CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

El Govern espanyol endureix el subsidi d’atur dels majors de 55 anys. Rajoy penalitzarà només als ERO que penalitzin els majors de 50 anys

Divendres, 15 març, 2013


El Govern espanyol endureix el subsidi d'atur dels majors de 55 anys.

El Govern preveu introduir un nou requisit per endurir l'accés a l'ajuda per als aturats de més edat.

Rajoy penalitzarà només als ERO que es passin en els majors de 50 anys

El Govern està decidit a augmentar l'activitat laboral entre els majors de 50 anys. I per això està disposat fins i tot a endurir les condicions que donen fins ara dret a cobrar el subsidi per desocupació als majors de 55 anys. En el decret llei que prepara Ocupació perquè el Govern de Mariano Rajoy l'aprovi avui, divendres, s'inclou una disposició que impedirà accedir al subsidi a part dels desocupats que superin aquesta edat, segons el text que ha tingut accés EL PAÍS. El subsidi es cobra un cop s'esgota el dret a la prestació per desocupació, que té durada màxima d'un any. Encara que el problema dels aturats més grans habitualment és que no aconsegueixen trobar feina, el fet que el Govern hagi inclòs la mesura en un decret per allargar la vida laboral sembla donar a entendre que l'existència del subsidi desincentiva la recerca d'ocupació .

En l'actualitat, tenen dret al subsidi per desocupació els treballadors majors de 55 anys, encara que no tinguin responsabilitats familiars, que hagin esgotat la prestació per desocupació, hagin cotitzat per desocupació almenys durant sis anys al llarg de la seva vida laboral i acreditin que, en el moment de la sol · licitud, reuneixen tots els requisits, excepte l'edat, per accedir a qualsevol tipus de pensió contributiva de jubilació en el sistema de la Seguretat Social.

Deixaran de tenir subsidi dels que visquin amb un cònjuge o fill menor de 26 que cobri més de 967 euros
No obstant això, el Govern preveu introduir a través d'una disposició del decret llei sobre reforma de la jubilació anticipada i parcial, un nou requisit segons el qual, tot i que el parat més gran de 55 anys no tingui rendes no podrà cobrar el subsidi si té cònjuges o fills menors de 26 anys, "quan la suma de les rendes de tots els integrants de la unitat familiar així constituïda, inclòs el sol · licitant, dividida pel nombre de membres que la componen, no superi el 75 per cent del salari mínim interprofessional, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries ", segons la redacció del decret llei, que està pendent de la seva aprovació pel Consell de Ministres i, per tant, subjecte a possibles canvis fins aquest moment.

Així, per exemple, deixaran de tenir dret a subsidi als aturats majors de 55 anys que visquin amb un cònjuge o fill menor de 26 que cobri més de 967 euros mensuals o amb dos familiars que cada un coure més de 725 euros al mes.

En tot cas, la mesura no té efecte retroactiu, de manera que només s'aplicarà "a aquelles sol · licituds el naixement del dret al subsidi s'iniciï a partir de la data de l'entrada en vigor" del nou decret llei. Als que ja estiguin cobrant el subsidi se'ls respectarà la norma actual sobre el requisit de carència de rendes (que no s'estén als familiars) "durant tota la durada del subsidi".

FONT: ELPAIS.COM

El Govern exigirà 35 anys cotitzats als que vulguin jubilar anticipadament

El Govern ha aprovat una reforma del sistema públic de pensions que preveu un estalvi de 5.000 milions d'euros. Entre les mesures està exigir una carrera mínima de 35 anys de cotització per accedir a la jubilació anticipada voluntària i 33 anys cotitzats en el cas de la jubilació anticipada forçosa i també a la jubilació parcial.
També ha elevat l'edat per accedir a aquestes modalitats, d'acord amb l'última reforma de pensions.

La ministra d'Ocupació, Fátima Báñez, ha explicat que es tracta d'acostar l'edat real mitjana de jubilació (de 63,9 anys) a la legal (que arribarà als 67 anys). "Un de cada dos espanyoles es jubila abans de l'edat legal", va dir. Segons ha señalaldo, aquesta reforma ha estat debatuda ja en el Pacte de Toledo.

Báñez, que va demanar tranquil · litat, ha assenyalat que el sistema garanteix el pagament de les pensions i els "fonaments són sòlids", però ha hagut una caiguda de l'afiliació i els factors demogràfics poden generar "tensions".

El Ministeri d'Ocupació ha xifrat en uns 5.000 milions d'euros, d'aquí a 2027, els menors costos que haurà de suportar el sistema de la Seguretat Social després que hagi aprovat avui endurir l'accés a les jubilacions parcial i anticipada.

Segons han explicat fonts d'Ocupació a Efe, en el cas de la jubilació parcial el cost menor al que caldrà fer front serà d'uns 2.400 milions fins al 2027, que és quan l'edat legal de jubilació haurà passat definitivament dels 65 anys actuals als 67 i totes les mesures de la reforma laboral del 2011 estaran implantades totalment. Per a les fonts consultades aquest estalvi serà molt "significatiu".

Aquestes són algunes de les mesures aprovades aquest divendres pel Govern a través d'un reial decret llei amb el qual, en general, endureix les condicions d'accés a la jubilació anticipada i parcial, rebaixa els costos de les empreses en els acomiadaments col · lectius que incloguin pocs treballadors de 50 anys, i permet combinar salari i pensió, amb independència de la jornada laboral, a tots els treballadors, excepte als funcionaris.

El Reial decret llei, que porta per títol 'Mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de més edat i promoure l'envelliment actiu', pretén 'posar setge' a les jubilacions anticipades actuant sobre l'edat d'accés, els anys de cotització exigits i els coeficients reductors que s'apliquen a la pensió per cada any d'avançament a l'edat legal de jubilació.

En concret, i pel que fa a la jubilació anticipada de caràcter voluntari, s'eleva a 35 anys el període mínim de cotització exigit per accedir a aquesta figura, a la qual podran acollir els treballadors de tots els règims, sempre que la pensió resultant superi la pensió mínima que li correspondria a l'interessat per la seva situació familiar en complir els 65 anys.
A més, l'edat per accedir a la jubilació anticipada voluntària s'estableix en dos anys abans de l'edat legal, és a dir, 63 anys i un mes per a 2013, que s'anirà incrementant progressivament, fins a arribar als 65 anys el 2027, any en el que l'edat legal de retir arribarà als 67 anys en virtut de la darrera reforma de pensions, en vigor des del passat 1 de gener.

Coeficients

Els coeficients reductors sobre la pensió per als que, complint els requisits anteriors, es jubilin anticipadament de manera voluntària seran del 8% fins a 38 anys i sis mesos cotitzats; del 7,5% per als que hagin cotitzat entre 38 anys i sis mesos i menys de 41 anys i sis mesos; del 6,8% per als que estiguin entre 41 anys i sis mesos cotitzats i menys de 44 anys i sis mesos, i del 6,5% per als que hagin cotitzat igual o més de 44 anys i sis mesos. "Primem els coeficients per les carreres més llargues de cotització", ha dit Báñez.
Forçosa

En el cas de la jubilació anticipada forçosa, la norma l'estableix quatre anys abans de l'edat legal, de manera que, un cop entri en vigor, l'edat d'accés serà el 2013 de 61 anys i un mes, i pujarà gradualment any rere any fins a arribar als 63 anys en 2027.

El període mínim de cotització exigit per accedir a la jubilació parcial passarà de 30 a 33 anys i per poder acollir-se a aquesta modalitat s'exigirà ser demandant d'ocupació almenys sis mesos de la sol · licitud, després d'un acomiadament col · lectiu o un acomiadament objectiu per causes econòmiques , tècniques, organitzatives o de producció, una resolució judicial d'acord amb la Llei concursal, força major, mort o jubilació de l'empresari, i violència de gènere.

Els coeficients reductors que s'apliquen sobre la pensió seran, per cada any d'avançament respecte a l'edat legal, del 6% per als que hagin cotitzat més de 44,6 anys, del 6,5% per entre 41,6 i 44, 5 anys cotitzats; del 7% per entre 38,6 i 41,5 anys cotitzats, i del 7,5% per 38,5 anys cotitzats o menys.

En el cas de la jubilació parcial, l'edat d'accés se situa en dos anys respecte a l'edat legal, és a dir, 63,1 mesos el 2013 i 65 anys el 2027. Els anys de cotització mínims necessaris per acollir-se a aquesta modalitat seran 33 (en cas de persones amb discapacitat seran 25 anys) i s'exigirà també a l'interessat una antiguitat de sis anys a l'empresa.

Els jubilats parcials veuran reduïda la seva jornada entre un 25% i un 50% o fins i tot fins a un 75% si el treballador rellevista és contractat a temps complet i de manera indefinida. El rellevista haurà d'estar a l'atur, o ser treballador de la mateixa empresa amb un contracte limitat, o soci treballador d'una cooperativa o de treball assimilats en el cas de treballadors per compte d'altri.

Entre la base de cotització del jubilat parcial i el treballador que el relleva ha d'haver una equivalència del 65% i el contracte del rellevista haurà de durar fins el jubilat parcial abast l'edat legal de jubilació vigent en cada moment. Si el rellevista té contracte indefinit, la norma diu que s'afegiran dos anys més. Tots dos treballadors cotitzaran pel 100% de la jornada (50% el 2013, amb pujades anuals del 5%).

Pensionista actiu

Una de les novetats del decret és la possibilitat de compatibilitzar el treball per compte propi o aliè, ja sigui a jornada completa oa temps parcial, amb el cobrament d'una pensió de jubilació ordinària o demorada. Aquesta opció, que el Govern anomena 'pensionista actiu', no serà possible en el cas de jubilacions anticipades o bonificades per treballs penosos o tòxics.

Fins ara, la possibilitat de compatibilitzar treball i pensió només existia per als assalariats a temps parcial i per als autònoms amb ingressos no superiors al salari mínim interprofessional (SMI).

Per poder simultaniejar salari i pensió, s'exigirà haver complert l'edat ordinària de jubilació, encara que queden exclosos aquells que tinguin dret a la pensió completa.

La persona que opti per aquesta modalitat cobrarà del 50% de la pensió que li correspongui - import de reconeixement inicial i de les revaloracions sense incloure complements a mínims -. Quan el contracte acabi i el treballador decideixi jubilar-se de manera definitiva percebrà el 100% de la pensió més el complement a mínim al que tingués dret.
En el cas de la cotització, empresa i treballador-pensionista cotitzaran només per incapacitat temporal (IT) i contingències professionals, si bé aportaran una 'quota de solidaritat' al sistema, no computable per prestacions, del 8%, de la qual el 6 % anirà a càrrec de l'empresa i el 2%, l''pensionista actiu'.

Menys acomiadaments de majors de 50 anys

D'altra banda, el decret introdueix canvis en el capítol de les aportacions al Tresor que han de realitzar les empreses o grups de més de 100 treballadors que incloguin a majors de 50 anys en acomiadaments col · lectius, l'anomenada ' Esmena Telefónica ', als quals ha de pagar la desocupació i les cotitzacions.
El canvi consisteix en que ara les aportacions hauran de realitzar exclusivament quan hi hagi "discriminació per raó de l'edat en els acomiadaments", és a dir, en la mesura que "el percentatge de treballadors de més de 50 anys inclosos en l'acomiadament col · lectiu sigui superior al pes d'aquest col · lectiu a la plantilla de l'empresa ".
Així mateix, a partir d'ara, a més de les empreses que hagin obtingut beneficis en els dos exercicis anteriors a l'acomiadament col · lectiu, quedaran incloses aquelles que obtinguin beneficis en almenys dos exercicis econòmics consecutius, dins el període comprès entre l'exercici econòmic anterior a l'acomiadament col · lectiu i els quatre exercicis econòmics posteriors a aquesta data.

Informe de sostenibilitat

més, segons ha dit la ministra Báñez, el Govern vol desenvolupar el factor de sostenibilitat en les pensions, per al que s'ha compromès a la creació d'un comitè d'experts que elaborarà un informe que serà remès al Pacte de Toledo.

El subsidi per a majors de 55

El Govern ha endurit l'accés al subsidi per als majors de 55 anys i ha establert que, per cobrar, no es tindran en compte com fins ara només les rendes del beneficiari sinó les de la unitat familiar.
Així, es considera que hi ha manca de renda quan aquesta no superi el 75% del salari mínim interprofessional (641,30 euros per 2013) exclosa la part de les pagues extraordinàries.
En paral · lel, els majors de 55 anys seran prioritaris en matèria de polítiques actives d'ocupació, segons ha informat el Ministeri, que ha confirmat que aquesta mesura no afectarà els que estan cobrant el subsidi en l'actualitat i que només s'aplicarà en les noves sol · licituds .
El subsidi per a majors de 55 anys se situa en la línia d'altres programes, com el pla Prepara, que preveu l'ajuda de 400 euros per a aturats sense cobertura.

FONT: EXPANSION.COM