setembre 152023
 

el passat 27 de juny, es va aprovar al Consell de Ministres el RDL 5/2023, el qual contempla nous permisos a
l'àmbit laboral. A continuació us expliquem els principals canvis.

Dret a ladaptació de jornada, art 34.8:
S'amplien les situacions segons les quals es pot sol·licitar una adaptació de jornada:
Les persones que tinguin fills o filles més grans de 12 anys.
El cònjuge o parella de fet.
Familiars fins al segon grau, així com persones dependents que convisquin al mateix domicili, i que
per edat o malaltia no puguin valdre's per si mateixes.
Cal destacar que es redueix el període de negociació de l'adaptació de jornada passant a ser de 15 dies,
en lloc de 30, i abans situacions com la manca de resposta per part de l'empresa es considera com
«silenci positiu», considerant-se acceptada la petició. Ja no només l'empresa ha d'argumentar la negativa a
la proposta de la persona treballadora, ara, a més ha de justificar el perquè de la contraproposta
ofert.

Permisos retribuïts per absentar-se de la feina, art. 37.3b:
S'amplia l'àmbit dels familiars que donen dret a absentar-se de la feina amb dret a remuneració, així
com el temps del gaudi de determinats permisos. Queden així:
15 dies naturals remunerats en cas de registre de parella de fet.
5 dies remunerats per accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense
hospitalització que necessiti repòs domiciliari del cònjuge, parella de fet o parents fins al segon grau
per consanguineïtat o afinitat, inclòs el familiar consanguini de la parella de fet, així com de qualsevol
una altra persona que convisqui amb la persona treballadora al mateix domicili i que requereixi la cura efectiva de
aquella. D'aquesta manera, passem dels 3 dies que contemplava el nostre conveni a tenir 2 més.
4 dies màxims a l'any remunerats degudament justificats, per absentar-se del treball per causa de força
alcalde, quan sigui necessari per motius familiars urgents relacionats amb familiars o persones
convivents, en cas de malaltia o accident que facin indispensable la seva presència immediata. Es podrà
utilitzar durant hores o dies.

Reduccions de jornada per cures, art. 37.6:
Aplicable, a més de qui tingui fills menors de 12 anys, a qui tingui fills/es o persones a càrrec amb
discapacitat superior al 65%, prèviament acreditada abans que la persona afectada tingui 23 anys, fins
els 26 anys. També per a la cura, durant l'hospitalització i tractament continuat, del menor a càrrec seu
afectat per càncer o una altra malaltia greu que requereixi hospitalitzacions perllongades fins als 23 anys.

Nou permís parental de 8 setmanes no remunerat, art 48 per:
Permís parental per a les persones treballadores d'un màxim de 8 setmanes, contínues o discontínues, per al
cura de fill, filla o menor acollit per un temps superior a un any, fins al moment en què el menor compleixi 8
anys. Aquest permís es podrà gaudir a temps complet o parcial.
Es notificarà a l'empresa amb una antelació de 10 dies.

setembre 012023
 

Conciliació de la vida laboral i familiar. Nou permís laboral per a la cura de menors:

Les mares i pares o tutores/es legals que tinguin a càrrec seu un o més fills poden gaudir de diferents permisos en l'àmbit laboral per a la cura dels menors, complint una sèrie de requisits i emmotllant-se a la normativa vigent que regula aquests supòsits. És el cas del permís laboral de vuit setmanes que podran demanar amb motiu de la tornada a l'escola.

El permís laboral de vuit setmanes és una ajuda a la conciliació familiar amb la feina per als pares que tinguin fills menors de 8 anys d'edat, que podran absentar-se del seu lloc de treball en un màxim de vuit setmanes, contínuament o discontinu, tant en els mesos de vacances com amb l'arribada de la tornada a l'escola al mes de setembre.

Aquest permís, de durada no superior a 8 setmanes, contínues o discontínues, és intransferible i es podrà gaudir de manera flexible.

Les persones treballadores tindran dret a un permís parental, per a la cura de fill, filla o menor acollit per un temps superior a un any, fins al moment en què el menor faci vuit anys, es recull al Reial decret llei 5/2023.

Aquest permís es pot gaudir a temps complet o en règim de jornada a temps parcial, com a dret individual d'homes i dones, sense que se'n pugui transferir l'exercici.

Com se sol·licita el permís parental de 8 setmanes?
Aquesta normativa també regula la manera com la interessada pot sol·licitar aquest dret, ja que és la pròpia persona treballadora qui ho ha de demanar a la seva empresa: Correspon a la persona treballadora especificar la data d'inici i fi del gaudi o, si és el cas, dels períodes de gaudi”, s'indica.

A més, ho haurà de comunicar a l'empresa amb una antelació de 10 dies o la concretada pels convenis col·lectius, excepte força major, tenint en compte la situació d'aquella i les necessitats organitzatives de l'empresa.

Finalment, cal saber que, en cas que diverses persones de la mateixa empresa puguin i vulguin acollir-se a aquest dret en el mateix període de temps, alterant el funcionament correcte de l'empresa, es pot acordar l'ajornament de la concessió per un període raonable, justificant-ho per escrit i després d'haver ofert una alternativa de gaudi igual de flexible.

És un Permís NO retribuït.

agost 282023
 

La normativa laboral aplicable a l’excés de temperatura a les aules és el Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball (Número BOE. 97, de 23 d'abril de 1997), Modificat pel Reial decret 2177/2004.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-8669

Aquesta estableix que les temperatures a les aules han de ser entre els 17ºC i els 27 C.

A banda el Parlament de l’Estat va aprovar l’adhesió i ratificació de la Declaració de drets dels Infants de l’ONU: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-31312

A més d’un Dret Laboral els i les docents som responsables de la protecció de la salut de joves i infants.

Vist que la Generalitat i l’Estat fan paper mullat de les seves pròpies normatives haurem d’emprar l’Acció Directa (evidentment legalment protegida perquè és destinada a fer complir les pròpies normatives legals). Aviam què els diran des del Poder judicial, si des de la Generalitat se’ns posen de cul.

COM HEM D’ACTUAR?

1- Prenem acords col·lectius d’actuació des de les seccions sindicals de centre de treball, al claustre o assemblees de companyxs.

2- Situem un termòmetre a una de les aules del centre (el miscel·lània).

3- Quan aquest superi la temperatura legal permesa avisem a la resta de companys i companyes.

4- Fotografiem el termòmetre a l’aula juntament amb un dispositiu que indiqui el dia i l’hora.

5- Sortim amb els i les alumnes de les aules fins a espais del centre amb temperatures que compleixin la legalitat.

6- Enviem la informació per un mitjà segur al Coordinador de Riscos Laborals del centre, perquè la faci arribar a la Direcció i aquesta al departament d’Educació.

7- Davant de qualsevol amenaça jeràrquica, truquem la policia.

8- Difonem activament la situació per les xarxes socials indicant el centre, la població i mencionant la Generalitat i el Departament d’Educació. (Si cal ens les podeu fer arribar i ho fem nosaltres vallesoriental.cgt.ensenyament@gmail.com ).

9- Si rebem amenaces de la Direcció, feu-nos-ho saber i ja ens hi entendrem nosaltres.

Evidentment serem més protegits i protegides mútuament si som part d’una associació de treballadorxs.

 

#Fes-ho tu (o ho fem nosaltres o ens hola sotmetem)

 

PER TOT AIXÒ FEM VAGA EL 6 DE SETEMBRE!!

  • Pels Nostres Drets Laborals.
  • Per la Fixesa de tots i totes les Interines en Frau de Llei.
  • Retornem la Democràcia a l’Escola.
  • Democratitzem els Currículums.
  • Garantim el coneixement crític i emancipador als i les joves.
  • Per una FP Pública, de Qualitat i d’oferta universal.
  • Per la Universalització de l’Educació Pública.
  • Per l’abolició de la Segregació Escolar (l’Ensenyament Concertat)

agost 022023
 

Horari d’obertura del local durant el mes d’agost.

L’assessoria jurídica es reprendrà el proper divendres 1 de setembre.

Per qualsevol urgència contacteu mitjançant correu electrònic o telèfon.

                                                                    Salut i anarcosindicalisme!!

juliol 282023
 

Des del comitè d'empresa volem informar a tota la plantilla de l'Institut Grifols que el 27 juliol 2023 El departament de Recursos Humans ha estat trucant als companys d'aquest departament durant tot el matí per presentar l'acomiadament objectiu. De moment en som conscients 3 acomiadaments. L'empresa al·lega motius organitzatius. Tots sabem que l'empresa està contractant personal en diferents àrees de l'empresa i no ha tingut la decència de reubicar-lo..

NO ELS EQUIVOQUES!!!

El comitè d'empresa d'IG està totalment en contra de qualsevol acomiadament. Així:

T'ESTEM ESPERANT 28 JULIOL 8:30 la 10:30 HORARI A LA PORTA DE L'EMPRESA

 

COMITÈ D'EMPRESA DE L'INSTITUTO GRIFOLS

juliol 282023
 

FEDERACIÓ COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL

Ronda d’Orient 6, Mollet del Vallès

 (Davant de l’estació de tren Mollet-Sant Fost)

Tel: 93 593 15 45 / 600 675 500 / 625 37 33 32

e-mail: cgt.mollet.vo@gmail.comcgtvallesoriental@cgtcatalunya.cat

web: http://cgtcatalunya.cat/cgtvallesoriental/

Facebook: https://www.facebook.com/cgtvallesorient

refilo:  https://twitter.com/cgtvallesorient   @CGTVALLESORIENT

 

SINDICAT D’INDÚSTRIES QUÍMIQUES:

e-mail: cgt.quimicas.vallesoriental@gmail.com

 

SINDICAT D’ACTIVITATS DIVERSES:

e-mail: cgt.mollet.vo@gmail.com / cgtvallesoriental@cgtcatalunya.cat

NUCLI D’ENSENYAMENT:

e-mail: vallesoriental.cgt.ensenyament@gmail.com 
refilo: @VallesOrCGTedu

 

HORARI HABITUAL D’OBERTURA DEL LOCAL*:

*(Pot patir modificacions ja que les permanències les realitzem voluntàriament els i les afiliades)

DILLUNS: De 17 1 20 hores.

DIMARTS: De 10 1 13 hores i de 17 1 20 hores.

DIMECRES: De 10 1 13 hores i de 17 1 20 hores.

DIJOUS: De 10 1 13 hores i de 17 1 20 hores.

DIVENDRES: De 17 1 20 hores **[Avís legal]
juliol 282023
 

Si has decidit afiliar-te amb nosaltres descarrega el document adjunt de Sol·licitud d’Afiliació, completa les dades i porta’l a local del sindicat perquè ens coneixem i et fem l’acolliment.

 

Si has decidit afiliar-te amb nosaltres descarrega el document adjunt de Sol·licitud d'Afiliació, completa les dades i porta-ho a local del sindicat perquè ens coneguem i et fem l'acollida.

 

FORMULARI DE SOL·LICITUD D’AFILIACIÓ

 

juliol 272023
 

Som un sindicat de classe, anarcosindicalista, muntatge, autònom, autogestió,

federalista de base, internacionalista i llibertari…

PERÒ QUÈ VOL DIR TOT AIXÒ?

La CGT som una associació de treballadors i treballadores organitzades per aconseguir un nou món just, on tothom sigui feliç i on no hagi desigualtats. Tanmateix no ens adormim a la parra i som plenament conscients que vivim un present ben poc encoratjador. Per aconseguir la nostra fita hem de lluitar i picar pedra dia a dia a l’empresa, per millors condicions de feina i més segures. Lluitem per un somni però ben ubicades a la realitat. De manera individual no ho aconseguirem pas. L’estratègia de transformació real és la unió col·lectiva de tots i totes les treballadores davant les empreses i els poders.

Som un sindicat de classe que lluita en el dia a dia a les empreses per millorar les condicions laborals i socials immediates de la classe obrera, però fent-ho simultàniament per aconseguir un món just, sense oprimits ni oprimides: la revolució social.

Com Anarcosindicalistes perquè ens organitzem a partir de les decisions dels i les treballadores organitzades en assemblees per transformar el món partint del treball (com aconseguim el recursos per subsistir, en mans de qui estan, com es reparteix la riquesa), que és el germen de totes les desigualtats a la vida i allò que ens uneix tant per millorar les condicions del dia a dia com per organitzar el futur.

Com assemblearis perquè totes les decisions que prenem parteixen de les assemblees que formen els i les treballadores dels sindicats, de manera sobirana.

Com autònoms perquè no depenem de cap poder ni partit polític (si la teva intenció és vulnerar la nostra autonomia, millor no vinguis).

Com autogestionaris perquè per mantenir la nostra autonomia ens financem estructuralment mitjançant les quotes dels i les afiliades. També perquè sempre que ens és possible impulsem el cooperativisme i acompanyem els nostres companys i companyes en la construcció de cooperatives de producció, distribució i consum com a estratègia d’emancipació dels i les treballadores del jou capitalista.

Com Federalistes de Base perquè les assemblees dels nostres sindicats són totalment sobiranes en els seus àmbits d’actuació i territoris, i es coordinen entre elles mitjançant el Pacte Federal (els principis bàsics de l’anarcosindicalisme) essent sempre la base de la presa de decisions les assemblees dels sindicats.

Com internacionalistes perquè els Estats-nació com a centres de poder identitari excloent i la propietat privada dels recursos són fonaments que utilitzen els empresaris i polítics per dividir la classe obrera del món i perpetuar els règims d’explotació. Per tant, tenim identitats socioculturals diferents, però aquesta per nosaltres no és cap barrera per agermanar-nos amb la resta de treballadores i treballadors del món. Més aviat són un enriquiment per unir forces en la lluita comuna dels treballadors i treballadores de tots els pobles del món contra els Estats i les patronals.

Com llibertaris perquè com a horitzó de les lluites diàries tenim l’emancipació dels i les treballadores en societats comunistes llibertàries.

I ARA CONCRETEM COM FUNCIONEM EN LA PRÀCTICA?

Quan arribis al sindicat per afiliar-te probablement t’atendrà un company o companya que està realitzant una permanència al local de manera voluntària (militant, en diem nosaltres).

Probablement t’afiliarà al Sindicat d’Activitats Diverses, que és on tenim companys i companyes de tots els sectors amb els quals podràs compartir experiències i enriquir-te molt.

el sindicat, coordinat per uns companys i companyes que anomenem Secretariat Permanent però que no tenen funcions executives, s’organitza en assemblees. Les assemblees són el màxim òrgan decisori del sindicat. És important que col·laborem a desenvolupar els acords que s’hi prenen perquè siguin possibles.

Dins del sindicat ens organitzem en Seccions Sindicals als nostres centres de treball, que no són més que els i les afiliades de la CGT a l’empresa on treballem. Aquestes tenen la mateixa estructura assembleària que el sindicat. Es coordinen amb la resta del sindicat per assessorar-se i ajudar-se (en diem solidaritat i ajuda mútua. Formen part de la nostra identitat com a sindicat de classe).

Les seccions sindicals del mateix Ram (ex. Neteja, metall…) a diferents empreses es poden coordinar mitjançant el Nucli del Ram.

La idea no és que t’afiliïs i paguis una quota per assessorar-te, com si fóssim una gestoria, sinó que naturalitzis passar pel local, intercanviar impressions amb la resta de companyes, organitzar actes, fer xarxa i comunitat: quan més fort és el vincle amb la resta de companyes, major és la teva, la nostra fortalesa i millor funciona la solidaritat.

Quan hi ha moltes persones persones afiliades del teu Ram Sectorial laboral (comerç, neteja, alimentació, metall, químiques, fusta, ensenyament…) constituireu un nou Sindicat del RAM concret per facilitar l’organització (no es poden fer assemblees de 3000 persones al sindicat d’activitats diverses). Aquest sindicat de ram funcionarà de manera autònoma i assembleària, complint també els acords generals i el pacte federal de l’organització.

I ara reprenem allò del Federalisme de base:

Si en una localitat hi ha tres sindicats de diferents rams que lluiten des del seu sector, com es coordinen? Doncs creant la Federació Local, que no és més que un ens de coordinació entre aquestes tres sindicats, i formada per persones que hi pertanyen. També serà l’ens de coordinació amb els sindicats de territoris més amplis.

A mesura que ens expandim territorialment la Federació Comarcal coordinarà les diferents Federacions Locals… i així fins a la Confederació Catalana i la CGT peninsular.

Però tots aquests ens federats no tenen sobirania executiva, sinó de desplegament d’acords. I els únics ens que poden prendre ACORDS són les assemblees dels sindicats, i aquests reunits directament en PLENS i CONGRESSOS, on si que són representats directament.

PER QUALSEVOL COSA MÉS, VINE AL LOCAL DEL SINDICAT

I T’HO RESOLEM AMB UN SOMRIURE.

SALUT I EMANCIPACIÓ SOCIAL!

DÍPTIC QUÈ ÉS LA CGT AL VALLÈS? (català)

DÍPTIC QUÈ ÉS LA CGT AL VALLÈS? (castellà)

juliol 272023
 

ACOMIADAMENTS EN EL DEPARTAMENT D'R+D

Des del comitè d'empresa volem comunicar a tota la plantilla d'Institut Grifols que el 27 de juliol de 2023 el departament de Recursos Humans ha anat trucant al llarg del matí a companyes d'aquest departament per presentar-los l'acomiadament objectiu. De moment som coneixedores de 3 acomiadaments. L'empresa al·lega motius d'organització. Totes sabem que l'empresa està contractant personal en diferents àrees de la companyia i no ha tingut la decència de reubicar-les.

NO ELS EQUIVOQUES!!!

El comitè d'empresa d'IG està totalment en contra de qualsevol acomiadament. Per això:

US ESPEREM EL 28 DE JULIOL DE 8:30 la 10:30 HORES A LA PORTA DE L'EMPRESA

 

COMITÉ DE EMPRESA DE INSTITUTO GRÍFOLS

juliol 192023
 

La Secció de Sancions del Departament d’Empresa i Treball, ha resolt a favor de les treballadores i els treballadors subrogats d'Abertis, sancionant econòmicament la UTE, amb una SANCIÓ GREU de la Llei LLISOS pels incompliments del Conveni Col·lectiu vigent i per denegar drets que es consideren adquirits:

– Dies d'assumptes propis any 2021, per al seu gaudi durant el 2022.
– Lot de Nadal any 2021.
– Horari flexible d'oficines.
– PCF Ticket Restaurante.

Entre altres coses, a l'expedient sancionador els recorden a la UTE que: “ha de respectar íntegrament els drets que els treballadors tenien reconeguts amb anterioritat a la subrogació, no només perquè això ve reconegut en el precitat article 44, sinó que aquest dret ve reconegut en nombroses sentències judicials.”

Al nostre entendre, la UTE no només ha incomplert aquests drets, sinó també segueix incomplint en els ajuts socials, com l'Ajuda estudis d'empleats, Ajuda estudis de fills d'empleats, etc.. Per això actuarem sindicalment en la defensa dels nostres drets.

Independentment del comunicat, recordeu-vos que estiguem preparats per si finalment, la UTE COMPLEIX AMB LA SEVA AMENAÇA i quan es publiqui el Conveni Estatal de la Construcció, ens passen unilateralment a aquest. Si ho fan estaran incomplint novament la LLEI, com sembla que és la seva metòdica, i tindran resposta per part de la plantilla!

NO ELS AJUDES A ACABAR AMB ELS TEUS DRETS!
SI TU LLUITES, TU DECIDS!!
SECCIÓ SINDICAL CGT – UTE AP7 VALLÉS

abril 262023
 

1º de MaigDescarregar en pdf

Contra la pujada asfixiant de preus. Acció directa!

Arriba un nou 1 de Maig i sortim al carrer amb la nostra tradicional manifestació reivindicativa, una més de les moltes manifestacions que la CGT fem al llarg de l'any, com la del passat 11 de març a Barcelona contra l'encariment de la vida i la congelació de sous.

Continuem suportant el deteriorament de les nostres condicions de vida, amb una pujada depreus imparable del que és bàsic per a una vida digna: habitatge i subministraments energètics (gas i llum), alimentació i transports. I no tenim compensació en les paupèrrimes pujades salarials i convenis que s'estan signant a les empreses, amb el beneplàcit delssindicats majoritaris venuts al servei del capital i dels seus interessos.

Al mateix temps no s'aturen tots els processos de privatització i retallades als serveispúblic.

Ara se n'ha aprovat una nova reforma de les pensions que no millora les condicions de la classe treballadora, ja que no redueix l'edat de jubilació i la manté a 67 anys.

al mateix temps, en comptes de defensar el que és públic, s'han creat els “Plans de Pensions deOcupació”, que pretenen ser els substituts dels maleïts plans de pensions privats i que, és clar, serà gestionats pel sector privat. Davant d'això, tenim l'exemple deFrança on l'intent d'augmentar de 62 1 64 anys l'edat de jubilació ha portat a laclasse treballadora al carrer, de manera massiva, perquè ho considera una pèrdua de dretsinacceptable.

Amb una taxa d'atur propera al 13% i una taxa d'atur juvenil proper al 30% hem dereprendre amb força la reducció de la jornada laboral i el repartiment del treball: treballar menys per poder treballar tothom, evidentment sense reduir el salari, doncs el que hem de fer és repartir els beneficis empresarials i la riquesa del capital.

Mentre les lleis mordassa no es deroguen i es mantenen com una eina de control i repressió de la protesta. L'any del centenari de l'assassinat de Salvador Seguí, obreranarcosindicalista, ens ha de servir com a exemple que de sempre, els drets s'aconsegueixenmitjançant l'acció directa i la lluita al carrer i als centres de treball.

Visqui el 1 de maig!
Visca la lluita de la classe obrera!
Visca la CGT!

abril 052023
 

PER QUÈ ORGANITZAR-NOS EN SECCIONS SINDICALS A LES ESCOLES I INSTITUTS? Preguntes freqüents

QUÈ ÉS UNA SECCIÓ SINDICAL?

Doncs una cosa ben senzilla i més vella que la nana. Una secció Sindical és el fonament de l’autoorganització i col·laboració de les persones a la feina: és l’assemblea estable dels treballadors i treballadores d’un sindicat al lloc de treball.

Una vegada autoorganitzats tindrem autonomia d’actuació.

Llegir més

mar 272023
 

INSPECCIÓ DEL TREBALL ENS DONA LA RAÓ I OBLIGA CAMBRAY A FER LA REVISIÓ MÈDICA A LES TREBALLADORES D’EDUCACIÓ

Els i les afiliades de la Secció Secció Sindical d’Ensenyament del Sindicat d’Activitats Diverses del Vallès Oriental hem demanat al l’Administració Pública que exigeixi al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya la realització de la corresponent i normativa revisió mèdica anual llegir més

mar 072023
 

CGT CONVOCA UNA MANIFESTACIÓ CONTRA LA PÈRDUA DE PODER ADQUISITIU EN LA DELEGACIÓ DE GOVERN, C/ MALLORCA 278 DE BARCELONA EL PROPER 11 DE MARÇ A LES 11:00H

Diverses federacions d'indústria de la CGT tornen a convocar una manifestació contra la pujada abusiva de preus i la pèrdua de poder adquisitiu. Serà el proper 11 de març i tindrà lloc als carrers de Barcelona. llegir més

mar 072023
 

Actes de CGT a Barcelona en commemoració del centenari de l'assassinat de Salvador Segui, “El noi del Sucre” 1923-2023 pels pistolers de la patronal i la connivència de la burgesia catalana i els poders de l'estat

Salvador Seguí i Rubinat fue un militante anarcosindicalista, obrer i pintor des dels 12 anys. Seguidor de l'escola moderna de Ferrer i Guardia i autodidacta. Va participar activament a la vaga General del 1902, la constitució de Solidaritat Obrera a 1907, la Setmana Tràgica a 1909, llegir més

mar 072023
 

Us informem a totes que des de la secció sindical de CGT estem donant tot el nostre suport a les companyes afectades per l'ERO de Grifols S.A.

Cada vegada que la taula negociadora es reuneix, es convoca mobilització per pressionar l'empresa. Us informem que la propera mobilització tindrà lloc el proper dia 9 de març de 09:00 1 10:30 a la garita de P10, C/ Palou 6 Parets del Vallés, Barcelona.

llegir més

mar 062023
 

COMUNICAT MOBILITZACIONS

El sindicat CGT convoca concentracions per als dies 9 i 16 de març, a les 11:00h., davant les oficines de la companyia, (Centre de Conservació i Explotació de Carreteres de l'Estat B-04) UTE AP7 VALLÉS (grup OHLA).

● Punt de trobada a les 10:30h a Restaurant Pa i vi: Carrer Can Perellada, 26, nau 1, 08170 Montornés del Vallés

llegir més