setembre 012023
 

Conciliació de la vida laboral i familiar. Nou permís laboral per a la cura de menors:

Les mares i pares o tutores/es legals que tinguin a càrrec seu un o més fills poden gaudir de diferents permisos en l'àmbit laboral per a la cura dels menors, complint una sèrie de requisits i emmotllant-se a la normativa vigent que regula aquests supòsits. És el cas del permís laboral de vuit setmanes que podran demanar amb motiu de la tornada a l'escola.

El permís laboral de vuit setmanes és una ajuda a la conciliació familiar amb la feina per als pares que tinguin fills menors de 8 anys d'edat, que podran absentar-se del seu lloc de treball en un màxim de vuit setmanes, contínuament o discontinu, tant en els mesos de vacances com amb l'arribada de la tornada a l'escola al mes de setembre.

Aquest permís, de durada no superior a 8 setmanes, contínues o discontínues, és intransferible i es podrà gaudir de manera flexible.

Les persones treballadores tindran dret a un permís parental, per a la cura de fill, filla o menor acollit per un temps superior a un any, fins al moment en què el menor faci vuit anys, es recull al Reial decret llei 5/2023.

Aquest permís es pot gaudir a temps complet o en règim de jornada a temps parcial, com a dret individual d'homes i dones, sense que se'n pugui transferir l'exercici.

Com se sol·licita el permís parental de 8 setmanes?
Aquesta normativa també regula la manera com la interessada pot sol·licitar aquest dret, ja que és la pròpia persona treballadora qui ho ha de demanar a la seva empresa: Correspon a la persona treballadora especificar la data d'inici i fi del gaudi o, si és el cas, dels períodes de gaudi”, s'indica.

A més, ho haurà de comunicar a l'empresa amb una antelació de 10 dies o la concretada pels convenis col·lectius, excepte força major, tenint en compte la situació d'aquella i les necessitats organitzatives de l'empresa.

Finalment, cal saber que, en cas que diverses persones de la mateixa empresa puguin i vulguin acollir-se a aquest dret en el mateix període de temps, alterant el funcionament correcte de l'empresa, es pot acordar l'ajornament de la concessió per un període raonable, justificant-ho per escrit i després d'haver ofert una alternativa de gaudi igual de flexible.

És un Permís NO retribuït.

juliol 192017
 

Els companys i companyes de la secció sindical de CGT a Sodexo Iberia SA (subrogats fa pocs dies des Acciona Facility Services SA), treballadors del magatzem automàtic de la planta de Coca-Cola a Montornès del Vallès / Martorelles, inicien avui dimecres 19 de juliol una vaga indefinida, per la situació que denuncien des de fa temps, també a la inspecció de treball, situació que passem a detallar:

  • Acabar amb la precarietat en les condicions laborals del personal de Sitges.
  • Finalitzar amb la contractació temporal en frau de llei (contractes d'obra) del personal de sitges.
  • Eliminar la contínua rotació d'empreses externes subcontractades i subrogacions de personal per a aquest servei.
  • Equiparació salarial del personal de sitges amb el personal de plantilla de Cobega Embotelladora, amb qui es comparteixen treballs i dia a dia.
  • Incompliment sistemàtic en matèria de prevenció de riscos laborals, en formació, seguretat i higiene, i en les condicions generals de treball de les Sitges de la Factoria Cobega (Coca Cola).

A dia d'avui, l'empresa i les seves successives subrogacions han fet cas omís de les reivindicacions dels treballadors i treballadores. Cada vegada que canvia l'empresa prestadora del servei, reapareixen les pressions i coaccions que reben els companys i companyes, creient aquests empresaris que descobreixen alguna cosa nova: es diu lluita de classes i es va definir fa 150 anys!

És per això que davant d'aquesta situació, la plantilla ha dit prou a la precarietat laboral i ha decidit anar a la vaga indefinida, fins que no es reverteixi aquesta situació.

Tot el nostre suport a la Vaga de sitges de Cobega Coca-Cola!

Prou de precarietat laboral!

 

CGT Vallès Oriental
c/ Francesc Macià 51, Mollet del Vallès
pèrdua: 93 593 1545 / 625 373332
e-mail: cgt.mollet.vo@gmail.com
web / Facebook / refilo