CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Carta oberta al Rector de la Universitat Autònoma de Barcelona de la Secció Sindical CGT UAB

Dimarts, 31 juliol, 2012

uab.jpg

Dr. Ferran Sancho
Rector de la Universitat Autònoma de Barcelona

Benvolgut company,

Per tal de valorar i avaluar de manera acurada la situació econòmica de la Universitat i poder plantejar alternatives als ajustos que es deriven de les tensions pressupostàries que està afrontant la UAB, et sol·licitem que ens facilitis per escrit la informació que detallem a continuació:

1.- Els quadres de la liquidació dels pressupostos de despeses i d’ingressos corresponents als exercicis 2001 al 2011; des del pressupost inicial fins a l’evolució detallada de les obligacions reconegudes i als drets liquidats, així com el nivell d’execució i el grau de pagament i de cobrament per capítols. Igualment, demanar que es facilitin els balanços i comptes de resultats econòmic-patrimonials i els comptes extra pressupostaris –tant de deutors com de creditors– corresponents als exercicis 2001 al 2011. En tots els casos fer-ho de manera desglossada tant per a l’àmbit estricte de la Universitat com per a les Fundacions que formen part de l’anomenada Esfera UAB. Per a l’any 2012, sol·licitem la mateixa informació per als trimestres vençuts.

2.- En el cas de les fundacions, desglossar el capítol de despeses de personal corresponent als exercicis 2001 al 2011, indicant les retribucions econòmiques a professorat funcionari amb dedicació a temps complet pels conceptes següents: ocupació de càrrecs en les fundacions; retribucions per tasques docents (classes, tutories etc.) i de coordinació de cursos i mestratges gestionats des de les fundacions. Per a l’any 2012, sol·licitem la mateixa informació per als trimestres vençuts.

3.- Facilitar el volum d’ingressos i de despeses corresponent als exercicis 2001 al 2011 vinculats als distints mestratges i cursos propis gestionats des de l’Escola de Formació Continuada, detallant la xifra global percebuda per tasques de coordinació així com per a la realització de classes. Per a l’any 2012, sol·licitem la mateixa informació per als trimestres vençuts.

4.- Proporcionar la relació de béns immobles amb titularitat o co-titularitat de la UAB o societats de l’esfera UAB així com, quan correspongui, els arrendat o cedits a tercers així com els costos de manteniment des del 2001 fins al 2011. Per a l’any 2012, sol·licitem la mateixa informació per als trimestres vençuts.

5.- Informar del nivell de deute acumulat per les distintes fundacions en les quals participa la UAB, desglossat any a any, per al període 2001-2011. Per a l’any 2012, sol·licitem la mateixa informació per als trimestres vençuts.

6.- Facilitar el volum d’ingressos i de despeses corresponent als exercicis 2001 al 2011 vinculats a convenis amb empreses detallant la xifra global ingressada com a retribució i pagament de serveis a professorat de la UAB. Per a l’any 2012, sol·licitem la mateixa informació per als trimestres vençuts.

7.- Proporcionar la relació no nominativa de professorat que en el 2011 han tingut ingressos anuals superiors a 72.000€, detallant quina part de la remuneració obtinguda ho és per conceptes vinculats a l’article 83 de la LOU.

Atentament,

Secció Sindical de la CGT Universitat Autònoma de Barcelona

http://cgtuab.wordpress.com/