CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Butlletí Informatiu 148. Modificació del règim de mútues i incapacitat temporal en els primers 365 dies de la seva durada

Dilluns, 6 abril, 2015

MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE MÚTUES I INCAPACITAT TEMPORAL EN ELS PRIMERS 365 DIES DE LA SEVA DURADA

“La Llei de Mútues Patronals, aquesta arma de destrucció massiva de la salut de les persones treballadores, ja és un fet des del 1 de Gener de 2015”.

El Govern del PP, enemic número ú dels drets dels treballadors i treballadores, torna a mostrar el més absolut menyspreu cap a un dels drets essencials de la vida: la salut, en aquest cas la salut laboral, la qual es converteix en un article de luxe i per tant, privatiu de les classes altes i poderoses (empresaris, polítics, executius, directius).

La Llei es constitueix sobre dos principis, absolutament oposats al principi de garantir sempre la salut i aquests són:

Primer: Conceben a les persones treballadores malaltes pel fet de treballar, com autèntics delinqüents, els quals són sempre presumiblement sospitosos de cometre frau, intentant escaquejar-se de la seva obligació de treballar. Per tant i basat en aquesta concepció, la Mútues Patronals es converteixen en gestores de totes les baixes, bé per accidents de treball i/o malaltia professional, bé per Incapacitats Temporals per contingències comunes. La seva missió vigilar i castigar.

Segon: El sistema públic de salut, els i les professionals de la medicina, que accedeixen al treball per concurs públic on es valora els seus mèrits i la seva capacitat, es veu qüestionat professional i mèdicament, deixant en mans del mercat privat (medicina privada) la capacitat per a determinar si una persona treballadora es troba malalta o no i, aquí, els criteris del mercat (rendibilitat, productivitat) prevaldran sobre la realitat de la salut.

Totes les Empreses vénen obligades a contractar els serveis d'una Mútua, havent d'ingressar un percentatge del salari de cada persona treballadora a la Tresoreria de la Seguretat Social. Per tant si bé les aportacions les realitza l'Empresa, no oblidem que són rendes del treball dels i les assalariats i assalariades.

Quan ens “accidenten”, "quan ens causen una malaltia professional” els patrons, la Mútua té l'obligació de córrer amb les despeses del nostre restabliment i, en conseqüència, com més escurcin el període de recuperació, com més disminueixin el temps de la baixa, quants menys recursos hàgin d'utilitzar (proves, consultes, teràpies, etc.), quantes menys morts per malalties professionals existeixin, més benefici per a la Mútua. Què té a veure això amb la garantia de la salut? Res, absolutament res.

Les Mútues estan dirigides i gestionades per directius i executius, no independents, sinó que en la seva immensa majoria, la relació entre les Mútues i les Empreses, són dirigides per qui tenen interessos privats i només es regeixen per la lògica del benefici privat, els empresaris. Directius pertanyents a grans corporacions empresarials de qualsevol activitat (alimentació, automoció, energia, comerç, etc.) entre els més significatius directius d'empreses com Danone, Ford, Renault, Aigües de Barcelona, El Corte Inglés, ABC, etc. dirigeixen aquestes entitats (Mútues) que es dediquen a la sanitat, a una sanitat no privada, sinó pública, la de les persones treballadores i ho fan amb la transferència d'aquesta obligació que correspon al Sistema Sanitari Públic, a través de la Llei.

La Llei, dóna un pas més en aquesta “carrera a cap lloc” que els governs liberals han emprès de privatització de tot el públic, violant els principis d'equitat, universalitat i suficiència per a tots i totes. Tornem a una concepció de la Seguretat Social “franquista”, on es dualitza el sistema de Sanitat Pública: una privada (mutualitzada) per a treballadors i treballadores cotitzadores i altra pública, quasi descapitalitzada, que s'assembla a la beneficència.

El saqueig del públic en aquesta Llei és clar: traspàs de fons públics, bé provinents de les cotitzacions, bé de les proves de diagnòstic i de tractament, alhora que s'autonomiza la gestió de les pròpies mútues, les quals es regiran solament per principis d'estalvi de costos i rendibilitat.

CGT s'oposa i s'oposarà en el carrer i en tota la xarxa sanitària a aquesta “llei de mútues de destrucció massiva de la salut dels treballadors i treballadores” i lluita i lluitarà per un SISTEMA DE SALUT PÚBLIC, UNIVERSAL I SUFICIENT per a tots i totes.

Contingut del butlletí:

- 1. Introducció
1.1. Objecte del present butlletí: Llei de Mútues (Llei 35/2014 de 26 de desembre) i RD pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal en els primers tres-cents seixanta-cinc dies de la seva durada (RD 625/2104 de 18 de juliol).
1.2. Breu antecedent normatiu de les Mútues.
1.3. Entitats i funcions tradicionals en la gestió de les contingències de la Seguretat Social.

- 2. Llei 35/2014, en relació amb el règim jurídic de les Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.
2.1. Canvi en la denominació de les Mútues.
2.2. La gestió per les Mútues de la prestació d'incapacitat temporal derivada de contingències comunes.
2.2.1. Caràcter provisional dels dos primers mesos de pagament de la IT.
2.2.2. Proposició d'alta metgessa al SPS.
2.3. Modificacions respecte a l'organització de les Mútues.
2.3.1. Constitució de les Mútues.
2.3.2. Composició i òrgans de govern.
a) Junta General de la Mútua.
b) Juntes Directives
c) Comissió de Control i Seguiment
d) Comissió de Prestacions Especials
e) Director gerent.
2.3.3. Planes de pensions, assegurances col·lectives i plans de previsió social.
2.4. Funcionament de la Mútua.
2.4.1. Exprés reconeixement inicial de la IT per contingències professionals.
2.4.2. Obligació de motivació.
2.4.3. Dispensació de prestacions sanitàries.
2.4.4. Prohibició de les mútues com serveis de prevenció aliens.
2.5. Règim econòmic-financer de les Mútues i l'aplicació de resultats econòmics de la gestió.
2.6. Aplicació de la Llei 2/2011, de 4 de març d'economia sostenible

- 3. RD 625/2014, de 18 de juliol. Regula determinats aspectes de la gestió i control per incapacitat temporal en els primers tres-cents seixanta-cinc dies de la seva durada.
3.1. Objecte del RD 625/2014
3.2. Freqüència en l'emissió dels parts mèdics de baixa per CC i CP.
3.3. Informes complementaris i de control.
3.4. Declaracions mèdiques d'alta en els processos de IT.
3.5. Propostes d'altes metgesses formulades per les mútues en els processos derivats de contingències comunes.
3.6. Determinació de la contingència causant de la incapacitat temporal.
3.7. Tramitació dels parts mèdics.
3.8. Procediment per a la revisió de les declaracions d'altes metgesses expedides per les Mútues en processos de IT derivats de contingències professionals dintre dels 365 dies.
3.9. Seguiment i control de la prestació econòmica i de les situacions d'incapacitat temporal.
3.10. Requeriments a les persones treballadores per a reconeixement mèdic.
3.11. Llibres de reclamacions i documentació.
3.12. Accés a la documentació clínica per part dels metges del ISM a fi de garantir les condicions psicofísiques de les persones treballadores siguin compatibles amb els seus llocs de treball.

>>> El butlletí el teniu en document adjunt o us el podeu descarregar a http://www.cgt.org.es/sites/default/files/BOLETIN%20148%20MODIFICACION%20REGIMEN%20MUTUAS%20E%20INCAPACIDAD%20TEMPORAL_2.pdf

Attached documents

<\/span>
  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció