CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Tanquem els Nuclears – 100% RENOVABLES (TLN – 100%EER) demana l’ús de les competències del Parlament de Catalunya en el tema nuclear

Divendres, 12 juny, 2009

TLN-100%EER s’han adreçat el 10 de juny a tots i cadascú dels Diputats del Parlament de Catalunya i els hi demanat que facin ús de les competències que tenen atorgades per crear una Comissió d’Investigació que determini l’estat real de les nuclears a Catalunya i l’impacte que provoquen en les persones i el medi ambient de Catalunya.

Aquesta demanda té el precedent històric de la comissió d’investigació encetada pel mateix Parlament arran dels problemes de seguretat de les tres centrals nuclears que llavors estaven en construcció. Aquesta Comissió va funcionar des del 30 de juliol de 1980, quan el Parlament va adoptar per unanimitat la seva creació, fins el 30 de juny de 1981, quan el Plenari del parlament va debatre les seves resolucions. Amb aquest precedent resulta buit de contingut el recurs d’alguns diputats d’escudar-se en la manca de competències de la Generalitat.

TLN-100%EER considera que aquesta comissió ha de determinar, entre d’altres temes, les quantitats totals de radioactivitat que han abocat a l’aire i a l’aigua, en funcionament normal, els 4 reactors existents a Catalunya, des del primer dia en que entraren en funcionament fins el dia d’avui, tant en condicions normals d’operació com en les ocasions en que han funcionat incorrectament; així com els efectes que hagin pogut tenir sobre la salut de les persones i sobre els ecosistemes naturals; també cal que determini les quantitats de combustible gastat i la de Plutoni generat.

L’Estatut atorga a Catalunya competències exclusives i compartides. En el cas de les competències exclusives s’inclouen l’adopció de mesures addicionals de protecció i sanejament dels recursos hídrics i ecosistemes aquàtics (Art. 116, 3, a), i en protecció civil, especialment en l’execució de la seguretat nuclear (Art. 132, 4).

En el cas de les competències compartides s’inclouen les matèries d’energia, especialment l’exercici de les activitats d’inspecció i control de totes les instal·lacions existents a Catalunya (Art. 133, 1, a), en matèria de medi ambient, especialment la regulació i la gestió dels abocaments efectuats en les aigües interiors de Catalunya i de les aigües superficials i subterrànies que no passen per una altra comunitat autònoma (Art. 144, 1, g), en ambient atmosfèric i de les diverses classes de contaminació d’aquest (Art. 144, 1, h), i en actuacions destinades a preservar, protegir i promoure la salut pública en tots els àmbits, incloent-hi la salut laboral, la sanitat animal amb efectes sobre la salut humana, la sanitat alimentària, la sanitat ambiental i la vigilància epidemiològica (Art. 162, 3, b).

TLN-100%EER considera que aquest conjunt de competències dona a la Generalitat capacitat de d’investigar i incidir sobre la realitat de les tres centrals nuclears que operen a Catalunya, i sobre les restes de la central clausurada de Vandellòs 1, una altra cosa és que les forces polítiques manifestin en aquest cas una voluntat equivalent a la que manifesten en altres temes que no afecten ni a la salut dels habitants, ni a la contaminació dels ecosistemes de Catalunya.

Barcelona a 10 de juny de 2009.


Annex: carta adreçada en nom del Grup de Científics i Tècnics per un Futur No Nuclear, entitat membre de la coordinadora Tanquem les Nuclears – 100% Renovables i degudament registrada a nivell legal, a cadascú de les persones que representen els grups parlamentaris.

Ens adrecem a Vtè. amb el prec que el grup parlamentari que presideix acordi, juntament amb els altres grups parlamentaris de la cambra catalana, sol·licitar als òrgans de govern del Parlament de Catalunya la creació d’una Comissió d’Investigació que elabori un dictamen sobre el funcionament, i les seves conseqüències sobre els sistemes naturals i socials del nostre país, de les centrals nuclears que avui generen energia elèctrica a Catalunya.

Basem la nostra petició en un precedent, ja experimentat en aquest Parlament, de creació d’una Comissió d’Investigació sobre les centrals nuclears. Aquesta Comissió va funcionar des del 30 de juliol de 1980 (quan el Parlament va adoptar per unanimitat la seva creació) fins el 30 de juny de 1981 (quan el Plenari del parlament va debatre les resolucions de la Comissió d’Investigació), i va tractar específicament el tema de la seguretat de les tres centrals nuclears que aleshores s’estaven construint.

Adjuntem a aquesta carta un escrit signat per representants de 5 entitats catalanes adreçat a tots/es els/les diputats/des de la cambra catalana amb les peticions concretes que demanem als representants de la ciutadania de Catalunya, basant-se amb les competències que l’Estatut de Catalunya dóna a la Generaliat. Li preguem que faci arribar aquest escrit a cadascun dels parlamentaris del seu grup.

Apel·lem al seu talant democràtic, per què encapçali aquesta petició i ho faci abans no sigui massa tard i la ciutadania catalana n’hagi de patir les conseqüències dels problemes que van manifestant aquestes envellides centrals nuclears. Cadascun dels problemes que es presenten no és més que un avis del que pot esdevenir.

Restant a l’espera de la seva resposta, el saludem atentament.

Podeu obtenir el text exacte del document presentat al lloc web:

www.tanquemlesnuclears.org/campanyes/PdeCPeticComInvest2009.rtf