CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Calendari laboral 2009

Divendres, 24 octubre, 2008

DEPARTAMENT DE TREBALL
DOGC núm. 5149 - 10/06/2008.
ORDRE TRE/278/2008, de 2 de juny, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2009. (Pàg. 44385)

Atès el que disposen l'article 170.1.l) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; l'article 37 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de l'Estatut dels treballadors, i el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, modificat pel Decret 17/1982, de 28 de gener, pel Decret 152/1997, de 25 de juny, i pel Decret 146/1998, de 23 de juny;

Vist l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; escoltat el Consell de Relacions Laborals, i en ús de les atribucions que tinc conferides,

Ordeno:

Article 1

a) Seran festes laborals a Catalunya durant l'any 2009 les següents:

- 1 de gener (Cap d'Any).
- 6 de gener (Reis)
- 10 d'abril (Divendres Sant).
- 13 d'abril (dilluns de Pasqua Florida).
- 1 de maig (Festa del Treball).
- 24 de juny (Sant Joan).
- 15 d'agost (l'Assumpció).
- 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).
- 12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya).
- 8 de desembre (la Immaculada).
- 25 de desembre (Nadal).
- 26 de desembre (Sant Esteve).

b) D'acord amb el que estableixen el Decret 152/1997, de 25 de juny, i el Decret 146/1998, de 23 de juny, pels quals es modifica el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplents al territori d'Era Val d'Aran, la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la de 17 de juny, com a festa d'Aran.

Article 2

A més de les esmentades es fixaran, mitjançant una ordre d'aquest Departament, dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels municipis respectius.

Article 3

De conformitat amb el Decret 319/1993, de 28 de desembre (DOGC de 3.1.1994), i en relació amb el que disposa l'article 48.7 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, el calendari laboral anual tindrà efectes com a calendari de dies inhàbils pel que fa al còmput de terminis administratius a Catalunya.

Barcelona, 2 de juny de 2008

Mar Serna Calvo
Consellera de Treball
(08.154.065)

Attached documents