CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Anàlisi de les dades de l’EPA del primer trimestre de 2013

Dilluns, 29 abril, 2013

1. RESUM DE LES DADES DE L'EPA DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2013

En el primer trimestre de 2013 la desocupació ha arribat per primera vegada la xifra de 6.202.700 aturats, situant-se la taxa d'atur en el 27,61%, el percentatge més alt des que existeixen registres a Espanya. Aquestes xifres resulten encara més descoratjadores en la mesura que es produeixen en un mercat de treball en el qual no només augmenta la destrucció d'ocupació i l'atur, sinó que a això cal sumar-li l'expulsió de població activa cap a la inactivitat (pel efecte desànim que provoca que persones en atur deixin de buscar una feina davant les poques perspectives de trobar-lo) o l'emigració.

Així, el descens trimestral de l'ocupació si situa en 322.300 persones, descens menor que el que es va produir al mateix període de l'any anterior (quan l'ocupació es va reduir en 374.300 persones) i l'atur ha augmentat en 237.400 persones, xifra menor al augment de 365.900 aturats que es va produir en el primer trimestre de 2012. No obstant això, aquestes diferències no són alienes al molt més gran descens en la població activa que, com a conseqüència de l'efecte desànim i l'emigració, s'ha produït aquest trimestre en comparació amb el mateix trimestre de 2012 (els descensos trimestrals en el nombre d'actius van ser de 85.000 persones el 2013 i de 8.400 el 2012).

Aquesta situació d'expulsió del mercat laboral cap a situacions d'atur, inactivitat o emigració resulta especialment accentuada en el cas dels estrangers: en el primer trimestre de 2013 l'augment percentual de l'atur ha estat més gran en aquest col · lectiu (6,59%) que entre els espanyols (un 3,31%), situant-se les seves taxes d'atur en el 39,21% i el 25,11% respectivament. Aquestes diferències expliquen que entre la població estrangera l'efecte desànim i l'emigració (en moltes ocasions cap als seus països d'origen) estigui tenint efectes més accentuats que entre els espanyols, el que es reflecteix en un descens trimestral de la població activa estrangera (l' 0,69%) que el produït en la població activa espanyola (del 0,32%).

Aquest trimestre la destrucció d'ocupació i l'augment de l'atur ha afectat de manera generalitzada a tots dos sexes, a tots els grups d'edat, a tots els sectors econòmics, als treballadors assalariats i els autònoms, al sector públic i al privat ia totes les comunitats autònomes:

- El descens en l'ocupació ha estat més gran entre els homes (199.500 ocupats menys) que entre les dones (122.800 ocupades menys). La desocupació també ha crescut més entre els homes (130.400 aturats més) que entre les dones (107.000 parades més). La taxa d'atur masculina augmenta un 1,2% i se situa en el 26,78%, mentre que la femenina puja un 1,06% situant-se en el 27,61%.

- El primer trimestre de 2013 ha suposat un augment de la desocupació en tots els grups d'edat: un 6,25% entre les persones de 16 a 19 anys, un 2,46% entre els de 20 a 24, un 3,56 % entre els de 25 a 54 anys i un 8,8% entre els de 55 i més anys.

- El nombre d'ocupats ha baixat en tots els sectors econòmics: en comparació amb el trimestre anterior cal 170.500 ocupats menys en els Serveis, 66.800 ocupats menys en la Indústria, 60.900 ocupats menys en l'Agricultura i 24.200 ocupats menys en la Construcció.

- En el primer trimestre de 2013 ha baixat tant l'ocupació assalariada (un 2,25%) com l'ocupació per compte propi (un 0,33%). Els ocupats en el sector privat han baixat un 1,79%, mentre que els del sector públic ho han fet en un 2,45%.

- En el primer trimestre de 2013 totes les comunitats autònomes han patit un descens en l'ocupació. En termes absoluts els majors descensos en l'ocupació s'han produït a Andalusia (57.100 ocupats menys), Catalunya (35.700 ocupats menys) i Aragó (35.200 ocupats menys). En termes relatius els majors descensos en l'ocupació s'han donat a Aragó (un 6,56%), Illes Balears (un 5,84%) i Cantàbria (un 4,2%), mentre que els menors descensos relatius de l'ocupació s'han donat a la Comunitat de Madrid (un 0,48%) i el Principat d'Astúries (un 1,23%). Les taxes d'atur més baixes es donen al País Basc (16,28%), la Rioja (18,98%) i Comunitat Foral de Navarra (19,02%), mentre que les més elevades es produeixen a Ceuta (38, 43%), Andalusia (36,87%), Extremadura (35,56%),
 Canàries (34,27%), Melilla (31,76%), Castella i Lleó (31,51%) i Regió de Múrcia (30,37%).

En aquest context, les situacions d'especial vulnerabilitat s'accentuen. Així, durant el primer trimestre de 2012 els aturats que van perdre la feina fa més d'un any van augmentar en 111.200, el que col · loca el nombre de persones en aquesta situació en 2.901.100. Per la seva banda, les llars amb tots els seus membres actius en atur han augmentat en 72.400, el que situa el total de llars en aquesta situació en 1.906.100. Pel que fa a la taxa d'atur juvenil (menors de 25 anys), aquesta també trenca el seu sostre i se situa en el 57,22%.

2. ACTIVITAT, OCUPACIÓ I ATUR

Taula 1. POBLACIÓ DE 16 I MÉS ANYS (EN MILERS DE PERSONES) PER SEXE I RELACIÓ AMB L'ACTIVITAT ECONÒMICA. 1r TRIMESTRE 2013
1T 2013 Variació sobre trimestre anterior (4T 2012) Variació sobre mateix trimestre any anterior (1T 2012)

POBLACIÓ ACTIVA I TAXA D'ACTIVITAT

- En el primer trimestre de 2013 la població activa ha disminuït en 85.000 persones, situant-se el nombre d'actius en 22.837.400. En comparació amb fa un any el nombre d'actius ha experimentat un descens de 235.300 persones. La taxa d'activitat se situa en el 59,68%, el que suposa un descens trimestral del 0,12% i un descens anual del 0,26%. Aquestes dades són el reflex d'un mercat de treball en el qual no només augmenta la destrucció d'ocupació i l'atur, sinó que a això cal sumar-li l'expulsió de població activa cap a la inactivitat (per l'efecte desànim que provoca que persones en atur deixin de buscar una feina) o l'emigració.

OCUPACIÓ

- El descens trimestral de l'ocupació si situa en 322.300 persones, un descens menor que el que es va produir al mateix període de l'any anterior (quan l'ocupació es va reduir en 374.300 persones). El nombre d'ocupats se situa en 16.634.700 persones, 798.500 menys que fa un any.

ATUR I TAXA D'ATUR

Taula 2. ATURATS (EN MILERS DE PERSONES) PER GRUP D'EDAT, SEXE I SECTOR ECONÒMIC. 1r TRIMESTRE 2013
1T 2013 Variació sobre trimestre anterior (4T 2012) Variació sobre mateix trimestre any anterior (1T 2012)

- L'atur arriba per primer cop la xifra de 6.202.700 aturats, situant-se la taxa d'atur en el 27,61%, el percentatge més alt des que existeixen registres a Espanya.

- En el primer trimestre de 2013 l'atur ha augmentat en 237.400 persones, una xifra menor a l'augment de 365.900 aturats que es va produir en el primer trimestre de 2012, diferència que no és aliena al molt més gran descens en la població activa que, com a conseqüència l'efecte desànim (que porta a molts aturats a deixar de buscar feina davant les escasses perspectives de trobar) i l'emigració, s'ha produït aquest trimestre en comparació amb el mateix trimestre de 2012 (els descensos trimestrals en el nombre d'actius van ser de 85.000 persones el 2013 i de 8.400 el 2012).

- Durant el primer trimestre de 2012 els aturats que van perdre la feina fa més d'un any van augmentar en 111.200, el que col · loca el nombre de persones en aquesta situació en 2.901.100.

HOMES / DONES

- En el primer trimestre de 2013 el descens en l'ocupació ha estat més gran entre els homes (199.500 ocupats menys) que entre les dones (122.800 ocupades menys). La desocupació també ha crescut més entre els homes (130.400 aturats més) que entre les dones (107.000 parades més). La taxa d'atur masculina augmenta un 1,2% i se situa en el 26,78%, mentre que la femenina puja un 1,06% situant-se en el 27,61%.

GRUPS D'EDAT

- El primer trimestre de 2013 ha suposat un augment de la desocupació en tots els grups d'edat: un 6,25% entre les persones de 16 a 19 anys, un 2,46% entre els de 20 a 24, un 3,56 % entre els de 25 a 54 anys i un 8,8% entre els de 55 i més anys. La taxa d'atur juvenil (menors de 25 anys) trenca el seu sostre i se situa en el 57,22%.

SECTORS ECONÒMICS

Taula 3. OCUPATS (EN MILERS DE PERSONES) PER SECTOR ECONÒMIC.
1r TRIMESTRE 2013

- El nombre d'ocupats ha baixat en tots els sectors econòmics: en comparació amb el trimestre anterior cal 170.500 ocupats menys en els Serveis, 66.800 ocupats menys en la Indústria, 60.900 ocupats menys en l'Agricultura i 24.200 ocupats menys en la Construcció.

TEMPORALITAT, SECTORS PÚBLIC / PRIVAT I OCUPACIÓ A TEMPS PARCIAL

Taula 4. OCUPATS (EN MILERS DE PERSONES) PER SITUACIÓ PROFESSIONAL, TIPUS DE CONTRACTE, SECTOR PÚBLIC / PRIVAT I DURADA DE LA JORNADA. 1r TRIMESTRE 2013

- En el primer trimestre de 2013 ha baixat tant l'ocupació assalariada (un 2,25%) com l'ocupació per compte propi (un 0,33%). Els ocupats en el sector privat han baixat un 1,79%, mentre que els del sector públic ho han fet en un 2,45%.

- Els ocupats a temps complet han baixat un 2,68%, mentre que els ocupats a temps parcial han augmentat en un 2,42%.

POBLACIÓ ESTRANGERA

Taula 5. POBLACIÓ ESTRANGERA DE 16 I MÉS ANYS (EN MILERS DE PERSONES) PER SEXE I RELACIÓ AMB L'ACTIVITAT ECONÒMICA.
1r TRIMESTRE 2013

- En el primer trimestre de 2013 l'augment percentual de l'atur ha estat més gran entre els estrangers (6,59%) que entre els espanyols (un 3,31%), situant-se les seves taxes d'atur en el 39,21% i el 25,11% respectivament. Aquestes diferències expliquen que entre la població estrangera l'efecte desànim i l'emigració (en moltes ocasions cap als seus països d'origen) estigui tenint efectes més accentuats que entre els espanyols, el que es reflecteix en un descens trimestral de la població activa estrangera (l' 0,69%) que el produït en la població activa espanyola (del 0,32%).

3. DADES DE LES LLARS

Taula 6. DADES DE LES LLARS (EN MILERS D'UNITATS).
1r TRIMESTRE 2013

- En el primer trimestre les llars amb tots els seus membres actius en atur han augmentat en 72.400, el que situa el total de llars en aquesta situació en 1.906.100.

4. DADES PER COMUNITATS AUTÒNOMES

Taula 7. DADES PER COMUNITATS AUTÒNOMES.
1r TRIMESTRE 2013

Il · lustració 1. TAXA D'ATUR PER COMUNITATS AUTÒNOMES.
 1r TRIMESTRE 2013
 
 
- En el primer trimestre de 2013 totes les comunitats autònomes han patit un descens en l'ocupació. En termes absoluts els majors descensos en l'ocupació s'han produït a Andalusia (57.100 ocupats menys), Catalunya (35.700 ocupats menys) i Aragó (35.200 ocupats menys). En termes relatius els majors descensos en l'ocupació s'han donat a Aragó (un 6,56%), Illes Balears (un 5,84%) i Cantàbria (un 4,2%), mentre que els menors descensos relatius de l'ocupació s'han donat a la Comunitat de Madrid (un 0,48%) i el Principat d'Astúries (un 1,23%).
 Les taxes d'atur més baixes es donen al País Basc (16,28%), la Rioja (18,98%) i Comunitat Foral de Navarra (19,02%), mentre que les més elevades es produeixen a Ceuta (38 , 43%), Andalusia (36,87%), Extremadura (35,56%),
 Canàries (34,27%), Melilla (31,76%), Castella i Lleó (31,51%) i Regió de Múrcia (30,37%).

Attached documents