CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Reforma Laboral: Conveni Col·lectiu?

Dijous, 23 setembre, 2010
Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en email
Compartició en telegram
Compartició en whatsapp
Compartició en print

Una altra de les nombroses repercussions que introdueix la nova Reforma Laboral és la modificació de la negociació col·lectiva. L'empresari podrà modificar a la baixa les millores introduïdes en els convenis de sector (salaris i resta de condicions laborals) o en els pactes d'empresa si considera que amb aquesta mesura millora la seva situació.

I és que en aquesta nova reforma la patronal ha aconseguit del govern que el salari i tots els drets laborals –millores de les condicions de treball introduïdes en els convenis col·lectius de sector– puguin ser incomplits mitjançant un acord o pacte a nivell d'empresa, fixant unes condicions perjudicials per a totes i tots els treballadors.

Però, a més, es reconeix la possibilitat que l'empresari pugui deixar d'aplicar les condicions de treball establertes en pactes o acords d'empresa quan consideri que amb això millora la situació de l'empresa. D'aquesta manera, l'empresa pot modificar les condicions de treball per raons econòmiques, productives o organitzatives que afecten a les següents matèries: jornada de treball, distribució irregular del temps de treball i horaris, règim de treball a torns, sistema de remuneració, sistema de treball i rendiment i funcions. Així diu textualment el text introduït en la Nova Reforma:

«S'entén que concorren causes econòmiques quan dels resultats de l'empresa es desprengui una situació econòmica negativa, en casos tals com l'existència de pèrdues actuals o previstes, o la disminució persistent del seu nivell d'ingressos que puguin afectar a la seva viabilitat o a la seva capacitat de mantenir el volum d'ocupació. A aquests efectes, l'empresa haurà d'acreditar els resultats al·legats i justificar que dels mateixos es dedueix la raonabilitat de la decisió extintiva per a preservar o afavorir la seva posició competitiva en el mercat.

S'entén que concorren causes tècniques quan es produeixin canvis, entre altres, en l'àmbit dels mitjans o instruments de producció; causes organitzatives quan es produeixin canvis, entre altres, en l'àmbit dels sistemes i mètodes de treball del personal i causes productives quan es produeixin canvis, entre altres, en la demanda dels productes o serveis que l'empresa pretén col·locar en el mercat. A aquests efectes, l'empresa haurà d'acreditar la concurrència d'alguna de les causes assenyalades i justificar que de les mateixes es dedueix la raonabilitat de la decisió extintiva per a contribuir a prevenir una evolució negativa de l'empresa o a millorar la situació de la mateixa a través d'una més adequada organització dels recursos, que afavoreixi la seva posició competitiva en el mercat o una millor resposta a les exigències de la demanda.»

Resumint, l'extinció dels contractes ve supeditada a la posició competitiva dels mercats i les exigències de la demanda. Simplement, presentant aquestes «raons de mercat» i si es donés el supòsit de desacord amb la representació social, hauríem d'acudir al mesurament arbitral que decidiria si són causes suficients per a l'acomiadament. La nova reforma afegix, al ja introduït acomiadament lliure, l'abaratiment dels acomiadaments, i la desregularització total de les condicions laborals. La possibilitat de l'empresa d'obviar la negociació amb la representació sindical, deixa a la classe obrera en total indefensió, sense dret a representació i pendents en la interpretació de les empreses a la seva pròpia situació en el mercat financer. Amb perdó, «per a cagar-se».

El nostre objectiu és parar la reforma laboral per a evitar els incompliments de conveni.

NO ÉS UN DIA DE FESTA, ÉS UNA JORNADA DE LLUITA

29 DE SETEMBRE: VAGA GENERAL

Sindicat Federal Telefónica CGT

www.cgt-sft.org

Attached documents

<\/span>
Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en email
Compartició en telegram
Compartició en whatsapp
Compartició en print
  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció