Criteris de catalogació

S’ha normalitzat ortogràficament els títols i subtítols de les publicacions.

S’ha fet constar els subtítols successius de cada publicació.

S’ha fet constar entre claudàtors la localitat de les publicacions quan no hi consta explícitament.

S’ha fet constar la llengua en què està escrita la publicació amb les anotacions Cat. (Català), Cast. (Castellà), Cat/Cast quan es fa un ús mixt.

S’ha adoptat la grafia de xifres romanes per a les dates del mesos i en claudàtors quan la data no consta explícitament o quan són errònies. La T significa trimestre i la Q quinzena.

També s’han posat claudàtors a la numeració i els anys de les publicacions quan ha estat possible deduir-les o quan es manifestament errònia.

Les anotacions esp, ext, sup i  s/n  indiquen respectivament, número especial o edició especial, número extraordinari, suplement i sense número.

S’ha fet constar la data de la última publicació dels títols que continuen editant-se desprès de desembre de 1979.

——————————————

Se han normalizado ortográficamente los títulos y subtítulos de las publicaciones.

Se han hecho constar los subtítulos sucesivos de cada publicación.

Se han hecho constar entre claudators la localidad de las publicaciones cuando no consta explícitamente.

Se ha hecho constar la lengua en qué está escrita la publicación con las anotaciones Cat. (Catalán), Cast. (Castellano), Cat/Cast cuando se hace un uso mixto.

Se ha adoptado la grafía de cifras romanas para las fechas del meses y en claudators cuando la fecha no consta explícitamente o cuando son erróneas. La T significa trimestre y la Q quincena.

También se han puesto claudators a la numeración y los años de las publicaciones cuando ha sido posible deducirlas o cuando son manifiestamente erróneas.

Las anotaciones esp, ext, sup, y s/n  indican respectivamente, número especial o edición especial, número extraordinario, suplemento y sin número.

Se ha hecho constar la fecha de la última publicación en los títulos que continua editándose después de diciembre de 1979.