El proper dissabte 2 de desembre farem un Curs de Cartelleria Digital per dotar als Sindicats del Metall de millors eines per difondre la nostra lluita i anar especialitzant als companys/es que ho desitgin.<br class='autobr' /> L'horari del Curs serà de 09:30h. a 14:00h., amb un breu descans, i constarà d'una part teòrica i un altra pràctica sobre la composició de cartells, fulls i publicacions senzilles, base de les nostres comunicacions als centres de treball. Serà impartit al local de la CGT de Catalunya (C/Burgos (...)</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique25" rel="directory">Cursos de formació</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot24" rel="tag">Metall</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot17" rel="tag">Barcelonès</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot144" rel="tag">Formació </a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L106xH150/arton12687-34af0.jpg" width='106' height='150' /> <div class='rss_texte'><p>El proper dissabte 2 de desembre farem un Curs de Cartelleria Digital per dotar als Sindicats del Metall de millors eines per difondre la nostra lluita i anar especialitzant als companys/es que ho desitgin.</p> <p>L'horari del Curs serà de 09:30h. a 14:00h., amb un breu descans, i constarà d'una part teòrica i un altra pràctica sobre la composició de cartells, fulls i publicacions senzilles, base de les nostres comunicacions als centres de treball. Serà impartit al local de la CGT de Catalunya (C/Burgos 59, Sants, Barcelona) pel company Marc Bria, utilitzant com a eina INKSCAPE (programari lliure).</p> <p>Tenint en compte que només hi han 15 places en aquesta ocasió, demanem als Sindicats i Nuclis que, fins al proper dimecres 29/11/2017, ens facin arribar telefònicament (Hèctor, 685 104 325) les inscripcions de la gent molt interessada en fer aquesta formació i, si poden, o no, endur-se el seu propi portàtil, ja que només disposem de 10 ordinadors.</p> <p>Adjuntem Cartell del Curs.</p> <p><strong>Federació Metal·lúrgica de Catalunya de la CGT (FEMEC-CGT)</strong></p> <p><span class='spip_document_7759 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L500xH708/cartellmetall-467ba.jpg' width='500' height='708' alt="" /></span></p></div> Taller de formació sindical el 8 de juny a Barcelona: Medició de temps. Introducció al MTM. Com defensar-nos http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article12463 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article12463 2017-05-27T22:47:00Z text/html ca Coordinació del Catalunya Formació Barcelonès Metall <p>TALLER de Formació Sindical MEDICIÓ DE TEMPS - INTRODUCCIÓ Al MTM - COM DEFENSAR-NOS<br class='autobr' /> Se celebrarà el 08/06/17, de 09:30h. a 14:00h., al c/ Burgos 59, Barcelona (Locals de la Confederació de Catalunya de la CGT).<br class='autobr' /> Temari:<br class='autobr' /> Historia del mesurament de temps; des del fordisme al MTM.<br class='autobr' /> Concepte de productivitat.<br class='autobr' /> Sistemes de Mesurament del Treball.<br class='autobr' /> Sistemes de Temps Predeterminats versus Cronometratge.<br class='autobr' /> Desenvolupament històric dels Sistemes de Temps Predeterminats.<br class='autobr' /> MTM: sistema de mesurament de (...)</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique25" rel="directory">Cursos de formació</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot144" rel="tag">Formació </a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot17" rel="tag">Barcelonès</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot24" rel="tag">Metall</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L135xH150/arton12463-e715c.jpg" width='135' height='150' /> <div class='rss_texte'><p><strong>TALLER de Formació Sindical <br class='autobr' /> MEDICIÓ DE TEMPS - INTRODUCCIÓ Al MTM - COM DEFENSAR-NOS</strong></p> <p>Se celebrarà el <strong>08/06/17</strong>, de 09:30h. a 14:00h., al c/ Burgos 59, Barcelona (Locals de la Confederació de Catalunya de la CGT).</p> <p><strong>Temari:</strong></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <strong>Historia del mesurament de temps; des del fordisme al MTM.</strong></p> <p>Concepte de productivitat.</p> <p>Sistemes de Mesurament del Treball.</p> <p>Sistemes de Temps Predeterminats versus Cronometratge.</p> <p>Desenvolupament històric dels Sistemes de Temps Predeterminats.</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <strong>MTM: sistema de mesurament de temps en la indústria i més.</strong></p> <p>Mesura del Temps dels Mètodes: MTM.</p> <p>Usos del temps MTM.</p> <p>Suport Mundial del MTM.</p> <p>Comparació amb altres sistemes de temps.</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <strong>MTM, taules i aplicació.</strong></p> <p>Conceptes bàsics de MTM - 1.</p> <p>Procediment bàsic MTM - 1.</p> <p>Moviments del MTM - 1.</p> <p>Sistemes derivats de MTM - 1.</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <strong>Defensa de la productivitat.</strong></p> <p>Salari i quantitat de treball.</p> <p>Negociació col·lectiva.</p> <p>Mitjans de defensa.</p> <p>Ergonomia i productivitat.</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <strong>Plataforma reivindicativa.</strong></p> <p>Temps en el Conveni.</p> <p>Implantació de temps nous.</p> <p>Precarietat en la negociació actual.</p> <p>La gent interessada en el curs ha d'enviar un mail a sec_org_femec@cgtcatalunya.cat<br class='autobr' /> o trucar al 685 104 325 per reservar plaça abans del 01/06/17 (màxim 30 participants).</p> <p><strong>Federació Metall·lúrgica de Catalunya (FEMEC-CGT)</strong></p></div> Formació avançada per a delegades de prevenció l'11 i 12 de maig a Tarragona http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article12421 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article12421 2017-04-29T22:19:00Z text/html ca Coordinació del Catalunya Formació Salut Laboral Comarques tarragonines agenda agenda_destacat <p>Formació avançada de delegats i delegades de prevenció<br class='autobr' /> Mútues, Seguretat Social, prevensió de riscos, accidents de treball, malalties professionals, ICAM, recàrrec, hores sindicals, funcions dels delegats,...<br class='autobr' /> 1a sessió: dijous 11 de maig, de 9.30h a 14h, amb en Marc Àlvarez, delegat de CGT a Sincrotró<br class='autobr' /> 2a sessió: divendres 12 de maig, de 9.30h a 14h, amb en Paco Pozo, delegat de CGT a Seat<br class='autobr' /> Lloc: local CGT Tarragona, Plaça Imperial Tarraco 1, edifici 2, 3r. pis.<br class='autobr' /> Formació oberta als afiliats i (...)</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique25" rel="directory">Cursos de formació</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot144" rel="tag">Formació </a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot81" rel="tag">Salut Laboral</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot85" rel="tag">Comarques tarragonines</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot3" rel="tag">agenda</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot68" rel="tag">agenda_destacat</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH109/arton12421-dfa88.jpg" width='150' height='109' /> <div class='rss_texte'><p><strong>Formació avançada de delegats i delegades de prevenció</strong></p> <p>Mútues, Seguretat Social, prevensió de riscos, accidents de treball, malalties professionals, ICAM, recàrrec, hores sindicals, funcions dels delegats,...</p> <p>1a sessió: <strong>dijous 11 de maig</strong>, de 9.30h a 14h, amb en Marc Àlvarez, delegat de CGT a Sincrotró</p> <p>2a sessió: <strong>divendres 12 de maig</strong>, de 9.30h a 14h, amb en Paco Pozo, delegat de CGT a Seat</p> <p>Lloc: local CGT Tarragona, Plaça Imperial Tarraco 1, edifici 2, 3r. pis.</p> <p>Formació oberta als afiliats i afiliades, especialment de les federacions de Tarragona, Baix Camp i Baix Penedès.</p> <p><i>Organitza: CGT Catalunya</i></p> <p><span class='spip_document_7523 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L500xH362/c73txepwsaqnw6r-1c965.jpg' width='500' height='362' alt="" /></span></p></div> Curs de formació sobre Salut Laboral el 9 de maig a Girona http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article12420 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article12420 2017-04-29T22:18:00Z text/html ca Coordinació del Catalunya Salut Laboral Formació Comarques Gironines agenda agenda_destacat <p>Curs de formació sobre Salut Laboral, el dimarts 9 de maig a les 17 hores a l'Ateneu Popular Salvadora Catà de Girona (https://www.facebook.com/SalvadoraCata/), situat a la plaça Josep Pla s/n, amb Alex Tisminetzky, Secretari de Salut Laboral de CGT Catalunya.</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique25" rel="directory">Cursos de formació</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot81" rel="tag">Salut Laboral</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot144" rel="tag">Formació </a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot40" rel="tag">Comarques Gironines</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot3" rel="tag">agenda</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot68" rel="tag">agenda_destacat</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L107xH150/arton12420-84c6a.jpg" width='107' height='150' /> <div class='rss_texte'><p>Curs de formació sobre Salut Laboral, el dimarts 9 de maig a les 17 hores a l'Ateneu Popular Salvadora Catà de Girona (<a href="https://www.facebook.com/SalvadoraCata/" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>https://www.facebook.com/SalvadoraCata/</a>), situat a la plaça Josep Pla s/n, amb Alex Tisminetzky, Secretari de Salut Laboral de CGT Catalunya.</p> <p><span class='spip_document_7522 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L500xH707/salut_laboral_girona-eb75c.jpg' width='500' height='707' alt="" /></span></p></div> Curs de formació a Tarragona: 'Art i Llibertat. Les estètiques de l'anarquisme' http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article12366 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article12366 2017-03-26T10:30:00Z text/html ca Coordinació del Catalunya Formació Formació Cultura alternativa / Contracultura Ensenyament Ensenyament Comarques tarragonines <p>Art i Llibertat. Les estètiques de l'anarquisme<br class='autobr' /> NOU CURS DE FORMACIÓ DE DEIXA DE SER UNA ILLA-CGT ENSENYAMENT TARRAGONA, reconegut pel Departament d'Ensenyament (15 hores)<br class='autobr' /> Entre els objectius que ens vam marcar a la sindical Deixem de ser una illa de CGT Ensenyament Tarragona s'incloïa el d'oferir formació sobre diferents aspectes culturals, històrics, educatius i socials vinculats a una concepció llibertària del món i que creiem que no s'han explicat prou o que fins i tot no s'han explicat mai. (...)</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique25" rel="directory">Cursos de formació</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot144" rel="tag">Formació </a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot143" rel="tag">Formació </a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot57" rel="tag">Cultura alternativa / Contracultura</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot132" rel="tag">Ensenyament</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot31" rel="tag">Ensenyament</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot85" rel="tag">Comarques tarragonines</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L107xH150/arton12366-a3cbd.jpg" width='107' height='150' /> <div class='rss_texte'><p><strong>Art i Llibertat. <br class='autobr' /> Les estètiques de l'anarquisme</strong></p> <p><strong>NOU CURS DE FORMACIÓ DE DEIXA DE SER UNA ILLA-CGT ENSENYAMENT TARRAGONA, reconegut pel Departament d'Ensenyament (15 hores)</strong></p> <p>Entre els objectius que ens vam marcar a la sindical Deixem de ser una illa de CGT Ensenyament Tarragona s'incloïa el d'oferir formació sobre diferents aspectes culturals, històrics, educatius i socials vinculats a una concepció llibertària del món i que creiem que no s'han explicat prou o que fins i tot no s'han explicat mai.</p> <p>L'hivern del 2016 vam encetar aquesta tasca amb el cicle “Els inicis dela pedagogia llibertària a Catalunya: Josep Llunas i Pujals, Teresa Mañé i Miravet, Francesc Ferrer i Guàrdia i Félix Carrasquer Launed”. A causa de l'interès que ha generat se n'han realitzat edicions a Tarragona, Lleida, La Selva del Camp, Barcelona, Terrassa i ben aviat també a Manresa. Aquest fet demostra que la temàtica dels cursos que organitzem queda deserta en altres espais de formació més institucionalitzada.</p> <p>El 30 de març comença un nou curs, aquesta vegada dedicat a les expressions artístiques. El cicle està adreçat a mestres i professorat però amb la inscripció oberta a tothom.</p> <p><a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8P0qWFqOZFhDYyl3Hj-MG8RYIO2hLN5aIzcGniUARMLgk7Q/viewform" class='spip_out' rel='external'>FORMULARI D' INSCRIPCIÓ</a> (El curs és gratuït però cal realitzar inscripció)</p> <p>El curs constarà de cinc sessions de tres hores cadascuna. En elles s'introduirà els assistents a les concepcions estètiques i les pràctiques artístiques que es van desenvolupar en el si del moviment obrer anarquista o que es van inspirar en els ideals llibertaris. El recorregut per les diferents disciplines (música, arts visuals, cinema i literatura) que es proposa permetrà analitzar les múltiples formes d'expressió d'una concepció que atribueix a l'art una doble funció de crítica de la realitat social existent i de proposta normativa capaç de desplegar les potencialitats d'autorealització inherents a la capacitat creativa de la naturalesa humana. Aquesta perspectiva estètica reivindica la missió social de l'art i el seu poder revolucionari. D'altra banda, tot i que clarament oposada als postulats de l'art per l'art i a la pretensió d'encerclar la producció i la recepció estètica a l'àmbit autònom de l'experiència estètica, la pràctica artística llibertària també ha defensat sovint una renovació rupturista de les formes i l'alliberament estilístic com una prefiguració de l'emancipació social.</p> <p>El curs s'inicia amb una reconstrucció de la filosofia de l'art que està en la base dels plantejaments estètics llibertaris. S'assenyalaran les característiques principals i les diferents versions que va adoptar l'exploració en particular de les determinacions recíproques entre art i societat, i la reclamació que se'n va seguir d'una democratització radical de l'activitat artística. Això ens permetrà contextualitzar els debats i aportacions dels artistes, moviments i resultats artístics i institucionals inspirats en aquests valors que es presentaran a les diferents sessions.</p> <p><strong>Programa</p> <p>1. “Les teories estètiques de l'anarquisme” Ernest Weikert, 30 de març</p> <p>2. “El somni d'un cinema revolucionari ” Pau Martínez, 6 d'abril</p> <p>3. “La música i l'anarquisme” Jordi Martí Font, 20 d'abril</p> <p>4. “Arts visuals i anarquisme” Estela Rodríguez, 27 d'abril</p> <p>5. “Poesia i anarquia” Andreu Subirats, 4 de maig</strong></p> <p>Totes les sessions tindran lloc de 18 a 21h al local de la CGT a Tarragona, Plaça Imperial Tarraco 1, edifici 2, 3a planta.</p> <p><strong>Deixem de ser una illa- CGT Ensenyament Tarragona </strong></p> <p><a href="http://deixadeserunailla.blogspot.com.es/2017/03/curs-art-i-llibertat-les-estetiques-de.html" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>http://deixadeserunailla.blogspot.com.es/2017/03/curs-art-i-llibertat-les-estetiques-de.html</a></p> <p><span class='spip_document_7479 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L500xH707/c51pfknxeaae28--d9c5c.jpg' width='500' height='707' alt="" /></span></p></div> Sessió de formació el 25 de març a Vic sobre senyes d'identitat i funcionament orgànic de la CGT i acció sindical a l'empresa http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article12343 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article12343 2017-03-17T11:30:00Z text/html ca Coordinació del Catalunya Osona Formació agenda agenda_destacat <p>La formació també és una eina de lluita de l'anarcosindicalisme. El proper dissabte 25 de març, organitzada conjuntament per la CGT d'Osona i la CGT de Catalunya, es realitzarà a Vic una nova sessió de formació per afiliats i afiliades a les 9.30h al Centre Cívic Can Pau Raba (Raval Cortines 24). S'hi abordaran els següents temes:<br class='autobr' /> Senyes d'identitat i funcionament orgànic de la CGT<br class='autobr' /> Acció sindical a l'empresa<br class='autobr' /> L'activitat està oberta a qualsevol afiliat/da de l'organització. A fi de garantir aforament, (...)</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique23" rel="directory">Formació</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot90" rel="tag">Osona</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot144" rel="tag">Formació </a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot3" rel="tag">agenda</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot68" rel="tag">agenda_destacat</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH106/arton12343-369ac.jpg" width='150' height='106' /> <div class='rss_texte'><p>La formació també és una eina de lluita de l'anarcosindicalisme. El proper dissabte 25 de març, organitzada conjuntament per la CGT d'Osona i la CGT de Catalunya, es realitzarà a Vic una nova sessió de formació per afiliats i afiliades a les 9.30h al Centre Cívic Can Pau Raba (Raval Cortines 24). S'hi abordaran els següents temes:</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Senyes d'identitat i funcionament orgànic de la CGT</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Acció sindical a l'empresa</p> <p>L'activitat està oberta a qualsevol afiliat/da de l'organització. A fi de garantir aforament, cal prèviament inscriure's a l'adreça de la CGT d'Osona: cgt-osona@cgtcatalunya.cat , indicant si es queda o no a dinar.</p> <p><strong>Secretariat Permanent CGT Catalunya</strong><br class='autobr' /> Burgos 59, baixos - 08014 Barcelona<br class='autobr' /> Telèfon: 935 120 481<br class='autobr' /> spccc@cgtcatalunya.cat</p> <p><span class='spip_document_7442 spip_documents spip_documents_center'> <img src='http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L500xH353/20170325_vic-1f7ed.jpg' width='500' height='353' alt="" /></span></p></div>