CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Reforma Laboral: Conveni Col·lectiu?

Dijous, 23 setembre, 2010

Una altra de les nombroses repercussions que introdueix la nova Reforma Laboral és la modificació de la negociació col·lectiva. L'empresari podrà modificar a la baixa les millores introduïdes en els convenis de sector (salaris i resta de condicions laborals) o en els pactes d'empresa si considera que amb aquesta mesura millora la seva situació.

I és que en aquesta nova reforma la patronal ha aconseguit del govern que el salari i tots els drets laborals –millores de les condicions de treball introduïdes en els convenis col·lectius de sector– puguin ser incomplits mitjançant un acord o pacte a nivell d'empresa, fixant unes condicions perjudicials per a totes i tots els treballadors.

Però, a més, es reconeix la possibilitat que l'empresari pugui deixar d'aplicar les condicions de treball establertes en pactes o acords d'empresa quan consideri que amb això millora la situació de l'empresa. D'aquesta manera, l'empresa pot modificar les condicions de treball per raons econòmiques, productives o organitzatives que afecten a les següents matèries: jornada de treball, distribució irregular del temps de treball i horaris, règim de treball a torns, sistema de remuneració, sistema de treball i rendiment i funcions. Així diu textualment el text introduït en la Nova Reforma:

«S'entén que concorren causes econòmiques quan dels resultats de l'empresa es desprengui una situació econòmica negativa, en casos tals com l'existència de pèrdues actuals o previstes, o la disminució persistent del seu nivell d'ingressos que puguin afectar a la seva viabilitat o a la seva capacitat de mantenir el volum d'ocupació. A aquests efectes, l'empresa haurà d'acreditar els resultats al·legats i justificar que dels mateixos es dedueix la raonabilitat de la decisió extintiva per a preservar o afavorir la seva posició competitiva en el mercat.

S'entén que concorren causes tècniques quan es produeixin canvis, entre altres, en l'àmbit dels mitjans o instruments de producció; causes organitzatives quan es produeixin canvis, entre altres, en l'àmbit dels sistemes i mètodes de treball del personal i causes productives quan es produeixin canvis, entre altres, en la demanda dels productes o serveis que l'empresa pretén col·locar en el mercat. A aquests efectes, l'empresa haurà d'acreditar la concurrència d'alguna de les causes assenyalades i justificar que de les mateixes es dedueix la raonabilitat de la decisió extintiva per a contribuir a prevenir una evolució negativa de l'empresa o a millorar la situació de la mateixa a través d'una més adequada organització dels recursos, que afavoreixi la seva posició competitiva en el mercat o una millor resposta a les exigències de la demanda.»

Resumint, l'extinció dels contractes ve supeditada a la posició competitiva dels mercats i les exigències de la demanda. Simplement, presentant aquestes «raons de mercat» i si es donés el supòsit de desacord amb la representació social, hauríem d'acudir al mesurament arbitral que decidiria si són causes suficients per a l'acomiadament. La nova reforma afegix, al ja introduït acomiadament lliure, l'abaratiment dels acomiadaments, i la desregularització total de les condicions laborals. La possibilitat de l'empresa d'obviar la negociació amb la representació sindical, deixa a la classe obrera en total indefensió, sense dret a representació i pendents en la interpretació de les empreses a la seva pròpia situació en el mercat financer. Amb perdó, «per a cagar-se».

El nostre objectiu és parar la reforma laboral per a evitar els incompliments de conveni.

NO ÉS UN DIA DE FESTA, ÉS UNA JORNADA DE LLUITA

29 DE SETEMBRE: VAGA GENERAL

Sindicat Federal Telefónica CGT

www.cgt-sft.org

Attached documents