CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Carta Oberta la secció sindical de la CGT sobre l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Dilluns, 9 agost, 2021

Reproduim la carta que la secció sindical de la CGT a l’ICGC ha fet arribar als i les diferents membres del consell rector de l’ICGC :

Benvolgut/da Sr/a. 

Vostè rep aquesta sol·licitud en tant que forma part del Consell Rector de l’ICGC, òrgan superior col·legiat de govern, direcció i control de l’ens (ICGC), i per tant amb capacitat de fer complir i executar, al director de l’ICGC, els acords del Consell Rector. El nostre objectiu és posar en el seu coneixement el que anomenarem CAS CARTOGRÀFIC. 

 

EXPOSEM 

El motiu de la present sol·licitud és deu a que el sistema no ha funcionat. El sistema, entès com a regles que organitzen la societat, aquest sistema no ha donat resposta als fets que exposarem a continuació. 

 1. Entre els anys 2013 i 2015 l’Oficina Antifrau de Catalunya va iniciar la fase d’ investigació arran d’una denúncia (Actuació d’investigació núm. 168-04112015/100) a la qual va donar credibilitat, sobre encàrrecs de l’IGC (empresa pública) a GEOCAT (autodenominada societat mercantil que s’autofinança en un 100% i no rep subvencions ni transferències). 
 1. L’any 2020, al juny, (actuació d’investigació amb una duració de  5-7 anys) l’Oficina Antifrau de Catalunya va enviar a un informe raonat a l’ICGC en el qual destaca com a irregularitat constatada principal uns sobrepreus de 2,16 milions € per al període 2017-2013 en els contractes directes que feia l’IGC a GEOCAT, entre moltes altres irregularitats (Adjuntem. 1. Informe raonat ICGC_anonimitzat). 
 1. Al juliol de 2020 es contracta una empresa d’advocats  
 1. L’any 2020, al setembre, l’ICGC envia resposta afirmant no estar d’acord amb el contingut de l’esmenat informe (Adjuntem 2. Allegacions OAC- IGC_S_anonimitzat). 
 1. L’any 2020, al desembre, l’Oficina Antifrau de Catalunya dona per closa la Investigació passant a la Fase de Seguiment que efectua la Direcció de Prevenció de l’Oficina Antifrau (Adjuntem. 3. Resposta a resposta IR ICGC v3) 
 1. l’Oficina Antifrau considera que aquestes, tot i que aporten informació que podria modificar a la baixa l’import global dels sobrepreus estimats en l’informe raonat, confirmen les principals irregularitats descrites en ell (1. Informe raonat ICGC_anonimitzat). 
 1. l’Oficina Antifrau troba justificat un examen més aprofundit i independent per part de l’ICGC sobre aquests encàrrecs (Mapa per a la prevenció de riscos geològics i Mapa hidrogeològic). 
 1. El dia 16 de desembre de 2020 va sortir la següent notícia a la premsa: https://m.ara.cat/societat/Institut-Geologic-Catalunya-sobrepeus-durant_0_2582141973.html 
 1. El Comitè de l’ICGC va demanar explicacions a la Direcció de l’ICGC 
 1. La resposta de Direcció en la reunió va ser, que el fet que l’expedient d’investigació finalitzi passant a seguiment cal interpreta-ho com que l’oficina antifrau no ha considerat l’existència de delicte malgrat que al seu parer si que es van produir certes irregularitats.  
 1. El 13 de maig de 2021 el Comitè sol·licita a la direcció tota aquella informació relacionada amb aquest “examen més aprofundit i independent” que recomana realitzar l’Oficina Antifrau de Catalunya. Es rep una resposta per part de la Direcció el 04 de juny de 2021 que diu: 
 1. L’ICGC no disposa de cap mitjà propi. 
 1. Es determina que la conformitat dels treballs es realitza (l’acta de recepció) es a través de la signatura de la darrera factura corresponent als treballs encarregats. 
 1. La direcció de l’ICGC considera que han estat resoltes la totalitat de les observacions i recomanacions realitzades per l’OAC. 
 1. Aquest Sindicat, un cop estudiats els documents i les respostes de la Direcció, ha generat uns documents (Capítol 1 a 5 que s’adjunten) on s’ha valorat la documentació de l’Oficina Antifrau i les al·legacions de l’ICGC. 
 1. Capítol 1: Es fa un resum de com han anat els fets Informe raonat – Al·legacions – Resolució. 
 1. Capítol 2: es realitza una valoració del preu d’un full del un mapa per a la prevenció dels riscos geològics. 

S’arriba a la conclusió de que els sobrepreus són superiors als que calcula l’Oficina Antifrau de Catalunya. Es dona credibilitat a l’existència de sobrepreus en els encàrrecs de l’IGC a GEOCAT. 

 1. Capítol 3: es realitza una valoració del preu d’un full del un hidrogeològic. 

S’arriba a la conclusió de que els sobrepreus són superiors als que calcula l’Oficina Antifrau de Catalunya. Es dona credibilitat a l’existència de sobrepreus en els encàrrecs de l’IGC a GEOCAT. 

 1. Capítol 4: Es dona credibilitat a l’existència de fracturació de factures per part de l’IGC en alguns encàrrecs. No es dona credibilitat a les explicacions de l’ICGC. 
 1. Capítol 5: D’una banda es desmunta l’afirmació de l’ICGC de que encara que existissin sobrepreus en els encàrrecs de l’IGC a GEOCAT, aquests diners retornarien a l’IGC-ICC, comparant els sobrepreus estimats per a l’any 2009 i els beneficis obtinguts per GEOCAT al mateix període.  

De l’altra banda, es posen de manifest els dubtes que provoquen utilitzar com a valor positiu, un dels episodis més foscos de la fusió ICC_GC, que va ser la incorporació del personal de GEOCAT a l’ICC (Gener de 2014) de forma prèvia a la fusió. Cal dir al respecte que, encara que es pugui entendre que aquesta incorporació es realitzà de forma irregular, aquest sindicat sempre ha defensat, defensa i defensarà els drets adquirits pels treballadors de GEOCAT. Així mateix es posa èmfasi en el resultat de la fusió en quant al personal directiu de l’ens resultant, per exemple la direcció doblada en un context de retallades en tota la societat i el marc d’una suposada racionalització i simplificació de l’estructura del sector públic. Es necessari distingir entre els danys col·laterals generats per les direccions i la creació de noves places de responsabilitat, recordem de lliure designació pel director de l’ICGC, amb sous molt per sobre de la seva categoria a l’actual conveni de l’ICGC. 

El document d’al·legacions de l’ICGC utilitza mecanismes lingüístics per tal d’emmascarar la realitat (paraules com desenvolupament, racionalització, simplificació,….altisonants i amb poc significat tècnic) per tal de dificultar el treball de l’Oficina Antifrau, al nostres criteri el document té una clara intenció d’amagar les irregularitats. 

Aquesta Oficina Antifrau de Catalunya ha trigat uns 5-7 anys en emetre un dictamen sobre la denúncia de les irregularitats de l’IGC. Volem pensar que no s’ha deixat prescriure el cas, sinó que l’Oficina Antifrau de Catalunya no està dotada amb prou medis per perseguir aquest tipus d’irregularitats  de caire tècnic. Tot i així el que no s’entén és que l’oficina Antifrau doni com provat que hi ha hagut sobrepreus (>2.000.000 €) i després de 6 mesos no hi hagi cap intenció visible per part de l’ICGC per tal d’exigir la responsabilitat patrimonial que se’n deriva. 

 

SOL·LICITEM 

D’acord amb les prerrogatives del Consell Rector de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, màxim òrgan de direcció del l’ens públic, i que és l’òrgan col·legiat superior de govern, direcció i control de l’ICGC:  

 • Cal que se li doni a la direcció de l’ICGC l’encàrrec de començar de forma immediata un examen més aprofundit i independent per part de l’ICGC sobre els encàrrecs de l’IGC a GEOCAT com demana l’Oficina Antifrau de Catalunya, és a dir, tal com es demana en els capítols 2, 3 i 4 que acompanyen aquest document cal realitzar una Auditoria tècnica independent

Entenem que l’ICGC per l’escrit de resposta al Comitè no tenia la intenció de donar compliment a aquest requeriment de l’Oficina Antifrau, ja que afirma que actualment compleix tots els requeriments que aquesta li ha fet. 

 • Recordar que la responsabilitat patrimonial de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques derivada de les seves actuacions en matèria de contractació pública, tant per danys causats a particulars com a la mateixa Administració, s’ha d’exigir d’acord amb el que disposa la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i la seva normativa reglamentària de desplegament» (apartat primer de la DA 28. Responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques), i per tant un cop realitzada l’Auditoria Tècnica Independent, caldrà, si s’escau, actuar en conseqüència. 

Finalment, recordar que qualsevol societat democràtica i madura ha de disposar dels medis per combatre aquestes “irregularitats” i que com a membres de la societat la nostra obligació és exigir transparència.  

Així mateix, recordar que la denúncia de fets “irregulars” és el deure de tot servidor públic. 


Aquesta carta és un resum del següent fil:

https://twitter.com/sapbcgt/status/1424633289046908937

 

https://cgticgc.home.blog/

<\/span>
 • Etiquetes

 • Dins la mateixa secció