CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Normativa -baixes, permisos, licències, reduccions de jornada, excedències, jubilacions…- actualitzada a desembre 2012

Dilluns, 21 gener, 2013

Normativa actualitzada a desembre de 2012

Des de CGT Ensenyament us facilitem informació de com ha quedat la normativa –cas per cas, amb enllaços a la base legal i als impresos que cal omplir en cada cas- després de tots els decrets de retallades tant a nivell estatal com català a data 31 de desembre 2012. L’enllaç directe és http://cgtense.pangea.org/spip.php?rubrique5&var_mode=calcul

Us invitem a que en feu ús ja que permet veure què cal fer en cada situació –permisos, llicències, baixes....-, buscant només aquella que ens interessa i no pas havent de buscar una agulla en un paller. Per a que us feu una idea del que trobareu al web i també per si voleu buscar alguna cosa utilitzant l’enllaç directe, adjuntem també un pdf amb els enllaços a cada concepte.

PERMISOS
Acolliment internacional adopció,
Adopció (tràmits),
Atendre familiar,
Defunció, accident o malaltia greu
d'un familiar,
Deure inexcusable,
Exàmens i proves d'avaluació,
Exàmens pre-natals i classes de
preparació del part,
Fills prematurs,
Flexibilitat horària recuperable (visites o proves mèdiques de familiars...),
Formació permanent del professorat,
Hospitalització d'un familiar,
Lactància,
Malaltia greu, accident o defunció
d'un familiar,
Maternitat o adopció o acolliment,
Matrimoni d'un familiar,
Matrimoni o inici de convivència,
Naixement, adopció o acolliment d'un
fill,
Paternitat,
Reunions o visites per fills
discapacitats,
Trasllat de domicili,
Un any amb retribucions parcials,
Vacances després de maternitat,
Violència de gènere,

LLICÈNCIES (INCLOU BAIXES, MALALTIA...)
Assumptes propis (NO RETRIBUIDA),
Baixa mèdica o incapacitat temporal (IT): què fer MUFACE i SEG SOCIAL,
Baixa mèdica, malaltia, retribucions estant de baixa,
Estudis propis (NO RETRIBUIDA),
Estudis relacionats amb el lloc de
treball,
Funcions sindicals,
Malaltia greu d'un familiar (NO RETRIBUIDA),
Matrimoni,
Risc durant l'embaràs,

REDUCCIONS DE JORNADA
Atendre familiar amb una incapacitat o disminució reconeguda del 65% o més,
Atendre un familiar de primer grau
amb malalatia molt greu,
Atendre un fill/a menor de 18 anys
dura t l’ho sp ita litza ció i el tracta me nt continuat de qualsevol malaltia greu,
Compactació del primer any de
reducció de jornada per maternitat,
Cura d'una persona amb discapa cita t, que no realitza cap activitat retribuïda,
Discapacitat legalment reconeguda,
Fill/a menor de sis anys i menor de
dotze,
Interés particular,
Reducció de 2hs setmanals per a
funcionaris d’entre 55 i 64 anys,
Violència de gènere (veure també
permisos per violència de gènere),

EXCEDÈNCIES
Serveis especials,
Violència de gènere,
Interés particular,
Cura d'un fill,
Cura d'un familiar,
Manteniment de la convivència, Incompatibilitat,

JUBILACIONS I PRE-JUBILACIONS

MUFACE I SEGURETAT SOCIAL

MOBBING, QUÈ FER?

Federació d'Ensenyament CGT Catalunya

http://www.cgtcatalunya.cat/cgtense

http://twitter.com/CGTEnsenyament

http://www.facebook.com/CGTENSE

Attached documents