CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Cooperativa integral: un projecte autogestionari

Dimecres, 14 juliol, 2010

1. Cooperativa integral. Què és?

Cooperativa com a projecte que practica l'autogestió econòmica i política amb la participació igualitària dels seus membres. També, perquè agafa legalment aquesta forma jurídica.

Integral perquè ajunta tots els elements bàsics d'una economia com són producció, consum, finançament i moneda pròpia i, alhora, perquè vol integrar tots els sectors d'activitat necessaris per viure.

Les empreses socials, professionals i prosumidores poden participar-hi per intercanviar serveis internament i vendre'n fora de la cooperativa, mentre que com a consumidors tots els participants podem realitzar compres conjuntes tant als socis de serveis de la cooperativa com de productes que vinguin de fora.

Així, doncs, és una iniciativa de transició per permetre'ns construir una manera de viure on ni la banca ni l'estat seran necessàries.

2. Quins objectius té la cooperativa integral?

Com a objectiu central: construir un entramat de relacions econòmiques cooperatives i solidàries entre persones i empreses socials, que surti de les regles del mercat i que no sigui controlat per l'estat. Que sigui un espai per promocionar i fer créixer productes ecològics i locals, serveis realment necessaris pel nostre dia a dia i nous projectes d'autoocupació vinculats a aquestes necessitats reals. A llarg termini es podria convertir en una altra societat fora del control capitalista, amb el seu propi sistema de seguretat i previsió social per garantir les necessitats bàsiques de tots els seus membres en tot el seu recorregut vital.

Com a objectius més concretes a curt termini, donem una resposta col·lectiva a la crisi:

• Reduïm les nostres despeses en euros i ajudar a créixer a les monedes socials de les ecoxarxes.

• Reduïm el preu dels productes necessaris a través de les compres col·lectives.

• Donem una opció de venta directa als i les productores.

• Donem una opció de venta directa als i les productores.

• Donem una sortida d'autoocupació digna i il·lusionant a persones que estan a l'atur.

• Facilitem una sortida econòmica col·lectiva a les persones que han esdevingut insolvents de cara a la banca o l'estat.

• Donem una opció d'estalvi compromès a totes les persones.

3. Funcionament de la cooperativa

A l'hora d'organitzar la gestió econòmica de la cooperativa, haurem de facilitar autonomia en el funcionament diari a cadascun dels projectes productius i organitzar-la d'una manera que els problemes d'un projecte no afectin els altres projectes.

Podrem ser insolvents i aturats com a persones, segons el sistema i el marc jurídic vigent, però alhora podrem viure amb tota normalitat, treballant i consumint de manera autogestionada, sense haver de preocupar-nos pels embargaments dels deutes anteriors.

La manera com funcionem protegeix legalment els qui integren de la cooperativa perquè cadascú de nosaltres protegeix la cooperativa en una relació de reciprocitat pel be comú.

La comissió de gestió econòmica s'encarrega d'organitzar i mantenir aquests i molts més elements perquè la cooperativa funcioni. Aquesta comissió donarà suport legal i de gestoria als seus membres i en farà un seguiment proper.

Activitats en funcionament i nova autoocupació, dues formes d’integrar-se a la cooperativa.

A més d’aquelles persones que ja tinguin una iniciativa econòmica en execució, la cooperativa integral es un espai molt adient per començar nous projectes. Per tant, per a aquelles persones que estiguin buscant feina, podem comptar una comissió d’autoocupació que es dedicarà a donar formació, suport o acompanyament segons calgui, amb l'objectiu que la persona pugui realitzar tasques que siguin útils al col∙lectiu, en el marc de les necessitats cooperatives i comunitàries, i que es puguin remunerar suficientment en moneda oficial com per respondre a les despeses que pugui tenir la persona en concret.

Consum i compres coordinades.

Les compres col·lectives s'estan iniciant des de l'àmbit de l'alimentació ecològica i d'aquí es poden estendre a d'altres sectors. Actualment algunes poblacions ja disposen de central de compres i hem creat un projecte de coordinació per donar-los suport i activar-ne més.
A llarg termini l'objectiu és que la cooperativa pugui negociar i gestionar de manera unitària qualsevol compra necessària o subministrament. Alhora, caldrà formació en la reducció del consum d'aigua i energia i en l'ús d'eines que redueixin les despeses econòmiques quotidianes.

Serveis comuns

Es tracta d'aquells recursos que seran finançats entre tothom perquè són d'interès general. De moment hi ha la gestió econòmica, les eines d'internet a nivell d'usuari (webs, llistes, correus e-...) i la coordinació de les centrals de compres. Els serveis comuns poden autofinançar-se en alguns casos, però sobretot depenen de les quotes dels associats.

Monedes socials

Les monedes socials que utilitzarà la cooperativa integral seran algunes de les monedes socials locals o bioregionals que s'estan posant en marxa a Catalunya; les persones que no visquin en cap territori amb moneda social, podran usar l'ecocoop, la moneda social de la cooperativa integral. Utilitzem el sistema CES que permet de manera molt senzilla la compra-venda en moneda social virtual entre persones que participen de monedes socials diferents.

Nuclis locals

La cooperativa és d'àmbit català, i vol vehicular la seva presència al territori a través de nuclis locals, que puguin funcionar amb autonomia incorporant tota mena de socis a més de persones que formin part de les diverses comissions de treball, especialment les més imprescindibles com són les de gestió econòmica i suport a l'autoocupació.

4. Tipus de socis

La tipologia dels socis dependrà de la forma de participació d'aquests en la cooperativa.

Segons això ens en surten 5 tipologies.

a) Soci de serveis: seria aquell subjecte amb activitat econòmica ja legalitzada que participa de la cooperativa integral per tenir intercanvis econòmics amb altres socis, però que no utilitza la cooperativa per realitzar factures a l'exterior.

b) Soci autònom: seria aquell subjecte que participa a la cooperativa integral tant per tenir activitat econòmica cap a l'exterior en euros, com per tenir intercanvis econòmics amb d'altres socis en euros i moneda social.

c) Soci prosumidor: seria aquell subjecte que només fa intercanvis econòmics amb d'altres socis en euros i moneda social.

d) Soci de consum: s'entén que els socis anteriors també són alhora socis de consum. El soci “només” de consum” es caracteritza per pagar una quota en euros, rebre moneda social i consumir amb ella dins la xarxa, beneficiant-se dels drets que té qualsevol soci dels anteriors.

e) Soci registrat
És un tipus de soci que no paga quota, però que per la seva activitat cal que consti en el registre de soci sense que això li suposi drets ni deures de cara a la cooperativa.

Tots els socis poden ser socis individuals i socis col·lectius, la qual cosa pot afectar —a banda del tipus de socis— les quotes que hagin de pagar.

5. Quotes i aportacions econòmiques

Quota individual: 6 euros al mes. 72 euros l'any.

Quota de col·lectiu: 12 euros al mes. 144 euros l'any.

Aquestes quotes serveixen per a socis de serveis, prosumidores i de consum.

Les quotes dels socis individuals i col·lectius en euros permetran rebre la mateixa quantitat en moneda social. Una segona opció serà pagar les quotes en moneda social.

Quota de soci autònom: serà en funció del nivell d'activitat econòmica segons un prorateig que definirà la comissió de gestió econòmica. El mínim será de 25 euros al mes, no intercanviables per ecos. A partir dels 25 euros es podran pagar fins al 50% de la quota en ecos.

A més del que ja hem comentat, sigui de forma estable o esporàdicament, es podran pagar quotes voluntàries per canviar euros per ecos.

6. En conclusió

La cooperativa integral és una proposta holística que ens obre a una nova manera de fer, una experiència col·lectiva en què tots els membres són protagonistes de forma directa i indirecta, Tenim l'oportunitat d'organitzar-nos de forma lliure i conscient si actuem de manera conjunta i amb determinació. El primer pas és una decisió personal, des d'aquí us facilitem la possibilitat d'accedir directament als aliments ecològics per créixer conscientment en el plaer dels sentits, opcions d'habitatge fora de l'àmbit urbà, autoocupació alternativa fora del sistema, accés a sistemes de salut....

La cooperativa pretén dinamitzar solucions a la nostra realitat sense perdre's en els laberints de la burocràcia o el politiqueig, és un entorn que presta especial atenció al fet conscient per arribar a tenir una identitat pròpia i lliure, volem créixer i sembrem, volem estimar i ballem , volem somniar i juguem, volem veure bonic i esculpits en el no res ...

7. Més informació:

Pots trobar més informació a http://cooperativa.ecoxarxes.cat

o escrivint al correu cooperativa@ecoxarxes.cat o trucant al 933907236

Pots donar-te d'alta com a soci en aquest enllaç: www.podem.cat/cooperativa