CGTCatalunya.cat http://www.cgtcatalunya.cat/ Confederació General del Treball. Associació de treballadors i treballadores anarcosindicalista, de classe, autònoma, autogestionària, federalista, internacionalista i llibertària, Catalunya ca SPIP - www.spip.net CGTCatalunya.cat http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L72xH106/siteon0-dc90f.gif http://www.cgtcatalunya.cat/ 106 72 Butlletí Informatiu 155. La reversió de la gestió dels serveis públics a l'Administració Pública. http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article12816 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article12816 2018-04-22T22:16:47Z text/html ca Coordinació del Catalunya Formació Documentació i estudis Administració Pública <p>LA REVERSIÓ DE LA GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS A L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.<br class='autobr' /> INTRODUCCIÓ.<br class='autobr' /> Al VI Congrés Extraordinari de la CGT a Iruña es va acordar elaborar per part del Gabinet Jurídic Confederal un informe jurídic sobre les diferents formes d'internalització dels Serveis Públics, indicant les diverses fórmules legals per a la subrogació i els mecanismes possibles per garantir l'estabilitat de les persones treballadores de les Contractes en les diferents formes de revertir els serveis.<br class='autobr' /> L'objectiu del (...)</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique31" rel="directory">Butlletins Jurídics i/o Sindicals</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot144" rel="tag">Formació </a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot142" rel="tag">Documentació i estudis</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot13" rel="tag">Administració Pública</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L99xH150/arton12816-1dedf.png" width='99' height='150' /> <div class='rss_texte'><p><strong>LA REVERSIÓ DE LA GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS A L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.</strong></p> <p>INTRODUCCIÓ.</p> <p>Al VI Congrés Extraordinari de la CGT a Iruña es va acordar elaborar per part del Gabinet Jurídic Confederal un informe jurídic sobre les diferents formes d'internalització dels Serveis Públics, indicant les diverses fórmules legals per a la subrogació i els mecanismes possibles per garantir l'estabilitat de les persones treballadores de les Contractes en les diferents formes de revertir els serveis.</p> <p>L'objectiu del present informe és donar compliment a l'acordat al Congrés, indicant les fórmules legals de possibles subrogacions, analitzant jurídicament aquests processos i detectant els obstacles i/o problemes que es pot trobar l'acció sindical a l'hora d'abordar-los. Són processos que s'han vingut a anomenar col·loquialment processos de “remunicipalització”, a causa que s'estan produint fonamentalment en l'àmbit municipal.</p> <p>És per això que farem especial èmfasi en l'àmbit municipal, si bé, l'anàlisi jurídica del present informe és en principi general per a totes les Administracions Públiques, amb els matisos que si escau s'exposaran.</p> <p>A la CGT, des de sempre, s'ha apostat pel Públic, pel Comú.</p> <p>Treballem en la LÒGICA DEL PÚBLIC, perquè el seu objectiu és la satisfacció de necessitats socials i aquestes són universals, ens afecten a tots i a totes al llarg de la nostra vida. No són objectius econòmics, sinó que són socials:</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Es busca la protecció social en situacions de necessitat: desocupació, pensions, habitatge, educació, salut, hàbitat, dependència, etc. i redistribueix la riquesa que entre tots i totes creguem, perquè totes les persones tinguin accés a drets essencials per a una vida digna de manera igualitària.</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> No ha d'existir un interès privat, particular, sinó col·lectiu, perquè totes les persones tenim les mateixes necessitats i ningú ha de lucrar-se o apropiar-se de manera egoista i per interès particular, més que unes altres.</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> Les prestacions públiques són cobertes amb els recursos que produïm entre tots i totes a través dels impostos, de les rendes. Tots i totes hem de contribuir, qui més guanya més ha d'aportar. La societat ha d'exercitar la solidaritat.</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> La gestió d'aquests serveis públics no s'ha de regir pel principi de rendibilitat econòmica, sinó per principis de repartiment necessari i suficient, per cobrir necessitats socials.</p> <p>Els processos de privatitzacions, eufemísticament qualificats com externalitzacions, iniciats a l'Estat espanyol principalment des de principis dels anys 90, ha significat el posar en mans d'empreses privades la gestió de serveis essencials com la salut, l'educació, els serveis socials, neteja, aigua, etc. És per això que els processos de reversió de la gestió de serveis públics suposen una oportunitat no només de parar les privatitzacions sinó de revertir el model. Són ja molts els informes nacionals i a nivell europeu que demostren que la gestió pública és més eficient per a les arques públiques que la gestió privada.</p> <p>La Reforma de l'article 135 de la Constitució i les seves posteriors lleis de desenvolupament (Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, així com la denominada Llei Montoro de la Reforma del Règim Local), vénen a determinar el sentit ultraliberal sobre la desposesió d'allò que és públic.</p> <p>A més, a nivells tant nacionals com de manera global, amb incidència especial en la UE, els poders econòmics i financers continuen fent pressió als poders públics, amb l'objectiu d'aprofundir els processos de privatització i fer-los irreversibles, com per exemple les més que preocupants negociacions mantingudes per la UE amb tercers països sobre acords transatlàntics i transnacionals (Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió – TTIP, Acord en Comerç de Serveis- TISA i el Tractat sobre el Lliure Comerç entre la UE i Canadà CETA), en els quals s'estan incloent clàusules d'obligat compliment pels Estats membres de la UE, que el seu objectiu és la privatització dels serveis públics i frenar qualsevol intent de tornada a l'Administració dels serveis ja externalitzats.</p> <p>El Públic és “allò” que no ha de ser mercantilitzat i la seva gestió es realitza des de l'Estat en totes les seves estructures, la central, les autonòmiques, les regionals, les municipals, i empreses “públiques”, sota qualsevol de les modalitats existents en el nostre sistema jurídic normatiu.</p> <p>La gestió del Públic no pot basar-se en criteris de rendibilitat mercantil, sinó en el principi de suficiència (sempre existiran recursos perquè els serveis públics arribin de manera universal a tota la població) i en el principi d'eficiència, és a dir, la seva gestió ha de ser eficient sense incórrer en un “mal negoci”, doncs en cas contrari s'estaria violant el principi de suficiència.</p> <p>La gestió s'encarrega a “tècnics” en tota la cadena organitzativa, i la propietat és “publica”. La participació dels subjectes actius (les persones treballadores) i dels subjectes passius (les persones beneficiàries d'aquests serveis públics), manquen en la immensa majoria del “poder de decisió” quant al seu finançament (polítiques fiscals) i quant a l'eficiència, és a dir, no existeix participació directa en la gestió pels veritables subjectes.</p> <p>Per això els processos de reversió dels serveis públics són una oportunitat per començar a transformar el model imperant.</p> <p>Ens anem a trobar amb dos eixos principals en aquests processos, el primer és el principi d'estabilitat en l'ocupació dels treballadors i les treballadores de les empreses privades que estan gestionant el servei, i el segon eix és la garantia democràtica d'igualtat de tots els ciutadans i ciutadanes (Art. 23.2 i 103 de la Constitució i art. 55 del EBEP), d'accés a l'ocupació pública, que té una sèrie de requisits constitucionals (igualtat, mèrit, capacitat i publicitat) que com a sindicat no podrem obviar en els processos de reversió.</p> <p>En aquest context hem de prestar especial atenció als problemes que ens podem trobar en el camí per així ser més efectius en l'acció sindical i social.</p> <p>La reversió de la gestió dels serveis públics planteja diversos tipus de problemes: els laborals d'una banda i els polítics-socials, que tenen una naturalesa administrativa i pressupostària, per l'altre. Un tercer problema seriós i de tant significat com els anteriors en aquest procés de lluita per la reversió, són les resistències polítiques dels “nous gestors i gestores dels denominats governs del canvi (municipals i autonòmics)”.</p> <p>Les seves posicions respecte a la desprivatització i/o reversió, partint que teòricament estan “en contra de les privatitzacions”, s'apalanquen en les traves existents en els processos de remunicipalització (burocràcia tècnica) dels serveis i, especialment, en l'èmfasi que li posen als impediments legals, així com en les possibles demandes per les suposades compensacions de les empreses a les quals se'ls “rescataria” el servei externalitzat.</p> <p>L'anterior, que està succeint amb massa freqüència, especialment als grans Ajuntaments, no fa sinó mostrar l'absència d'una voluntat política ferma (assumir riscos) de posar tot la seva obstinació i la força de la ciutadania (treballadors i treballadores, veïns i veïnes) a buscar sortides a una situació insostenible i clarament contraria a l'interès general.</p> <p>La tipologia dels problemes, especialment en el laboral, és complexa i resulta difícil establir solucions segures i categòriques per la diversitat de les normes que entren en joc, moltes d'elles no laborals.</p> <p>Aquest informe intenta donar algunes claus generals, però hem de tenir en compte que cada situació pot ser diferent i ha de fer-se un tractament particularitzat.</p> <p>Per raons òbvies ens ocuparem fonamentalment dels problemes laborals ja que són els que com a sindicat hem d'abordar, encara que no podem desconèixer els altres problemes de naturalesa no laboral.</p> <p>Hem de tenir com a projecció en el nostre horitzó d'intervenció per la recuperació del Públic, que no solament es tracta de re-municipalitzar, sinó que també es tracta de fer públic aspectes i espais que avui són privats, però per justícia social i garantia de la igualtat en l'accés a aquests espais, haurien de ser públics.</p> <p>Possibilitat que té també una base legal, com per exemple la Llei Bàsica del Règim Local i el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals (RD de 17 de Juny de 1955) i, a més, el propi marc legal vigent, que ens dota d'arguments perquè considerem que la remunicipalització (per exemple), és una obligació.</p> <p><i>>>> Teniu el butlletí en el pdf adjunt o a l'enllaç <a href="http://www.in-formacioncgt.info/juridico-sind/boletines/BI-155.pdf" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>http://www.in-formacioncgt.info/juridico-sind/boletines/BI-155.pdf</a></i></p></div> Butlletí informatiu 153. Les pensions públiques no es venen, es defensen http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article12298 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article12298 2017-01-29T20:44:53Z text/html ca Coordinació del Catalunya Crisi Documentació i estudis Formació Economia pensions <p>Les diferents lleis de reforma del sistema de Seguretat Social quant a Pensions, més enllà de garantir la consolidació del nostre sistema públic, universal i solidari, han suposat la debilitació i possible destrucció del mateix.<br class='autobr' /> Sumari del butlletí<br class='autobr' /> 1. LES LLEIS HAN ESTAT ARMES DE DESTRUCCIÓ DEL DRET A UNA PENSIÓ PÚBLICA SUFICIENT PER A TOTES LES PERSONES<br class='autobr' /> 2. EL PERQUÈ D'AQUEST “DÈFICIT COMPTABLE” I LA SEVA UTILITZACIÓ POLÍTICA<br class='autobr' /> 3. LA DESCAPITALITZACIÓ DE LA SEGURETAT SOCIAL<br class='autobr' /> 4. ELS PROBLEMES EN EL (...)</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique31" rel="directory">Butlletins Jurídics i/o Sindicals</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot87" rel="tag">Crisi</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot142" rel="tag">Documentació i estudis</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot144" rel="tag">Formació </a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot121" rel="tag">Economia</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot133" rel="tag">pensions</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L107xH150/arton12298-aecc8.png" width='107' height='150' /> <div class='rss_texte'><p>Les diferents lleis de reforma del sistema de Seguretat Social quant a Pensions, més enllà de garantir la consolidació del nostre sistema públic, universal i solidari, han suposat la debilitació i possible destrucció del mateix.</p> <p><strong>Sumari del butlletí</strong></p> <p>1. LES LLEIS HAN ESTAT ARMES DE DESTRUCCIÓ DEL DRET A UNA PENSIÓ PÚBLICA SUFICIENT PER A TOTES LES PERSONES</p> <p>2. EL PERQUÈ D'AQUEST “DÈFICIT COMPTABLE” I LA SEVA UTILITZACIÓ POLÍTICA</p> <p>3. LA DESCAPITALITZACIÓ DE LA SEGURETAT SOCIAL</p> <p>4. ELS PROBLEMES EN EL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS: LA SOSTENIBILITAT; LES FONTS DE FINANÇAMENT; LA DEMOGRAFIA; EL MERCAT DE TREBALL; ELS SALARIS; ELS IMPOSTOS.</p> <p>5. EL PACTE DE TOLEDO, SEPARANT LES FONTS DE FINANÇAMENT, CREA EL PROBLEMA.</p> <p>6. ELS PASSOS QUE S'HAN DONAT EN EL CAMÍ DE “LA RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DEL SISTEMA DE PENSIONS”</p> <p>7 EL PROBLEMA DEL DÈFICIT O PROBLEMA FINANCER, TÉ INFINITAT D'ARESTES</p> <p>8 DEFENSEM EL PÚBLIC I SOCIAL. DEFENSEM LES PENSIONS SUFICIENTS PER TOTS I TOTES.</p> <p>9 LA VIOLACIÓ DE L'ARTICLE 50 DE LA CE QUANT A LES PENSIONS SUFICIENTS I ACTUALITZADES.</p> <p>>>> <i>Teniu el butlletí en el pdf adjunt o a l'enllaç <a href="http://cgt.org.es/sites/default/files/Boletin%20153_0.pdf" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>http://cgt.org.es/sites/default/files/Boletin%20153_0.pdf</a></i></p></div> Butlletí informatiu 152. Guia per entendre el paper del sector públic a l'estat espanyol http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article12297 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article12297 2016-05-29T19:34:00Z text/html ca Coordinació del Catalunya Economia Documentació i estudis Formació <p>Butlletí informatiu 152. Guia per entendre el paper del sector públic a l'estat espanyol<br class='autobr' /> Els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) constitueixen la norma legal bàsica de previsió de despeses i ingressos del sector públic estatal. Ha de presentar-se cada any i ser aprovada pel Congrés. Recullen les previsions d'ingressos i despeses de l'Administració Central, que inclou els pressupostos de l'Estat central, la Seguretat Social els Organismes Autònoms i altres Organismes Públics.<br class='autobr' /> >>> Teniu el butlletí (...)</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique31" rel="directory">Butlletins Jurídics i/o Sindicals</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot121" rel="tag">Economia</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot142" rel="tag">Documentació i estudis</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot144" rel="tag">Formació </a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L104xH150/arton12297-63ba6.jpg" width='104' height='150' /> <div class='rss_texte'><p><strong>Butlletí informatiu 152. Guia per entendre el paper del sector públic a l'estat espanyol</strong></p> <p>Els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) constitueixen la norma legal bàsica de previsió de despeses i ingressos del sector públic estatal. Ha de presentar-se cada any i ser aprovada pel Congrés. Recullen les previsions d'ingressos i despeses de l'Administració Central, que inclou els pressupostos de l'Estat central, la Seguretat Social els Organismes Autònoms i altres Organismes Públics.</p> <p><i>>>> Teniu el butlletí en document adjunt format pdf o a l'enllaç <a href="http://www.in-formacioncgt.info/juridico-sind/boletines/bi-152.pdf" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>http://www.in-formacioncgt.info/juridico-sind/boletines/bi-152.pdf</a></i></p></div> Butlletí informatiu 151. PGE 2016, de l'estat de la democràcia a l'estat de la deutecràcia http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article12296 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article12296 2015-10-29T20:27:00Z text/html ca Coordinació del Catalunya Documentació i estudis Formació Situació econòmica Crisi Economia <p>L'estat de la deutecràcia fagocita el social en els PGE 2016<br class='autobr' /> El projecte de PGE 2016, no deixa de ser un aprofundiment de les polítiques neoliberals que des del 2008, els partits de la "deutecràcia" han imposat a la majoria social, des del "terror financer" i el fals dogma de… "o això o el caos", encara que la seva presentació formal en seu parlamentària, no va deixar de tenir certa "morbositat" per allò de fer treballar a "les seves senyories" en el mes d'agost i, la indecència per part del PP, en (...)</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique31" rel="directory">Butlletins Jurídics i/o Sindicals</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot142" rel="tag">Documentació i estudis</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot144" rel="tag">Formació </a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot83" rel="tag">Situació econòmica</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot87" rel="tag">Crisi</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot121" rel="tag">Economia</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L102xH150/arton12296-b6191.jpg" width='102' height='150' /> <div class='rss_texte'><p><strong>L'estat de la deutecràcia fagocita el social en els PGE 2016</strong></p> <p>El projecte de PGE 2016, no deixa de ser un aprofundiment de les polítiques neoliberals que des del 2008, els partits de la "deutecràcia" han imposat a la majoria social, des del "terror financer" i el fals dogma de… "o això o el caos", encara que la seva presentació formal en seu parlamentària, no va deixar de tenir certa "morbositat" per allò de fer treballar a "les seves senyories" en el mes d'agost i, la indecència per part del PP, en presentar uns comptes públics eminentment "electoralistes", els quals pot ser que siguin impugnats a quatre mesos de les eleccions generals.</p> <p>El PP, en aquests Pressupostos, de manera repetitiva subratlla el punt de no retorn el qual va ser fixat en la reforma de l'article 135 de la CE: …de l'estat de la democràcia, a l'estat de la deutecràcia…, on els creditors (prestadors per finançar la despesa) gaudeixen de preferència absoluta.</p> <p><i>>>> Teniu el butlletí en pdf adjunt o a l'enllaç <a href="http://www.in-formacioncgt.info/juridico-sind/boletines/bi-151.pdf" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>http://www.in-formacioncgt.info/juridico-sind/boletines/bi-151.pdf</a></i></p></div> Butlletí informatiu 150. Bioeconomia i sobirania alimentària http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article12295 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article12295 2015-05-29T18:52:00Z text/html ca Coordinació del Catalunya Formació Documentació i estudis Ecologisme Economia <p>BUTLLETÍ INFORMATIU Nº 150 BIO ECONOMIA I SOBIRANIA ALIMENTÀRIA<br class='autobr' /> ESTRATÈGIA ESPANYOLA DE BIOECONOMÍA: HORITZÓ 2030 i SOBERANIA ALIMENTÀRIA<br class='autobr' /> El govern de l'Estat espanyol, a través del seu Ministeri d'Economia i Competitivitat i la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, ha fet arribar als diferents subjectes socials (sindicats, organitzacions agràries, organitzacions ecologistes, organitzacions de consumidors, organitzacions empresarials, etc.), un document titulat "Estratègia (...)</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique31" rel="directory">Butlletins Jurídics i/o Sindicals</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot144" rel="tag">Formació </a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot142" rel="tag">Documentació i estudis</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot54" rel="tag">Ecologisme</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot121" rel="tag">Economia</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L103xH150/arton12295-993d2.jpg" width='103' height='150' /> <div class='rss_texte'><p><strong>BUTLLETÍ INFORMATIU Nº 150<br class='autobr' /> BIO ECONOMIA I SOBIRANIA ALIMENTÀRIA</strong></p> <p>ESTRATÈGIA ESPANYOLA DE BIOECONOMÍA: HORITZÓ 2030 i SOBERANIA ALIMENTÀRIA</p> <p>El govern de l'Estat espanyol, a través del seu Ministeri d'Economia i Competitivitat i la Secretaria d'Estat de Recerca, Desenvolupament i Innovació, ha fet arribar als diferents subjectes socials (sindicats, organitzacions agràries, organitzacions ecologistes, organitzacions de consumidors, organitzacions empresarials, etc.), un document titulat "Estratègia espanyola de bioeconomía: horitzó 2030" per intentar la "confluència i cooperació" entre tots els agents socials, en les seves polítiques desarrollistas i productivistas, i, en definitiva "vendre a la societat" un nou tipus de model econòmic, que resolgui els problemes existents d'escassetat de recursos, alhora, que s'intenta fer creure que per part de la política es té una "intenció bona" de donar solucions als greus problemes de "alimentació i què fer amb els residus".</p> <p>Des de CGT ens enfrontem amb aquest nou-vell model de "bio-economia i biotecnologia", en aquest petit butlletí, amb l'objectiu d'analitzar críticament el que en l'està contingut, alhora que prenem posicions sobre conceptes essencials per a la vida de les persones i del planeta: agroecologia, sobirania alimentària.</p> <p><i>>>> Teniu el butlletí adjunt en format pdf o en aquest enllaç <a href="http://www.in-formacioncgt.info/juridico-sind/boletines/bi-150.pdf" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>http://www.in-formacioncgt.info/juridico-sind/boletines/bi-150.pdf</a></i></p></div> Butlletí informatiu 149. Reial Decret Llei 1/2015 del PP. Continua el desmantellament del bé públic http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article11068 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article11068 2015-04-10T15:07:43Z text/html ca S Comunicació CGT Catalunya Formació Legislació <p>Butlletí informatiu nº 149. Reial Decret Llei 1-2015 del PP. Desmantellament del bé públic:<br class='autobr' /> El Reial decret-llei 1/2015, amb entrada en vigor l'1 de març de 2015, un altre decretazo multiusos per a remoure encara més la merda: retallada d'impostos socials als empresaris… contractes precaris a preu de saldo…segones oportunitats falses per a qui ha perdut la casa, negoci…marxa enrere en les taxes judicials…<br class='autobr' /> Continguts del butlletí:<br class='autobr' /> 1. INTRODUCCIÓ<br class='autobr' /> 2. TAXES JUDICIALS<br class='autobr' /> 3. MECANISME DE SEGONA (...)</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique31" rel="directory">Butlletins Jurídics i/o Sindicals</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot144" rel="tag">Formació </a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot137" rel="tag">Legislació</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L107xH150/arton11068-c4929.jpg" width='107' height='150' /> <div class='rss_texte'><p><strong>Butlletí informatiu nº 149. Reial Decret Llei 1-2015 del PP. Desmantellament del bé públic:</strong></p> <p>El Reial decret-llei 1/2015, amb entrada en vigor l'1 de març de 2015, un altre <i>decretazo</i> multiusos per a remoure encara més la merda: retallada d'impostos socials als empresaris… contractes precaris a preu de saldo…segones oportunitats falses per a qui ha perdut la casa, negoci…marxa enrere en les taxes judicials…</p> <p><strong>Continguts del butlletí</strong>:</p> <p>1. INTRODUCCIÓ</p> <p>2. TAXES JUDICIALS</p> <p>3. MECANISME DE SEGONA OPORTUNITAT, REDUCCIÓ DE CÀRREGA FINANCERA I ALTRES MESURES D'ORDRE SOCIAL.</p> <p>4. LA NORMA INTRODUEIX, IGUALMENT, MODIFICACIONS EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA.</p> <p>5. MESURES QUE AFECTEN A LA FUNCIÓ PÚBLICA: <br class='autobr' /> 5.1. LA MODIFICACIÓ DEL EBEP <br class='autobr' /> 5.2. LA MODIFICACIÓ DE LES UNITATS ELECTORALS</p> <p>6. MESURES RELATIVES AL FOMENT DE L'OCUPACIÓ INDEFINIDA, L'OCUPACIÓ AUTÒNOMA I LA PROTECCIÓ SOCIAL AGRÀRIA (ARTICLES 8, 9 I 10 DEL RD 1/2015): <br class='autobr' /> 6.1. MÉS BENEFICIS A LES EMPRESES EN LES COTITZACIONS <br class='autobr' /> 6.2. MESURES PER ALS TREBALLADORS AUTÒNOMS <br class='autobr' /> 6.3. PROTECCIÓ SOCIAL AGRÀRIA</p> <iframe src="//www.slideshare.net/slideshow/embed_code/46858951" width="476" height="400" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe> <p><strong>Més informació:</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="https://twitter.com/FormacioSPCCC" class='spip_out' rel='external'>TWITTER FORMACIÓ CGT CATALUNYA</a></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> <a href="http://formaciocgt.net/" class='spip_out' rel='external'>WEB FORMACIÓ CGT CATALUNYA</a></strong></p></div> Butlletí Informatiu 148. Modificació del règim de mútues i incapacitat temporal en els primers 365 dies de la seva durada http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article11057 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article11057 2015-04-06T17:36:46Z text/html ca Coordinació del Catalunya Salut Laboral Formació <p>MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE MÚTUES I INCAPACITAT TEMPORAL EN ELS PRIMERS 365 DIES DE LA SEVA DURADA<br class='autobr' /> “La Llei de Mútues Patronals, aquesta arma de destrucció massiva de la salut de les persones treballadores, ja és un fet des del 1 de Gener de 2015”.<br class='autobr' /> El Govern del PP, enemic número ú dels drets dels treballadors i treballadores, torna a mostrar el més absolut menyspreu cap a un dels drets essencials de la vida: la salut, en aquest cas la salut laboral, la qual es converteix en un article de luxe i per (...)</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique31" rel="directory">Butlletins Jurídics i/o Sindicals</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot81" rel="tag">Salut Laboral</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot144" rel="tag">Formació </a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L101xH150/arton11057-1d43e.jpg" width='101' height='150' /> <div class='rss_texte'><p><strong>MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE MÚTUES I INCAPACITAT TEMPORAL EN ELS PRIMERS 365 DIES DE LA SEVA DURADA </strong></p> <p><strong>“La Llei de Mútues Patronals, aquesta arma de destrucció massiva de la salut de les persones treballadores, ja és un fet des del 1 de Gener de 2015”. </strong></p> <p>El Govern del PP, enemic número ú dels drets dels treballadors i treballadores, torna a mostrar el més absolut menyspreu cap a un dels drets essencials de la vida: la salut, en aquest cas la salut laboral, la qual es converteix en un article de luxe i per tant, privatiu de les classes altes i poderoses (empresaris, polítics, executius, directius).</p> <p>La Llei es constitueix sobre dos principis, absolutament oposats al principi de garantir sempre la salut i aquests són:</p> <p>Primer: Conceben a les persones treballadores malaltes pel fet de treballar, com autèntics delinqüents, els quals són sempre presumiblement sospitosos de cometre frau, intentant escaquejar-se de la seva obligació de treballar. Per tant i basat en aquesta concepció, la Mútues Patronals es converteixen en gestores de totes les baixes, bé per accidents de treball i/o malaltia professional, bé per Incapacitats Temporals per contingències comunes. La seva missió vigilar i castigar.</p> <p>Segon: El sistema públic de salut, els i les professionals de la medicina, que accedeixen al treball per concurs públic on es valora els seus mèrits i la seva capacitat, es veu qüestionat professional i mèdicament, deixant en mans del mercat privat (medicina privada) la capacitat per a determinar si una persona treballadora es troba malalta o no i, aquí, els criteris del mercat (rendibilitat, productivitat) prevaldran sobre la realitat de la salut.</p> <p>Totes les Empreses vénen obligades a contractar els serveis d'una Mútua, havent d'ingressar un percentatge del salari de cada persona treballadora a la Tresoreria de la Seguretat Social. Per tant si bé les aportacions les realitza l'Empresa, no oblidem que són rendes del treball dels i les assalariats i assalariades.</p> <p>Quan ens “accidenten”, "quan ens causen una malaltia professional” els patrons, la Mútua té l'obligació de córrer amb les despeses del nostre restabliment i, en conseqüència, com més escurcin el període de recuperació, com més disminueixin el temps de la baixa, quants menys recursos hàgin d'utilitzar (proves, consultes, teràpies, etc.), quantes menys morts per malalties professionals existeixin, més benefici per a la Mútua. Què té a veure això amb la garantia de la salut? Res, absolutament res.</p> <p>Les Mútues estan dirigides i gestionades per directius i executius, no independents, sinó que en la seva immensa majoria, la relació entre les Mútues i les Empreses, són dirigides per qui tenen interessos privats i només es regeixen per la lògica del benefici privat, els empresaris. Directius pertanyents a grans corporacions empresarials de qualsevol activitat (alimentació, automoció, energia, comerç, etc.) entre els més significatius directius d'empreses com Danone, Ford, Renault, Aigües de Barcelona, El Corte Inglés, ABC, etc. dirigeixen aquestes entitats (Mútues) que es dediquen a la sanitat, a una sanitat no privada, sinó pública, la de les persones treballadores i ho fan amb la transferència d'aquesta obligació que correspon al Sistema Sanitari Públic, a través de la Llei.</p> <p>La Llei, dóna un pas més en aquesta “carrera a cap lloc” que els governs liberals han emprès de privatització de tot el públic, violant els principis d'equitat, universalitat i suficiència per a tots i totes. Tornem a una concepció de la Seguretat Social “franquista”, on es dualitza el sistema de Sanitat Pública: una privada (mutualitzada) per a treballadors i treballadores cotitzadores i altra pública, quasi descapitalitzada, que s'assembla a la beneficència.</p> <p>El saqueig del públic en aquesta Llei és clar: traspàs de fons públics, bé provinents de les cotitzacions, bé de les proves de diagnòstic i de tractament, alhora que s'autonomiza la gestió de les pròpies mútues, les quals es regiran solament per principis d'estalvi de costos i rendibilitat.</p> <p>CGT s'oposa i s'oposarà en el carrer i en tota la xarxa sanitària a aquesta “llei de mútues de destrucció massiva de la salut dels treballadors i treballadores” i lluita i lluitarà per un SISTEMA DE SALUT PÚBLIC, UNIVERSAL I SUFICIENT per a tots i totes.</p> <p><strong>Contingut del butlletí:</strong></p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> 1. Introducció <br class='autobr' /> 1.1. Objecte del present butlletí: Llei de Mútues (Llei 35/2014 de 26 de desembre) i RD pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal en els primers tres-cents seixanta-cinc dies de la seva durada (RD 625/2104 de 18 de juliol). <br class='autobr' /> 1.2. Breu antecedent normatiu de les Mútues. <br class='autobr' /> 1.3. Entitats i funcions tradicionals en la gestió de les contingències de la Seguretat Social.</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> 2. Llei 35/2014, en relació amb el règim jurídic de les Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social. <br class='autobr' /> 2.1. Canvi en la denominació de les Mútues. <br class='autobr' /> 2.2. La gestió per les Mútues de la prestació d'incapacitat temporal derivada de contingències comunes. <br class='autobr' /> 2.2.1. Caràcter provisional dels dos primers mesos de pagament de la IT. <br class='autobr' /> 2.2.2. Proposició d'alta metgessa al SPS. <br class='autobr' /> 2.3. Modificacions respecte a l'organització de les Mútues. <br class='autobr' /> 2.3.1. Constitució de les Mútues. <br class='autobr' /> 2.3.2. Composició i òrgans de govern. <br class='autobr' /> a) Junta General de la Mútua. <br class='autobr' /> b) Juntes Directives <br class='autobr' /> c) Comissió de Control i Seguiment <br class='autobr' /> d) Comissió de Prestacions Especials <br class='autobr' /> e) Director gerent. <br class='autobr' /> 2.3.3. Planes de pensions, assegurances col·lectives i plans de previsió social. <br class='autobr' /> 2.4. Funcionament de la Mútua. <br class='autobr' /> 2.4.1. Exprés reconeixement inicial de la IT per contingències professionals. <br class='autobr' /> 2.4.2. Obligació de motivació. <br class='autobr' /> 2.4.3. Dispensació de prestacions sanitàries. <br class='autobr' /> 2.4.4. Prohibició de les mútues com serveis de prevenció aliens. <br class='autobr' /> 2.5. Règim econòmic-financer de les Mútues i l'aplicació de resultats econòmics de la gestió. <br class='autobr' /> 2.6. Aplicació de la Llei 2/2011, de 4 de març d'economia sostenible</p> <p><img src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L8xH11/puce-158df.gif" width='8' height='11' class='puce' alt="-" /> 3. RD 625/2014, de 18 de juliol. Regula determinats aspectes de la gestió i control per incapacitat temporal en els primers tres-cents seixanta-cinc dies de la seva durada.<br class='autobr' /> 3.1. Objecte del RD 625/2014 <br class='autobr' /> 3.2. Freqüència en l'emissió dels parts mèdics de baixa per CC i CP. <br class='autobr' /> 3.3. Informes complementaris i de control. <br class='autobr' /> 3.4. Declaracions mèdiques d'alta en els processos de IT. <br class='autobr' /> 3.5. Propostes d'altes metgesses formulades per les mútues en els processos derivats de contingències comunes. <br class='autobr' /> 3.6. Determinació de la contingència causant de la incapacitat temporal. <br class='autobr' /> 3.7. Tramitació dels parts mèdics. <br class='autobr' /> 3.8. Procediment per a la revisió de les declaracions d'altes metgesses expedides per les Mútues en processos de IT derivats de contingències professionals dintre dels 365 dies. <br class='autobr' /> 3.9. Seguiment i control de la prestació econòmica i de les situacions d'incapacitat temporal. <br class='autobr' /> 3.10. Requeriments a les persones treballadores per a reconeixement mèdic. <br class='autobr' /> 3.11. Llibres de reclamacions i documentació. <br class='autobr' /> 3.12. Accés a la documentació clínica per part dels metges del ISM a fi de garantir les condicions psicofísiques de les persones treballadores siguin compatibles amb els seus llocs de treball.</p> <iframe src="//www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/pJ7hcu28zL2EgS" width="477" height="510" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC; border-width:1px; margin-bottom:5px; max-width: 100%;" allowfullscreen> </iframe> <div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="//www.slideshare.net/CGTCatalunya/butllet-informatiu-modificaci-del-rgim-de-mtues-i-incapacitat-temporal" title="Butlletí informatiu. Modificació del règim de mútues i incapacitat temporal" target="_blank">Butlletí informatiu. Modificació del règim de mútues i incapacitat temporal</a> </strong> from <strong><a href="//www.slideshare.net/CGTCatalunya" target="_blank">CGT Catalunya</a></strong> </div> <p><i>>>> El butlletí el teniu en document adjunt o us el podeu descarregar a <a href="http://www.cgt.org.es/sites/default/files/BOLETIN%20148%20MODIFICACION%20REGIMEN%20MUTUAS%20E%20INCAPACIDAD%20TEMPORAL_2.pdf" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>http://www.cgt.org.es/sites/default/files/BOLETIN%20148%20MODIFICACION%20REGIMEN%20MUTUAS%20E%20INCAPACIDAD%20TEMPORAL_2.pdf</a></i></p></div> Butlletí Informatiu 146. EL TTIP i les seves conseqüències per a l'ocupació i els drets laborals http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article10896 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article10896 2015-02-01T18:03:44Z text/html ca Coordinació del Catalunya Legislació neoliberal Economia Ecologisme Crisi Situació econòmica Formació <p>EL TTIP I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES PER A L'OCUPACIÓ I ELS DRETS LABORALS <br class='autobr' /> 1. El Context General<br class='autobr' /> 2. Els principals instruments de poder i control del Capital<br class='autobr' /> 3. El TTIP<br class='autobr' /> 4. Conseqüències per a l'Ocupació i els Drets Laborals<br class='autobr' /> 5. Prioritat de les llibertats econòmiques enfront dels Drets Laborals<br class='autobr' /> >>> Teniu el butlletí en format pdf en document adjunt o us el podeu descarregar a http://www.in-formacioncgt.info/juridico-sind/boletines/bi-146.pdf</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique31" rel="directory">Butlletins Jurídics i/o Sindicals</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot127" rel="tag">Legislació neoliberal</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot121" rel="tag">Economia</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot54" rel="tag">Ecologisme</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot87" rel="tag">Crisi</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot83" rel="tag">Situació econòmica</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot144" rel="tag">Formació </a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L105xH150/arton10896-e55f3.jpg" width='105' height='150' /> <div class='rss_texte'><p><strong>EL TTIP I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES PER A L'OCUPACIÓ I ELS DRETS LABORALS </strong></p> <p>1. El Context General</p> <p>2. Els principals instruments de poder i control del Capital</p> <p>3. El TTIP</p> <p>4. Conseqüències per a l'Ocupació i els Drets Laborals</p> <p>5. Prioritat de les llibertats econòmiques enfront dels Drets Laborals</p> <p><strong>>>> Teniu el butlletí en format pdf en document adjunt o us el podeu descarregar a <a href="http://www.in-formacioncgt.info/juridico-sind/boletines/bi-146.pdf" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>http://www.in-formacioncgt.info/juridico-sind/boletines/bi-146.pdf</a></strong></p> <iframe src="//www.slideshare.net/slideshow/embed_code/44168414" width="476" height="400" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></div> Butlletí Informatiu 145. Tractat de lliure comerç TTIP entre EEUU i UE http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article10873 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article10873 2015-01-21T00:14:02Z text/html ca Coordinació del Catalunya Seus de la CGT Catalunya Alimentació, Comerç i Hostaleria Transports i Comunicacions Neteja Metall Espectacles, Informació, Paper i Arts Gràfiques Administració Pública Camp, Agricultura i Pesca Banca, Borsa, Estalvi, Assegurances, Entitats de Crèdit i Oficines i Despatxos Energia, Mineria, Químiques i Afins Ensenyament Construcció, Fusta, Cerámica i Suro Sanitat Tèxtil, Pell i Derivats Legislació neoliberal Economia Ecologisme <p>Sobre el Tractat de Lliure “Comerç” (TTIP), entre EEUU i l'U€.<br class='autobr' /> El model econòmic productivista-desarrollista (capitalisme), només té en compte el benefici privat, repartit en escasses famílies, que genera control social i polític sobre les poblacions i, requereix d'una crítica radical, doncs les necessitats socials, ecològiques, de distribució de la riquesa social i de drets de pobles i persones, desapareixen perquè el sistema funcioni.<br class='autobr' /> Si s'explota recursos de pobles sencers, es fa en nom de la (...)</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique31" rel="directory">Butlletins Jurídics i/o Sindicals</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot124" rel="tag">Seus de la CGT Catalunya</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot19" rel="tag">Alimentació, Comerç i Hostaleria</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot11" rel="tag">Transports i Comunicacions</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot33" rel="tag">Neteja</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot24" rel="tag">Metall</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot32" rel="tag">Espectacles, Informació, Paper i Arts Gràfiques</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot13" rel="tag">Administració Pública</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot29" rel="tag">Camp, Agricultura i Pesca</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot28" rel="tag">Banca, Borsa, Estalvi, Assegurances, Entitats de Crèdit i Oficines i Despatxos</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot9" rel="tag">Energia, Mineria, Químiques i Afins</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot31" rel="tag">Ensenyament</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot30" rel="tag">Construcció, Fusta, Cerámica i Suro</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot34" rel="tag">Sanitat</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot35" rel="tag">Tèxtil, Pell i Derivats</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot127" rel="tag">Legislació neoliberal</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot121" rel="tag">Economia</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot54" rel="tag">Ecologisme</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L109xH150/arton10873-250dd.jpg" width='109' height='150' /> <div class='rss_texte'><p><strong>Sobre el Tractat de Lliure “Comerç” (TTIP), entre EEUU i l'U€. </strong></p> <p>El model econòmic productivista-desarrollista (capitalisme), només té en compte el benefici privat, repartit en escasses famílies, que genera control social i polític sobre les poblacions i, requereix d'una crítica radical, doncs les necessitats socials, ecològiques, de distribució de la riquesa social i de drets de pobles i persones, desapareixen perquè el sistema funcioni.</p> <p>Si s'explota recursos de pobles sencers, es fa en nom de la llibertat, la del “mercat lliure” per al moviment dels capitals i les lleis d'estrangeria -segons interessi-, per als treballadors immigrants que han de sortir dels seus països degut sobretot, a la lògica d'aquesta economia, que necessita de l'explotació de recursos aliens sense revertir en les societats on operen, la riquesa que es produeix i, molt menys qüestionar-se si el model desarrollista, -créixer per créixer i consumir sense tenir en compte els límits ni les conseqüències-, ha de sotmetre's a una altra lògica que obeeixi als límits de la vida i contempli el planeta com un tot, al com cal respectar en totes les seves categories: socials, mediambientals, subjectives, culturals, polítiques, generacionals, etc.</p> <p>Des de fa una dècada, el sistema productivista desarrollista, vol conjugar la sostenibilitat del model, tornant a recórrer a la mateixa recepta, la qual s'ha demostrat criminal per a la immensa majoria de la població mundial i per al planeta: “el creixement en una economia globalitzada depèn de l'equilibri macroeconòmic i aquest creixement és la garantia de la sostenibilitat”. (Economista Cap del FMI)</p> <p>És a dir per a l'acumulació contínua i sostinguda és necessari reflectir certa estabilitat en les polítiques i resultats econòmics. El problema principal d'aquestes tesis és que els països de les regions enquadrades en categories d'empobrits “o emergents”, alhora que zones cada vegada més extenses dels països “rics o desenvolupats”, s'enfronten a una sèrie de variables contingudes en un cercle viciós difícil de trencar, precisament a causa de la seva dependència del mercat internacional, i a la lluita interna que sofreixen aquests països entre rendir-se al mercat i mantenir part de la seva sobirania.</p> <p>Els impactes i les conseqüències socials, entre elles, la descohesió social, han configurat aquest sistema productivista:</p> <p>La desregularització dels mercats apostant per la inversió estrangera, ha anat precedida de l'eliminació de traves a l'entrada i sortida de capitals, amb la qual cosa els Estats perden, sinó tota la seva capacitat reguladora, aquella que determina orientar els fluxos econòmics bé amb polítiques monetaristes (control de la despesa), bé amb polítiques que actuïn sobre l'ingrés.</p> <p>Les privatitzacions dels serveis públics essencials per a les poblacions (aigua, gas, electricitat, telecomunicacions), més la privatització del sistema financer, cedint la seva explotació a les transnacionals (úniques reguladores del model), significa la inversió de la relació social: l'econòmic (la lògica econòmica) orienta la sociabilitat o dit d'altra forma, la política desapareix i amb ella la participació real en les decisions dels pobles, de les persones. Si les solucions són tècniques, aquestes estan naturalitzades i per tant la voluntat humana, social, política, no pot fer-hi res.</p> <p>Les regularitzacions d'ocupació –acomiadaments, precarització de les condicions de treball, etc.- , la destrucció de les maneres de producció locals, la pèrdua de sobirania alimentària, que han hagut de fer per a arribar a l'eficiència (reestructuració de l'organització de l'empresa outsourcing, contractació temporal...), i totes les externalitats lligades al model de producció i inversió: desforestacions, contaminació ambiental, pèrdua de biodiversitat, etc., ni tan sols on ha revertit aquest creixement.</p> <p>L'increment del benefici empresarial, s'ha convertit en la condició del creixement econòmic, doncs avui existeix consens social molt ampli (empresaris, agents socials, institucions polítiques) sobre que s'ha d'invertir en polítiques que afavoreixin aquest benefici mitjançant la competitivitat.</p> <p>La competitivitat en una economia tan globalitzada, “ho sosté tot”: deslocalitzacions de capitals regulacions d'ocupació, treball cada vegada més indecent per a milions i milions de persones, saqueig de recursos, absències de drets humans en totes les seves relacions.</p> <p>La competitivitat com salvació: És terrible cap a on ens porta la cultura de la competitivitat, com categoria sagrada del capitalisme. El que ha estat causa principal dels desastres actuals i recurrent en les crisis cícliques del capitalisme, ara en temps de “crisi” de sobre-producció de mercaderies i escassesa de demanda de les mateixes -a pesar de la paradoxa de més de 1.500 milions de persones amb fam, per parlar d'un aspecte essencial de la vida-, es pretén sigui l'element catalitzador no només de la recuperació de l'activitat econòmica, sinó encara més, que les empreses, és a dir el mercat, assigni els recursos suficients a poblacions delmades i ninguneadas en els seus treballs.</p> <p>L'exemple de l'estat Espanyol: gairebé el 26% de la població activa expulsada i en atur, és a dir gairebé 6 milions de persones; precaritzades en les seves rendes i ingressos anuals, amb més de 12,2 milions de persones amb rendes salarials mitjanes de 850 euros; impossibilitades per a accedir a un bé bàsic com ho és l'habitatge: trobant-se un parc d'habitatges construïts sense vendre de més de 1 milió i més de 2 milions de persones que necessiten hàbitat, habitatge; població que en un 23% està exclosa, és a dir es troba catalogada com pobre. I, a més, es pretén increments de la productivitat.</p> <p>Aquesta lògica macabra, l'únic horitzó de la qual és el col·lapse, presideix el Tractat “Transatlàntic de Lliure Comerç” que als dos costats de l'atlàntic estan “negociant” els representants d'EEUU i l'U€.</p> <p><strong>>>> Teniu el butlletí en format pdf en document adjunt o us el podeu descarregar a <a href="http://www.in-formacioncgt.info/juridico-sind/boletines/bi-145.pdf" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>http://www.in-formacioncgt.info/juridico-sind/boletines/bi-145.pdf</a></strong></p> <iframe src="//www.slideshare.net/slideshow/embed_code/43904027" width="476" height="400" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></div> Butlletí Informatiu 144. De què va la UE? http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article10872 http://cgtcatalunya.cat/spip.php?article10872 2015-01-20T23:59:35Z text/html ca Coordinació del Catalunya Crisi Economia Ecologisme energia Immigració Situació econòmica Legislació neoliberal <p>De què va la UE? <br class='autobr' /> Qui pren les decisions en la UE? <br class='autobr' /> És legítim el deute de la UE?<br class='autobr' /> Què tenen a veure les reformes laborals amb la UE? <br class='autobr' /> És la UE el paladín de la lluita contra el canvi climàtic? <br class='autobr' /> Saps quant inverteix la UE en defensa i qui es beneficia d'això?<br class='autobr' /> Com estan evolucionant les desigualtats dins la UE? <br class='autobr' /> Què és el MEDE? <br class='autobr' /> Quines són les polítiques d'immigració en la UE?, com es prenen aquestes mesures? Per què el BCE no pot prestar diners als Estats? <br class='autobr' /> Redueixen les polítiques de la UE la (...)</p> - <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique31" rel="directory">Butlletins Jurídics i/o Sindicals</a> / <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot87" rel="tag">Crisi</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot121" rel="tag">Economia</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot54" rel="tag">Ecologisme</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot125" rel="tag">energia</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot36" rel="tag">Immigració</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot83" rel="tag">Situació econòmica</a>, <a href="http://cgtcatalunya.cat/spip.php?mot127" rel="tag">Legislació neoliberal</a> <img class='spip_logos' alt="" align="right" src="http://cgtcatalunya.cat/local/cache-vignettes/L102xH150/arton10872-25cb5.jpg" width='102' height='150' /> <div class='rss_texte'><p>De què va la UE? <br class='autobr' /> Qui pren les decisions en la UE? <br class='autobr' /> És legítim el deute de la UE?<br class='autobr' /> Què tenen a veure les reformes laborals amb la UE? <br class='autobr' /> És la UE el paladín de la lluita contra el canvi climàtic? <br class='autobr' /> Saps quant inverteix la UE en defensa i qui es beneficia d'això?<br class='autobr' /> Com estan evolucionant les desigualtats dins la UE? <br class='autobr' /> Què és el MEDE? <br class='autobr' /> Quines són les polítiques d'immigració en la UE?, com es prenen aquestes mesures? Per què el BCE no pot prestar diners als Estats? <br class='autobr' /> Redueixen les polítiques de la UE la bretxa de gènere? <br class='autobr' /> Què és el Pacte de l'Euro Plus? <br class='autobr' /> Quins impactes tenen les polítiques de la UE en el món?<br class='autobr' /> Quina és la política energètica de la UE? <br class='autobr' /> Com influeixen les empreses privades en la presa de decisions de la UE? <br class='autobr' /> Saps què és el TTIP?</p> <p><strong>>>> Teniu el butlletí en format pdf en document adjunt o us el podeu descarregar a <a href="http://www.in-formacioncgt.info/juridico-sind/boletines/bi-144_dequevalaue.pdf" class='spip_url spip_out auto' rel='nofollow external'>http://www.in-formacioncgt.info/juridico-sind/boletines/bi-144_dequevalaue.pdf</a></strong></p> <iframe src="//www.slideshare.net/slideshow/embed_code/43735010" width="476" height="400" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></div>