CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Circular de la FETAP-CGT sobre el pagament de l’import de la paga extra

Dimarts, 13 gener, 2015

Al contingut de la Resolució de 29 de desembre de 2014, conjunta de les Secretaries d'Estat de Pressupostos i Despeses i d'Administracions Públiques, per la qual es dicten instruccions per a l'aplicació efectiva, en l'àmbit del sector públic estatal, de les previsions de la disposició addicional desena segona, de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2015, hi podeu accedir anant a l'enllaç https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/02/pdfs/BOE-A-2015-25.pdf

Es recull en aquesta resolució que, es procedirà a l'abonament de la paga extra de 44 dies (el temps transcorregut des del 1 de juny al 14 de juliol), el que percentualment és al voltant del 25% de la paga extraordinària.

En el cas de l'Administració General de l'Estat, aquesta quantitat serà la totalitat d'aquest percentatge, amb els descomptes legals oportuns.

En el cas de la resta de les Administracions, seran les quantitats que no se'ls hagi abonat fins a aquest percentatge.

Aquest abonament serà automàtic als treballadors en actiu, amb les diferents consideracions recollides en la Resolució.

Per als treballadors que no estiguin en actiu, ja sigui per estar jubilats o no pertanyin a l'Administració Pública en aquest moment, haurien d'utilitzar els models que es recullen en la mateixa.

Secretariat Permanent Federació Estatal de Treballadors de l'Administració Pública - CGT

Attached documents