Jul 172019
 

L’Assemblea de la Secció Sindical de la Comunitat Educativa del Sindicat de treballadors i treballadores del Vallès Oriental som un col·lectiu de profes i mestres, educadores, integradores, monitores, vetlladores i estudiants amb consciència crítica constructiva, ganes de desenvolupar la participació i la reciprocitat mitjançant la confiança mútua en l’àmbit clau de l’educació del jovent i, per tant, la del futur de la societat.

En l’actualitat vivim un període de privatització i mercantilització de l’escola, d’atomització individualista i marginació de la consciència crítica i el lliure pensament.

En aquest context a la nostra comarca no volem seguir mirant cap a una altra banda i presentem la taula reivindicativa elaborada pels i les nostres afiliades:

SECTOR SOCIAL:

– Ràtio de professionals SSB no relacionada amb la realitat: segon Cartera de Serveis Socials la ràtio la marca només la població, sense cap factor de correcció socio-econòmic que serveixi per ajustar aquesta ràtio a la realitat.

– El nombre de casos atesos s’ha incrementat molt des de l’inici de la crisis (en alguns casos s’ha duplicat) però el nombre de professionals encarregats de atendre’ls és el mateix.

– No s’estan cobrint les baixes en la major part dels casos, ni tan sols les de llarga durada; això suposa que els expedients de les persones de baixa han de ser assumits per la resta de professionals, cosa que, a més de sobrecarregar a la resta de la plantilla, implica una pitjor atenció al haver de donar resposta a casos i situacions que no coneixen.

– Aquesta manca de recursos als SSB no donen la possibilitat de treballar la prevenció I d’actuar quan la situació és menys greu, per la qual cosa situacions que es podrien resoldre amb una intervenció temprana només són ateses quan hi ha un deteriorament greu de la situació.

-L’excés de carrega de treball dels SSB redueix les seves intervencions a actuar quan la situació ja està molt deteriorada. De la mateixa manera les derivacions als Serveis Especialitzats (EAIAs) arriben quan les situacions personals i familiars estan ja molt deteriorades.

– Poc treball a l’entorn comunitari.

– Poca possibilitat de treballar amb les famílies.

– Consideració del «Burn Out» com a malaltia professional amb els conseqüents efectes relatius al seu tractament per la Seguretat Social i Mutualitats Privades, així com l’establiment d’equips psicològics de suport i acompanyament al personal afectat.

SECTOR SOCIAL (DISCAPACITATS):

– Exigim la millora immediata de les condicions laborals dels convenis de l’àmbit de la diversitat funcional, compliment de les ràtios i l’aplicació del SMI a les persones treballadores de CETs (Centres Especials de Treball), prou de salaris congelats! prou de concessions a les entitats-empreses!

– Consideració del «Burn Out» com a malaltia professional amb els conseqüents efectes relatius al seu tractament per la Seguretat Social i Mutualitats Privades, així com l’establiment d’equips psicològics de suport i acompanyament al personal afectat.

SECTOR SOCIALS (VETLLAROR@S del Departament d’Educació de la Generalitat):

– Donat que el personal vetllador que treballa als nostres centres educatius compleix les seves funcions amb una professionalitat excel·lent i que l’externalització d’aquest servei per part del Departament d’Educació de la Generalitat vulnera els seus drets laborals, així com contribueix a precaritzar la seva estabilitat professional i la seva dignitat personal: Exigim que el personal vetllador sigui contractat directament per la Generalitat de Catalunya, sense cap altre ens intermediari, subcontractador o externalitzador.

– Consideració del «Burn Out» com a malaltia professional amb els conseqüents efectes relatius al seu tractament per la Seguretat Social i Mutualitats Privades, així com l’establiment d’equips psicològics de suport i acompanyament al personal afectat.

EDUCACIÓ OBLIGATÒRIA:

– Establiment de ràtios màximes de 20 alumnes per aula entre els 3 i els 18 anys.

– Retirada del Decret de Plantilles i Direccions. Democratització del funcionament dels centres educatius prenent com a referència la participació de tot el personal treballador.

– Estabilitat pel professorat interí.

– Eradicació dels concerts educatius i transformació dels concertats actuals en centres públics.

– Vertebració del sistema educatiu com a garant de promoció social a cada estudiant sense prejudici del seu origen familiar, sociocultural o cognitiu. Abolició de la segregació escolar.

– Establiment d’un protocol d’acompanyament qualitatiu en funció de les característiques socioculturals de cada centre educatiu i el seu entorn, eradicant les actuals praxis taxonomistes emprades per l’Administració per comparar centres i fomentar la competitivitat entre ells. Foment de la col·laboració recíproca entre centres educatius de l’entorn proper.

– Consideració del «Burn Out» com a malaltia professional amb els conseqüents efectes relatius al seu tractament per la Seguretat Social i Mutualitats Privades, així com l’establiment d’equips psicològics de suport i acompanyament al personal afectat.

FORMACIÓ PROFESSIONAL:

– Nova normativa FP (DUAL i FCT):

– No reduir les hores de formació als centres d’estudis ja que va en detriment de la qualitat en la formació.

– No a l’augment d’hores de FCT i DUAL, que al final converteix els instituts en ETT encobertes.

– Implantar un règim de control i sancions per a les empreses incomplidores dels plans d’activitats pactats als convenis.

– Fer un sistema d’avaluació de l’efectivitat de la DUAL amb paràmetres objectius i mesurables. No implantar res sense haver comprovat que realment millora el sistema.

– Consideració del «Burn Out» com a malaltia professional amb els conseqüents efectes relatius al seu tractament per la Seguretat Social i Mutualitats Privades, així com l’establiment d’equips psicològics de suport i acompanyament al personal afectat.

ESTUDIANTS (secundària) i estudis UNIVERSITARIS:

– Reducció de les taxes universitàries fins que tornin a fer real la possibilitat d’accés universal als estudis superiors i universitaris.

– Ser menys alumnes a les classes (20 com a molt, ja que ara en som 32).

– Que no ens separin per grups flexibles (per nivells de coneixement) ja que així no podem ajudar-nos entre nosaltres i ens separen sense raó. Tothom ha de ser igual.

– Davant les dificultats per conciliar treball amb estudis demanem suport explícit i real per part de la comunitat educativa.

TANMATEIX DEMANEM RESPOSTA EFECTIVA ALS SEGÜENTS GREUGES QUE VULNEREN EL NOSTRE DRET A LA LLIBERTAT I A LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS:

– Els coneixements s’externalitzen fora dels centres educatius. Per exemple, si no tens un bon nivell d’anglès, l’escola externalitza aquesta funció a una Acadèmia d’Idiomes (titularitat privada).

– Repressió educativa. Als centres educatius trobem com s’utilitza el mateix esquema de societat carcelària. Llistes negres d’estudiants, videovigilància, panòptic.

– Les demandes i els negocis a educació ens afecten. El projecte Edu1x1 que va obligar a les famílies fer una inversió considerable, després no va tenir continuïtat ni èxit.

– La selectivitat és una prova d’accés amb un caràcter competitiu i capacitista. Reprodueix les regles del mercat. És excloent i genera desigualtat d’oportunitats.

FAMÍLIES:

– Compromís per part de l’Administració de no atiar la competitivitat entre centres escolars i sí la col·laboració.

– Compromís per part de l’Administració de distribuir l’alumnat als diferents centres educatius amb criteris prioritaris que reprodueixin en el context escolar la mateixa diversitat que en l’entorn residencial municipal, evitant processos de guetització i de gentrificació escolar.

– Compromís per part dels centres educatius i el personal docent de no dur a terme de manera estructural praxis experimentals sense contrastar (modes) que puguin afectar la progressió futura dels joves.

– Compromís per part dels centres educatius de realització d’un treball prenent estrictament com a centre d’interès els joves i infants (la pedagogia i l’aprenentatge) i no la projecció exterior mediàtica (comercial) per obtenir prestigi i major demanda de «determinat alumnat).

– Eradicació dels concerts educatius i transformació dels concertats actuals en centres públics.

– Vertebració del sistema educatiu com a garant de promoció social a cada estudiant sense prejudici del seu origen familiar, sociocultural o cognitiu. Abolició de la segregació escolar.

– Establiment de ràtios màximes de 20 alumnes per aula entre els 3 i els 18 anys.

Salud.

Sorry, the comment form is closed at this time.