CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

La jubilació i la cotització a les mutualitats laborals

Dimarts, 7 maig, 2019

banner-web.png

Durant el temps en que es van fer contribucions a les Mutualitats Laborals per les contingències de jubilació, com a règim substitutori o complementari de la Seguretat Social, hi havia períodes en que aquestes aportacions no van ser deduïbles de la base imposable (amb anterioritat a l’1 de gener de 1979) perquè no estava previst.

Després d’anys de reclamacions d’un jubilat de Telefònica, va aconseguir que el Tribunal Econòmic-Administratiu Central (TEAC), li concedís parcialment la raó, sobre “la no tributació a l’I.R.P.F.” d’una part de la pensió que corresponia als anys que havia cotitzat a la Mutualitat Laboral abans de 1979.

Ell havia cotitzat a la Mutualitat de Previsió Social de Telefónica, des de que va començar la seva relació laboral fins el 1978, més tard aquesta entitat es va incloure al Règim General de la Seguretat Social. Aquestes cotitzacions a les Mutualitats Laborals servien per pagar les pensions, fonamentalment, encara que també alguna que altre prestació.

Després de resoldre el TEAC, en unificació de doctrina, la hipòtesis plantejada per les empleades de Telefònica, pel que fa a la seva pensió de jubilació de las quantitats aportades a la mutualitat laboral, s’obre la possibilitat d’aplicar aquesta doctrina no només a la banca, si no que és, probablement, extensible a la majoria dels sectors productius.

Segons aquesta resolució, d’acord al contingut de la Disposició Transitòria Segona apartat 3 de la Llei 35/2006, del 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de las Persones Físiques, només correspondria totalitzar el 75% de la part de la pensió que en proporció correspongui a las aportacions realitzades amb anterioritat l’1 de gener de 1979.

En conseqüència i segons els arguments inclosos a la mencionada resolució, qualsevol jubilat o jubilada de Telefònica o del sector d’institucions financeres i companyies d’assegurances o de qualsevol altre, sempre i quan hagi cotitzat a mutualitats, que haguessin iniciat la seva relació laboral abans de l’1 de gener de 1979, podria presentar reclamació a Hisenda sol·licitant la reducció del 25%, de la part de la pensió que correspongui a les aportacions anteriors, així com el retorn de l’import pagat de més en les diverses declaracions de la renda d’exercicis no prescrits.

Recapitulem . Què expressa la Disposició Transitòria Segona de la llei 35/2006:
Que no es sumin a la base imposable de l’IRPF como rendiments de treball, les quantitats que van ser objecte d’aportació a la Mutualitat Laboral si no es poden deduir en el seu moment i tampoc es poden deduir al percebre la prestació, per tant es produiria una situació de doble tributació.

En base a un criteri proporcional en funció dels dies cotitzats, s’obté la part de la pensió pública que correspon a les aportacions a la Mutualitat Laboral, als efectes de determinar el percentatge de la mateixa a la que serà d’aplicació a la reducció del 25% previst en la llei.

Per realitzar la reclamació necessitarem dirigir-nos a l’Agencia Estatal d’Administració Tributaria (AEAT) sol·licitant la regularització dels quatre últims exercicis fiscals, adjuntant l’Informe de Vida Laboral (que se sol·licita a la Tresoreria General de la Seguretat Social) i un Certificat de la empresa o empreses, on constin les cotitzacions a la Mutualitat Laboral (quan no es detallen les aportacions a la Mutualitat, es podrien acompanyar de nòmines o de qualsevol altre document que acrediti les cotitzacions a la Mutualitat Laboral).

A mode de resum;
Aquesta via no es garantia de la viabilitat de la reclamació, ni que les resolucions puguin ser favorables en tots els casos i territoris. Només afectarà als actuals pensionistes i la reclamació d’exercicis anteriors, d’estar cobrant pensió, només arribaria des de el 2014 y posteriors. A la resta, des de l’inici de la seva jubilació i sempre que haguessin cotitzat a la Mutualitat Laboral abans de l’1 de gener de 1979. En ambdues situacions, una vegada reconeguda aquesta particularitat, serà d’aplicació en tots i cada un dels exercicis fiscals futurs.

Sempre, és una decisió particular, si bé, podreu comptar amb el nostre recolzament i assessorament per emprendre aquest camí.

Raúl Gallego
Pepe Berlanga
pensionistes-fesibac@cgtcatalunya.cat