CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

A més que t’han baixat el salari, el rector Donaire vol que treballis per sobre del que exigeix el Decret Wert

Dilluns, 2 desembre, 2013

Companya, company,

Fa dues setmanes us vam enviar un comunicat amb informació relativa al model de dedicació docent que pretén aprovar l’Equip de Govern així com dels tripijocs del Vicerector Donaire per fer-ho.

En aquest període Donaire ha anat canviant diverses vegades el seu model. La darrera d’elles és la que va presentar el dimarts 26 a una reunió amb directores i directors de departaments. Ho podeu consultar aquí: http://cgtuab.files.wordpress.com/2013/11/modeldonaire4_0.pdf

1.-EL DECRET WERT: UNA EXCUSA PER AUMENTAR EL NOSTRE TREBALL.

El document en qüestió presenta tant una nova proposta de còmput de l’activitat docent com un nou règim de dedicació del professorat de la UAB.

En relació al model de còmput, la proposta de Donaire segueix en la línia que ja denunciàvem: una forta reducció de les hores d’activitat docent reconeguda al professorat per cada grup impartit. En funció del nombre d’estudiants i del règim de dedició, la nova versió del model Donaire pot arribar a suposar un increment de quasi un 50% en les hores de docència presencial respecte al model actual (que ja no tindrà en compte el temps de preparació de classes). Ho podeu veure amb més detall al document adjunt.

Com ja no es tindrà en compte la preparació de classes en el còmput docent, com fins ara, les mateixes hores de classe valdran menys. I es promou una idea de PDI que va a fer classes sense preparar, amb les mans a les butxaques. El teu temps de preparació de classes ho aportaràs tu, pel teu compte, fora del temps que la UAB et reconeixerà. Això és promoure la docència d'excel·lència?

2.- EL NOU MODEL DE DEDICACIÓ SANCIONA QUE ENS VALORIN PELS NOSTRES DINERS I NO PEL NOSTRE TREBALL

El Model Donaire sanciona la Universitat com un lloc de mercadeig i al PDI com a agents comercials. En establir criteris per justificar la reducció de docència del PDI posa al mateix nivell la Investigació d'alt nivell i l'obtenció de diners. Si aconsegueixes molts diners tindràs una consideració major que si solament investigues amb rigor, serietat i reconeixement científic.

Si la teva investigació està en certs àmbits de les Ciències Socials o les Humanitats (on no es gestionen partides econòmiques tan elevades com en altres àmbits), si la teva investigació no és d'interès per a les corporacions, bancs i multinacionals que aporten grans sumes o si la teva investigació segueix línies crítiques o heterodoxes que no paga “el mercat”, no tindràs la mateixa consideració que qui aconsegueixen “molts diners”.

En aquest sentit, la proposta de Donaire conté elements força “sorprenents” dels quals destaquem, de moment, el següent:

El Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo – l’anomenat “decreto Wert” – estableix que els diferents règims de dedicació docent del professorat universitari s’han de modular d’acord al que estableix l’apartat 4 del article 6 de l’esmentat Real Decreto-ley:

“No obstante, la dedicación a la actividad docente de este personal podrá variar en función de la actividad investigadora reconocida de conformidad con el Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario, y que haya dado lugar a la percepción del complemento de productividad previsto en el artículo 2.4 del mismo, y atendiendo a las siguientes reglas: […]”

L’article 2.4 en qüestió diu:

“4. Complemento de productividad, de acuerdo con las siguientes normas:

4.1 El profesorado universitario podrá someter la actividad investigadora realizada cada seis años a una evaluación, en la que se juzgará el rendimiento de la labor investigadora desarrollada durante dicho período.”

Tanmateix el Vicerector Donaire proposa en el punt 2.9 del seu document que:

“2.9 L’activitat de transferència de tecnologia o coneixements que aporti a la UAB recursos generats per convenis, realitzada amb empreses o institucions públiques o privades, també podrà modular la dedicació docent del professorat responsable de l’activitat, sempre que estigui en règim de dedicació completa i d’acord amb els criteris següents […]:

Té el Vicerector Donaire i l’Equip de Govern la potestat jurídica per modificar el que estableix un Real Decreto-ley? Ho dubtem. Ha valorat les conseqüències jurídiques que podria tenir per a ell i per a l’Equip de Govern aquestes mesures si s’aprovessin i algú ho denuncies, per exemple, al Tribunal de Cuentas? Ho dubtem.

3.-ESTÀ INVESTIGANT QUI OCUPA UN ALT CÀRREC (VICERECTOR PER EXEMPLE) I POT OBTENIR UN TRAM DE GESTION?

El Model de Dedicació del Vicerector Donaire equipara la investigació al fet d´ocupar un càrrec de gestió d'alt nivell, que és el que permetria aconseguir un Tram de Gestió. Es prepara l'Equip de Govern per quan deixin els seus actuals càrrecs, i continuar amb reducció de docència com ara que els ocupen?

El Real Decreto-ley abans esmentat determina que els diferents règims de dedicació docent del professorat universitari s’han de modular d’acord al recollit a l’apartat 4 del article 6, segons el que reproduíem més amunt, sense que en cap cas es faci menció a trams de gestió.

Tanmateix, el Vicerector Donaire estableix en el punt 2.5 del seu document que:

“[…] es podrà comptabilitzar com un tram de recerca un únic tram de gestió reconegut per a aquell professorat que estigui en un règim de 32 crèdits”.

Té el Vicerector Donaire i l’Equip de Govern la potestat jurídica per modificar el que estableix un Real Decreto-ley? Ho dubtem. Ha valorat les conseqüències jurídiques que podria tenir per a ell i per a l’Equip de Govern aquestes mesures si s’aprovessin i algú ho denuncies? Ho dubtem.

4.-SI ETS CATEDRÀTIC NO SE T'APLICARÀ EL DECRET WERT, PERÒ SI TENS UNA ALTRA CATEGORIA SÍ.

El nou Model de Dedicació rebaixa les exigències del Decret Wert per obtenir reducció de docència, però solament per a Catedràtics i Catedràtiques. Si no ho ets, no obtindràs aquest benefici. Així que el Model Donaire sanciona la jerarquització a la nostra Universitat, aplicant la “Llei de l'Embut”: quanta més alt a la jerarquia més privilegis.

El Real Decreto-ley abans esmentat fixa que els catedràtics, per a estar en el règim de dedicació de 16 ECTS, cal que (veure article 6 apartat 4):

“Deberá dedicar a la función docente la parte de la jornada necesaria para impartir en cada curso un total de 16 créditos ECTS quien se encuentre en alguna de las siguientes situaciones: […]

– Catedráticos de Universidad con cuatro o más evaluaciones positivas consecutivas, habiéndose superado la más reciente en los últimos seis años.”

Tanmateix, el Vicerector Donaire estableix en el punt 2.2 subapartat b del seu document que:

“2.2. La dedicació docent del professorat permanent de la UAB en règim de dedicació exclusiva serà de 16 crèdits en els casos següents:

(a) Catedràtics i professors titulars d’universitat o d’escoles universitàries, catedràtics laborals i professors agregats amb tres o més avaluacions positives entre trams de recerca i trams de transferència estatals o autonòmics, la més recent de les quals s’hagi obtingut en els darrers sis anys.”

Té el Vicerector Donaire i l’Equip de Govern la potestat jurídica per modificar el que estableix un Real Decreto-ley? Ho dubtem. Ha valorat les conseqüències jurídiques que podria tenir per a ell i per a l’Equip de Govern aquestes mesures si s’aprovessin i algú ho denuncies? Ho dubtem.

5.-EL “MODEL DONAIRE” ENS PORTA MES ENLLÀ EN RETALLADES, SOBRE-TREBALL I PRECARITZACIÓ, EN LA LÍNIA DE LA GENERALITAT, L' ESTAT ESPANYOL I EUROPA.

Tal com ja dèiem en el comunicat anterior, en un context en què hem hagut de patir multitud de retallades (sous, pagues extres, més impostos, més precarització, etc.) què suposarà el “model Donaire” si s’aprova tal com està?

(1) Més retallades per la via de reduir les hores d’activitat docent reconeguda al professorat per cada grup impartit: Més (treball) per menys (salari).

(2) Més mercantilisme i més desigualtat de tracte per la via de mantenir i potenciar situacions de privilegi de determinat professorat funcionari premiant les seves activitats “privades” en el si de la UAB, o de beneficiar a la jerarquia universitària.

(3) Més precarietat si s’incrementa la capacitat docent de la plantilla i es manté o es redueix l’oferta docent, ja que aleshores resultarà més fàcil aplicar les retallades que es derivaran de la nova reducció de pressupostos anunciada per la Generalitat de Andreu Mas-Colell (en total consonància amb el Govern de Mariano Rajoy i l'Europa d'Angela Merkel).

Secció Sindical de la CGT a la UAB

http://cgtuab.wordpress.com/

Attached documents