CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

El contracte de pràctiques per als joves, una nova eina d’explotació laboral

Dimecres, 30 novembre, 2011

El dia 19 de novembre, curiosament l'anterior a les eleccions generals, va entrar en vigor un nou contracte per a la realització de pràctiques en empreses. Això està contemplat en el Real Decreto 1543/2011, de 31 de octubre, por el que se regulan las prácticas no laborales en empresas (el teniu en document adjunt).

- Aquesta seria l'explicació bàsica del contingut del Reial Decret 1543/2011 sobre el contracte de pràctiques

El contracte de pràctiques per als joves està destinat als aturats de 18 a 25 anys sense experiència i és remunerat.

Les empreses que ho desitgin poden recórrer des del 19 de novembre als serveis públics d'ocupació per reclutar joves a l'atur d'entre 18 i 25 anys, qualificats però sense experiència laboral, per tal que puguin fer pràctiques no laborals als seus centres de treball durant un període d'entre tres i nou mesos, segons marca el Reial decret publicat el 18 de novembre en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), per regular les pràctiques no laborals en les empreses.

Durant el període de pràctiques, els joves rebran mensualment de les empreses una mena de beca de suport d'un import que serà, com a mínim, del 80% de l'Iprem mensual vigent en cada moment. Actualment són uns 426 euros mensuals.

Les empreses interessades hauran de subscriure prèviament un conveni amb els serveis públics d'ocupació, en què presentaran un programa de pràctiques no laborals. Els serveis públics d'ocupació s'encarregaran de la preselecció de candidats, però seran les empreses les que faran la selecció final.

En cap cas, les pràctiques suposaran l'existència de relació laboral entre l'empresa i els joves, però, quan acabin, els participants rebran un certificat i llavors sí que podran ser contractats per les empreses on han estat.

- I aquest l'anàlisi crític del nou contracte de pràctiques realitzat per Laboro-Spain:

Nou "contracte" d'aprenent ja vigent: 426€, sense dret a "atur", sense vacances, sense jornada màxima, sense indemnització...

Nou "contracte" espectacular per a la suposada realització de pràctiques en empreses. Les cometes es deuen al fet que ni tan sols és un contracte, sent en realitat la resucitació de l'antediluviana figura del "aprenent o aprenenta".

Teniu un detallat anàlisi del que s'amaga darrere d'aquest contracte al web:

http://laboro-spain.blogspot.com/2011/11/nuevas-practicas-laborales-empresas.html

I més aclariments en aquest altre enllaç del mateix web:

http://laboro-spain.blogspot.com/2011/11/aclaracion-sobre-el-nuevo-contrato-de.html

>>> De totes formes aquí teniu una part del contingut de l'anàlisi crític i satíric realitzat per Laboro-Spain:

- "Acords amb persones joves per a realitzar pràctiques de caràcter no laboral"

No volien dir-li "contracte" perquè això suposa drets laborals. Així que han optat per aquest nom meravellós. En la Españistán del segle XXI no hi ha paletes sinó auxiliars de serveis d'enginyeria civil.

- "Les pràctiques no laborals en les empreses no suposaran, en cap cas, l'existència de relació laboral entre l'empresa i la persona jove." (art.2.2)

Sense atur, sense vacances, sense jornada màxima, sense indemnització, sense permisos, sense festius, sense excedències, amb modificacions lliures...

- "Les pràctiques no laborals aniran dirigides a persones joves aturades inscrites en l'oficina d'ocupació, amb edats compreses entre 18 i 25 anys inclusivament, que posseeixin una titulació oficial universitària, titulació de formació professional, de grau mig o superior, o titulació del mateix nivell que el d'aquesta última, corresponent als ensenyaments de formació professional, artístiques o esportives, o bé un certificat de professionalitat." (art.3.1)

Com els titulats s'escapaven del nou contracte de formació, s'han tret de la màniga aquesta caca de norma perquè es pugui aplicar a tot bestiola vivent encara que tingui titulació superior. En resum, que si t'apuntes a l'atur i tens menys de 25 anys et poden encolomar un d'aquests contractes, amb el que hi ha un desocupat menys... suposadament.

- "No haurien d'haver tingut una relació laboral o altre tipus d'experiència professional superior a tres mesos en la mateixa activitat, no tenint-se en compte a aquests efectes les pràctiques que formin part dels currículums per a l'obtenció de les titulacions o certificats corresponents." (art.3.1)

Les empreses no poden fer-li dos contractes- acord a la mateixa treballadora persona jove, però poden demanar un pringat darrere de l'altre sense límit algun. La cantera és inesgotable.

- "Les pràctiques es desenvoluparan en centres de treball de l'empresa o del grup empresarial, sota la direcció i supervisió d'un tutor i tindran una durada entre tres i nou mesos." (art.3.2)

Treballaràs en una empresa i faràs el que el cap et digui. Però no és contracte, sinó "acord"; no és treballador sinó "persona jove" i no és cap sinó "tutor". Toca't els pebrots.

- "A la finalització de les pràctiques no laborals, les empreses, en col·laboració amb els Serveis Públics d'Ocupació, haurien de lliurar a les persones que hagin realitzat les mateixes un certificat en el qual consti, almenys, la pràctica realitzada, els continguts formatius inherents a la mateixa, la seva durada i el període de realització. Els Serveis Públics d'Ocupació de les Comunitats Autònomes i el Servei Públic d'Ocupació Estatal, adoptaran les mesures necessàries perquè aquests certificats quedin recollits en el Sistema d'Informació dels Serveis Públics d'Ocupació." (art.3.2)

A l'acabar el "contracte" et donen un adhesiu del Bollycao però te l'apunten per a la posteritat.

- "El contingut concret de la pràctica a desenvolupar, la durada de la mateixa, les jornades i horaris per a la seva realització, el centre o centres on es realitzarà, la determinació del sistema de tutories i la certificació a la qual la persona jove tindrà dret per la realització de les pràctiques." (art.3.3)

Han d'emplenar uns papers en els quals posaran el que vulguin. No és una relació laboral, però curiosament té jornada i horari. En la Españistán del segle XXI una taula horitzontal amb 4 potes no és una taula sinó una plataforma de desenvolupament de la sostenibilitat.

- "Les persones joves participants rebran de l'empresa o grups empresarials que desenvolupen les pràctiques una beca de suport la quantia del qual serà, com a mínim, del 80 per cent del IPREM mensual vigent a cada moment." (art.3.4)

Et pagaran 426€ com a mínim, però no és un salari perquè no ets un treballador sinó una persona jove. Com no és salari no han de pagar retencions a Hisenda.

- "A les persones joves participants en les pràctiques no laborals, regulades en aquest reial decret, els seran d'aplicació els mecanismes d'inclusió en la Seguretat Social contemplats en el Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre" (art.3.5).

Tindràs dret a baixes. Les empreses de menys de 250 treballadors no pagaran cotitzacions a la S.S. per tu, persona jove. Les de més de 250 només pagaran el 25% amb els mateixos requisits que en els nous contractes de formació. L'empresa cotitzarà a la S.S. la impressionant quantitat de 34,1 €/mes i tu la quantitat de 6,05 €/mes, que et descomptaran del que cobris. Si l'empresa no vol no cotitzarà al FOGASA (art. 4) ni per formació, pel que no et pagaria el FOGASA en cas d'insolvència o concurs de creditors i no tindries dret als cursos gratuïts de formació del FORCEM.

- "En el marc de la negociació col·lectiva es podran establir criteris per a la realització de compromisos de contractació a la finalització de les pràctiques corresponents." (art.3.6)

Si ho posen en el conveni serà obligatori que et facin un contracte laboral a l'acabar. Però fixa't tu quina casualitat que de moment no ho posa en cap perquè mai havien existit aquests "acords"; però que no són contractes, que no, que t'ho juro, que no treballes sinó que practiques per obligació i donant beneficis, però això és un detall superflu.

- 1. Les empreses que vagin a desenvolupar les pràctiques no laborals contemplades en aquest capítol, prèviament a la subscripció de l'acord amb les persones beneficiàries de les mateixes, celebraran un conveni amb el Servei Públic d'Ocupació competent en raó de l'àmbit territorial del centre de treball on es desenvoluparan aquelles. En el cas que el desenvolupament de les pràctiques no laborals es realitzi en empreses amb centres de treball situats en més d'una Comunitat Autònoma, el conveni se subscriurà amb el Servei Públic d'Ocupació Estatal; sense perjudici d'això, la preselecció de persones joves per a la realització d'aquestes pràctiques, així com el control i seguiment de les mateixes correspondrà als Serveis Públics d'Ocupació competents en raó de la ubicació dels centres de treball.
2. En el citat conveni s'inclourà, entre altres continguts, un esment al procés de preselecció de les persones joves candidates pels Serveis Públics d'Ocupació. En tot cas, el procés de selecció final de les persones que van a participar en el programa de pràctiques no laborals correspondrà a l'empresa.
3. En els convenis es contemplaran de forma expressa les accions de control i seguiment de les pràctiques no laborals a realitzar pels Serveis Públics d'Ocupació, a fi de verificar el compliment dels requisits establerts i dels objectius d'aquesta mesura, especialment, la contribució de les pràctiques a la millora de l'empleabilitat.
4. L'empresa presentarà als Serveis Públics d'Ocupació un programa de pràctiques no laborals on constarà, almenys, el contingut de les pràctiques i la formació que li acompanyarà, la durada de les mateixes, així com la indicació de sistemes d'avaluació i tutories. (art.4)

Bla, bla, bla. Haurien de fer molts papers a l'acabar i al finalitzar però això és cosa de l'assessoria Pepe. Hi haurà uns funcionaris que faran altres papers que diran que tot està bé. Si poguessis llegir els papers et donaria més riure que un tripi caducat.

- "Les persones joves que hagin participat o participin en el programa de pràctiques no laborals podran ser contractades a la finalització, o durant el desenvolupament de les mateixes, sota qualsevol modalitat de contractació, d'acord amb la normativa laboral vigent en aquest moment, o si escau, podran incorporar-se com persona sòcia si les pràctiques van ser realitzades en cooperatives o societats laborals." (art.5.1)

A l'acabar el contracte et podrà fitxar el Barça de titular amb Messi... o no. Com poder... no et fot.

Mileurisme? treball precari? Senyors, tot això ha passat a ser una utopia.

Attached documents