CATÀLEG
  OrganitzacióTerritoriSector o ram Any de publicació A-Z Empreses
  DESCRIPCIÓ tÈcnicA
 

informaciÓ

  Presentació del catàlegDescripció històricaDescripció tècnicaCrèdits
  DESCRIPCIÓ tÈcnica
   
 

descripciÓ tÈcnica del catÀleg

La finalitat d’aquest catàleg és la de facilitar l’accés i el coneixement de les publicacions que van editar les diferents organitzacions sindicals clandestines del moviment obrer a Catalunya desprès de la guerra civil i durant la dictadura del general Franco (1939-1975).

Per a la realització d’aquest projecte de recerca i difusió, el Centre d’Estudis Sociolaborals (CESL) va participar en la primera i segona convocatòria del Programa pel Memorial Democràtic, corresponents als anys 2005 i 2006, que va organitzar el Departament de Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya.

Fonts i continguts

Els arxius als quals hem trobat publicacions sindicals clandestines han estat els següents: el Cedoc de l'Hemeroteca General de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Biblioteca Pavelló de la República (biblioteques Cehi i Figueras) de la Universitat de Barcelona (UB), l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, la Biblioteca Pública Arús de Barcelona, l’Arxiu Nacional de Catalunya i la Biblioteca Cipriano García de Comissions Obreres (CC.OO.).

Els arxius seleccionats per a la digitalització i realització d’aquest catàleg han estat els arxius de l'Hemeroteca General – Cedoc de la UAB, l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i la Biblioteca Pública Arús. La Biblioteca Pavelló de la República i la Biblioteca Cipriano García estava en un procés de digitalització pròpia dels seus arxius i no vam obtenir la seva autorització i l’Arxiu Nacional de Catalunya no va ser necessari donat que les poques publicacions que disposa, es trobaven en els arxius seleccionats.

S’han identificat els arxius on estan els exemplars originals amb les següents lletres:
A: L’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
H: El Cedoc – Hemeroteca General de la UAB
B: La Biblioteca Pública Arús

S’han fet constar en els diferents números de les publicacions la nomenclatura dels arxius on estan dipositats els originals.

Criteris de selecció de les publicacions

Els criteris per incloure les publicacions al catàleg són les següents:

– Publicacions editades per les organitzacions obreres a Catalunya sota la dictadura durant el període de 1939 a desembre de 1975, incorporant aquelles publicacions editades per a tot l’àmbit territorial espanyol.
– S’han incorporat les publicacions editades a l’àmbit de les empreses, editades per comitès d’empresa, assemblees de treballadors, i grups o comissions de treballadors no identificats amb les sigles de les organitzacions sindicals.
– S’han exclòs les publicacions editades per les organitzacions a l’exili, excepte aquelles poques publicacions, que impresses a l’exterior d’Espanya que van tenir la seva edició i difusió a l’interior.
– També s’han exclòs totes les publicacions dels partits polítics editades per les seves organitzacions obreres, com és el cas de les publicacions de la Oposición Sindical Obrera (OSO) per ser una organització exclusiva del PCE-PSUC fins el 1964 i posteriorment del PCE (marxista-leninista); les publicacions de les Comisiones Obreras Revolucionarias (COR), creadas el 1968 pel PCE (internacional) i dissoltes el 1969; les publicacions de Proletario creat el 1970 pel grup Comunismo i continuada per la Lliga Comunista Revolucionària fins a la primavera de 1972 i les publicacions dels anomanats Grups Autònoms.
– Respecte a les publicacions editades per Comisions Obreres, hem mantingut el criteri de diferenciar a partir de 1971 les publicacions editades per les dues coordinadores de comissions obreres que es van crear com a oposició a la Coordinadora Nacional de Catalunya (CONC): la coordinadora de Sectores de Comisiones Obreras que es va reunificar amb la CONC el 1974 i la coordinadora de Plataformas Anticapitalistas de Comisiones Obreras que es va dissoldre el 1977.

Criteris de catalogaciÓ

– S’ha normalitzat ortogràficament els títols i subtítols de les publicacions.
– S’ha fet constar els subtítols successius de cada publicació.

– S’ha utilitzat el castellà per les publicacions en aquesta llengua.
– S’ha unificat la grafia de la numeració de les publicacions i en claudàtors quan la data no consta explícitament o quan són errònies.
– També s’han posat claudàtors a la numeració i els anys de les publicacions quan es possible deduir-les o quan es manifestament errònia.
– Les notacions supl., esp., extra., indiquen respectivament, suplement, número especial i número extraordinari.

Estructura del catÀleg

L’accés a les publicacions editades es pot realitzar segons le següent estrutura:
– Publicacions segons les diferents organitzacions.
– Publicacions segons el territori de l’edició (Estatal, Catalunya, comarca i localitat).
– Publicacions per ordre alfabètic.
– Publicacions per anys de l’edició.
– Publicacions a l’àmbit de les empreses: per empreses, per organitzacions sindicals, assemblees i comitès de vaga i per grups de treballadors.

AgraÏments

Agraïm al personal dels arxius consultats les facilitats, atencions i confiança que hem rebut per a poder realitzar aquest treball, particularment al director del Cedoc, Dr. Eugeni Giral i al tècnic Antoni Estupiñà, al director del Servei de Biblioteques de la UAB Joan Ramon Gómez Escofet, al director de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona Xavier Tarraubella i als tècnics Glòria Porrini i Teresa Llorens, i finalment a Josep Maria Brunet gerent de la Biblioteca Pública Arús.

Rafael Iniesta de Manresa
Coordinador del projecte

Barcelona, novembre de 2006