• Documents del Projecte

 • Presentació

  Amb motiu del 70 aniversari de l’exili republicà, el CESL ha volgut recuperar una part del record de l’exili, l’exili a Mèxic, per a la memòria històrica, a través dels testimonis orals dels familiars descendents. A través dels “Fills i néts de l’exili republicà, mexicans a Catalunya”, dels seus testimonis, es vol conèixer com van estar envoltats de la vivència de l’exili, com van créixer dins de la societat mexicana essent fills i néts d’exiliats i com van descobrir una realitat social diferent d’una Catalunya i una Espanya, que l’exili republicà els hi havia inculcat.

  El projecte “Fills i Néts de l’exili republicà, mexicans a Catalunya” ha consistit en la realització d’un total 41 entrevistes individuals i dues grupals (31 fills i filles, 9 néts i nétes i 1 fill i nét), a partir d’un guió temàtic sobre la vivència familiar i personal de l’exili a Mèxic i de la vivència posterior a Catalunya. Del total de les entrevistes personals, vuit s’han pogut fer en format audiovisual.

  Aquest projecte ha estat possible gràcies al suport econòmic del programa del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya i al treball realitzat per la investigadora Sonia Subirats i autora del disseny del projecte, amb la col·laboració de Aída Albert i Jorge Pons en les transcripcions de les entrevistes.

  Per a la difusió del projecte s’ha elaborat una pàgina web sota el domini “exiliorepublicano.net”, on a més d’una breu ressenya biogràfica familiar de cada persona entrevistada, de la transcripció de les entrevistes en format digital PDF i d’un extracte de l’entrevista en format mp3 o audiovisual, es té accés a una bibliografia general, fotografies, música i diversos articles, específics sobre l’exili republicà a Mèxic.


  De pie de izquierda a derecha: Fernando Armada, Jordi Salvat, Heidi Burguès, Ramón Tomás, Jordi Piñol, Horacio López, Sonia Subirats, Eulalia Ribó, Angel Messeguer, Luís Fernando Areán, el marido de Heidi, Narcís Parés y Jordi Pons. Sentados de izquierda a derecha: Aída Albert, Ana Victoria Segura, Teresa Torroja y la esposa de Jordi Piñol, Isabel Casanovas.

  VÍDEO DE LA TROBADA DELS PARTICIPANTS

  Con motivo del 70 aniversario del exilio republicano, el CESL ha querido recuperar una parte del recuerdo del exilio, el exilio en México, para la memoria histórica, a través de los testimonios orales de los familiares descendientes. A través de los “Hijos y nietos del exilio republicano, mexicanos en Catalunya”, de sus testimonios, se quiere conocer cómo estuvieron rodeados de la vivencia del exilio, como crecieron dentro de la sociedad mexicana siendo hijos y nietos de exiliados y como descubrieron una realidad social diferente de una Catalunya y una España, que el exilio republicano les había inculcado.

  El proyecto “Hijos y nietos del exilio republicano, mexicanos en Catalunya” ha consistido en la realización de 41 entrevistas individuales y dos grupales (31 hijos e hijas, 9 nietos y nietas y 1 hijo y nieto), a partir de un guión temático sobre la vivencia familiar y personal del exilio en México y de la vivencia posterior en Catalunya. Del total de las entrevistas personales, ocho se han podido hacer en formato audiovisual.

  Este proyecto ha sido posible gracias al apoyo económico del programa del Memorial Democrático de la Generalitat de Catalunya y al trabajo realizado por la investigadora Sonia Subirats, autora del diseño del proyecto, con la colaboración de Aida Albert y Jorge Pons en las transcripciones de las entrevistas.

  Para la difusión del proyecto se ha elaborado una página web, bajo el dominio “exiliorepublicano.net”, dónde además de una breve reseña biográfica familiar de cada persona entrevistada, de la trascripción de las entrevistas en formato digital PDF y de un extracto de las entrevistas en formato mp3 o video, se tiene acceso a una bibliografía general, fotografías, música y varios artículos, específicos sobre el exilio republicano en México.

  Barcelona, 28 de noviembre de 2008

  Documents del Projecte |

  Comments are closed.