abril 202020
 

TREBALLAR PER VIURE O VIURE PER TREBALLAR?

El dia 28 d’abril es celebra el Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball.

Des de CGT hem volgut dedicar aquest any a reivindicar l’aplicació immediata per part de Govern del Reial Decret 1698/2011, de 18 de novembre, sobre coeficients reductors de l’edat mínima de jubilació.

Aquest Reial Decret estableix que per a aquelles activitats o grups professionals, en les escales, categories o especialitats on els treballs siguin de naturalesa especialment penosa, tòxica, perillosa o insalubre i que acusin elevats índexs de morbiditat o mortalitat, es pot acordar rebaixar l’edat mínima de jubilació.

Aquest RD és de l’any 2011, va ser aprovat pel govern de Zapatero i des de llavors no s’ha fet res. Ni Rajoy ni Sánchez han mogut fins ara un sol dit perquè es doni compliment a la normativa que permetria que molts milers de persones arribin a l’edat de jubilació abans i amb tots els seus drets íntegres. Curiosament només un col•lectiu ha vist ateses les seves reclamacions: la policia local.

No és just que, des de llavors, les persones que estan treballant exposades a elements nocius per a la salut com l’amiant, i que previsiblement veuran escurçada la seva vida, es jubilin a l’edat legal. Ni tampoc ho és que els que fan feines penoses o perilloses com les relacionades amb la fabricació de ferro i hacer, al sector petroquímic, a l’extinció d’incendis forestals, els que condueixen transports públics, els que realitzen treballs repetitius i mecànics i un llarg etcètera, es vegin obligats a jubilar-se més tard.

En el RD s’estableixen els requisits que han de complir els treballadors i treballadores perquè se’ls apliquin els coeficients reductors de la seva edat de jubilació, l’inici de procediment, la seva tramitació i qui pot sol•licitar la seva aplicació. També aclareix quines Administracions i Organismes són les encarregades de fer els estudis i tramitar les sol•licituds. Lluny de donar-li compliment, s’han paralitzat els estudis d’un bon nombre d’expedients que ja estaven en tràmit, o directament altres no són admesos al imposar-los requisits que no figuren a la normativa.

Des de CGT exigim a l’actual govern que, de manera immediata, tramiti tots els expedients presentats i doti a la Seguretat Social dels recursos econòmics i humans suficients perquè es realitzin els estudis necessaris per a l’aplicació dels coeficients reductors, i es traslladin els resultats al Congrés dels Diputats per a l’aprovació de la normativa que permeti l’aplicació de la reducció en l’edat de jubilació que resulti dels estudis. També s’han d’incloure en els propers Pressupostos Generals de l’Estat les partides pressupostàries necessàries per afrontar les jubilacions que es produeixin.

Des de CGT exigirem el compliment per la via judicial, però també al carrer, reivindicant una cosa tan bàsica com que volem treballar per viure i no viure per treballar.

Pel compliment del RD sobre COEFICIENTS REDUCTORS!

Ho sento, el formulari de comentaris està tancat en aquest moment.