CGTCatalunya.cat http://www.cgtcatalunya.cat/ Confederació General del Treball. Associació de treballadors i treballadores anarcosindicalista, de classe, autònoma, autogestionària, federalista, internacionalista i llibertària, Catalunya ca SPIP - www.spip.net CGTCatalunya.cat http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L72xH106/siteon0-dc90f.gif http://www.cgtcatalunya.cat/ 106 72 Butlletí Informatiu 155. La reversió de la gestió dels serveis públics a l'Administració Pública. http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article12816 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article12816 2018-04-22T22:16:47Z text/html ca Coordinació del Catalunya Formació Documentació i estudis Administració Pública <p>LA REVERSIÓ DE LA GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS A L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.<br class='autobr' /> INTRODUCCIÓ.<br class='autobr' /> Al VI Congrés Extraordinari de la CGT a Iruña es va acordar elaborar per part del Gabinet Jurídic Confederal un informe jurídic sobre les diferents formes d'internalització dels Serveis Públics, indicant les diverses fórmules legals per a la subrogació i els mecanismes possibles per garantir l'estabilitat de les persones treballadores de les Contractes en les diferents formes de revertir els serveis.<br class='autobr' /> L'objectiu del (...)</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique31" rel="directory">Butlletins Jurídics i/o Sindicals</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot144" rel="tag">Formació </a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot142" rel="tag">Documentació i estudis</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot13" rel="tag">Administració Pública</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L99xH150/arton12816-1dedf.png" width='99' height='150' /> <div class='rss_texte'><p><strong>LA REVERSIÓ DE LA GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS A L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.</strong></p> <p>INTRODUCCIÓ.</p> <p>Al VI Congrés Extraordinari de la CGT a Iruña es va acordar elaborar per part del Gabinet Jurídic Confederal un informe jurídic sobre les diferents formes d'internalització dels Serveis Públics, indicant les diverses fórmules legals per a la subrogació i els mecanismes possibles per garantir l'estabilitat de les persones treballadores de les Contractes en les diferents formes de revertir els serveis.</p> <p>L'objectiu del present informe és donar compliment a l'acordat al Congrés, indicant les fórmules legals de possibles subrogacions, analitzant jurídicament aquests processos i detectant els obstacles i/o problemes que es pot trobar l'acció sindical a l'hora d'abordar-los. Són processos que s'han vingut a anomenar col·loquialment processos de “remunicipalització”, a causa que s'estan produint fonamentalment en l'àmbit municipal.</p> <p>És per això que farem especial èmfasi en l'àmbit municipal, si bé, l'anàlisi jurídica del present informe és en principi general per a totes les Administracions Públiques, amb els matisos que si escau s'exposaran.</p> <p>A la CGT, des de sempre, s'ha apostat pel Públic, pel Comú.</p> <p>Treballem en la LÒGICA DEL PÚBLIC, perquè el seu objectiu és la satisfacció de necessitats socials i aquestes són universals, ens afecten a tots i a totes al llarg de la nostra vida. No són objectius econòmics, sinó que són socials:</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Es busca la protecció social en situacions de necessitat: desocupació, pensions, habitatge, educació, salut, hàbitat, dependència, etc. i redistribueix la riquesa que entre tots i totes creguem, perquè totes les persones tinguin accés a drets essencials per a una vida digna de manera igualitària.</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> No ha d'existir un interès privat, particular, sinó col·lectiu, perquè totes les persones tenim les mateixes necessitats i ningú ha de lucrar-se o apropiar-se de manera egoista i per interès particular, més que unes altres.</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Les prestacions públiques són cobertes amb els recursos que produïm entre tots i totes a través dels impostos, de les rendes. Tots i totes hem de contribuir, qui més guanya més ha d'aportar. La societat ha d'exercitar la solidaritat.</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> La gestió d'aquests serveis públics no s'ha de regir pel principi de rendibilitat econòmica, sinó per principis de repartiment necessari i suficient, per cobrir necessitats socials.</p> <p>Els processos de privatitzacions, eufemísticament qualificats com externalitzacions, iniciats a l'Estat espanyol principalment des de principis dels anys 90, ha significat el posar en mans d'empreses privades la gestió de serveis essencials com la salut, l'educació, els serveis socials, neteja, aigua, etc. És per això que els processos de reversió de la gestió de serveis públics suposen una oportunitat no només de parar les privatitzacions sinó de revertir el model. Són ja molts els informes nacionals i a nivell europeu que demostren que la gestió pública és més eficient per a les arques públiques que la gestió privada.</p> <p>La Reforma de l'article 135 de la Constitució i les seves posteriors lleis de desenvolupament (Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, així com la denominada Llei Montoro de la Reforma del Règim Local), vénen a determinar el sentit ultraliberal sobre la desposesió d'allò que és públic.</p> <p>A més, a nivells tant nacionals com de manera global, amb incidència especial en la UE, els poders econòmics i financers continuen fent pressió als poders públics, amb l'objectiu d'aprofundir els processos de privatització i fer-los irreversibles, com per exemple les més que preocupants negociacions mantingudes per la UE amb tercers països sobre acords transatlàntics i transnacionals (Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió – TTIP, Acord en Comerç de Serveis- TISA i el Tractat sobre el Lliure Comerç entre la UE i Canadà CETA), en els quals s'estan incloent clàusules d'obligat compliment pels Estats membres de la UE, que el seu objectiu és la privatització dels serveis públics i frenar qualsevol intent de tornada a l'Administració dels serveis ja externalitzats.</p> <p>El Públic és “allò” que no ha de ser mercantilitzat i la seva gestió es realitza des de l'Estat en totes les seves estructures, la central, les autonòmiques, les regionals, les municipals, i empreses “públiques”, sota qualsevol de les modalitats existents en el nostre sistema jurídic normatiu.</p> <p>La gestió del Públic no pot basar-se en criteris de rendibilitat mercantil, sinó en el principi de suficiència (sempre existiran recursos perquè els serveis públics arribin de manera universal a tota la població) i en el principi d'eficiència, és a dir, la seva gestió ha de ser eficient sense incórrer en un “mal negoci”, doncs en cas contrari s'estaria violant el principi de suficiència.</p> <p>La gestió s'encarrega a “tècnics” en tota la cadena organitzativa, i la propietat és “publica”. La participació dels subjectes actius (les persones treballadores) i dels subjectes passius (les persones beneficiàries d'aquests serveis públics), manquen en la immensa majoria del “poder de decisió” quant al seu finançament (polítiques fiscals) i quant a l'eficiència, és a dir, no existeix participació directa en la gestió pels veritables subjectes.</p> <p>Per això els processos de reversió dels serveis públics són una oportunitat per començar a transformar el model imperant.</p> <p>Ens anem a trobar amb dos eixos principals en aquests processos, el primer és el principi d'estabilitat en l'ocupació dels treballadors i les treballadores de les empreses privades que estan gestionant el servei, i el segon eix és la garantia democràtica d'igualtat de tots els ciutadans i ciutadanes (Art. 23.2 i 103 de la Constitució i art. 55 del EBEP), d'accés a l'ocupació pública, que té una sèrie de requisits constitucionals (igualtat, mèrit, capacitat i publicitat) que com a sindicat no podrem obviar en els processos de reversió.</p> <p>En aquest context hem de prestar especial atenció als problemes que ens podem trobar en el camí per així ser més efectius en l'acció sindical i social.</p> <p>La reversió de la gestió dels serveis públics planteja diversos tipus de problemes: els laborals d'una banda i els polítics-socials, que tenen una naturalesa administrativa i pressupostària, per l'altre. Un tercer problema seriós i de tant significat com els anteriors en aquest procés de lluita per la reversió, són les resistències polítiques dels “nous gestors i gestores dels denominats governs del canvi (municipals i autonòmics)”.</p> <p>Les seves posicions respecte a la desprivatització i/o reversió, partint que teòricament estan “en contra de les privatitzacions”, s'apalanquen en les traves existents en els processos de remunicipalització (burocràcia tècnica) dels serveis i, especialment, en l'èmfasi que li posen als impediments legals, així com en les possibles demandes per les suposades compensacions de les empreses a les quals se'ls “rescataria” el servei externalitzat.</p> <p>L'anterior, que està succeint amb massa freqüència, especialment als grans Ajuntaments, no fa sinó mostrar l'absència d'una voluntat política ferma (assumir riscos) de posar tot la seva obstinació i la força de la ciutadania (treballadors i treballadores, veïns i veïnes) a buscar sortides a una situació insostenible i clarament contraria a l'interès general.</p> <p>La tipologia dels problemes, especialment en el laboral, és complexa i resulta difícil establir solucions segures i categòriques per la diversitat de les normes que entren en joc, moltes d'elles no laborals.</p> <p>Aquest informe intenta donar algunes claus generals, però hem de tenir en compte que cada situació pot ser diferent i ha de fer-se un tractament particularitzat.</p> <p>Per raons òbvies ens ocuparem fonamentalment dels problemes laborals ja que són els que com a sindicat hem d'abordar, encara que no podem desconèixer els altres problemes de naturalesa no laboral.</p> <p>Hem de tenir com a projecció en el nostre horitzó d'intervenció per la recuperació del Públic, que no solament es tracta de re-municipalitzar, sinó que també es tracta de fer públic aspectes i espais que avui són privats, però per justícia social i garantia de la igualtat en l'accés a aquests espais, haurien de ser públics.</p> <p>Possibilitat que té també una base legal, com per exemple la Llei Bàsica del Règim Local i el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals (RD de 17 de Juny de 1955) i, a més, el propi marc legal vigent, que ens dota d'arguments perquè considerem que la remunicipalització (per exemple), és una obligació.</p> <p><i>>>> Teniu el butlletí en el pdf adjunt o a l'enllaç <a href="http://www.in-formacioncgt.info/juridico-sind/boletines/BI-155.pdf" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>http://www.in-formacioncgt.info/juridico-sind/boletines/BI-155.pdf</a></i></p></div> Butlletí informatiu 153. Les pensions públiques no es venen, es defensen http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article12298 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article12298 2017-01-29T20:44:53Z text/html ca Coordinació del Catalunya Crisi Documentació i estudis Formació Economia pensions <p>Les diferents lleis de reforma del sistema de Seguretat Social quant a Pensions, més enllà de garantir la consolidació del nostre sistema públic, universal i solidari, han suposat la debilitació i possible destrucció del mateix.<br class='autobr' /> Sumari del butlletí<br class='autobr' /> 1. LES LLEIS HAN ESTAT ARMES DE DESTRUCCIÓ DEL DRET A UNA PENSIÓ PÚBLICA SUFICIENT PER A TOTES LES PERSONES<br class='autobr' /> 2. EL PERQUÈ D'AQUEST “DÈFICIT COMPTABLE” I LA SEVA UTILITZACIÓ POLÍTICA<br class='autobr' /> 3. LA DESCAPITALITZACIÓ DE LA SEGURETAT SOCIAL<br class='autobr' /> 4. ELS PROBLEMES EN EL (...)</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique31" rel="directory">Butlletins Jurídics i/o Sindicals</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot87" rel="tag">Crisi</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot142" rel="tag">Documentació i estudis</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot144" rel="tag">Formació </a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot121" rel="tag">Economia</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot133" rel="tag">pensions</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L107xH150/arton12298-aecc8.png" width='107' height='150' /> <div class='rss_texte'><p>Les diferents lleis de reforma del sistema de Seguretat Social quant a Pensions, més enllà de garantir la consolidació del nostre sistema públic, universal i solidari, han suposat la debilitació i possible destrucció del mateix.</p> <p><strong>Sumari del butlletí</strong></p> <p>1. LES LLEIS HAN ESTAT ARMES DE DESTRUCCIÓ DEL DRET A UNA PENSIÓ PÚBLICA SUFICIENT PER A TOTES LES PERSONES</p> <p>2. EL PERQUÈ D'AQUEST “DÈFICIT COMPTABLE” I LA SEVA UTILITZACIÓ POLÍTICA</p> <p>3. LA DESCAPITALITZACIÓ DE LA SEGURETAT SOCIAL</p> <p>4. ELS PROBLEMES EN EL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS: LA SOSTENIBILITAT; LES FONTS DE FINANÇAMENT; LA DEMOGRAFIA; EL MERCAT DE TREBALL; ELS SALARIS; ELS IMPOSTOS.</p> <p>5. EL PACTE DE TOLEDO, SEPARANT LES FONTS DE FINANÇAMENT, CREA EL PROBLEMA.</p> <p>6. ELS PASSOS QUE S'HAN DONAT EN EL CAMÍ DE “LA RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DEL SISTEMA DE PENSIONS”</p> <p>7 EL PROBLEMA DEL DÈFICIT O PROBLEMA FINANCER, TÉ INFINITAT D'ARESTES</p> <p>8 DEFENSEM EL PÚBLIC I SOCIAL. DEFENSEM LES PENSIONS SUFICIENTS PER TOTS I TOTES.</p> <p>9 LA VIOLACIÓ DE L'ARTICLE 50 DE LA CE QUANT A LES PENSIONS SUFICIENTS I ACTUALITZADES.</p> <p>>>> <i>Teniu el butlletí en el pdf adjunt o a l'enllaç <a href="http://cgt.org.es/sites/default/files/Boletin%20153_0.pdf" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>http://cgt.org.es/sites/default/files/Boletin%20153_0.pdf</a></i></p></div> Butlletí informatiu 152. Guia per entendre el paper del sector públic a l'estat espanyol http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article12297 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article12297 2016-05-29T19:34:00Z text/html ca Coordinació del Catalunya Economia Documentació i estudis Formació <p>Butlletí informatiu 152. Guia per entendre el paper del sector públic a l'estat espanyol<br class='autobr' /> Els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) constitueixen la norma legal bàsica de previsió de despeses i ingressos del sector públic estatal. Ha de presentar-se cada any i ser aprovada pel Congrés. Recullen les previsions d'ingressos i despeses de l'Administració Central, que inclou els pressupostos de l'Estat central, la Seguretat Social els Organismes Autònoms i altres Organismes Públics.<br class='autobr' /> >>> Teniu el butlletí (...)</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique31" rel="directory">Butlletins Jurídics i/o Sindicals</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot121" rel="tag">Economia</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot142" rel="tag">Documentació i estudis</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot144" rel="tag">Formació </a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L104xH150/arton12297-63ba6.jpg" width='104' height='150' /> <div class='rss_texte'><p><strong>Butlletí informatiu 152. Guia per entendre el paper del sector públic a l'estat espanyol</strong></p> <p>Els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) constitueixen la norma legal bàsica de previsió de despeses i ingressos del sector públic estatal. Ha de presentar-se cada any i ser aprovada pel Congrés. Recullen les previsions d'ingressos i despeses de l'Administració Central, que inclou els pressupostos de l'Estat central, la Seguretat Social els Organismes Autònoms i altres Organismes Públics.</p> <p><i>>>> Teniu el butlletí en document adjunt format pdf o a l'enllaç <a href="http://www.in-formacioncgt.info/juridico-sind/boletines/bi-152.pdf" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>http://www.in-formacioncgt.info/juridico-sind/boletines/bi-152.pdf</a></i></p></div> Berga: Una nova petita victòria del sindicat davant Restaurant La Llosa. CGT volem que l'Ajuntament de Berga compleixi i faci complir la legislació laboral http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article11906 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article11906 2016-04-22T16:05:38Z text/html ca Xarxes Socials - CGT Catalunya Administració Pública Alimentació, Comerç i Hostaleria <p>Una nova petita victòria del sindicat<br class='autobr' /> El passat mes de juliol, després de la finalització del seu contracte, una companya —ara del sindicat— va explicar-nos les diverses irregularitats que havia patit al restaurant la Llosa, recentment obert al Passeig de la Indústria de Berga.<br class='autobr' /> Cotitzaven per ella la meitat de les hores que treballava, la categoria per la qual havia estat contractada era inferior a les tasques que realitzava, feia més hores del compte i fins i tot l'empresari es quedava les (...)</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique29" rel="directory">Acció Sindical</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot13" rel="tag">Administració Pública</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot19" rel="tag">Alimentació, Comerç i Hostaleria</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH150/arton11906-d02c2.jpg" width='150' height='150' /> <div class='rss_texte'><p>Una nova petita victòria del sindicat</p> <p>El passat mes de juliol, després de la finalització del seu contracte, una companya —ara del sindicat— va explicar-nos les diverses irregularitats que havia patit al <strong>restaurant la Llosa</strong>, recentment obert al Passeig de la Indústria de Berga.</p> <p><strong>Cotitzaven per ella la meitat de les hores que treballava</strong>, la categoria per la qual havia estat contractada era inferior a les tasques que realitzava, feia més hores del compte i fins i tot l'empresari es quedava les propines dels treballadors. <strong>Una de les mesures que vam prendre va ser la denúncia d'aquestes situacions davant la inspecció de treball. </strong></p> <p>El 22 de setembre la<strong> inspecció va personar-se al centre de treball on es va poder comprovar que efectivament els treballadors de la Llosa estaven c</strong>ontractats a temps parcial, tot i que des que havien estat contractats realitzaven una jornada completa, com a mínim.<strong> L'empresa va haver de contractar tothom per jornada completa i pagar a la seguretat social les quotes patronals des que hi treballaven (des d'abril i fins l'agost) amb un 20% de recàrrec per fer-ho fora de termini. També en el cas de la nostra afiliada, tot i que ja no hi treballés, l'empresa ha hagut de cotitzar-li la jornada completa del temps que hi va treballar (maig-juliol, uns 900 euros).</strong><br class='autobr' /> Amb tot, des del sindicat volem reconèixer la valentia de les treballadores que lluiten pel que és just, com la nostra companya, i animar a la resta de treballadors de Berga a organitzar-se amb nosaltres i seguir el seu exemple.</p> <hr class="spip" /> <p><strong>Volem que l'Ajuntament de Berga compleixi i faci complir la legislació laboral</strong></p> <p>El proppassat mes de març la <strong>CGT de Berga </strong> va presentar una instància a l'<strong>Ajuntament de Berga</strong> on demana que l'administració local garanteixi el respecte a la legislació laboral i que doni exemple. També es demana transparència i control sindical en aquesta matèria, tant pel que fa a la contractació directa de l'Ajuntament com de les empreses que aquesta administració contracta. Les demandes són:<br class='autobr' /> Que l'administració local estableixi protocols de comprovació fefaent del compliment de la legislació laboral per part de les empreses que treballen per l'Ajuntament de Berga.</p> <p>Que aquesta informació (respectant la llei de protecció de dades) sigui tramesa als sindicats de Berga amb l'objecte que puguin comprovar el compliment de la legislació laboral i puguin vetllar pels interessos dels treballadors.<br class='autobr' /> Que es resolguin els contractes en aquelles empreses que no respectin els drets laborals.<br class='autobr' /> Que la millora de les condicions laborals respecte els mínims legals per part d'una empresa, i el fet que tinguin programes socials pels seus treballadors, sigui objecte de valoració per a l'adjudicació de contractes de l'administració.<br class='autobr' /> Que la contractació dels treballadors de l'Ajuntament de Berga respecti escrupolosament la legislació laboral i més enllà que es millorin les seves condicions laborals: temporalitat, categoria, horaris, salaris, etc. I que serveixi com a exemple al mercat laboral berguedà.</p> <p>Instància completa:<a href="http://cgtberga.org/InstanciaAjuntament.pdf" class='spip_out' rel='external'>http://cgtberga.org/InstanciaAjuntament.pdf</a></p> <p><strong>Sindicat d'Activitats Diverses (CGT BERGA)</strong></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="https://twitter.com/cgtberga" class='spip_out' rel='external'>TWITTER CGT BERGA</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="https://www.facebook.com/CGTBerga/" class='spip_out' rel='external'>PÀGINA FACEBOOK CGT BERGA</a></p> <p>CGT BERGA<br class='autobr' /> Assessoria laboral gratuïta:<br class='autobr' /> Dissabte d'11 a 13 h<br class='autobr' /> Carrer del Balç número 4 baixos<br class='autobr' /> Telèfon 938 216 747<br class='autobr' /> sad@cgtberga.org<br class='autobr' /> <a href="http://www.cgtberga.org/" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>www.cgtberga.org</a></p></div> Els drets dels treballadors de l'amiant arribaran al Congrés de Diputats http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article11851 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article11851 2016-03-18T00:14:38Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya Seus de la CGT Catalunya Metall Administració Pública Energia, Mineria, Químiques i Afins Salut Laboral Salut <p>Els drets dels treballadors de l'amiant arribaran al Congrés de Diputats<br class='autobr' /> La tarda d'aquest dijous 17 de març hi ha hagut una reunió entre En Comú Podem i la CGTde Catalunya per analitzar accions a emprendre, al Congrés de Diputats, en relació el recolzament dels treballadors i treballadores en empreses que han fet servir l'amiant. Membres de la CGT han exposat als diputats Xavier Domènech i Lucia Martín la situació de desemparament que pateixen desenes de milers de persones que fins l'any 2002 van (...)</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique29" rel="directory">Acció Sindical</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot124" rel="tag">Seus de la CGT Catalunya</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot24" rel="tag">Metall</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot13" rel="tag">Administració Pública</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot9" rel="tag">Energia, Mineria, Químiques i Afins</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot81" rel="tag">Salut Laboral</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot88" rel="tag">Salut</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH85/arton11851-cc917.jpg" width='150' height='85' /> <div class='rss_texte'><p><strong>Els drets dels treballadors de l'amiant arribaran al Congrés de Diputats</strong></p> <p>La tarda d'aquest dijous 17 de març hi ha hagut una reunió entre En Comú Podem i la CGTde Catalunya per analitzar accions a emprendre, al Congrés de Diputats, en relació el recolzament dels treballadors i treballadores en empreses que han fet servir l'amiant. Membres de la CGT han exposat als diputats Xavier Domènech i Lucia Martín la situació de desemparament que pateixen desenes de milers de persones que fins l'any 2002 van treballar en contacte amb l'amiant. Fruit de la seva feina, aquestes persones podran desenvolupar en els propers anys importants patologies com l'asbestosi, el càncer de pulmó o el mesoterioma, amb una elevadíssima taxa de mortalitat. De manera immediata,</p> <p>En Comú Podem proposarà mesures al Congrés de Diputats adreçades a demanar l'aplicació de coeficients reductors de jubilació per als treballadors i treballadores d'empreses que han fet servir amiant, en la línia de la <a href="http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article10724" class='spip_out' rel='external'>sol·licitud presentada per la CGT al Ministeri de Treball el mes de novembre de 2014</a>, i que a hores d'ara no ha rebut cap resposta. L'objectiu de la mesura és que els treballadors/es exposats a l'amiant puguin jubilar-se anticipadament amb el 100% de la pensió, en reconeixement de la perillositat i la menor esperança de vida.</p> <p>A banda, s'ha obert una via de col·laboració en relació aquest àmbit de la salut laboral, com les revisions mèdiques i el reconeixement d'invalideses a les víctimes de l'amiant.</p> <p><strong>CGT CATALUNYA<br class='autobr' /> CGT VILADECANS</strong></p> <p>Més informació:</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="https://about.me/cgtcatalunya" class='spip_out' rel='external'>ABOUT.ME CGT CATALUNYA</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="https://twitter.com/CGTViladecans" class='spip_out' rel='external'>TWITTER CGT VILADECANS</a></p></div> Comunicat de CGT Catalunya davant el cessament de Diego Moxó, com a Gerent de l'ACA i membre del consell d'administració d'ATLL http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article11813 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article11813 2016-02-29T19:58:20Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya Energia, Mineria, Químiques i Afins Comunicats <p>Nota de premsa: Cessament de Sr. Diego Moxó, com a Gerent de l'ACA i membre del consell d'administració d'ATLL.<br class='autobr' /> El Govern rabent i en silenci, va cessar del càrrec de Gerent de l'Agencia Catalana de l'Aigua, al Sr. Diego Moxó, el passat 24 de febrer. El cessament d'un càrrec d'alta responsabilitat és sempre un fet extraordinari el qual cal comunicar a la ciutadania i justificar completament la seva causa. El modus operandi utilitzat indica que el Govern està amagant tota la informació al voltant de la (...)</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique29" rel="directory">Acció Sindical</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot9" rel="tag">Energia, Mineria, Químiques i Afins</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot135" rel="tag">Comunicats</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH150/arton11813-2e4fd.jpg" width='150' height='150' /> <div class='rss_texte'><p><strong>Nota de premsa: Cessament de Sr. Diego Moxó, com a Gerent de l'ACA i membre del consell d'administració d'ATLL.</strong></p> <p>El Govern rabent i en silenci, va cessar del càrrec de Gerent de l'Agencia Catalana de l'Aigua, al Sr. Diego Moxó, el passat 24 de febrer. El cessament d'un càrrec d'alta responsabilitat és sempre un fet extraordinari el qual cal comunicar a la ciutadania i justificar completament la seva causa. El modus operandi utilitzat indica que el Govern està amagant tota la informació al voltant de la privatització fracassada d'ATLL</p> <p>A la CGT tenim molt clars els motius d'aquest cessament. La nefasta gestió del Sr. Moxó en el control i supervisió del major contracte de privatització de la història de Catalunya, en deixar que ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya pagués per serveis que no es van fer una empresa filial d'ACCIONA per valor de 13 milions d'Euros.</p> <p>I, a més sabem que aquest cessament ve després de fer-se públic l'informe de l'oficina Antifrau sobre les irregularitats d'ATLL denunciades per la CGT. Estem segures que n'hi hauran més encara.</p> <p>Recordem que el Sr. Diego Moxó va ser el successor del Sr. Joan Pinyol a l'abril del 2014, qui va deixar la Gerencia de l'ACA per ocupar un càrrec del mateix nivell a l'INCASOL, després de veure's envoltat per la polèmica adjudicació a ACCIONA del contracte de gestió de l'aigua en alta que va acabar en els tribunals i que encara no s'ha resolt.</p> <p>Tot sembla indicar que la gerència de l'ACA no acaba de fer be la seva funció a ATLL. Des de que s'ha adjudicat el contracte d'ATLL a ACCIONA al novembre del 2012, han passat per aquest càrrec dues persones i ara s'estrena la tercera, el Sr. Lluis Ridao.</p> <p>No sabem si el Departament de Territori i Sostenibilitat designarà al Sr. Ridao la funció d'assistir al consell d'administració d'ATLL el qual se celebrarà molt aviat i tindrà entre els punts de l'ordre del dia l'aprovació dels comptes del 2015.</p> <p><strong>Secretariat Permanent del Comitè Confederal de CGT Catalunya</strong></p> <p>Més informació:</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="https://twitter.com/cgtatll" class='spip_out' rel='external'>TWITTER CGT ATLL</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://about.me/cgtcatalunya" class='spip_out' rel='external'>ABOUT.ME CGT CATALUNYA</a></p></div> Comunicat CGT Anoia en resposta a la negativa CIU i PSC a la moció en defensa del treballador acomiadat del servei de neteja de l'Ajuntament d'Igualada http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article11792 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article11792 2016-02-19T14:42:44Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya L'Anoia Neteja Mobilitzacions laborals <p>Comunicat CGT Anoia en resposta a la negativa a la moció en defensa del treballador acomiadat del servei de neteja de l'Ajuntament d'Igualada<br class='autobr' /> Davant la Moció en Solidaritat presentada pel sindicat CGT cap al President del Comitè d'SMMI- FCC Pedro González i defensada pels Grups Representatius de la CUP, ERC, i decidim, en el Ple que va tenir lloc la nit del passat dimarts 16 de febrer, la representació de la Federació Comarcal de CGT Anoia va ser testimoni de la vergonyosa política destructiva del (...)</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique29" rel="directory">Acció Sindical</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot41" rel="tag">L'Anoia</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot33" rel="tag">Neteja</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot47" rel="tag">Mobilitzacions laborals</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH85/arton11792-32bb6.jpg" width='150' height='85' /> <div class='rss_texte'><p><strong>Comunicat CGT Anoia en resposta a la negativa a la moció en defensa del treballador acomiadat del servei de neteja de l'Ajuntament d'Igualada</strong></p> <p>Davant la Moció en Solidaritat presentada pel sindicat CGT cap al President del Comitè d'SMMI- FCC Pedro González i defensada pels Grups Representatius de la CUP, ERC, i decidim, en el Ple que va tenir lloc la nit del passat dimarts 16 de febrer, la representació de la Federació Comarcal de CGT Anoia va ser testimoni de la vergonyosa política destructiva del Dret Fonamental de la Classe Obrera per part dels Grups CiU i PSC, negant el suport a aquesta moció, posicionant-se clarament cap al sector capitalista de la patronal, que va ser la que va acomiadar tirànicament al treballador de la ciutat d'Igualada per denunciar públicament que l'empresa <strong>concessionària de la neteja viària d'Igualada, no compleix amb els serveis pactats en el plec de condicions assignat</strong></p> <p>Secretariat Permanent CGT ANOIA</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="https://twitter.com/CGTANOIA" class='spip_out' rel='external'>TWITTER CGT ANOIA</a></p></div> CGT es queda en solitari amb la vaga indefinida els caps de setmana a SEAT Componentes http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article11777 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article11777 2016-02-11T22:29:25Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya Baix Llobregat Metall Mobilitzacions laborals <p>Situació vaga indefinida els caps de setmana a SEAT COMPONENTES.<br class='autobr' /> CGT es queda en solitari amb la vaga indefinida els caps de setmana a SEAT Componentes.<br class='autobr' /> CCOO i UGT s'han despenjat del compromís de no col·laboració en el treball en festiu.<br class='autobr' /> El passat 11 de gener, la plantilla mitjançant assemblea assumir el compromís de seguir la lluita els caps de setmana, contra la decisió de l'empresa de trasllats forçós a Martorell. En SEAT Components no sobra ningú, tenint a més pendent de gaudir més de 130.000 (...)</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique29" rel="directory">Acció Sindical</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot25" rel="tag">Baix Llobregat</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot24" rel="tag">Metall</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot47" rel="tag">Mobilitzacions laborals</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L84xH150/arton11777-07ebf.jpg" width='84' height='150' /> <div class='rss_texte'><p><strong>Situació vaga indefinida els caps de setmana a SEAT COMPONENTES.</strong></p> <p><strong>CGT es queda en solitari amb la vaga indefinida els caps de setmana a SEAT Componentes.</strong></p> <p><strong>CCOO i UGT s'han despenjat del compromís de no col·laboració en el treball en festiu.</strong></p> <p>El passat 11 de gener, la plantilla mitjançant assemblea assumir el compromís de seguir la lluita els caps de setmana, contra la decisió de l'empresa de trasllats forçós a Martorell. En SEAT Components no sobra ningú, tenint a més pendent de gaudir més de 130.000 hores per festiu treballat. Mentre hi hagi un trasllat la lluita segueix. De manera que el desgast de la mateixa fos mínim per a la plantilla i fos l'empresa la que assumís en major mesura el mateix.</p> <p>No ha passat ni un mes, que la resta d'organitzacions han desistit d'aquesta estratègia signat un acord el passat 4 de febrer, on no hi ha avenços significatius, ja que la majoria d'traslladats a Martorell no s'incorporen fins al mes de juliol.<br class='autobr' /> CCOO i UGT no han volgut fer assemblea general conjunta al taller, sent aquesta convocada en solitari per CGT. No s'han atrevit a defensar els seus plantejaments davant la plantilla.</p> <p>CGT amb l'eslògan de:<br class='autobr' /> <strong>Desconvocareu la vaga, però no la meva consciència. Treball en festiu NO. Retorn SI </strong></p> <p>Ha iniciat un procés d'assemblees on ha informat de com s'ha donat el procés de negociació amb l'empresa, les converses amb la resta de sindicats que han desconvocat en aquesta situació i com aquests no han volgut donar continuïtat a la lluita. Donant com a resultat, el que segueixi CGT en solitari apel·lant a la no col·laboració, a no treballar en festiu i un cop aconseguit l'objectiu regular el mateix perquè aquest es tradueixi en creació d'ocupació i no en sobrant de personal.</p> <p>No podem oblidar, que a SEAT Components s'han estalviat una mitjana de 100 llocs de treball durant aquests últims set anys. Que igual que ha passat recentment a SEAT Martorell, la pràctica de l'ocupació en frau de llei en la contractació d'ETT, així com directament amb contracte SEAT antany, ha estat una pràctica habitual.<br class='autobr' /> Directriu marcada pel grup VW, ja en el 2011 es van detectar per Inspecció de Treball uns 1700 contractes en frau de llei, a la factoria de Pamplona, ​​així com a Gearbox, actualment SEAT Components, en un molta menys quantitat per denúncia de CGT a el 2009 i 2012.</p> <p>L'estafa, el frau i la corrupció són una pràctica habitual en el món empresarial i més en les grans multinacionals.</p> <p><strong>SECCIÓ SINDICAL CGT SEAT COMPONENTES</strong></p> <p>Més informació;</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="https://twitter.com/Cgt_SeatComp" class='spip_out' rel='external'>TWITTER CGT SEAT COMPONENTES</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.cgtbarcelona.org/cgtgearbox/" class='spip_out' rel='external'>WEB CGT SEAT COMPONENTES</a><br class='autobr' /> Enrique Fernández Pérez (Secretari d'Acció Sindical CGT SEAT Componentes). Tel. 696881672</p></div> Universitat Autònoma de Barcelona (UAB): La Trama 1.0. Comunicat CGT UAB http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article11765 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article11765 2016-02-03T12:29:01Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya Universitats Comunicats Ensenyament Ensenyament Vallès Occidental <p>[La trama 1.0]<br class='autobr' /> La Fundació UAB (FUAB) és una fundació civil privada participada al 100% per la UAB que es va constituir davant notari el 6 de febrer de 1998. Segons els seus estatuts té com a objectiu “la col·laboració amb la UAB en el foment realització d'activitats docents, de recerca i de prestació de tots aquells serveis vinculats a l'activitat universitària” (vegis pàg. 9- 10 de L'informe 22/2013 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya). Controla, ja sigui com a soci únic ja sigui com a soci (...)</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique29" rel="directory">Acció Sindical</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot119" rel="tag">Universitats</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot135" rel="tag">Comunicats</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot31" rel="tag">Ensenyament</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot132" rel="tag">Ensenyament</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot12" rel="tag">Vallès Occidental</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L140xH91/arton11765-b8f7b.jpg" width='140' height='91' /> <div class='rss_texte'><p>[<strong>La trama 1.0</strong>]</p> <p>La Fundació UAB (FUAB) és una fundació civil privada participada al 100% per la UAB que es va constituir davant notari el 6 de febrer de 1998. Segons els seus estatuts té com a objectiu “la col·laboració amb la UAB en el foment realització d'activitats docents, de recerca i de prestació de tots aquells serveis vinculats a l'activitat universitària” (<a href="http://www.sindicatura.cat/reportssearcher/download/22_13_ca.pdf" class='spip_out' rel='external'>vegis pàg. 9- 10 de L'informe 22/2013 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya</a>). Controla, ja sigui com a soci únic ja sigui com a soci majoritari, diversos ens jurídics, entre els quals està l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral, Vila Universitària S. L. o els Serveis de Turisme i d'Hosteleria Campus S. A. (veure pàg. 13 i 21 del document esmentat). També hi forma part, entre d'altres ens, l'Hotel Campus S. L. (fins el 31 de juliol de 2010 anomenat <a href="https://cgtuab.files.wordpress.com/2016/02/1_-fundacic3b3-uab_-hotel-serhs-campus.pdf" class='spip_out' rel='external'>hotel SERHS Campus</a>, <a href="http://elpais.com/tag/ramon_bago/a/" class='spip_out' rel='external'>vinculat a Ramon Bagó</a> i on es celebraven la majoria de <a href="http://convergents.cat/agenda/cdc-celebra-el-seu-consell-nacional-ordinari-bellaterra" class='spip_out' rel='external'>consells nacionals del partit del cas del 3%</a>) així com UAB-Formació Professional, <a href="http://www.uab.cat/web/estudiar/cicles-formatius-de-grau-superior/informacio-general-1345667514576.html?param1=1345693801672" class='spip_out' rel='external'>dedicada a vendre cicles de formació professional</a>, algun dels quals a 9450€.</p> <p><a href="http://www.uab.cat/doc/Adscripcio_EscolaFundacioUAB_FormacioM_CG190315" class='spip_out' rel='external'>Des de gener de 2015</a> (acord 5/2015 del Consell de Govern del 27-I-2015) té adscrita l'Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona – fUABf – ens instrumental que gestiona l'oferta docent de diversos <strong>graus i mestratges oficials a preus privats</strong> on participa a títol lucratiu, entre d'altres, professorat funcionari de la UAB, que es treuen sucosos sobresous impartint classes: al respecte, veure per exemple la plana 3 de <a href="http://webs2002.uab.es/o-coordinacio-institucional/ACORDS_CONSELL_GOVERN/Acords_CG_2015_01_27/Punt%204.1/Documentaci%C3%B3APROVADACONSELLGOVERN_03_02_2015/ANNEX%20IV%20Pressupost%20Master%20Universitari%20Comptabilitat%20Superior%20i%20Auditoria%202015-16%20fins%20a%202017-18%20-%20definitiu.pdf" class='spip_out' rel='external'>l'annex IV de l'acord relatiu al punt 4.1 de l'ordre del dia del Consell de Govern del 27-I-2015 (cal IP de la UAB</a>) referit a l'anomenat Màster Universitari en Comptabilitat Superior i Auditoria, <strong>de caràcter oficial però ofertat a preus privats</strong>: 100€ per hora de classe impartida i 8000€ per tasques de coordinació.</p> <p><strong>Financerament la situació de la FUAB fa anys que és força problemàtica</strong>: tot i haver rebut de la UAB en concepte de “Subvencions, donacions i llegats rebuts” 7,7M€ el 2011 (veure plana 31 de <a href="http://www.sindicatura.cat/reportssearcher/download/22_13_ca.pdf" class='spip_out' rel='external'>l'Informe 22/2013</a>) tenia subscrits dos préstecs sindicats (veure pàg. 32 l'Informe 22/2013)per import de 16,30M€ en un cas i de 11,88M€ en un altre, en relació als quals “Les obligacions assumides per la FUAB d'aquests dos préstecs sindicats estan garantides per la UAB”. De la mateixa manera, els resultats de l'exercicis fiscalitzats per la Sindicatura <strong>eren negatius: 0,13M€ en el 2011</strong> (<a href="https://cgtuab.files.wordpress.com/2016/02/2_presentacio_fuab_link2.pdf" class='spip_out' rel='external'>pàgs. 36 i 37 de l'Informe esmentat</a>).</p> <p><strong>Actualment</strong>, segons dades que la Vicerectora Montserrat Farell va presentar en format PowerPoint – <strong>però que no va facilitar com a documentació de la sessió</strong> – en el Consell de Govern del 10 de desembre passat la situació no ha millorat pas: <strong>es reconeix un deute global a 31 de desembre de 2014 per import de 44,4M€</strong> (<a href="https://cgtuab.files.wordpress.com/2016/02/2_presentacio_fuab_link2.pdf" class='spip_out' rel='external'>veure plana 2 document</a>) amb uns ingressos de l'exercici de 37,1M€ i <strong>unes despeses de l'exercici de 38,9M€</strong> i, per tant,<strong> un resultat negatiu de l'exercici 2014 per import de 1,76M€</strong> (<a href="https://cgtuab.files.wordpress.com/2016/02/2_presentacio_fuab_link2.pdf" class='spip_out' rel='external'>veure plana 3 document</a>).</p> <p>Menció especial es mereixen certes “peculiaritats” en relació a determinades inversions immobiliàries:<strong> la FUAB va rebre 5,52M€ del Ministeri de l'Habitatge, més 5,40M€ de la Generalitat així com la subsidiació d'interessos per part del Ministeri per tal de finançar la construcció de 300 habitatges de protecció oficial</strong>. Tanmateix únicament es van construir 216 (veure plana 41 de l'Informe de la Sindicatura esmentat). A més, en ser de protecció oficial el preu màxim de lloguer està limitat per llei: atesa la seva gravetat reproduïm textualment el paràgraf de l'informe:</p> <p>“Aquests habitatges estan qualificats com de protecció oficial en règim de lloguer. Per al curs 2011-2012 el preu màxim del lloguer dels habitatges protegits d'acord amb el Decret 13/2010, del 2 de febrer, era de 7,28 €/m2 útils mensuals, <strong>que equival a 233 € mensuals per habitatge tenint en compte els metres quadrats útils</strong>. El lloguer establert en el contracte entre la FUAB i Vila Universitària, SL (<strong>0,90 M€ pels 216 habitatges</strong>) és superior a aquest preu”.</p> <p>“D'altra banda, s'ha tingut accés a dos contractes de lloguer formalitzats per Vila Universitària, SL (un del curs 2011-2012 i un altre del curs 2012-2013) i <strong>s'ha constatat que els preus mensuals totals són de 805 € i de 785 €, respectivament</strong>”.</p> <p>Totes les al·legacions que va presentar la FUAB sobre aquestes qüestions a la Sindicatura no van ser acceptades <strong>(veure plana 61 </strong> de <a href="http://www.sindicatura.cat/reportssearcher/download/22_13_ca.pdf" class='spip_out' rel='external'>l'Informe esmentat</a>).</p> <p>De fet, sense anar més lluny, demà mateix l'Equip de Govern pretén en el Consell de Govern que s'ha de celebrar que s'aprovi la creació d'un nou ens anomenat “Fundació Alumni i Amics de la UAB”: suposadament té entre les seves finalitats “Promoure la captació de recursos per a la UAB i el mecenatge” (<a href="http://webs2002.uab.es/o-coordinacio-institucional/2_Consell_Govern/2016-02-03/Punt6/6.1%20Estatuts.pdf" class='spip_out' rel='external'>veure pàg. 1 del document enllaçat; cal IP de la UAB</a>). Tanmateix a la UAB l'operació li resulta força onerosa: es preveu que amb càrrec al pressupost de la UAB s'aporti durant els dos primers anys <strong>161.742€ cada any</strong> i<strong> es cedeixi a títol gratuït la Torre Vila-Puig</strong> on s'ubicaria la seu de la Fundació<strong> assumint la UAB les seves despeses de funcionament</strong>, <strong>a més de donar 30.000€ </strong> per a facilitar la seva constitució (veure plana 4 del document <a href="http://webs2002.uab.es/o-coordinacio-institucional/2_Consell_Govern/2016-02-03/Punt6/6.2%20PlaActuacioFAA20162018.pdf" class='spip_out' rel='external'>Pla actuació Fundació Alumni Amics UAB</a>; cal IP de la UAB). Recordeu, per altra banda, que l'Associació Amics de la UAB té la potestat de nombrar membres del Consell Social (<a href="http://www.sindicatura.org/reportssearcher/download/2015_17_ca.pdf?reportId=4603" class='spip_out' rel='external'>veure pàg. 17 del Informe 17/2015 de la Sindicatura</a>)...</p> <p><strong>La situació és un déjà vu a la UAB</strong>: primer tímidament s'inicien activitats mercantils superposades a les pròpies d'una Universitat Pública. Veient que ningú diu res i que s'obtenen importants rèdits personals, es professionalitza el procediment i es constitueixen ens amb personalitat jurídica pròpia per tal de fer més eficient el procés de depredació de recursos; per exemple per la via d'aprofitar-se dels avantatges en matèria de contractació que dona el paraigües d'una Fundació: <strong>veure el document</strong> <a href="http://www.uab.cat/servlet/BlobServer?blobtable=Document&blobcol=urldocument&blobheader=application/pdf&blobkey=id&blobwhere=1287038682292&blobnocache=true" class='spip_out' rel='external'>“Instruccions internes de la fundació per als estudis de prevenció i seguretat integral, reguladores dels procediments d'adjudicació dels contractes d'obres, subministraments i serveis no subjectes a regulació harmonitzada</a>”. Si hi ha problemes, sempre està la UAB per respondre dels mateixos, via transferències, avals de préstecs etc. donat que <a href="http://www.uab.cat/servlet/BlobServer?blobtable=Document&blobcol=urldocument&blobheader=application/pdf&blobkey=id&blobwhere=1345695984399&blobnocache=true" class='spip_out' rel='external'>els capitostos del patronat acostumen a ser les autoritats acadèmiques de la UAB</a>. Si tot i així, es mantenen les dificultats, la via fàcil és extingir l'ens problemàtic per tal de crear-ne un altre amb les mateixes funcions però lliure de les càrregues de l'anterior: és el que es va fer amb l'antiga Fundació per als Estudis de Prevenció i Seguretat Integral (FEPSI) que va ser absorbida per la FUAB el 9-IX-2014 i les seves funcions adscrites a una nova fundació: l'Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona – fUABf – (<a href="http://www.uab.cat/doc/Adscripcio_EscolaFundacioUAB_FormacioM_CG190315" class='spip_out' rel='external'>veure acord 5/2015 del Consell de Govern de 27-I-2015 així com l'acord de desadscripció de la UAB del Consell de Govern de 20 de maig de 2015</a>). <strong>A qui beneficia tot el procés?</strong> <strong>a la gent que s'hi lucra: alts càrrecs directius dels diversos ens; professorat dels cursos etc.</strong></p> <p><strong> Qui té responsabilitat en tot plegat? </strong> Com d'altres fundacions, <strong>l'òrgan de govern de la FUAB és un Patronat</strong>. <a href="http://www.uab.cat/servlet/BlobServer?blobtable=Document&blobcol=urldocument&blobheader=application/pdf&blobkey=id&blobwhere=1345695984399&blobnocache=true" class='spip_out' rel='external'>En el cas de la FUAB</a> el president és el Rector, <a href="https://cgtuab.files.wordpress.com/2016/01/sancho_mentider.png?w=389&h=360" class='spip_out' rel='external'>Sr. Ferran Sancho Pifarré</a>, i les <a href="http://www.uab.cat/candidats/candidat_Sancho/JudithSole.jpg" class='spip_out' rel='external'>vice-presidentes la Secretària General de la UAB</a> i l'adjunta a la Gerència per a la FUAB i la Formació Permanent, la <a href="http://www2.uab.cat/web/coneix-la-uab/detall/adjunta-a-la-gerencia-per-a-la-fuab-i-la-formacio-permanent-1345667252494.html" class='spip_out' rel='external'>Sra. Montserrat Balagueró</a>. També hi forma part del Patronat el president del Consell Social, <a href="http://www.uab.cat/web/noticias/detalle-de-una-noticia/gabriel-masfurroll-toma-posesion-de-la-presidencia-del-consejo-social-1099409749848.html?noticiaid=1345671393713" class='spip_out' rel='external'>Gabriel Masfurroll</a>(veure també “<a href="http://www.eltriangle.eu/cat/notices/2011/11/gabriel_masfuroll_carles_vilarrubi_i_un_dirigent_d_unio_van_encaminar_urdangarin_pel_mon_dels_26349.php" class='spip_out' rel='external'>Gabriel Masfuroll, Carles Vilarrubí i un dirigent d'Unió van encaminar Urdangarin pel món dels negocis</a>”) així com la Vicerectora d'Economia, <a href="http://www.uab.cat/Imatge/65/139/Farell.jpg" class='spip_out' rel='external'>Montserrat Farell</a> i el Gerent de la UAB, <a href="http://www.uab.cat/Imatge/268/625/melcion.jpg" class='spip_out' rel='external'>Joan Melcion</a>.</p> <p>Més enllà de l'anàlisi de les dades anteriors,<strong> i, més encara, d'altres provinents de fonts distintes a la Sindicatura que més endavant explotarem </strong>, instem al Rector que acabi amb la sangria de diners públics que suposa la FUAB i doni explicacions del que ha estat passant a la FUAB els darrers anys. <strong>Aquesta vegada, això sí, no ens menteixis</strong> <a href="http://www.uab.cat/web/sala-de-premsa/detall-de-noticia/la-uab-desmenteix-una-suposada-denuncia-penal-al-professor-gassiot-1345667174054.html?noticiaid=1345682454698" class='spip_out' rel='external'>tal com vas fer aquí.</a></p> <p><strong>SECCIÓ SINDICAL CGT UAB</strong></p> <p><strong>Més informació:</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="https://twitter.com/CGT_UAB" class='spip_out' rel='external'>TWITTER CGT UAB</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="https://cgtuab.wordpress.com/" class='spip_out' rel='external'>WEB CGT UAB</a><br class='autobr' /> </strong></p></div> CGT es mobilitza contra les constants agressions al personal de Rodalies Renfe de Catalunya http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article11764 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article11764 2016-02-03T10:46:23Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya Mobilitzacions laborals Transports i Comunicacions Transport públic <p>CGT ES MOBILITZA CONTRA LES CONSTANTS AGRESSIONS Al PERSONAL DE RODALIES CATALUNYA<br class='autobr' /> El personal de Renfe a Rodalies de Catalunya, portem massa temps patint agressions diàriament, carregant sobre la nostra integritat física la ira d'alguns dels soferts usuaris del ferrocarril públic.<br class='autobr' /> SFF-CGT ha presentat denúncies, comissions de conflictes, escrits, partes, etc, perquè la Direcció de Rodalies prengués les mesures adequades davant un problema que creix dia a dia en nombre i gravetat de les mateixes. (...)</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique29" rel="directory">Acció Sindical</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot47" rel="tag">Mobilitzacions laborals</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot11" rel="tag">Transports i Comunicacions</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot131" rel="tag">Transport públic</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L150xH113/arton11764-6b4b6.jpg" width='150' height='113' /> <div class='rss_texte'><p><strong>CGT ES MOBILITZA CONTRA LES CONSTANTS AGRESSIONS Al PERSONAL DE RODALIES CATALUNYA</strong></p> <p>El personal de Renfe a Rodalies de Catalunya, portem massa temps patint agressions diàriament, carregant sobre la nostra integritat física la ira d'alguns dels soferts usuaris del ferrocarril públic.</p> <p>SFF-CGT ha presentat denúncies, comissions de conflictes, escrits, partes, etc, perquè la Direcció de Rodalies prengués les mesures adequades davant un problema que creix dia a dia en nombre i gravetat de les mateixes.</p> <p>Ahir li va tocar a un company interventor de Rodalies, va ser llançat d'un tren per uns viatgers, quedant inconscient a l'andana. Va haver de ser evacuat en ambulància.</p> <p>La Direcció de Rodalies no ha fet res per posar solucions a aquest tema, encara que sí s'omple de paraules carregades de bones intencions, acaba dient que a Catalunya tot té un matís polític, bona manera de fugir d'un problema que no vol assumir.</p> <p>Des SFF-CGT anem a intensificar la pressió, amb totes les eines a la nostra disposició, fent visible un problema que afecta directament la seguretat, la salut i la integritat física dels treballadors de Rodalíes i per tant a la qualitat del servei prestat.</p> <p>Aquest gravíssim problema de constants agressions als treballadors i treballadores de Rodalíes, té un fons de pèssima gestió i deteriorament induït del servei de Rodalies, amb uns gestors que sembla que cobren per destrossar més que per millorar el servei públic de ferrocarrils de Catalunya.</p> <p><strong>CGT SFF CGT</strong></p> <p>Més informació:</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="https://twitter.com/SFFCGT" class='spip_out' rel='external'>TWITTER CGT SFF</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://www.sff-cgt.org/" class='spip_out' rel='external'>WEB CGT SFF</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> David Saez. CGT Renfe Catalunya. Tel.600301875</p></div>