febrer 252018
 

El nou Secretariat Permanent, que està compost per 6 homes i 4 dones, comptarà amb un extens equip de col·laboradors i col·laboradores

La Confederació General del Treball (CGT), que durant els dies 15, 16, 17 i 18 de febrer ha celebrat el seu XVIII Congrés estatal a la localitat valenciana de Paiporta, va triar l'equip presentat per José Manuel Muñoz Póliz per liderar l'organització anarcosindicalista durant els propers quatre anys.

Durant el XVIII Congrés de la CGT s'han pres acords en matèria d'acció sindical, acció social, formació i sobre matèria estatutària. A l'acord sobre l'acció sindical i social de la CGT hi ha hagut un ampli desenvolupament sobre la qüestió de gènere.

En paral · lel, s'han dut a terme altres activitats com la conferència d'Heleno Saña, una taula de debat en què es va tractar la vaga feminista, una xerrada sobre pensions, la manifestació de dissabte pels carrers de València contra l'atur i la precarietat i en defensa dels drets socials i sindicals, diverses exposicions i un concert a la seu de la Federació Local de CGT València.

El XVIII Congrés estatal de la CGT ha estat clausurat amb la intervenció del nou Secretari General, qui s'ha dirigit a l'afiliació present al saló d'actes de l'auditori municipal de Paiporta, recordant-los a totes i tots que mai no han d'oblidar que l'enemic no es troba entre les files de l'anarcosindicalisme: “El nostre enemic és el capitalisme. És a tota aquesta 'banda' a què hem de i hem d'enfrontar-nos”.

Macarena Amores García

Gabinet de premsa de l'Comitè Confederal de la CGT

cloenda-congrés-cgt3

febrer 252018
 
La Confederació General del Treball (CGT) ha celebrat, els dies 15, 16, 17 i 18 de febrer, el seu XVIII Congrés a Paiporta (València) en què s'han debatut i pres acords en matèria d'acció sindical, acció social, formació i estatuts, i s'ha triat el nou equip que liderarà la nostra organització anarcosindicalista els propers 4 anys.

Després de ser aprovada la gestió delSecretaria permanent sortint, aquestes han estat les seves resolucions finals:

RESOLUCIÓ FINAL AL ​​PUNT 4(*)

LA CGT DAVANT DE LA SITUACIÓ ACTUAL, PRIORITATS,

REIVINDICACIONS, PROPOSTES SINDICALS I SOCIALS

El sindicalisme deCGT, tant en el pla laboral com social, imbricats l'un a l'altre, sense dicotomia, es troba radicalment implicat en la lluita pel repartiment de la riquesa i la lluita per la igualtat.

CGTpart que no existeix un capitalisme pacífic i, en conseqüència, el conflicte necessita de construcció i per això, això no pot estar basat en la manca d'alternatives reals a aquest capitalisme i molt menys cavalcar sobre les “ruïnes d'un estat de benestar", no només no necessari per a la rendibilitat del sistema, sinó contraproduent per 2/3 de la humanitat i la natura.

laCGT es construeix sobre la lluita, on el què fer?, per on continuar?, es fonamenta en una baralla constant i integral pels nostres drets, els de tots i totes, de l'única manera que hem constatat històricament, tant a la pràctica com a la nostra reflexió teòrica, mitjançant l'organització independent de les persones treballadores, de manera absolutament autònoma de les institucions del capital (pecat"concertacions", pecat"diàleg social") i en lluita constant contra l'Estat. Per això no participem de les “visions de la vella i nova esquerra” que veien la “presa de l'Estat” o, a la seva retòrica, "l'assalt a les institucions", com la fi del conflicte.

Quandes de laCGT defensem les nostres reivindicacions, les llibertats i els Drets, ho femincondicionalment, el que significa que no sotmetem aquesta defensa a cap condició: ni objectiu del dèficit, ni pagament del deute, ni un model “estatalista” de recuperació d'un “suposat estat de benestar", i amb respecte absolut a la igualtat entre tots els éssers humans, tractant que les nostres relacions amb la natura, els seus recursos, a través dels mitjans de producció, distribució i consum, siguin equilibrades.

Hi ha paràmetres que hem de contemplar per fer-nos un paisatge real de la situació que vivim:

· Les desregulacions laborals i l'eliminació de la"cultura dels drets", produeixen un ésser humà individualista, consumista, depredador i competitiu. Els canvis de paradigmes empresarials i les seves estratègies, els quals donen per “acabat” aquest “pacte social o contracte social” no escrit a partir de la II guerra mundial, i la “caiguda de la raó de ser” dels sindicats del “Pacte Social” com a condició del creixement econòmic i en conseqüència, de la rendibilitat del capitalisme.

· Estratègies empresarials, no només a nivells"nacionals",sinó mundialson l'externalització de riscos (descentralització productiva, reubicacions, economies col·laboratives, etc ...), s'han convertit en el "mal de cap"continu i constantamb què s'enfronta la classe treballadora.

· El concepte"estat", com a territori-població, vist com un conjunt “nacional” integrat, amb una política industrial, uns mercats regulats (de capitals i força de treball) i un sistema de protecció social, avui posat en qüestió pel “mercat global", on les grans corporacions empresarials, els vestíbuls, els centres offshore, els tribunals privats… “governen"i exerceixen un contrapoder amb molta més capacitat d'incidència que els governsnacionals sota la forma “estat".

Aquests canvisno són conjunturals sinó estructurals, i conformen tota una escala de valors que “construeixen la societat actual", permetent la reproducció del poder econòmic i polític, que transcendeix les denominades “polítiques autoritàries", situant la societat en una “normalitat"on la lògica que s'imposa és de ruptura amb les tradicions i les pràctiques socials i laborals comunitàries.

Tradicions comunitàries, especialment desestructuradores dels anomenats Serveis Públics (gestionats per l'Estat i els diferents poders locals, regional...), que desmantellen la xarxa de protecció social que el “capitalisme dels 30 gloriosos anys” va construir al món ric occidental, com la manera d'embridar les classes assalariades i “desclassar-les” per integrar-les al sistema.

PROPOSTES DE PRIORITATS

a laCGT, holalaboral isocial ha de caminar de la mà. La crisi-estafa ens ha colpejat sobre tots els aspectes de la nostra vida, ens han tret tantsDrets iLlibertats bàsiques que impedeixen a la majoria social actual ia les generacions futures mantenir i emprendre projectes de vida amb un mínim de dignitat. D'aquí la nostra aposta per la campanya “Pel públic, Pel Comú", que també és possible anomenar “Pel Col·lectiu" o "Pel Comunitari", segons sigui més comprensible, doncs per a nosaltres significa el mateix, i que acordem en unaPlenària Confederal per mandat exprés delCongrés d'Iruña d'abril de 2016.

La transversalitat d'aquesta campanya defineix molt bé quines han de ser les nostres línies d'actuació els propers anys, doncs abasta tots els aspectes en què ens juguem la construcció d'un nou model de societat, en l'àmbit laboral i social.

Hi reivindiquemDrets com:

– Tenir unaSanitat universal i de qualitat.

– Accedir a unaEnsenyament públic, laica i de qualitat.

– UnesPensions públiques suficients en acabar el nostre cicle laboral.

– Gaudir de lesEnergies necessàries per a la vida (llum, reinterpreten el terme “democràcia” com la gestió única del capital i la seva llibertat absoluta de moviment, gas…)

– UnaHabitatge en condicions dignes d'habitabilitat.

- SerCures i Cures quan ens fem Dependents, per edat, malalties i mort digna, etc ...

-Transport públic accessibles, assegurances i confortables.

– Elaccés a la Universitat, 1la Cultura i 1la Investigació de manera universal.

– Gaudir d'unesciutats i pobles nets, amb parcs i jardins ben cuidatsi d'un medi ambient saludable.

– UnesComunicacions eficients i unaInformació veraç i independent.

- Iocupació estable en condicions laborals dignes.

– UnaRenda Bàsica que garanteixi la supervivència de les persones i acabe amb el treball assalariat com una condemna i no com una opció.

TambéLlibertats bàsiques com:

– Eldret de Vaga, deReunió, deExpressió, demanifestació, en definitiva tornar a legitimar el dret a la Protesta en tota la seva extensió.

– LaAMNISTIA SOCIAL a totes les persones empresonades, encausades, adéu, multat, etc… per lluitar.Ja n'hi ha prou de repressió en tots els seus vessants.

-No ser discriminad@s per raons de gènere, raza, ideologia, religió, orientació sexual, etc ...

I tambéde forma prioritàriadefensarem:

– Laderogació delArticle 135 de la Constitució.

– Laderogació de les 2Reformes Laborals més recent.

– Laderogació de les lleis MORDASSA.

– Ladesvinculació dels anomenats Tractats Internacionals de Lliure Comerç(TTIPCETATISA).

– Lalluita contra els Acomiadaments Col·lectius en totes les modalitats.

– Lalluita contra la Precarietat Laboral.

Com a objectiu clar de laCGT hi ha la recuperació de tot el que s'ha privatitzatal llarg dels anys, a l'àmbit estatal, autonòmic i municipal, perquè això també incideix directament a repartir la riquesa amb molta més equitat.

No volem"estatalitzar” la vidasinó caminar cap a l'autogestió de la societat, a través de la participació directa de les persones usuàries i treballadores en la gestió de tots els serveis públics bàsics, perquè són Drets essencials de totes les persones per a la vida.

D'altra banda, les nostres propostes reivindicatives pretenen tambéunificar lluites parcials que portem desenvolupant des de sempre, alhora que transversalitzar-lesperquè s'hi impliquin tots els sectors socials. Les persones treballadores amb ocupació assalariada, hem, a més de defensar les condicions laborals al si de les nostres empreses, assumir aquestes lluites com a pròpies amb la mateixa intensitat i preocupació, doncs ens afecten absolutament, en allò individual i en allò col·lectiu. També les persones treballadores en situació de desocupació han de participar en aquestes lluites ja que els afecten fonamentalment.

elrepartiment de la riquesa segueix sent l'assignatura pendent, cada vegada més. El miratge de la recuperació econòmica, no ho és per a unes elits financeres i empresarials que estan acumulant cada vegada més riquesa en menys mans, mentre grans capes socials viuen a la pobresa (al voltant d'un 25% de la població) independentment que tinguin o no una feina. En això es resumeix el gran atracament social que han dut a terme amb la crisi-estafa, la despossessió generalitzada de les rendes de la majoria, i, per descomptat, delsDrets i lesLlibertats socials. Identificar-ho és fonamental per saber amb claredat on és la nostra batalla.

Per aconseguir aquestes ambicioses reivindicacions, és evident que ja no valen sectarismes d'organització, ni postures aïllacionistes. És impossible pretendre canviar el model de societat en solitari.Hem de confluir amb la gent i les organitzacions que es declarin a favor d'aquestes propostes, sumant voluntats diverses però que vagin en la mateixa adreça.Hem de convocar mobilitzacions en defensa d‟aquestes reivindicacions, juntament amb les organitzacions amb què treballem quotidianament, sobretot en els àmbits localsper anar construint una Gran Mobilització estatal que serveixi de suport per fer grans canvis com els que proposem.

ACCIÓ SOCIAL

Com ja hem dit, laacció social i laacció sindical des deCGT, han de treballar de manera coordinada per donar una resposta integral als problemes, les dinàmiques de treball d'unasecretaria complexa i diversa com laacció socialhan d'estar estretament relacionades amb laformació i laacció sindical, en un treball transversal que globalitzi les lluites amb què responem a la globalització capitalista neoliberal.

laacció social abasta un ampli ventall de lluites i temàtiquesrelacionades tant amb el mónlaboral com amb els problemes de la ciutadania a la seva vida quotidiana. Així la lluita perun nou model energètic que prevalgui les energies renovables i la racionalització i optimització de l'energia disponible a un preu assequible per a aquesta majoria de la població que té dificultats per cobrir les necessitats bàsiques de subsistència, ha d'anar unida a una lluita per l'eliminació de l'energia nuclear i dels combustibles fòssils que amenacen greument el clima i la supervivència del planeta, en aquest sentit, laCGT seguirà barallant en solitari i/o amb lesplataformes icol·lectius socials que plantegen aquesta lluita des de premisses coincidents o afins amb els nostres plantejaments.

D'altra banda, en els darrers 3 anys hem assistit alincrement dels fluxos migratoris des dels països del sud, empesos per les polítiques depredadores del capitalisme global, encarnades per l'acció de les multinacionals als països subdesenvolupats que arrasen els territoris i contribueixen a la seva degradació amb actuacions d'espoliació i explotació, cosa que provoca guerres i catàstrofes mediambientals i destrueix els mitjans de subsistència de les seves poblacions, les quals es veuen obligades a desplaçar-se per sobreviure.

El drama de les persones refugiades que fugen de la guerra, i les polítiques de la UE que es blinda per impedir-ne l'entrada i externalitza la gestió de les seves fronteres, signant acords amb països on no es respecten els drets humans (acord Itàlia-Líbia iacord UE-TurquiaFRONTEX, etc ...). Això propicia un discurs xenòfob perillós que alimenta l'ascens de l'extrema dreta a Europa. laCGT ha de seguirtreballant i recolzant les accions de denúncia i de exigència del compliment delsTractats Internacionals de Drets Humans, que des dels moviments socials i plataformes s'estan promovent.

La intensarepressió que s'exerceixcap a les persones activistes que defensen les justes reivindicacions de la ciutadania en defensa de drets fonamentals (llibertat d'expressió, manifestació, dret de vaga efectiu, etc ...) posa de manifest la voluntat de la classe política, fidel servidora dels poders econòmics que exerceixen el poder a l'ombra, de disciplinar mitjançant la por a les classes populars. laCGTha de lluitar amb tots els mitjans al seu abast en defensa de les llibertats i contra la repressió, recolzant també les lluites que els diferents moviments socials antirepressius posen en marxa i amb els quals ens uneix una mateixa visió de la realitat autoritària que vivim a l'estat espanyol.

Si hi ha una temàtica que travessi transversalment les àrees de treball deacció socialsindicaldonaformació iInternacional, aquesta és lalluita contra els mal anomenatsTractats de Lliure Comerç (TLC). Des de fa dues dècades la UE ha estat dissenyant la normativa, directives… del que anomenem “l'arquitectura de la impunitat", per tal de donar cos a una estructura econòmica perfectament delimitada per servir els interessos dels grans poders econòmics, (Poder financer i Transnacionals).

La posada en marxa per part de la UE d'una sèrie deTractats de comerç i inversióamb països del nord global (EU, Canadà, Japó, etc ...), va posar el focus datenció dels moviments socials, mediambientals, sindicals, etc… en aquesta problemàtica que, des dels poders econòmics neoliberals, inclosa la UE, s'estava duent a terme amb els països del sud des de fa 2 dècades.

L'impacte que suposa la posada en vigor d'aquestsTractats (TTIPCETATISAJEPHTHUE-MERCOSUR, etc ...) en els drets laborals, socials i mediambientals, en definitiva, a les vides de la majoria de la població europea, ja s'està fent notar a tota la normativa laboral que des de fa més d'una dècada (las 2 més recentReformes laborals) ha desregularitzat el mercat laboral, i ha baixat els estàndards socials a nivells que ens retrotreuen a temps passats, preparant el terreny per a l'encaix delsTLC a la normativa de l'estat espanyol.

· La posada en vigor provisional delCETA, des del 21 de setembre, incideix directament a la línia de flotació de les lluites sindicalsespecialment en la retallada del dret de vaga i en la impossibilitat de revertir les externalitzacions als serveis públics, a través de l'entrada en vigor de la llista negativa que conté aquestTractat.

·La negociació delTISA continua a bon ritme. Aquest tractat perillós que afecta els serveis públics i es negocia amb el pretext d'expandir el comerç internacional de serveis, en realitatpretén eximira les corporacions proveïdores de serveis transnacionalsde les diferents regulacions nacionals i locals, ja que les consideren oneroses i innecessàries. així doncs, l'acordestà dissenyat tambéper obrir per força elsserveis públics a la participació comercial.

És important que laCGT establiu una estratègia de lluita coordinada des de tots els seus ensa l'àmbitlaboral i en elsocial, perfectament coordinats, per donar resposta i enfrontar un atac d'aquesta magnitud.

Es fa urgent i necessària la formació de les delegades i delegats deCGT a l'entramat de la normativa que flueix des de la UE, especialment de laComissió Europea, en matèria econòmica, normes fiscals i laborals.

La complexitat de laacció social des deCGT, per la quantitat de lluites diverses que contempla (habitatge, antimilitarisme, autogestió, exclusió social, renda bàsica, migració i refugiades, antirepressió, ecologia…), fa que sigui necessari dotar-les dels mitjans humans suficients per al seu funcionament eficaç. Per aixòdes de lesSecretarias deAcció Sociallocals o territorialsamb podran organitzar àrees de treballdependents de lasecretariaamb equips de persones que es comprometin a desenvolupar-lesperquè la seva acció sigui eficaç i sostinguda en el temps.

ACCIÓ SINDICAL

Prioritzar, quan sigui pertinent, vagues i altres formes deacció col·lectiva iacció directa com a mitjà per resoldre situacions d'agressió en benefici nostre.

Encara que els nostres estatuts remarquen que laCGT aposta per laacció directacom a mitjà per resoldre situacions a favor dels interessos dels treballador*s, la realitat és que una bona part de situacions i conflictes es canalitzen per les vies que actualment permet la legalitat: denúncies a inspecciódemandesetc.. Això limita la nostra capacitat d'autoorganització i lluita en 2 aspectes.

·D'una banda, delega en especialistes (els i les lletrades) la nostra capacitat de plantejar accions.

·De l'altra, el potencial de la nostra confrontació depèn d'unes regles del joc que no fixem nosaltres sinó els nostres enemics, l'Estat, les administracions i els empresaris.

Pensem que, sense renunciar a accions d'àmbit jurídic i administratiu, des de l'organitzaciófem un esforç per enfortir (i reprendre on calgui) altres formes de lluita basades en la nostra pròpia capacitat d'accióen definitivala acció directa. Això comporta que, com a complement a aquestes accions administratives, plantegem també mobilitzacions, vas gargotejar, bloquejos, accions desobedients, ocupacions, aturades i vagues, campanyes públiques de denúncia, etc.. Evidentment aquestes accions i activisme s'han de fer partint de la realitat i l'autonomia de l'ens en el marc del que es dugui a terme.

Per tot aixòproposem les següents mesures concretes:

-Incorporar a les sessions de formació de delegats/des i afiliats/des continguts que vagin més enllà dels procediments legals i incloure coneixements i discussió de formes deacció directacompartir experiències d'accions al carrer de diferents tipus, assembleisme, etc..

– Intentarprioritzar les respostes de mobilització a accions estrictament legals. Aquesta llei no és la nostra llei, és la Llei de l'Estat i el capitalisme que representa. Es, per tant, tan sols el primer pas i no marca el nostre límit. Sent conscients de la dificultat d'aplicar sempre aquest punt, cal instaurar una cultura de la mobilització per sobre d'una de la gestió burocràtica de situacions. El recurs a lletrats/es hauria d'anar acompanyada, sempre que sigui possible, d'accions de pressió a partir de la nostra pròpia acció directa.

– Per a la realització de mobilitzacions, i d'altres formes deacció directa, és imprescindiblerevitalitzar la solidaritat i el suport mutu dins de l'organització, que haurà de dinamitzar els seus mecanismes orgànics per concretar-ho. Això comporta que els ens que promoguin accions contemplin també la conveniència de la solidaritat i la sol·licitin a la resta de l'organització.

-Avançar cap a la consolidació delcentre productiu com a nucli de la nostraacció sindicalsuperant les divisions entre empreses que fragmenten els/les treballadores, etc..

Una acció sindical que escapi de les vies institucionals de la gestió dels àmbits laborals és la base per enfortir un sindicalisme de lluita, que fugi de la concertació i busqui imposar els interessos dels treballadors sobre els de la burgesia. per a aixòcal replantejar alguns aspectes de la nostraacció sindicaldefinint la mobilització i la confrontació com a prioritat.

En el context actual de fragmentació del mercat laboral, hem vist com la introducció deA S i empreses externes introdueixen moltes diferències entre els treballadors d'un mateixcentre productiu, sigui una indústria, un centre educatiu, un transport, etc.. És freqüent veure com el personal de neteja, el personal de restauració, l'atenció telefònica, etc.. depenen sovint de diferents empreses als de l'empresa matriu, responen a diferents convenis col·lectius i en general tenen condicions laborals molt dissímils. Això ha anat comportant que en molts casos des deCGT hàgim estructurat les nostresseccions sindicals en funció d'aquesta realitat, a partir del NIF del pagador i no tant a partir delcentre productiu on treballem. També és cert que en alguns casos, com per exemple al sector ferroviari, s'han buscat formes per revertir aquesta situació i cohesionar-nos com a treballador*s. I, de fet, en els debats i acords de laConferència Sindical de Jerez(2014) es va reconèixer també aquesta problemàtica.

Per això, davant aquesta realitat, laCGT fomentarà espais d'organització comuns entre tots els treballadors/es d'un mateixcentre productiu, buscant com superar la fragmentació entre empreses i convenis. Des del respecte de les diferents realitats i les competències dels diferents sindicats, es buscaran fórmules per aconseguir allà on ja tinguem presència sindical.

RENDA BÀSICA DE LES PERSONES IGUALS(RBis)

Des de fa un temps, el capitalisme i els seus ideòlegs, diversos països europeus, agències de qualificació financera, partits polítics i fins i tot alguns sindicats del règim, estan valorant la idea destablirrendes mínimes labàsic per tal de “subjectar el consum” i mantenir així el sistema, quan ja saben del cert que el mite del “plena ocupació” és una quimera impossible, més encara amb la vertiginositat que avança la tecnologia electrònica i la robòtica. De manera que hi ha diverses propostes en aquest sentit des dels qui pretenen apuntalar el sistema capitalista, les quals no tenen res a veure amb la que proposem. La nostra és una eina per a la transformació social, elaborada des de fa més de 20 anys pels moviments socials que plantegen un camí cap a l'autoorganització de la societat.

laRBis és una proposta que s'ha anat forjant des dels moviments socials que treballen contra la pobresa, la precarietat i l'exclusió social. Com a tal, es tracta d'una proposta que hauria vingut a concretar com a la pràctica el dret de tota persona a rebre una renda individual, universal, incondicional i suficient per viure dignament, pot ser una eina de transformació social i de lluita des d'una concepció llibertària iper tantanticapitalista.

En resum, es tracta d'una proposta que, inspirant-se en l'exigència igualitària,

"Deixem enrere les formes ambigües que diuen:

dret a la feina la 'a cadascun el producte íntegre de la seva tasca.

Nosaltres proclamem el dret al benestar, el benestar per a tots" (Kropotkin)

planteja la necessitat d'implementar mesures derepartiment de la renda sense condicions, que asseguri i faci efectiva l'autonomia i la llibertat de les personesdavant l'estat i el mercat, com es podria esperar del fet d'assegurar col·lectivament el dret de tota persona a una vida digna.

A el mateix temps, aquesta mesura derepartiment de la renda (des deriquesa) deu al mateix temps servir (davant d'altres models i propostes derenda bàsica que pretenen resoldre simplement el problema de pobresa severa o extrema dins del sistema capitalista), per a una reducció forta de la capacitat d'exercir el poder i determinar la vida de les persones per part de l'Estat, a través d'un model d'intervenció social cada cop més basada en lacaritat assistencial subordinada als interessos del mercat.Amb això es creen noves possibilitats per a la construcciódes de baixd'altres models de societat alternatives (autogestionàries, comunitàries, sostenibles, sense dominació, etcètera).

 

A el mateix temps, la RBis ha de ser finançada a través d'un sistema impositiu veritablement progressiuque gravi l'enriquiment i no l'ocupació, com a condició per a la reducció en els mateixos termes del poder per determinar la vida de les persones per part de les classes empresarials.

En aquest sentit, laRBis no es caracteritza per l´exigència d´una nova prestaciósocial un per unsubsidi per a pobressinó la d'imposar a l'Estat ia les elits econòmiques unnou dret social universal que contribueixi a fer efectiu el dret a una vida digna, des d'una perspectiva que contribueixi a fer real el dret de les persones a decidir com volen viure, 1definir col·lectivament què i com s'ha d'entendre per treball socialment útil, la manera com aquest treball s'ha de reconèixer i repartir equitativament.

ésdret social es concreta de la següent forma:

-És un dret individual: en el sentit que a diferència de la majoria de lesprestacions socials assistencials i ajuts destinats a pal·liar els efectes de l'empobriment, no està destinat a la unitat familiar, sinó a garantir l'emancipació i l'autonomia de les persones. Amb les seves implicacions necessàries en el camp de la lluita per la igualtat entre dones i homes, i la discriminació en funció de l'edat de joves i grans.

– Deun dret que és alhora universal: en la mesura que és un dretigual per a totes les persones que habiten al territori. Això contribueix a eliminar l'enorme dispositiu burocràtic administratiu, públic i privat, lligat al control i la repressió que són exercides a través dels serveis socials actualment, sobre la població empobrida.

– Deun dret incondicional: en la mesura queno requereix cap requisit per ser reconegut, ni es pot exigir cap contraprestació a canvi. La qual cosa, reforça la idea anterior d'eliminar els mecanismes i dispositius de contenció social desplegats les darreres dècades per l'Estat en estreta col·laboració amb el mercat per pal·liar els efectes de la desregulació del mercat de treball i desmantellament dels drets socials (polítiques actives d'ocupació).

no obstant això, perquè allò enunciat fins ara pugui ser efectiu resulta important tenir en compte 2 coses:

1) L'import de laRBIS ha de ser suficient perquè les persones puguin satisfer almenys les necessitats bàsiques materials. Per això la quantia s'ha de fixar al voltant del 50% de la renda per càpita. Partint d'una concepció llibertària de la condició humana basada en laautoorganització y alsuport mutu, cal entendre en aquest sentit l'enorme capacitat de treball i creativitat que quedaria alliberada del mercat de treball capitalista i de la influència de l'Estat, que passaria a estar disponible a la societat per ser emprada des de l'autonomia en la millora de les condicions de la reproducció de la vida (reconstrucció dels llaços comunitaris, construcció de comunitats i modes de vida ecològicament més sostenibles, etcètera) des dels quals incidir en processos socials de sortida del sistema capitalista.

2) Fons Comunitari des deRBis. En la mesura que, aquest dret ha de contenir en si mateix els fonaments del tipus de societat al qual pretén servir per crear-la. La proposta contempla lacreació d'un Fons Comunitari dotat amb el 20% dels fons destinats a laRBis (de manera que les persones perceben individualment el 80% des deRBis restant) per a què per barridistricte o poble i, al marge de l'administració de l'Estat, les persones puguin, a través d'assemblees i democràcia directa, determinar com cobrir les necessitats bàsiques col·lectives. En la mesura que la satisfacció d'aquestes necessitats puguin ser assumides per les comunitats d'una manera cada cop més independent respecte de l'Estat i del mercat, l'import delFons Comunitari des deRBis podria anar augmentant fins al 100% des deRBis. Entenent que s'hauria pogut assolir altres formes de propietat comunal, comunitària o col·lectiva, que és possible ser administrada a través de fórmules autogestionàries.

La RBis no és un fi en si mateixa, ni una mesura més per fer suportable la misèria al sistema capitalista. Es tracta d'una proposta que neix des de baix i per a les de baix, amb la intenció que serveixi, juntament amb moltes altres propostes, com una eina més per a la lluita social. En aquest sentit, cal entendre que laRBis és una eina que en la forma dedret social serveix per apuntalar les mínimes condicions materials perquè sigui possible des de la igualtat i l'autonomia –dret a no ser explotades o condemnades a la marginació, la pobresa i lexclusió social– experimentar noves formes alternatives de viure en comunitat. De defensar el dret a la feina des de l'autonomia davant del mercat i l'Estat, a través de la lluita pel reconeixement i el repartiment equitatiu de tots els treballs productius i reproductius socialment útils i mediambientalment sostenibles i l'eliminació de totes aquelles feines socialment inútils (majoritàriament destinats al control social i l'acumulació de riquesa i poder, sense cap escrúpol davant la destrucció de la naturalesa que això suposa).

Per aixòCGT assumeix la RBIS comAcord Confederal de reivindicació i de línia de treball.

SOBRE LES SECCIONS SINDICALS

Cada cop amb més freqüència veiem com persones que no formen part de la plantilla de les empreses participen en les decisions de lesSeccions Sindicals queCGT té en aquestes. Ens hem trobat fins i tot situacions tan surrealistes com unaSecció en què la major part dels seus components no treballen a l'empresa, i no obstant poden decidir laacció sindical deCGT en aquesta empresa, la negociació col·lectiva, quines són les reivindicacions dels treballadors i treballadores, etc..

Tant les persones que ja no tenen relació laboral amb les empreses, com els que mai no l'han tingut, estan participant i decidint en qüestions que ens afecten com podria ser la convocatòria d'una vaga o la signatura o no d'un conveni.

Pel que: LasSeccions Sindicals estaran integrades exclusivament per les persones que tinguen relació laboral amb l'empresai els qui havent estat acomiadats/es hagin impugnat el seu acomiadament, mentre legalment hi hagi la possibilitat de tornar a la plantilla de l'empresa.

Lògicament, també poden formar part de laSecció Sindical els qui tinguin una relació laboral encara que l'empresa pretengui no reconèixer-la.

LA NOSTRA LLUITA FEMINISTA

Volem acabar amb aquest sistema capitalista opressor que utilitza el patriarcat com a mecanisme de control pervers per enriquir-se. Ens definim des d'unfeminisme revolucionari, que trenca amb la tradiciófeminista legalista o que no reconegui laconsciència de classe.

Per a nosaltres, el feminisme que perseguim, és unfeminisme de classe, en diemAnarcofeminismo. I en aquesta etiqueta, cabem moltes persones obreres, proletàries, treballadores i aturades, convençudes que un altre món és possible, on la riquesa no ens defineixi ni cosifiqui. On el que ens defineixi sigui la nostra llibertat de ser com vulguem ser, sense déu, ni estimo, la pàtria, ni marido.

El patriarcat sota el pensament heteronormatiu que denunciem, es trasllada molt hàbilment als àmbits socials, laborals i personals. I per això, ho hem d'assenyalar incloent el feminisme en els nostres acords com les nostres senyes d'identitat, perquè no ens passin desapercebuts els masclismes, les homofòbies, després o bifòbies i les seves violències, i per tant, l'organització social de la vida privilegiant l'home i la heterosexualitat.

S'inclou alhora l'ecologia com a senya d'identitat de les nostres lluites, de la nostraacció sindical isocial, perquè feminisme i ecologia van a la par, posant al centre de les nostres prioritats la vida humana i no humana. L'ecologia denuncia la guerra que l'ésser humà ha declarat al medi ambient on habita, espoliant tots els seus recursos, sense comprendre que el temps i el medi en què habitem no ens pertany, ho transitem.

La nostra organització es compromet a que, de manera progressiva, s'adaptin tots els espais, metodologies i materials que utilitzin temporalment o permanentment els diferents ens de la nostra organització perquè siguin accessibles a totes les realitats personals de la nostra afiliació i simpatitzants per una banda, i de l'altra, què s'obté"desexualitzar” els espais, metodologies i materials.

El sistema de dominació patriarcal es basa en la suposada diferenciació sexual dels cossos per establir dues categories binàries i excloents: homes i dones, i justificar la desigualtat entre les persones etiquetades en aquestes categories justificant lexplotació dels uns sobre les altres (per falta de força física, preparació intel·lectual, moral… en fi, al llarg dels segles, han desfilat molt diverses alhora que aberrants justificacions). Davant de tot això, fa temps que laCGT ha desenvolupat acords específics per lluitar contra aquesta xacra que afecta més de la meitat de la població, i que se suma a la resta d'explotacions que com a treballadores rebem també.

Explicar totes i cadascuna de les conseqüències que aquest sistema patriarcal té sobre la vida de cadascuna de les dones seria massa extens, de manera que assenyalarem les més significatives i visibles, però sense oblidar les violències simbòliques, històriques i estructurals que també rebem:

· Dificultat en l'accés a l'ocupació

· Ocupació precàriaen sectors com el treball domèstic

· Contractes temporals i/o a temps parcial

· Diferents condicions de treballper raó de gènere

· Bretxes de gènereen salaris, llocs de responsabilitat, repartiment de càrregues familiars, participació en el treball no remunerat, repercussió en l'ocupació de l'existència de fills, etc..

· IncomplimentLlei 3/2007

Resumint molt, des d'altres models ideològics, se'ns va convidar a participar en els sistemes de producció per assolir la justa aspiració a no ser explotades i considerades en la mateixa condició que els nostres companys, els homes. No obstant això, veiem que ni les lleis actuals, ni el nostre accés a la formació i ocupació han aconseguit la igualtat de tracte i oportunitats. Aquesta lluita no és només contra el capital. Si bé al contrari, seguim sent mà d'obra barata fora de les nostres llars i gratuïta dins seu. L'accés a l'ocupació de les dones els suposa una doble jornada i una pèrdua de temps i desconnexió amb les xarxes socials de suport que tenien a les comunitats.

enCGT, com a organització anarco-sindicalista, ratifica el compromís ferm i explícit amb la subversió ecofeminista de l'economia en tots els àmbits d'actuació.

·Des de la convocatòria deAssembleesCompletActivitats iFormacions en horaris que siguin compatibles amb la vida i les cures de les persones dependents que tenim o tindrem al llarg de la nostra vida, al nostre càrrec.

·Establir marcs de negociació col·lectiva que posin al centre de les prioritats la sostenibilitat de totes les vides. Explicant a les empreses que des de les nostres senyes d'identitat anarcosindicalistes ens agradaria i lluitem per això, unes relacions entre les persones que no haguessin de veure's sotmeses a intercanvis comercials de cap mena i que, per tant, l'explotació laboral no existís, i que desapareguin les relacions de treball sotmeses a les lleis del mercat i que deixin pas a l'autoorganització i l'autogestió.

·Que l'organització obri línies d'estudi, debat i formació que posin al centre de les nostres prioritats la sostenibilitat de totes les vides, promovent grups de discussió, elaborant dossiers formatius i promovent la formació de totes les persones de l'organització en aquesta línia.

ÚS INCLUSIU DEL LLENGUATGE

Considerem molt positiva la incorporació de l'ús del llenguatge no sexista a la nostra organització, i no obstant algunes persones ens han comentat que se'ls passa per alt, s'obliden. Altres persones, comenten que no se'ls acudeixen maneres de nomenar-nos o que incloure el femení i masculí inclusius, o utilitzar la “@"o la"x” els resulta feixuc o pesat. Per avançar en lús del llenguatge inclusiu, que no discrimina les dones, anirem usant progressivament i generalitzadament el femení en el gènere en referir-nos a totes les persones.

Siguem revolucionàriament creatives i subvertim el llenguatge que ens cosifica, discrimina i fa invisible, totes a una

LA SOBIRANIA SOBRE ELS NOSTRES COSSOS I LES NOSTRES VIDES

Defensem el dret de les persones a decidir sobre el cos i el futur, si desitgen o no una maternitat o paternitat conscient. És per això queinclourem a totes les campanyes, mobilitzacions i materials elaborats per a allò públic, atenció sanitària, educatiu, jurídic i social:

– Eldret a la salut sexual, considerant la sexualitat com a part inherent de les nostres vides i per tant de la nostra salut. Volem que laCGT defensi des de les campanyes acordades pel públic tots els serveis sanitaris corresponents per garantir la salut sexual. I que se sol·liciti incloure a les revisions d'empresa les revisions ginecològiques i urològiques preventives corresponents a cada tram d'edat i incloent totes les sexualitats LGTBIQ+.

– Eldret a l'educació sexual a l'educació pública, des de la infància i especialment durant tota l'escolaritat obligatòria, transversal, promovent un model de coeducació.

– Eldret a l'avortament lliure, Caixa forta, gratuït i alsserveis Públics. No oblidem aquesta reivindicació a les campanyes pel públic que es facin per part de la nostra organització. A l'estat autonòmic, hi ha autonomies que objecten aquest dret, cosa que limita l'accés de les dones a avortar.

– Que des de laCGTals seus materialsno s'utilitzin més imatges de dones sexualitzades i cosificades. Podem trencar amb les dictadures dels cossos normalitzant la diversitat de cossos, talles, orientacions del desig, sexualitats i models dorganització.

Els nostres cossos i les nostres vides, ens pertanyen!

Lliures ens volem!

CGT I JOVENTUT, ESTRATÈGIES, RELLEU, NECESSITATS

El sindicalisme en general, i l'anarcosindicalisme en particular, necessiten que la joventut s'acosti a les organitzacions, ja sigui obrera, estudiant, precària, aturada, rebel o fins i tot la submisa i avorrida.

És més que necessari plantejar-se alternatives i accions que s'encaminin per resoldre aquest tema, analitzar-ne les causes i fer propostes, algunes són:

1º.- Que s'iniciï unaCampanya Confederal, descentralitzat, per territoris i amb les diferents llengües, de “CGT, un Espai Llibertari per a la Joventut", amb els seus materials diversos i variats, més essencialment realitzats per la joventut, que revelin i indiquin les seves problemàtiques, inquietuds i propostes, des de l'àmbit anarcosindicalista i llibertari en general.

2º.- Que aquesta campanya, marconsensuada abansper les assemblees de CGT en els seus diferents àmbits i ens, per NO malbaratar els recursos col·lectius, habilitanttrobades de joventut, sense exclusions, als seus espais propers, com poden ser elsSOV Locales o lesTerritorial, a mode de revisió prèvia i interna, per generar el debat necessari de la joventut i la seva autogestió pròpia.

3º.- Quèes destinin recursosperquè aqueststrobadesreunions i el que aquestaJoventut Llibertària plantegeupugui dur-se a terme. Que pugui serexpansiva a les universitatsmón estudiantilBarris Obrersespais marginals, donant sentit al nostre concepte multicultural, multirracial i transversal.

ECONOMATS LABORALS, I MILLORES ALS MENJADORS D'EMPRESA

laCGT impulsarà en els seus àmbits dinfluència, la creació deEconomats LaboralsAgroecològics i de Proximitat, com a millora social, intentant la sevaautogestió per part dels i les treballadores.

així mateix, la Confederació farà un esforç perquè als centres de treball on hi hamenjadors laboralsel menjar en ells servida, sigui de proximitat i, poder ser, amb criteris ecològics com a forma d'estendre laSobirania Alimentària i la qualitat en l'alimentació servida.

DIFUSIÓ VERMELL I NEGRE

laCGT, mitjançant els seus sindicats sectorials i territorials, consultarà a l'afiliació de quina manera vol rebre el Vermell i Negrefomentant amb aquesta carta l'ús dels mitjans digitals per a la lectura de la publicació.

De la mateixa maneraa la nova afiliació se li preguntaria en el moment d'afiliar-li de quina manera vol rebre el Vermell i Negre.

Els terminis per enviar aquesta carta i tenir actualitzats els enviaments delVermell i Negre no haurien de demorar-se més de 6 mesos des de la data delCongrés.

Evidentment, des de CGT sempre s'ha derespectar el fet que alguns sindicats vulguin rebre cert nombre deVermell i Negre‘s en paper per repartir-los pels centres de treballAquest nombre de diaris que es rebinha de ser actualitzat i tenir el compromís ferm que són per al seu repartiment i no per a la seva acumulació.

SOBRE ELS ETS

Cap de les ponències va aconseguir suports suficients pel quesegueix vigent en la seva totalitat allò aprovat en elXVI Congrés de Màlaga.

SOBRE LA FORMACIÓ A LA CGT

La ponència plantejada sobre elsCursos de Formació no va obtenir els suports suficients, pel quees manté vigent l'acord que sobre aquest temaes va aprovar alXVII Congrés celebrat a la Corunyadeixant clar que la formació que imparteixCGTés sempre sense ànim de lucre i amb els nostres propis mitjans.

 

Donada la impossibilitat (per horari) comprovar les resolucions finals i la d'algun dels vots particulars, podria modificar-se o incorporar-se parts d'alguna ponència com la “Ponència per aprovar un Protocol d'Actuació en Situacions d'Assetjament a la CGT” o la d'algun altre vot particular.

 

RESOLUCIÓ FINAL AL ​​PUNT 5

LA FORMACIÓ DE LA MILITÀNCIA I L'AFILIACIÓ A LA CGT

Sobre la necessitat de cobertura i continguts, i la possibilitat de crear unaEscola de Formació

 

INTRODUCCIÓ

La formació ha estat i és una prioritat per a qualsevol organització llibertària, anarcosindicalista i, per tant, ho ha estat i és una prioritat per a laCGT. En aquest sentit, només cal recordar elsAcords que ja tenim aprovats als nostresCongressos més recents com elXIV Congrés de 2001 a Valladolid, elXV Congrés de 2005 a València o alXVII Congrés de la Corunya a 2013.

No repetirem aquí aquests acords, acords que segueixen en vigor i que s'han anat desenvolupant per part dels diferentsSecretariats permanents delComitè Confederal, amb lasecretaria de Formació al capdavant, i també per la resta d'ens de laCGT, tenint molt clar que laformació no és una cosa que es treballi i desenvolupi durant un temps i per sempre, sinó que laformació ha de ser una cosa sistemàtica i permanent, especialment entre la nova militància i afiliació que estan engrossint les files dels nostres sindicats.

Donat l'importantíssim component ideològic del nostre model sindical i social, laformació resulta imprescindible per poder aplicar-ho i desenvolupar-ho amb tota la seva amplitud.

La nostra organització té sentit si la seva afiliació va incrementant la militància a fi que la participació majoritària sigui una realitat i les decisions siguin preses pel màxim de persones i aquesta militància es produeix, essencialment, a través deprocessos de formació i més concretament deformació llibertària, ja que aquesta és la garantia que l'anarcosindicalisme segueixi sent el senyal d'identitat de la pràctica sindical i social de la nostra organització. No n'hi ha prou que els nostres estatuts recullin que som una organització llibertària, anarcosindicalista, sinó que cal que la seva militància comparteixi aquests plantejaments i això perquè estem convençuts que és des del moviment llibertari des d'on es produeixen els canvis i transformacions socials que mereixen ser anomenades així.

Per què volem ser moltes les persones que formem l'organització si el nostre model sindical i les nostres pràctiques no responen al model anarcosindicalista i llibertari?

No podem ser un sindicat pretensiós, no podem demanar a la nova afiliació que conegui els principis bàsics de l'anarcosindicalisme, encara que ha de ser la seva obligació arribar a conèixer-los. La majoria dels treballadors i treballadores que s'afilian a laCGT ho fan fonamentalment en el convenciment que un dels trets clàssics daquesta organització és la HONRADEZ, tractant de fer recordar als nous companys els principis clàssics que ens caracteritzen: Assembleisme-FederalismeSuport Mutu iacció Directa. Són principis que es ratifiquen en tots els nostresCongressos.

elmuntatge Confederal en qualsevol dels seus àmbits: sindicat, Federació Local, Comarcal, Territorial, ha de respectar elsAcords de Congrés que s'han pres per l'Organització. UnaAssemblea de Sindicat o unComici Confederal, ja sigui unPle Territorial laEstatal, mai no podrà prendre decisions que vulnerinAcords de Congrés, sent això una premissa fonamental delFederalisme Confederal i de l'anarcosindicalisme.

Als enllaços que s'aporten al final d'aquest punt, es remet als acords congressuals referits.

Del que es tracta ara amb és de concretar i clarificar alguns dels acords esmentats, per poder ser portats més adequadament a la pràctica. així, rellegint aquests acords, detectem com no pot ser d'una altra manera, les enormes implicacions/interrelacions que tenen entre si lesSecretarias de Formació, deComunicació, deLegal, de manera que laformació es converteix en una secretaria transversal que impregna aquestes altres secretaries i, alhora, detectem que des de laSecretaria d'Acció SindicalSocialdonainternacional… es fa tambéformació i viceversa.

En aquest mateix sentit, detectem que els punts de l'ordre del dia abordats als anteriorsCongressos que hem esmentat, uneixen com un tot el projecte deformaciócomunicació icultural des deCGT.

Actualment, sota laSecretaria de Formació, aglutinem tres grans àrees:

1.- laEscola de Formació Confederal

2.- laComissió de Memòria Llibertària

3.- elAteneu Confederal

Es tracta de continuar desenvolupant aquestes àrees, tenint també molt clar que la formació s'exerceix des de molts més àmbits que estan interconnectats.

D'aquesta manera, ho interpretem comformació part del treball delOficina JurídicaConfederal (adscrit a laSecretaria de Jurídica i creiem que ja consolidat i així reconegut per la pràctica totalitat de l'organització), quan elabora lesGuies Jurídiques LaboralsAntirepressivesButlletins Jurídics o quan participa impartintcursos ijornades de formació sindical per a tota l'organització. IGabinet Jurídic Confederal compost per un equip de professionals de primer nivell, que s'ha convertit amb els anys en tot un referent d'estratègia unitària en l'enfocament de l'acció juridicosindical per a tota laCGT, i també per a la resta d'organitzacions sindicals i socials.

igualment, elGabinet d´Estudis Confederal, a cavall entre laSecretaria de Jurídica i laSecretaria de Formació, quan elaborainformes ibutlletins informatius per a tota laCGT. IGabinet d´Estudis Confederals compost per un equip de persones militants amb un bagatge de més de 150butlletins informatiu darrere seu, que informen i formen la militància i afiliació.

De la mateixa manera, hem d'interpretar molta part del treball delEquip de Comunicació, amb laSecretaria de Comunicació al capdavant, compost per militants i professionals que desenvolupen un important treball formatiu i de divulgació per trencar el mur de silenci al que intenten sotmetre a laCGT davant la societat, i que es nodreix de realitats també ja consolidades com són:

 El diariVermell i Negre (en paper i digital) absolutament integrat a la vida confederal i així valorat per l'afiliació i la resta de societat. Una eina que compta amb una adreça i un important elenc de col·laboracions.

 La revistaLliure Pensament, una altra eina ben valorada en el seu format de paper i que cal ser més divulgat entre l'afiliació i la resta de societat, encara que s'estan produint progressos, mentre que el vostre format digital ha d'ampliar l'oferta. Aquesta eina compta igualment amb una adreça i un consell editorial i redacció importants.

 LaTV Vermell i Negre amb els seus diferents programes ja en marxa.

 Els llocs web (in.formacioMemòria LlibertàriaLliure PensamentChiapasRuesta...), les xarxes socials, elGabinet de Premsa Confederal… elements tots ells que contribueixen també alprograma de formació iprojecte cultural des deCGT.

Per la seva banda, laComissió Confederal de Memòria Llibertària configura una altra realitat que desenvolupa un importantíssim treball, inserit al món memorialista de la societat, que és molt valorat per l'organització i que compta amb un equip de treball i una coordinadora-responsable.

També elAteneu Confederal és una eina que necessita enfortir-se, sent molt grat reconèixer l'esforç que estan fent els diferents ens de laCGT per constituirAteneus Llibertaris.

Davant aquest panorama que sens dubte cal continuar aprofundint, podem concloure que elprojecte Confederal, disposa d'algunes eines ja consolidades i alguna altra, com laEscola Confederal de Formació, que s'ha de reforçar.

SOBRE L'ESCOLA CONFEDERAL DE FORMACIÓ

alXV Congrés deCGT a València a 2005 aprovavem laEscola Confederal en els termes següents:

"Que el Congrés aprovi la creació de laESCOLA DE FORMACIÓ DE LA CGT. El centre de formació s'ubicarà a la seu del Secretariat Permanent o on sigui més convenient, i es conformarà amb un equip de treball el més ampli possible i de, si fos possible, un/a coordinador/a de laEscola de Formació Confederal, adscrit a la Secretaria de Formació que és la responsable orgànica".

Serà alCongrés de la Corunya a 2013 quan aquestaEscola Confederal se'l denomini “Eladio Villanueva".

Està eina ja aprovada per laCGT, considerem que necessita una nova reflexió per dotar-la de continguts nous, consolidar l´equip de treball de persones militants, entrenadors, ponents que la integrin i tot això mitjançant un coordinador/a que s'insereixi a laSecretaria de Formació.

Programa de continguts: Aquests continguts podrem desenvolupar-los a través de cursos, escoles d'estiu, tallers, enregistraments…

Recollint el que tenim aprovat aCongressos anterior, destacar que cal desenvoluparcursos de formació ideològica, sindical, social, econòmic, laboral… per donar respostes a les necessitats deformació inicial i bàsica, formació permanent, formació específic, formació dels nostres delegats, ressaltant el codi ètic de què disposa aquest sindicat sobre l'ús dels drets sindicals.

la) formació en les idees, en l'activisme i la militància sindical i social.

·Què ésCGT? Per què ens definim com una organització anarcosindicalista?, llibertària, federalista, autogestió...?

·Estatutsdes de CGT

·Acordsfonamentals de laCGT

·Estructura i funcionament de laCGT

·Senyals d'identitat pròpies de l'anarcosindicalisme en oposició al sindicalisme institucionalitzat i pactista

·Història de l'anarcosindicalisme, història del moviment obrer

B) formació Unió.formació tècnica.

·laacció sindical: estratègies, mobilitzacions, negociació

·Formació jurídico-sindical

·Formació social: globalització, internacionalisme, el deute, migracions, objecció fiscal...

·Relacions laborals, representativitat sindical

·Salut laboral i sinistralitat laboral

·Legislació i la reforma laboral, drets laborals, TAMBÉ, interpretació de convenis, agressions i assetjament laboral, discriminació a la feina per raó de sexe, ideològica, ètnia…

·Sistema públic de pensions

·Drets: educació, sanitat, cura, serveis públics, seguretat alimentària habitatge, cobertura social, informació, llibertat d'expressió, contra la repressió, per la desobediència activa, per la igualtat de gènere, l'emancipació de la dona, multiculturalitat, moviment okupa, dret a la pròpia imatge, dret a decidir sobre el nostre cos i la nostra sexualitat, dret a viure en llocs diferents dels que hem nascut, ...

·formacióespecífic sobre la posada en marxa de projectes autogestionaris i creació de cooperatives en empreses o empreses recuperades.

·lol

·Estatut de les i els treballadors

·Inspecció de Treball

·Eleccions sindicals…

·Desenvolupament d'assemblees als centres de treball.

·Programa reivindicatiu general i específic al sector

·Estratègies i tècniques de comunicació interna i externa

·Relació amb els mitjans de comunicació

·Les noves tecnologies de la informació, ús de les xarxes socials

·Habilitats socials, estratègies de participació

 + Metodologia de treball: lapedagogia llibertària, interactiva, participativa, pràctica, autodidacta.

Sens dubte aquesta metodologia contribueix a la formació de persones llibertàries, antiautoritàries i això no s'aconsegueix més que aplicant-la, vivint-la i som molt conscients de l'amnèsia que aquests mètodes tenen a la majoria dels centres educatius des d'infantil fins a la Universitat.

+ Persones ponents i formador*s: Configurar un equip estable amb la participació dels ja existents comOficina Jurídicad'estudisMemòria LlibertàriaLliure Pensament..., resultant necessari ampliar aquest equip i incorporar noves persones militants de les moltes que tenen tant a dir entre la nostra gent i col·laboracions.

+ Destinataris: La totalitat de l'afiliació.

+ Materials: Cal construir materials nous al costat dels ja existents i que són molt importants i coneguts en qualitat i quantitat: vídeos, textos, butlletins, programes de tv, revista, publicacions confederals… Així mateix cal realitzar un inventari de tot allò existent i donar suport a la dotació de materials bàsics per a una biblioteca a cada sindicat i ens confederal.

laCGT prepararà unfullet bàsic, amb llenguatge inclusiu, És clar, senzill i amè, d'informació sobrequè és laCGT, els seus principis, quin és el seu funcionament, organització i senyals diferenciadors amb el sindicalisme institucionalitzat. També es prepararanfulletons de formació sobre qüestions específiques (el sindicalisme, elfederalisme, elsuport mutu, laacció directa, etcètera). Tots els materials que editi laEscola “Eladio Villanueva” es posaran a la disposició de l'organització.

+ Desenvolupament: Cal establir una doble estratègia. D'una banda a través d'unaformació centralitzada mitjançantcursos de formació d'entrenador*s organitzats des de laEscola Confederal de manera que es produeixi un efecte multiplicador perquè puguem arribar amb laformació a tots els racons i ens de laCGT i, per altra banda, en el que seria unaformació descentralitzada, disposar d'unequip de formació amb capacitat d'impartir cursos a les diferents territorials de laCGT, des que se sol·licitin. Igualment cal la coordinació amb la resta deSecretarias de formaciód'altres ens de laCGT, perquè els objectius deformació que tenim previstos puguin tirar endavant.

laEscola realitzarà unaenquesta entre l'afiliació per detectar les necessitats deformació.

+ Potenciar la formació on-line: En aquest moment és molt important desenvolupar laformació a distància, laformació on-line atès que avui hi ha tecnologies de la comunicació que ho permeten.

Enllaç Acords XVII Congrés(La Corunya, pàgines 67–92)

http://cgt.org.es/sites/default/files/Acuerdos%20del%20XVII%20congreso%20confederal%20de%20la%20CGT-web.pdf

Enllaç Acords XV Congrés(València, punt 6, pàgines 1 1 22)

http://in-formacioncgt.info/juridico-sind/acuerdos-conf/congreso-15.pdf

Enllaç Acords XIV Congrés(Valladolid, pàgines 45 1 49)

http://in-formacioncgt.info/juridico-sind/acuerdos-conf/congreso-14.pdf

 

RESOLUCIÓ FINAL AL ​​PUNT 6

ESTATUTS

 

Després de la revisió dels acords presos per les diferents assemblees dels sindicats deCGT sobre les ponències de modificació d'estatuts als articles 25, 32, 34, 36 i 46, només aconsegueix ser aprovada per 2/3 delXVIII Congrés lamodificació de la part delarticle 34 referit a la cotització mínima, quedant de la següent forma:

 

Art. 34.- ...

lacotització mínima es revisarà anualment pelComitè Confederal mitjançant acord a lesPlenàries Confederals

...

PUNT 7

ELECCIÓ I NOMENAMENT DEL SECRETARIAT PERMANENT

 

L'elecció a les diferents candidatures presentades per a lesSecretarias delSecretaria permanentDirecció de “Vermell i Negre", Direcció de “Lliure Pensament” iCoordinació delProjecte Ruesta,  va ser la següent:

SecretariaGENERAL: José Manuel Muñoz Póliz

Secretaria deORGANITZACIÓ: José Aranda Escudero

Secretaria deACCIÓ SINDICAL iSALUT LABORAL: Fco Tomás Rodríguez Guerrero

Secretaria deADMINISTRACIÓ iFINANCES: Pablo Martín del Río

Secretaria deCOMUNICACIÓ: José Manuel Fernández Mora

Secretaria deACCIÓ SOCIAL: Rosa M1 Becerro Alzines

Secretaria deFORMACIÓ: Noelia Alarcón Hernández

Secretaria deRELACIONS INTERNACIONALS: Sandra Iriarte Massouard

Secretaria deDONA: Pilar Castiñeira González

SecretariaLEGAL: Lluís Fco Romón Honrubia

Directora delVERMELL I NEGRE: Francisca Arnau Martínez

Director deLLIURE PENSAMENT: Jacint Ceacero Cubillo

Coordinador deRuesta: Diego Ruiz Esteban

febrer 092018
 

 

 
 
 
La Confederació General del Treball (CGT) celebrarà el seu XVIIIè Congrés Confederal a València els dies 15, 16, 17 i 18 de febrer de 2018. S'hi triarà un nou Secretariat Permanent i es debatrà sobre la situació sindical i social, les prioritats reivindicatives i les línies d'actuació de l'organització per als propers anys, la formació necessària per a l'afiliació, s'analitzaran les finances com és preceptiu a cada Congrés i s'abordaran les possibles modificacions d'alguns articles dels nostres estatuts.
 
jan 312017
 

A tota la CGT de Catalunya

En el marc de la campanya “En defensa d’allò que és públic", i a petició dels companys/es del Secretariat permanent estatal de la CGT, des de la CGT de Catalunya i les federacions local de Barcelona i intercomarcal de Tarragona hem organitzat les següents

Conferències d’afiliats/des
i delegats/des
el proper dia
2 de febrer 2017

 

  • Una de Barcelona: ells 11 h. (a al local de CGT Barcelona, Via Laietana 18, 9ª planta)
  • A Tarragona: ells 17:30 h. (al local de CGT Tarragona, pl. imperial Tarraco 1)

Ambdues conferències comptaran amb la presència dels companys José Manuel Muñoz Póliz, secretari general de la CGT, i Martin Desiderio, secretari de formació de la CGT. Les conferències seran una bona oportunitat d’intercanviar opinions i debatre, col·lectivament, sobre la campanya i el seu desenvolupament.

Us demanem la màxima difusió per a garantir l’assistència de tots els afiliats i afiliades que hi estiguin interessats.

Salut i llibertat

CGT Catalunya

abril 092016
 

12376629_1098571230207335_6702461625271186605_n

La Confederació General del Treball (CGT) celebrará su VI Congreso Extraordinario en la ciudad de Pamplona los días 15 i 16 d'abril, con el título “Apostamos por lo público”, para debatir sobre la remunicipalización de los servicios públicos, la recuperación de las empresas públicas privatizadas y la defensa de los empleos públicos.

Desde nuestro sindicato CGT Vallès Oriental llevaremos las resoluciones sobre las ponencias presentadas, debatidas y acordadas en nuestra asamblea de afiliados y afiliadas del día sábado 2 d'abril.

salut!

CGT Vallès Oriental

 

octubre 282013
 
Elegido el nuevo Secretariado Permanente y secretario general de CGT en la persona de José Manuel Muñoz Póliz.

El trabajador del sector ferroviario José Manuel Muñoz Póliz, de 51 anys d'edat, ha sido elegido nuevo Secretario General de la CGT en la última jornada del XVII Congreso Confederal que ha concluido hoy en el Paraninfo de la Universidad de A Coruña.

Afiliado a este sindicato desde 1986, ha sido Secretario de Acción Sindical de la CGT confederal de 2001 1 2005, y Secretario de Organización desde 2005 1 2008.

Le acompañarán en su nueva andadura durante los próximos cuatro años, un equipo formado por Luis Romón, como Secretario de Organización; Lola Vicioso, como Secretaria de Administración y Finanzas; José Aranda, como Secretario de Acción Sindical; Irene de la Cuerda, como Secretaria de Acción Social; José Manuel Fernández Mora, como Secretario de Comunicación; Desiderio Martín, como Secretario de Formación y Salud Laboral; Paula Ruíz Roa, como Secretaria de la Mujer; José Antonio García de Merlo, como Secretario de Jurídica; y Angel Bosqued, como Secretario de Internacional. Vicente Blanco Lacruz renueva su cargo de Coordinador de Ruesta. Jacinto Ceacero asume la dirección de Libre Pensamiento y Paqui Arnau la del periódico Rojo y Negro.

Entre los principales retos que afronta la CGT en esta nueva etapa, destacan la potenciación de la militancia y la participación de los sindicatos y de la acción sindical, para dar una respuesta laboral y social en la calle, en defensa por los derechos y los servicios públicos. Todo ello dentro de un modelo de anarcosindicalismo combativo, frente al sindicalismo institucional que representan CCOO y UGT.

Centre de Premsa: Joana Vázquez.

Notícia de cgt.org.es

Anar a l'inici

setembre 302013
 

companyes:

del dia 17 al 20 d'octubre, vam celebrar el XVII Congrés Confederal de la CGT.

En aquest congrés, es debatran quatre punts bàsics, que definiran l'actuació de l'organització durant els propers quatre anys.

Aprofitem la present per convocar-vos per a la presa de Acords del Congrés de dimarts 1 d'Octubre al local del sindicat ( Francesc Macià 51. Mollet del Vallès ) en dues convocatòries una de 10:00 a 1300h i la segona de 17:00-20:00 amb el següent ordre del dia:

1.- Votació de les Ponències.

2.- Les nominacions votació SP Confederal.

3.- Elecció dels companys Delegados¹ al Congrés.

4.- Elecció de la Mesa del Congrés.

¹ Aquests companys són en els quals delegaremos nostres acords i acudiran al Congrés, no han de ser necessàriament delegats del Comitè d'Empresa.

SP CGT Vallés Oriental

Anar a l'inici