CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

El projecte de decret de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent: Un pas més en la jerarquització

Divendres, 16 abril, 2010

El Departament d’Educació té preparat un decret de la direcció que consolida i repeteix alguns dels aspectes més negatius del projecte de decret d’autonomia de centres, però que avança uns quants esglaons més en la jerarquització dels professorat i en la separació dels directors i directores de la resta del professorat i en la conformació d’un cos d’elit: el personal directiu professional docent. L’objectiu és anar reservant la direcció de centres pel personal professional i generar un cos encobert de direcció, eliminant progressivament el caràcter electe d’aquesta funció, un dels pilars de la democratització de l’escola al final del franquisme.


Atribucions de les noves direccions

-Seran caps de personal (Article 3.1)

-Tindran consideració d’autoritat pública i gaudiran de presumpció de veracitat en els seus informes i d’ajustament a la norma en les actuacions (Art. 4.1)

- Representaran ordinàriament a l’Administració pública titular (Art. 5.1)

- Participaran en l’avaluació de l’exercici de les funcions del personal docent i de l’altre personal destinat al centre (Art 6.g)

- Estaran facultats per a l’observació de la pràctica docent a l’aula (Art.6.g i 9.g)

- Proposaran, en els termes establerts reglamentàriament i d’acord amb el projecte educatiu i les assignacions pressupostàries, la plantilla de llocs de treball i les seves modificacions (Art. 8.c)

- Podran obtenir i, quan escaigui, acceptar, recursos econòmics i materials addicionals i obtenir-ne, en el marc de la legislació vigent, per la rendibilització de l’ús de les instal·lacions del centre, sense interferències amb l’activitat escolar i l’ús social que li són propis (Art.9.e)

- Contractaran béns i serveis dins els límits establerts per l’ordenament i, d’acord amb els procediments de contractació pública, actuar com a òrgan de contractació. (Art. 9.f)

- Designaran els altres òrgans unipersonals de direcció i els òrgans unipersonals de coordinació, assignar-los responsabilitats específiques i proposar l’assignació dels complements retributius corresponents, tenint en compte els recursos assignats al centre i els criteris establerts pel Govern (Art. 10.a)

- Formularan la proposta de les plantilles de llocs de treball docent (Art 10.1b).

- Proposaran al Departament els llocs docents a proveir per concurs general amb requisits addicionals de titulació i de capacitació professional docent i llocs docents singulars a proveir per concursos específics (Art. 10.1c)

- Proposaran al Departament d’Educació els llocs de treball d’especial responsabilitat en el suport als òrgans de govern del centre (Art. 10.1d)

- Proposaran motivadament la incoació dels expedients contradictoris i no disciplinaris per a la remoció del personal interí del lloc de treball ocupat i, en els termes establerts reglamentàriament, de la borsa de treball (Art. 10.1f)

- Proposaran motivadament la incoació dels expedients contradictoris i no disciplinaris de remoció del lloc de funcionaris docents de carrera destinats en el centre, com a conseqüència de l’avaluació de l’activitat docent (Art.10.1g)

- Seleccionaran el personal interí docent per cobrir substitucions temporals en el centre, entre candidats que hagin accedit a la borsa de treball de personal interí docent, i nomenar-lo d’acord amb el procediment establert pel Departament (Art. 10.1h)

- Tindran accés telemàtic a la informació de la borsa de treball del personal interí. (Art. 10.2)

- Intervindran en els procediments de provisió per concurs específic i de provisió especial, i formular les propostes de nomenament dels aspirants seleccionats en aquest darrer cas (Art. 10. 1i)

- Assignaran la jornada especial als funcionaris docents adscrits al centre, en aplicació de la normativa establerta pel Govern (Art. 11.1)

- Com a cap immediat del personal del centre, correspon a la direcció la potestat disciplinària en relació amb les faltes lleus del personal funcionari i laboral, docent i d’administració, que presti serveis al centre (Art 12.1)

- Formularan la proposta d’incoació d’expedient disciplinari per faltes greus o molt greus del personal del centre presumptament comeses en relació amb els seus deures i obligacions (Art. 12.3)

Selecció, renovació i cessament de les direccions

- La selecció del director o directora dels centres educatius públics s’efectua mitjançant concurs de mèrits. En el procés... hi participa també la comunitat eductiva. (Art 13.1)

- S’ha de tenir una antiguitat d’almenys cinc anys com a funcionari de carrera en la funció pública docent (Art 14.1a). No cal aquest requisit en centres de menys de 8 unitats.

- La selecció la fa una comissió formada per: 2 representants de ST/Consorci, 1 de l’Ajuntament, 3 consell escolar no professorat i 3 professors/es elegits pel claustre (art 16.1)

- En el procés de selecció es consideren primer els candidats ja destinats al centre. En absència de candidats del centre o quan cap d’aquests no hagi estat seleccionat, es consideren les candidatures de docents d’altres centres (Art. 17.5)

- La persona candidata que hagi estat seleccionada ha de superar un programa de formació per a la incorporació a l’exercici de la direcció. (Art. 18.1)

- En absència de candidats o quan la comissió no hagi seleccionat cap aspirant, el director o directora dels serveis territorials o Consorci de Barcelona nomena director o directora un funcionari docent, amb caràcter extraordinari i per un període d’un any.(Art 19.1)

- L’exercici de la direcció per nomenament amb caràcter extraordinari no comporta el reconeixement de la funció directiva (Art. 19.4)

- La direcció que ha estat avaluada positivament pot optar a completar quatre períodes consecutius (Art 21.1)

- El cessament del director o la directora es produeix en els supòsits següents: d) Revocació motivada del nomenament per l’Administració, a iniciativa pròpia o a proposta motivada del consell escolar (per majoria absoluta), per incompliment de funcions inherents a la direcció del centre.(Art. 22.1)

Mèrits i avantatges per les direccions

- L’avaluació positiva de l’exercici de la direcció constitueix un mèrit docent i professional a tenir en compte en els processos següents:

a) Consolidació d’un grau personal docent superior al que es tindria reconegut si no s’hagués exercit la direcció

b) Provisió de llocs de treball en la funció pública docent o en l’Administració educativa.

c) Obtenció de la categoria superior de sènior o accés al cos de catedràtics

d) Accés a un altre cos docent

e) Obtenció de la condició de directiu professional docent (Art. 30.1)

- L’avaluació positiva de l’exercici i de la direcció en cada mandat comportarà la percepció del complement de reconeixement de la funció directiva. Aquest complement consisteix en la consolidació progressiva del 15%, el 35%, el 55% i el 75% del complement, un cop finalitzat successivament cada mandat. L’import consolidat s’afegeix a la percepció del complement de direcció mentre s’exerceix la direcció i es continua percebent mentre el funcionari mantingui la situació d’actiu en un lloc de treball docent (Art. 30.3)

- El director o directora d’un centre educatiu que tingui la destinació definitiva en el centre i opti per canviar de centre en finalitzar el segon mandat o un mandat posterior té preferència per escollir, en l’àmbit de Catalunya i per una sola vegada, una nova destinació en un centre educatiu públic... (Art. 30.4)

- La direcció d’un centre pot quedar exempta de l’obligació d’impartir docència directa (Art.30.5)

La joia de la corona: els directius professionals docents

El projecte de decret crea un nou cos docent (novament encobert) que treballa en base a primes addicionals, format per directors/es de centres educatius públics amb avaluació positiva i un perfil de supergestor en:

a) Gestió i direcció d’equips humans en el context educatiu. Lideratge pedagògic.

b) Planificació, control i qualitat en els àmbits curricular i de gestió general dels centres educatius

c) Gestió de recursos econòmics i de procediments de contractació en el context del centre educatiu

d) Habilitats directives i de conducció de grups humans de caràcter general (Art. 36.5)

- Aquests/es superdirectors/es podran accedir a la direcció de qualsevol centre públic (Art. 38.1) El Departament podrà determinar centres amb reserva de lloc de direcció per a directius professionals docents que s’ocuparan pel sistema de provisió especial (Art. 38.3)

- El Departament d’Educació ha d’establir, d’acord amb criteris de complexitat i dificultat de gestió, i de manera progressiva, els centres les plantilles dels quals tenen un lloc docent reservat a directius professionals docents. (Disp. Add. 2a)

- A més de les competències pròpies dels directors i directores normals, el Departament d’Educació pot delegar-los altres competències específiques en matèria organitzativa, de gestió de personal i de gestió de recursos materials del centre educatiu (Art. 39.1)

- L’avaluació positiva anual de l’acompliment genera en el directiu professional el dret a la percepció, per una sola vegada en cada any, d’un complement retributiu variable i no consolidable en les quanties que estableixi el Govern, sense perjudici del dret a percebre els complements retributius establerts amb caràcter general per a l’exercici de la direcció i per al seu reconeixement (Art 40.2) La seva remuneració serà molt superior i a base de primes anuals.

- L’exercici de la direcció de centres en els llocs reservats a aquest personal permet no impartir docència directa. Al personal directiu professional docent que els ocupi no se li pot autoritzar o reconèixer compatibilitat (Art. 40.3)

- Si la seva avaluació és positiva durant el període de desenvolupament del càrrec es considerarà mèrit per ocupar llocs de treball dependents de l’Administració educativa i d’altres departaments de l’Administració de la Generalitat, d’acord amb el que determini la relació de llocs de treball (Art. 42.2) És a dir, no només carrera docent sinó també carrera administrativa.

- La condició de directiu professional docent se valorarà com a mèrit docent específic en tots els concursos de provisió de llocs i d’accés a un altre cos docent, en la consolidació de graus personals docents i en l’obtenció de la categoria superior de sènior.(Art. 42.3)

Federació d'Ensenyament CGT Catalunya

www.cgtcatalunya.cat/cgtense/

>>> Adjuntem butlletí L'Esquerda sobre el tema.

Attached documents