CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

El Consell de Garanties Estatutàries conclou que diversos articles de la Reforma Laboral són anticonstitucionals.

Diumenge, 8 abril, 2012

Conclusions del Dictamen 5/2012, de 3 d’abril, sobre el Reial decret llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral elaborat pel Consell de Garanties Estatutàries:

Primera. L'article 12 (apartats U i Dos, primer paràgraf) i l’article 14
(apartats U, Tres i Sis) del Reial decret llei 3/2012, de 10 de febrer, de
mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, són inconstitucionals
perquè vulneren els límits materials establerts per l’article 86.1 de la
Constitució.
Aprovada per unanimitat.

Segona. L'apartat 3 de l’article 4 del Reial decret llei 3/2012 no és contrari
als articles 35 i 14 de la Constitució, si s’interpreta conforme als termes
expressats en el fonament jurídic 6.1 d’aquest Dictamen.
Aprovada per unanimitat.

Tercera. L'article 12 del Reial decret llei 3/2012, que dóna una nova
redacció a l’'6 de l'article 41 del Text refós de l'Estatut dels
Treballadors, és inconstitucional perquè vulnera els articles 37.1 i 24.1 de la
Constitució.
Aprovada per unanimitat.

Quarta. L'apartat U de l'article 14 del Reial decret llei 3/2012, en allò que
modifica el darrer paràgraf de l'apartat 3 de l’article 82 del Text refós de
l’Estatut dels treballadors, és inconstitucional perquè vulnera els articles 37.1
i 24.1 de la Constitució. Aquest mateix paràgraf també vulnera les
competències de la Generalitat en matèria de treball i relacions laborals de
l’article 170 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
Aprovada per unanimitat.

Cinquena. Els apartats 2 i 4 de les disposicions transitòries setena i vuitena
del Reial decret llei 3/2012, pel que fa a l’atribució al Servei Públic
d’Ocupació Estatal de les funcions executives de validació dels continguts
formatius i d’autorització de centres de formació, vulneren les competències
de la Generalitat en matèria de treball i relacions laborals de l’article 170 de
l’Estatut d’autonomia.
Aprovada per unanimitat.

Sisena. L’apartat 1 de la disposició final vuitena del Reial decret llei 3/2012,
que modifica l’Ordre TAS/718/2008, de 7 de març, vulnera les competències
de la Generalitat en matèria de treball i relacions laborals de l’article 170 de
l’Estatut d’autonomia.
Aprovada per unanimitat.

Setena. La resta de preceptes sol·licitats del Reial decret llei 3/2012, de 10
de febrer, no són contraris a la Constitució ni a l’Estatut d’autonomia.
Aprovada per unanimitat.

Adjuntem el Dictament complert.

Attached documents

<\/span>
  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció