CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Declaració anarcosindicalista sobre serveis públics, municipalització i funció pública

Dissabte, 28 febrer, 2015

Declaració en favor dels serveis públics

1.- Municipalització de Serveis

Els Serveis Públics són, des de la perspectiva anarcosindicalista, la materialització dels drets socials i col·lectius conquistats. La seva realitat consolidada també està lligada a l'existència del treball i de la funció pública. La seva existència obliga a l'Estat a realitzar funcions de redistribució i repartiment de la renda disponible entre les classes socials. Si el flux d'extracció de renda dels grups socials acomodats per als serveis públics disminueix o desapareix o es recondueix amb les privatitzacions, els serveis públics es degraden o desapareixen al mateix ritme que la transformació d'aquests fluxos.

L'administració municipal i local, encara que en la societat capitalista també està condicionada per l'Estat i els interessos particulars i generals de cada classe dominant en cada localitat, és també la instància administrativa més propera física i institucionalment a les classes populars i en particular a la classe treballadora. Aquesta raó la fa més susceptible de veure's afectada per les pràctiques i assajos de democràcia directa i de control col·lectiu.

L'experiència de privatització de serveis públics municipals ha demostrat que la seva prestació indirecta (externalització) és més costosa econòmicament, de menys qualitat, de gairebé impossible control democràtic i de porta oberta al clientelisme tant en l'adjudicació de la producció de la prestació com en la recepció del servei.

La prestació de serveis públics locals per gestió directa, per funcionaris i treballadors públics (sense externalització), siguin mínims, bàsics segons el nivell de població, complementaris o aquells que la població local consideri necessari incloure, poden permetre per sobre d'altres formes de prestació i nivells administratius superiors:

* Incrementar el nivell de recursos col·lectius disponibles fora de les xarxes del mercat i del capital.

* Orientar-se a la plena prestació universal (la que més garanties de solidaritat ofereix).

* Bloquejar els processos de clientelisme.

* Aproximar-los al control col·lectiu directe.

* Allunyar-los del nucli de l'Estat.

* Transparència de gestió.

* Bloqueig de la precarització laboral i manteniment de drets laborals fora del mercat capitalista o de la desregularització de l'economia informal (inclosa l'associativa).

En circumstàncies d'economia financiariada i, en concret, en el marc de polítiques d'espoli internacionals mitjançant memoràndums de tornada del deute exterior i interior com és el cas de l'Estat espanyol, els serveis públics de gestió directa són la forma més eficaç de defensa contra l'espoli col·lectiu, de les classes populars.

L'únic límit desitjable a la municipalització ha de ser per a aquells serveis la dependència dels quals de la redistribució social de les rendes tinguin caràcter territorial superior a l'àmbit del municipi com, per exemple, educació i sanitat. Fins i tot en aquest punt, seria desitjable una participació municipalista i de base popular en el seu control i seguiment. Per aquesta raó, la CGT hauria d'apostar per:

* La recuperació de tots els serveis públics privatitzats i externalitzats per a la gestió directa (L'entrada en funcionament de tractats com el del TTIP -o altres semblants- fa necessari que la remunicipalització obtingui caràcter d'urgència i d'arma d'autodefensa contra l'expoli.

* Estendre la municipalització per gestió directa a qualsevol servei que la població cregui necessari, per sobre dels interessos del capital o de qualsevol grup privat.

* Recomanar la creació dels serveis públics locals de gestió directa que encara no existeixin en totes aquelles matèries lligades a drets socials de la població o en qualsevol àmbit que es produeixi un increment dels recursos col·lectius disponibles.

* L'impuls de totes les mesures municipals reconegudes, però també d'aquelles que siguin un nou assaig: per al foment de la democràcia directa col·lectiva, per a limitar l'espoli del públic, per a la limitació de la propietat privada i per a la consolidació dels drets socials en serveis públics locals de gestió directa.

* Dintre del ventall de formes de gestió, optar sempre per la forma més directa; és a dir, per una dependència administrativa abans que per un organisme autònom i per aquestes dues formes abans que per una entitat pública empresarial, consorci o empresa municipal. Tot això, amb l'objectiu de facilitar l'increment exponencial de la transparència i del control col·lectiu, la millora de l'economia local i l'increment de la qualitat de les prestacions.

* L'impuls i projecció del municipalisme llibertari en combinació amb el projecte colectivitzador i d'economia federativa anarcosindicalista, promovent els serveis públics de gestió directa municipal i la funció i treball públics, fomentant una col·lectivització autogestionada del privat amb la integració / federació de tota l'economia local en la municipalització, apostant per que aquest impuls es realitzi des de la pròpia classe treballadora en els llocs de treball i promovent, estudiant i teixint xarxes federatives àmplies de serveis públics de gestió directa, en una economia col·lectivizada.

2.- Funcionarització

L'aposta de la CGT per la defensa de la municipalització i de la gestió directa dels serveis públics és indissociable de la defensa de la funció i treball públics. En aquest sentit, la funció i treball públic són la millor opció per a:

* Evitar el clientelisme, tant en l'adjudicació de la producció de serveis com en el seu destinatari final.

* Garantir els interessos públics per sobre dels privats.

* Garantir la prestació d'un servei universal no sectorialitzat ni limitat.

* Una completa transparència de gestió.

* Un control col·lectiu, com forma de democràcia directa.

* Garantir la consolidació dels drets socials per sobre de la pressió del mercat.

* La fiscalització interna per part dels propis treballadors i permetre la denúncia dels projectes especulatius realitzats per l'estat burgès (impulsats mitjançant la instrumentalizació estatal de les administracions públiques).

En aquest sentit, la CGT exigirà el conjunt de les anteriors premisses als governs i estructures estatals de poder que condicionen les administracions públiques i denunciarà el seu incompliment. Per a finalitzar, la CGT per a consolidar la vinculació del servei, funció i treball públic amb els drets socials aposta perquè:

* Aquests serveis siguin cada vegada més fiscalitzats per les classes populars amb pràctiques de democràcia directa i organització col·lectiva, respectant sempre l'execució i producció pública directa del servei, però democratitzant la seva supervisió, control i planificació, promovent per a això els Consells Populars pertinents.

* Els treballadors públics participin cada vegada més en la gestió interna, professional i tècnica dels serveis, promovent l'horitzontalitat en lloc de la jerarquia, el funcionament assembleari, col·legiat i finalment, la coordinació entre les assemblees tècniques de treballadors i les formes de control directe i col·lectiu dels serveis.

Barcelona, febrer de 2015

Secció Sindical CGT Ajuntament de Barcelona
Secció Sindical CGT Biblioteques de Barcelona
Secció Sindical CGT Parcs i Jardins de Barcelona

http://malesherbes.blogspot.com.es/2015/02/declaracion-anarcosindicalista-sobre.html

Més informació:

- WEB CGT AJUNTAMENT DE BARCELONA

- WEB CGT PARCS I JARDINS BARCELONA