setembre 012023
 

Conciliació de la vida laboral i familiar. Nou permís laboral per a la cura de menors:

Les mares i pares o tutores/es legals que tinguin a càrrec seu un o més fills poden gaudir de diferents permisos en l'àmbit laboral per a la cura dels menors, complint una sèrie de requisits i emmotllant-se a la normativa vigent que regula aquests supòsits. És el cas del permís laboral de vuit setmanes que podran demanar amb motiu de la tornada a l'escola.

El permís laboral de vuit setmanes és una ajuda a la conciliació familiar amb la feina per als pares que tinguin fills menors de 8 anys d'edat, que podran absentar-se del seu lloc de treball en un màxim de vuit setmanes, contínuament o discontinu, tant en els mesos de vacances com amb l'arribada de la tornada a l'escola al mes de setembre.

Aquest permís, de durada no superior a 8 setmanes, contínues o discontínues, és intransferible i es podrà gaudir de manera flexible.

Les persones treballadores tindran dret a un permís parental, per a la cura de fill, filla o menor acollit per un temps superior a un any, fins al moment en què el menor faci vuit anys, es recull al Reial decret llei 5/2023.

Aquest permís es pot gaudir a temps complet o en règim de jornada a temps parcial, com a dret individual d'homes i dones, sense que se'n pugui transferir l'exercici.

Com se sol·licita el permís parental de 8 setmanes?
Aquesta normativa també regula la manera com la interessada pot sol·licitar aquest dret, ja que és la pròpia persona treballadora qui ho ha de demanar a la seva empresa: Correspon a la persona treballadora especificar la data d'inici i fi del gaudi o, si és el cas, dels períodes de gaudi”, s'indica.

A més, ho haurà de comunicar a l'empresa amb una antelació de 10 dies o la concretada pels convenis col·lectius, excepte força major, tenint en compte la situació d'aquella i les necessitats organitzatives de l'empresa.

Finalment, cal saber que, en cas que diverses persones de la mateixa empresa puguin i vulguin acollir-se a aquest dret en el mateix període de temps, alterant el funcionament correcte de l'empresa, es pot acordar l'ajornament de la concessió per un període raonable, justificant-ho per escrit i després d'haver ofert una alternativa de gaudi igual de flexible.

És un Permís NO retribuït.

desembre 302011
 

Cal mostrar el nostre rebuig davant d'aquesta mostra de prepotència empresarial i d'engany cap al futur de les nostres famílies

 

Cal mostrar el nostre rebuig davant d'aquesta mostra de prepotència empresarial i d'engany cap al futur de les nostres famílies, S.A..

Cal mostrar el nostre rebuig davant d'aquesta mostra de prepotència empresarial i d'engany cap al futur de les nostres famílies, Cal mostrar el nostre rebuig davant d'aquesta mostra de prepotència empresarial i d'engany cap al futur de les nostres famílies
Cal mostrar el nostre rebuig davant d'aquesta mostra de prepotència empresarial i d'engany cap al futur de les nostres famílies, Cal mostrar el nostre rebuig davant d'aquesta mostra de prepotència empresarial i d'engany cap al futur de les nostres famílies (Cal mostrar el nostre rebuig davant d'aquesta mostra de prepotència empresarial i d'engany cap al futur de les nostres famílies 5 ) Cal mostrar el nostre rebuig davant d'aquesta mostra de prepotència empresarial i d'engany cap al futur de les nostres famílies:
Cal mostrar el nostre rebuig davant d'aquesta mostra de prepotència empresarial i d'engany cap al futur de les nostres famílies 20 de desembre, Cal mostrar el nostre rebuig davant d'aquesta mostra de prepotència empresarial i d'engany cap al futur de les nostres famílies, S.A.. Cal mostrar el nostre rebuig davant d'aquesta mostra de prepotència empresarial i d'engany cap al futur de les nostres famílies, Cal mostrar el nostre rebuig davant d'aquesta mostra de prepotència empresarial i d'engany cap al futur de les nostres famílies, ha presentat un ERO per extingir el contracte als 88 ha presentat un ERO per extingir el contracte als.
ha presentat un ERO per extingir el contracte als. ha presentat un ERO per extingir el contracte als, ha presentat un ERO per extingir el contracte als, ha presentat un ERO per extingir el contracte als, ha presentat un ERO per extingir el contracte als, ha presentat un ERO per extingir el contracte als.
ha presentat un ERO per extingir el contracte als (2 ha presentat un ERO per extingir el contracte als 75% ha presentat un ERO per extingir el contracte als) així com la totalitat dels increments salarials dels convenis del 2010 i 2011. I a més, així com la totalitat dels increments salarials dels convenis del, així com la totalitat dels increments salarials dels convenis del, així com la totalitat dels increments salarials dels convenis del.
així com la totalitat dels increments salarials dels convenis del: així com la totalitat dels increments salarials dels convenis del, així com la totalitat dels increments salarials dels convenis del. així com la totalitat dels increments salarials dels convenis del.
així com la totalitat dels increments salarials dels convenis del. així com la totalitat dels increments salarials dels convenis del. L'empresa té prou béns i equips perquè els siguin embargats a favor dels treballadors que llença al carrer i els mana a FOGASA.
L'empresa té prou béns i equips perquè els siguin embargats a favor dels treballadors que llença al carrer i els mana a FOGASA

Pujar