CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

El projecte de decret de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent: Un pas més en la jerarquització

Divendres, 16 abril, 2010
Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en email
Compartició en telegram
Compartició en whatsapp
Compartició en print

El Departament d’Educació té preparat un decret de la direcció que consolida i repeteix alguns dels aspectes més negatius del projecte de decret d’autonomia de centres, però que avança uns quants esglaons més en la jerarquització dels professorat i en la separació dels directors i directores de la resta del professorat i en la conformació d’un cos d’elit: el personal directiu professional docent. L’objectiu és anar reservant la direcció de centres pel personal professional i generar un cos encobert de direcció, eliminant progressivament el caràcter electe d’aquesta funció, un dels pilars de la democratització de l’escola al final del franquisme.


Atribucions de les noves direccions

-Seran caps de personal (Article 3.1)

-Tindran consideració d’autoritat pública i gaudiran de presumpció de veracitat en els seus informes i d’ajustament a la norma en les actuacions (Art. 4.1)

- Representaran ordinàriament a l’Administració pública titular (Art. 5.1)

- Participaran en l’avaluació de l’exercici de les funcions del personal docent i de l’altre personal destinat al centre (Art 6.g)

- Estaran facultats per a l’observació de la pràctica docent a l’aula (Art.6.g i 9.g)

- Proposaran, en els termes establerts reglamentàriament i d’acord amb el projecte educatiu i les assignacions pressupostàries, la plantilla de llocs de treball i les seves modificacions (Art. 8.c)

- Podran obtenir i, quan escaigui, acceptar, recursos econòmics i materials addicionals i obtenir-ne, en el marc de la legislació vigent, per la rendibilització de l’ús de les instal·lacions del centre, sense interferències amb l’activitat escolar i l’ús social que li són propis (Art.9.e)

- Contractaran béns i serveis dins els límits establerts per l’ordenament i, d’acord amb els procediments de contractació pública, actuar com a òrgan de contractació. (Art. 9.f)

- Designaran els altres òrgans unipersonals de direcció i els òrgans unipersonals de coordinació, assignar-los responsabilitats específiques i proposar l’assignació dels complements retributius corresponents, tenint en compte els recursos assignats al centre i els criteris establerts pel Govern (Art. 10.a)

- Formularan la proposta de les plantilles de llocs de treball docent (Art 10.1b).

- Proposaran al Departament els llocs docents a proveir per concurs general amb requisits addicionals de titulació i de capacitació professional docent i llocs docents singulars a proveir per concursos específics (Art. 10.1c)

- Proposaran al Departament d’Educació els llocs de treball d’especial responsabilitat en el suport als òrgans de govern del centre (Art. 10.1d)

- Proposaran motivadament la incoació dels expedients contradictoris i no disciplinaris per a la remoció del personal interí del lloc de treball ocupat i, en els termes establerts reglamentàriament, de la borsa de treball (Art. 10.1f)

- Proposaran motivadament la incoació dels expedients contradictoris i no disciplinaris de remoció del lloc de funcionaris docents de carrera destinats en el centre, com a conseqüència de l’avaluació de l’activitat docent (Art.10.1g)

- Seleccionaran el personal interí docent per cobrir substitucions temporals en el centre, entre candidats que hagin accedit a la borsa de treball de personal interí docent, i nomenar-lo d’acord amb el procediment establert pel Departament (Art. 10.1h)

- Tindran accés telemàtic a la informació de la borsa de treball del personal interí. (Art. 10.2)

- Intervindran en els procediments de provisió per concurs específic i de provisió especial, i formular les propostes de nomenament dels aspirants seleccionats en aquest darrer cas (Art. 10. 1i)

- Assignaran la jornada especial als funcionaris docents adscrits al centre, en aplicació de la normativa establerta pel Govern (Art. 11.1)

- Com a cap immediat del personal del centre, correspon a la direcció la potestat disciplinària en relació amb les faltes lleus del personal funcionari i laboral, docent i d’administració, que presti serveis al centre (Art 12.1)

- Formularan la proposta d’incoació d’expedient disciplinari per faltes greus o molt greus del personal del centre presumptament comeses en relació amb els seus deures i obligacions (Art. 12.3)

Selecció, renovació i cessament de les direccions

- La selecció del director o directora dels centres educatius públics s’efectua mitjançant concurs de mèrits. En el procés... hi participa també la comunitat eductiva. (Art 13.1)

- S’ha de tenir una antiguitat d’almenys cinc anys com a funcionari de carrera en la funció pública docent (Art 14.1a). No cal aquest requisit en centres de menys de 8 unitats.

- La selecció la fa una comissió formada per: 2 representants de ST/Consorci, 1 de l’Ajuntament, 3 consell escolar no professorat i 3 professors/es elegits pel claustre (art 16.1)

- En el procés de selecció es consideren primer els candidats ja destinats al centre. En absència de candidats del centre o quan cap d’aquests no hagi estat seleccionat, es consideren les candidatures de docents d’altres centres (Art. 17.5)

- La persona candidata que hagi estat seleccionada ha de superar un programa de formació per a la incorporació a l’exercici de la direcció. (Art. 18.1)

- En absència de candidats o quan la comissió no hagi seleccionat cap aspirant, el director o directora dels serveis territorials o Consorci de Barcelona nomena director o directora un funcionari docent, amb caràcter extraordinari i per un període d’un any.(Art 19.1)

- L’exercici de la direcció per nomenament amb caràcter extraordinari no comporta el reconeixement de la funció directiva (Art. 19.4)

- La direcció que ha estat avaluada positivament pot optar a completar quatre períodes consecutius (Art 21.1)

- El cessament del director o la directora es produeix en els supòsits següents: d) Revocació motivada del nomenament per l’Administració, a iniciativa pròpia o a proposta motivada del consell escolar (per majoria absoluta), per incompliment de funcions inherents a la direcció del centre.(Art. 22.1)

Mèrits i avantatges per les direccions

- L’avaluació positiva de l’exercici de la direcció constitueix un mèrit docent i professional a tenir en compte en els processos següents:

a) Consolidació d’un grau personal docent superior al que es tindria reconegut si no s’hagués exercit la direcció

b) Provisió de llocs de treball en la funció pública docent o en l’Administració educativa.

c) Obtenció de la categoria superior de sènior o accés al cos de catedràtics

d) Accés a un altre cos docent

e) Obtenció de la condició de directiu professional docent (Art. 30.1)

- L’avaluació positiva de l’exercici i de la direcció en cada mandat comportarà la percepció del complement de reconeixement de la funció directiva. Aquest complement consisteix en la consolidació progressiva del 15%, el 35%, el 55% i el 75% del complement, un cop finalitzat successivament cada mandat. L’import consolidat s’afegeix a la percepció del complement de direcció mentre s’exerceix la direcció i es continua percebent mentre el funcionari mantingui la situació d’actiu en un lloc de treball docent (Art. 30.3)

- El director o directora d’un centre educatiu que tingui la destinació definitiva en el centre i opti per canviar de centre en finalitzar el segon mandat o un mandat posterior té preferència per escollir, en l’àmbit de Catalunya i per una sola vegada, una nova destinació en un centre educatiu públic... (Art. 30.4)

- La direcció d’un centre pot quedar exempta de l’obligació d’impartir docència directa (Art.30.5)

La joia de la corona: els directius professionals docents

El projecte de decret crea un nou cos docent (novament encobert) que treballa en base a primes addicionals, format per directors/es de centres educatius públics amb avaluació positiva i un perfil de supergestor en:

a) Gestió i direcció d’equips humans en el context educatiu. Lideratge pedagògic.

b) Planificació, control i qualitat en els àmbits curricular i de gestió general dels centres educatius

c) Gestió de recursos econòmics i de procediments de contractació en el context del centre educatiu

d) Habilitats directives i de conducció de grups humans de caràcter general (Art. 36.5)

- Aquests/es superdirectors/es podran accedir a la direcció de qualsevol centre públic (Art. 38.1) El Departament podrà determinar centres amb reserva de lloc de direcció per a directius professionals docents que s’ocuparan pel sistema de provisió especial (Art. 38.3)

- El Departament d’Educació ha d’establir, d’acord amb criteris de complexitat i dificultat de gestió, i de manera progressiva, els centres les plantilles dels quals tenen un lloc docent reservat a directius professionals docents. (Disp. Add. 2a)

- A més de les competències pròpies dels directors i directores normals, el Departament d’Educació pot delegar-los altres competències específiques en matèria organitzativa, de gestió de personal i de gestió de recursos materials del centre educatiu (Art. 39.1)

- L’avaluació positiva anual de l’acompliment genera en el directiu professional el dret a la percepció, per una sola vegada en cada any, d’un complement retributiu variable i no consolidable en les quanties que estableixi el Govern, sense perjudici del dret a percebre els complements retributius establerts amb caràcter general per a l’exercici de la direcció i per al seu reconeixement (Art 40.2) La seva remuneració serà molt superior i a base de primes anuals.

- L’exercici de la direcció de centres en els llocs reservats a aquest personal permet no impartir docència directa. Al personal directiu professional docent que els ocupi no se li pot autoritzar o reconèixer compatibilitat (Art. 40.3)

- Si la seva avaluació és positiva durant el període de desenvolupament del càrrec es considerarà mèrit per ocupar llocs de treball dependents de l’Administració educativa i d’altres departaments de l’Administració de la Generalitat, d’acord amb el que determini la relació de llocs de treball (Art. 42.2) És a dir, no només carrera docent sinó també carrera administrativa.

- La condició de directiu professional docent se valorarà com a mèrit docent específic en tots els concursos de provisió de llocs i d’accés a un altre cos docent, en la consolidació de graus personals docents i en l’obtenció de la categoria superior de sènior.(Art. 42.3)

Federació d'Ensenyament CGT Catalunya

www.cgtcatalunya.cat/cgtense/

>>> Adjuntem butlletí L'Esquerda sobre el tema.

Attached documents

<\/span>
Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en email
Compartició en telegram
Compartició en whatsapp
Compartició en print
  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció