CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Anàlisi de la negociació del nou Conveni d’Acció Social de Catalunya

Dimarts, 18 juny, 2013

Anàlisi de la negociació del Conveni d'Acció Social de Catalunya

Informe del Sector Social de CGT Catalunya:

Al setembre de 2012 la patronal va denunciar el conveni d'Acció Social, iniciant-se així el procés de negociació del nou conveni que ha de substituir al que expirava el 31 de desembre.

No obstant, el conveni segueix vigent el temps que duri la negociació (en virtut del art .5 del mateix) i fins que entri en vigor el nou text.

Des de llavors la taula negociadora, formada per 6 representants per la part dels / les treballadors / es (3 d'UGT i 3 de CCOO) i 6 per part de la patronal (3 de la Confederació i 3 de AESAP), s'han reunint per tal d'exposar els seus plantejaments i acostar postures.

Les propostes de la patronal, detallades a continuació, van enfocades majoritàriament a limitar drets i rebaixar les condicions laborals de tot el sector. AESAP, amb l'empresa Progess al capdavant, ha mantingut una postura rupturista limitant-se a exposar les seves demandes sense deixar cap marge a la negociació. La Confederació ha mantingut una postura una mica més constructiva amb l'objecte de mantenir oberts els canals de negociació, si bé, hi ha dues postures dins de la mateixa, una mica més possibilista i una altra (el cap visible són els representants de la Fundació Mercè Fontanilles) que s'alineen amb les postures de AESAP.

L'objectiu sembla ser traslladar les retallades realitzades per la Generalitat de manera integra els/les treballadors/es, articular mecanismes perquè passi el mateix amb futures retallades i esprémer al màxim les possibilitats que els ofereix la nova reforma laboral.

D'aquesta manera la reducció de les condicions laborals en els diferents centres de treball es convertirien en un factor determinant a l'hora d'optar als concursos per gestionar els diferents serveis. Suposa doncs, una "sortida al mercat" de les condicions laborals del sector i la definitiva transformació en "subhastes" d'aquests concursos, fet que reforçat des del propi Departament de Benestar i Família, que ha modificat els barems de valoració de les ofertes primant l'aspecte econòmic fins a un 65%, deixant així els criteris educatius en una cosa gairebé anecdòtic.

A continuació exposem i comentem les propostes de la patronal:

Art.2-Àmbit funcional: proposen incorporar a aquest conveni a les UECs. Això suposaria una minva dràstica de les seves condicions laborals, deixant com a única "línia de defensa" de les plantilles el acollir-se a la "garantia ad personam", tot i que per l'experiència de l'aprovació del primer conveni del 2008, això només es respecta on les plantilles estan organitzades (cosa excepcional en aquest sector). Comporta a més una greu càrrega ideològica, ja que implica treure l'alumnat de les UECs de l'àmbit d'Ensenyament per situar-los en el de l'assistència social.

Arts. 4 i 5, Àmbit temporal i denúncia i pròrroga: proposen limitar la vigència del conveni a 2 anys i la seva ultraactivitat (el temps que segueix vigent mentre es negocia el nou) a un any. És una de les claus de la seva proposta. Proposen aplicar la nova reforma laboral, que limita la vigència dels convenis a un any després de la data de finalització, després d'això el conveni deixaria d'aplicar-se i seria substituït pel d'àmbit superior (en aquest cas l'Estatal, amb condicions laborals molt pitjors) o, si no ho hagués o també hagués perdut la seva vigència, a l'Estatut dels/les Treballadors/es.

Durant aquest any les negociacions es durien a terme amb l'amenaça de deixar morir els convenis i reduir en bloc les condicions laborals de tot el sector. Per sort, la reforma laboral parla d'aplicar en cas que el conveni que s'està negociant no tingui una clàusula que digui el contrari, i l'art .5 del present conveni manté la seva vigència de forma il · limitada mentre es negocia el nou. Aquesta és la clàusula que la patronal vol eliminar.

Art.8-Garantia ad personam: proposen eliminar-la, convertint així en paper mullat les condicions existents en aquests moments en cada centre de treball i en cada contracte, o bé convertir-lo en un complement "compensable i absorbible", el que suposaria que aquest complement s'anés reduint en el temps fins a desaparèixer.

Art.14-Classificació professional: proposen modificar-la de la següent manera:
-Grup 1: unificaria els grups A i B del conveni anterior, corresponents a Direcció i comandaments intermedis.
-Grup 2: englobaria a llicenciats i diplomats.
-Grups 3 i 4: dividiria en dos grups al que fins ara s'anomenava "personal qualificat", distingint entre titulacions "superiors" (integradors / es, animadors / es etc ...) i "inferiors" (monitors / es, auxiliars etc ...). D'una banda es rebaixa un esglaó a la meitat del que fins ara s'englobava en "personal qualificat" i de pas s'obre la porta al fet que el grup 3 ocupi llocs de més responsabilitat però sense cobrar el sou que correspondria a aquesta situació. En el grup 4 també inclou el "personal de Manteniment i seveis", fins ara grup D, però curiosament no s'especifica de quins llocs es tracta i després, els qui fins ara formaven part d'aquest grup, apareixen en el 5, és a dir , en el més baix.
-Grup 5: el descriuen com "llocs de soporte auxiliar que segueixen rutines estrictes i Instruccions simples i repetitives", una cosa semblant a la descripció d'un lloc en una cadena de producció, cosa que crida l'atenció si tenim en compte que en aquest grup engloben cuiners / es, conductors, recepcionistes i personal de neteja. Inclouen també una nova figura, la d'assistent / a, que no defineixen ni expliquen.

Art.17-Contracte eventual per circunstàncies de la producció: volen incloure un nou tipus de contracte, el "fix-discontinu", una figura que s'utilitza sobretot en les zones turístiques de temporada a l'àmbit de l'hostaleria. Amb això pretenen, d'una banda, poder enllaçar contractes eventuals sense haver de convertir-los en fixos "de veritat" quan sumessin 3 anys, i per altra, deixar la porta oberta, en els serveis que tanquin durant les vacances, a la possibilitat de no pagar a les seves plantilles durant aquest període de vacances.

Art.28-Estructura salarial: proposen variar el complement de nocturnitat (aplicable als centres de treball que no siguin de cicle continuat) prenent com a model el Conveni Estatal, és a dir, passar d'un 25% al ​​10%. Proposen crear un complement de festiu, previsiblement el mateix 10% que apareix en el conveni estatal. El que no diuen és que això significaria l'eliminació del 50% de compensació en hores vigent en el redactat actual, ja que no es poden sumar dos complements pel mateix concepte.

Art.29-Retribucions: plantegen mantenir la clàusula de revisió salarial que existeix en l'actual redactat i que ha suposat una congelació salarial per a l'any 2012, ja que vincula una possible pujada a "L'Evolució del sector". D'aquesta manera es traslladen automàticament les retallades de la Generalitat als salaris dels / les treballadors, que assumiríem íntegrament el cost de qualsevol reducció pressupostària.

Art 32-Jornada de Treball: volen vincular el concepte "cicle continuat" (i la diferència salarial que comporta) a l'horari que realitzi cada treballador / a, i no al servei que presti cada centre de treball. Això dóna la possibilitat a les empreses de manipular l'estructura salarial de les seves plantilles. Per exemple: una educadora d'un CRAE cobra un salari base 1696 €. Si el seu horari s'ubicara de dilluns a divendres (no incloent caps de setmana i festius, que és el que li dóna el caràcter de "cicle continuat") se li aplicaria la taula salarial inferior, passant a cobrar 1.456 €.

Art.37-Formació: proposen que les 30h anuals siguin acumulables en un període de 5 anys el podria deixar sense formació qui no treballi 5 anys en una mateixa empresa.

Art.38-Permisos: reduccions en el nombre de dies o limitacions per al seu gaudi.

Art.49-Faltes i sancions: proposen una modificació (llegiu enduriment de les sancions) en virtut de la casuística que han recopilat (sancions "a la carta").
En matèria de mobilitat funcional i geogràfica (arts. 12 i 13), contractes d'obra i servei (art.16), contractes en pràctiques i de formació (arts 18 i 19), finalització de la relació laboral (art.26), excedència voluntària (art.46), i d'incapacitat temporal (art.61), es remeten a la reforma laboral de 2012, que per descomptat és extraordinàriament restrictiva en tots aquests aspectes. Proposen en tots aquests casos aplicar el mínim que marca la llei, oblidant que els convenis estan precisament per millorar aquest mínim.

D'altra banda, sorprèn la negativa d'alguna de les persones que negocia en nom dels / les treballadors/es a millorar el redactat dels punts que més problemes han portat aquests anys, demostrant la seva llunyania amb la realitat del sector.

Totes les propostes de la patronal van en la mateixa direcció: empitjorar les condicions laborals existents. Des del primer conveni (2008), que en molts casos va portar ia un deteriorament de les condicions laborals, els / les treballadors / es del sector hem vist com els nostres sous es reduïen, les hores de treball augmentaven i els dies lliures quedaven reduïts a alguna cosa anecdòtic. No estem disposats / des a cedir ni un centímetre més, ja ens han humiliat prou. Les propostes de la patronal suposen una falta de respecte a tots / es els / les professionals del sector i un menyspreu absolut per la tasca que realitzem. Hem d'organitzar en defensa dels nostres drets i de la nostra professió, superant aquesta concepció induïda des de les empreses que considera una persona poc implicada, poc professional a qui parla de drets laborals. No som voluntaris / es. Tenim uns coneixements i unes capacitats que oferir i exigim que es reconegui i valori. És una qüestió de Justícia i de dignitat professional.

Sector Social de CGT Catalunya

- TWITTER SECTOR SOCIAL CGT CATALUNYA

https://www.facebook.com/sectorsocialcgtcatalunya

http://cgtense.pangea.org/spip.php?rubrique129

http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique156

<\/span>
  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció