CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Escoles Bressol de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron: No al seu tancament

Diumenge, 12 agost, 2012

Les Escoles Bressol de l'HUVH neixen, segons Sentència 8623/1998 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Sala de lo Social) al desembre de 1974, per acord de la "Comision Permanente del Consejo de Administración del (extingit) Instituto Nacional de Previsión", amb data de 26 novembre de 1974. Es el resultat de 4 anys de lluites.

Al voltant de 1000m2, una directora, una plantilla, uns recursos humans i materials dedicats a tenir cura dels fills i filles de treballadors i treballadores de la "Residencia Sanitaria Francisco Franco". I a més a més, qüestió molt important, una guarderia amb recursos pels fills i filles dels familiars dels pacients. El recinte que avui ocupa el "restaurant braseria" era el lloc on els familiars i pacients podia deixar la mainada.

Tot i que aquí només podem fer-ho de passada, no podem deixar d'esmentar ni podem oblidar la situació política i social de l'època. Hi ha documents i hemeroteques que parlen ben clarament de com i en quines circumstàncies s'afrontaven els problemes i reivindicacions en els anys 1972 i 1973.

La guarderia infantil es va fer realitat amb un altre fet gens menyspreable: el pagament d'una quantitat de 4000 pessetes a les dones que no tenien accés a la Guarderia, 24 euros que ens van deixar de pagar el 2009.

És del tot impossible agrair l'esforç d'aquells companys i companyes.

Era el camí on s'anava fent forta la lluita per l'arribada de les llibertats democràtiques. Mobilitzacions impressionants, a flor de pell, policia "grisos" pels passadissos de l'hospital, gent expedientada i acomiadaments, que finalment van ser amnistiada. Ells i elles van plantar una llavor que ha crescut i s'ha mantingut fins als nostres dies, no sense lluites pel seu manteniment.

Inicialment instal·lada l'Escola Bressol va augmentar la seva capacitat i els seus recursos per decisió de l'INSALUD a l'any 1982, sent Conseller de Sanitat i Seguretat Social Josep Laporta i Salas, amb la intervenció destacada del Comitè d´Empresa i dels senyor Xavier Trias i Llobatera, que aleshores ocupava el càrrec anomenat Cap de Servei d’Assistència Hospitalària.

L'Escola va passar a ocupar la "casa rosa", actual Casa Jardí, on els menuts estan fins poder anar a P3 de Primària.

Nombre de nens i nenes per classe 8-8-8-8, tenint en compte els torns.

Les Escoles estan reconegudes administrativament, amb l’assignació de recursos humans i materials amb el nom de serveis Escola Bressol i el seu corresponent Grup Funcional Homogeni (GFH).

Beneficis incalculables de l'Escoles Bressol.

La tasca realitzada per les educadores envers l'educació dels fills de treballadors i treballadores de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron és incalculable. Les 2600 famílies que han gaudit d'aquest dret poden parlar de com els seus fills i filles s´han vist beneficiades per l'aplicació del projecte curricular de l'Escola. La pedagogia de les Escoles Bressol del nostre Hospital és excel·lent. Els beneficis pel que fa a la conciliació de la vida familiar i cap a la igualtat entre homes dones no es pot calcular en termes monetaris.

Aquesta Escola té la característica especial de tenir un activitat adaptada als horaris tan diversos que hi ha al nostres hospital, com a qualsevol altre. És un horari que s´adapta a les necessitats horàries de les professions sanitàries. Aquesta realitat és difícil de superar. I ho té la nostra Escola Bressol.

La seva existència ha representat una realitat poc freqüent pel que fa a les mesures que afavoreixen la igualtat entre homes i dones.

Es un servei pràcticament gratuït. La anomenada crisi d'afectiu ha fet que actualment es paguin dinars, els berenars i esmorzars.

Limitacions de les Escoles Bressol. Son de capacitat limitada.

Criteris d’accés basats en el tipus de contractació i en la discriminació positiva vers les dones. La Sentència 8623/1998 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, (Sala de lo Social), així ho explica.

Situació actual

Amb data 17 de maig de 2012, la Gerència i la Direcció de Recursos Humans comuniquen a la Junta de Personal la seva decisió de tancar l´Escola Bressol (Llar) pels curs vinent. L´argument utilitzat és l´aplicació de la Llei 1/2012 de 22 de febrer de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l´any 2012.

Conclusions i demandes:

- Anul·lació immediata de la decisió de tancament de l'Escola Bressol i obertura de les inscripcions pel curs 2012-2013.

- Valoració i informe dels costos actuals, amb informació transparent de les dades que afecten el problema. Mares i pares estan disposats a parlar del tema d'un cert copagament. Hi ha una negativa persistent a donar qualsevol tipus d'informació per part de la Gerència i la direcció de Recursos Humans. Això vulnera els drets bàsics de negociació col·lectiva, en no disposar de la mateixa informació rellevant.

- Valoració i informe de les necessitats actuals de tot el personal que treballa de manera estable a l'HUVH. Es possible plantejar un projecte que afronti mesures que solucionin el problema que es genera amb una Escola Bressol limitada.

- La mesura posa de manifest la sensibilitat real dels governants, en comptes d´impulsar mesures que ajudin a sortir de la crisi, fan tot el contrari: creen més precarietat i no es plantegen modificacions de l'actual repartiment de la riquesa. Es escandalós que mentre els diners de la sanitat pública s'escapen sense control en mans de gestors privats (pensem en el reguitzell de casos de corrupció denunciats darrerament), es vulgui eliminar una activitat tan necessària com la desenvolupada per les Escoles Bressol.

- Les decisions polítiques referents al tancament de les Escoles Bressol del nostre Hospital vulneren la memòria de la lluita democràtica d'aquest país. No es pot llençar aquest esforç. Ben al contrari, mereixeria un homenatge.
Articulat legal que la Gerència i la Direcció de Recursos Humans estan vulnerant amb les seves decisions com a representants del poder públic.

- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

"Articulo 11. Acciones positivas.

1. Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los Poderes Públicos adoptaràn medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Tales medidas, que seran aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habran de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso.

2. También las personas físicas y jurídicas privadas podran adoptar este tipo de medidas en los términos establecidos en la presente Ley.

- Artículo 14. Criterios generales de actuación de los Poderes Públicos.

8. El establecimiento de medidas que aseguren la conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de las mujeres y los hombres, así como el fomento de la corresponsabilidad en las labores domésticas y en la atención a la família.

- Artículo 15. Transversalidad del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres.
El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, con caracter transversal, la actuación de todos los Poderes Públicos. Las Administraciones públicas lo integraran, de forma activa, en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades.

- Artículo 44. Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

1. Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral se reconoceràn a los trabajadores y las trabajadoras en forma que fomenten la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares, evitando toda discriminación basada en su ejercicio.

- Artículo 51. Criterios de actuación de las Administraciones públicas.
b. Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin menoscabo de la promoción profesional. "

Ernesto Jiménez Garrido. Treballador de L'Hospital Universitari Vall d'Hebron.