CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Informe sobre increments salarials per a l’any 2009 realitzat per la Secretaria de Jurídica de la CGT

Dilluns, 23 febrer, 2009

En el present any ens trobem amb que davant la crisi econòmica i l'escenari d'una inflació reduïda i fins i tot auguris sobre possibles escenaris deflacionistes, les empreses, en el marc de l'actualització de les retribucions salarials establertes en els convenis col·lectius i lligades a l'Increment de Preus al Consum (IPC), és a dir, lligades a l'actualització respecte a l'IPC previst per a l'any 2009, bé establint idèntica pujada a la de l'IPC previst o bé un increment salarial corresponent a l'IPC més uns determinats percentatges, s'està rebutjant tal actualització, sostenint-se l'absència del referit IPC establert legalment.

En primer lloc, hem d'indicar que la previsió inflacionària ha quedat des de la constitució de l'espai de moneda única dintre de les competències del Banc Central Europeu, que de conformitat amb l'establert en l'article 105.1 del Tractat Constitutiu de la Unió Europea ha mantingut la previsió inflacionària per a l'espai de la Unió Europea, sent l'Índex Harmonitzat de Preus al Consum previst amb l'objectiu del 2%.

I encara més, independentment que es reculli o no l'expressió literal de “IPC” o “inflació prevista”, per a l'any 2009, existeixen múltiples referències en textos normatius que reflecteixen que les actuacions governamentals i legislatives, i que han establert l'IPC previst o la inflació prevista, en el 2%.

En aquest sentit podem citar la Llei 2/2008, de 23 de Desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2009 (BOE de data 24.12.2008), que estableix en el seu article 44.1 “Les pensions de Classes Passives de l'Estat, excepte les excepcions que es contenen en els següents articles d'aquest Capítol i que els siguin d'aplicació, experimentaran en el 2009 un increment del 2 per cent, de conformitat amb el previst en l'article 27 del text refós de la Llei de Classes Passives de l'Estat ”.

En la referida norma, a la qual reenvia la citada Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, Reial decret Legislatiu 679/1987, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de Llei de Classes Passives de l'Estat, s'estableix, en l'esmentat article “Les pensions de classes passives, inclòs l'import de pensió mínima, i els havers reguladors aplicables per a la determinació de la quantia de les mateixes seran revaloritzades al començament de cada any, en funció de l'índex de preus al consum previst per a aquest any”.

Que igualment i en el mateix sentit, el referit article 44, en el seu apartat Dos, de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, s'estableix “Les pensions abonades pel sistema de Seguretat Social, en la seva modalitat contributiva, experimentaran en l'any 2009 un increment del 2 per cent, de conformitat amb el previst en l'article 48 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, sense perjudici de les excepcions contingudes en els articles següents d'aquest Capítol i que els siguin expressament d'aplicació”.

L'esmentat article 48 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social regula, confirmant que l'IPC previst correspon al 2% a l'establir que “Les pensions de la Seguretat Social, en la seva modalitat contributiva, incloent l'import de la pensió mínima, seran revaloritzades al començament de l'any, en funció del corresponent índex de preus al consum previst per a aquest any”.

En el mateix sentit podem invocar el Reial decret 1/2009, de revaloració i complements de les pensions de Classes Passives per a l'any 2009, que invoca en el mateix sentit la ja citada Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, i que sosté que “De conformitat amb el disposat en l'apartat primer de l'article 44 de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2009, les pensions abonades per Classes Passives s'incrementaran en un dos per cent respecte de les quanties que a aquelles haguessin correspost a 31 de desembre de 2008, excepte les regulades en el títol II del Reial decret 851/1992, de 10 de juliol, que s'adaptaran als imports que corresponguin conforme a la seva legislació pròpia”.

Per tot l'exposat anteriorment hem de concloure defensant l'absoluta legalitat de la inflació o IPC previst en el 2%, com xifra de referència, per a l'actualització de les retribucions salarials per a l'any 2009.

Secretaria de Jurídica del Comitè Confederal de la CGT

Attached documents