CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

CGT CCMA: Plusos i variable ja no tanquen per vacances!

Dimarts, 11 agost, 2015

Plusos i variable ja no tanquen per vacances!

Antecedent comunitari

L’any 2012, el Sr. Z.J.R. Lock, treballador de la British Gas Trading Ltd., cobrava un sou base de 1.222,50 £ al mes a més d’una nòmina variable gens despreciable de 1.912,67 £, en promig anual, en concepte de comissions de vendes… excepte quan li tocava fer vacances!, en què li pagaven el sou base i prou perquè no havia tingut l’opció de generar nòmina variable. Veient els seus interessos econòmics mermats, el Sr. Lock va incoar una demanda contra la British Gas a través del Employment Tribunal de Leicester, el qual va optar per elevar el cas al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).

El 22 de maig del 2014, el TJUE va dictar sentència sobre l’afer Lock C-539/12, interpretant l’article 7 de la Directiva 2003/88/CE, sobre les vacances anuals retribuïdes, i fallant a favor del dret del treballador de percebre un salari comparable al rebut durant la resta de l’any.

El reconeixement de dret arriba a casa nostra

Al seu torn, el 17 de setembre del 2014, l’Audiència Nacional dicta sentència (SAN 3547/2014) sobre un cas similar i, sotmesa al principi de jerarquia normativa i a la jurisprudència establerta pel TJUE, capgira la doctrina aplicada pel Tribunal Suprem fins aleshores i assenyala que durant els períodes de vacances les empreses hauran d’abonar als seus empleats el promig mensual de totes aquelles retribucions variables i complements que percebin durant l’any, i no tant sols les comissions comercials sinó també tot tipus de plusos que es cobrin per actuacions concretes i no necessàriament recurrents, com ara la flexibilitat, la nocturnitat, els caps de setmana i festius, l’antiguitat...

Reclama el que és teu

Moltes hem estat objecte d’una retallada més subtil, però no per això menys perversa, que l’abjecta RAV. En aquest cas, l’autoritat judicial competent també ens ampara.

http://www.slideshare.net/CGTCatalunya/cgt-ccma-plusos-i-variable-ja-no-tanquen-per-vacances

Secció Sindical de CGT-CCMA

Sant Joan Despí, 31 de juliol del 2015

Més informació:

- Twitter CGT CCMA: @CgtCcma

- Facebook CGT CCMA : CGT TV3-CCMA

Extractes de la sentència referenciada al comunicat:

La Sentència de l’AN 3547/2014

"Todo trabajador durante las vacaciones percibirá por el período entero de esas vacaciones, por lo menos su remuneración normal o media (incluido el equivalente en efectivo de cualquier parte de esa remuneración que se pague en especie, salvo si se trata de prestaciones permanentes de que disfruta el interesado independientemente de las vacaciones pagadas) la retribución de vacaciones ha de comprender el " promedio de la totalidad de emolumentos que corresponden a la jornada ordinaria incluyendo las retribuciones variables

El convenio colectivo puede apartarse de aquella regla general de remuneración normal o media cuando la complemente, precisando y especificando los factores de cálculo de la retribución de las vacaciones; pues el artículo 1 del propio convenio 132 remarca la preferencia que se otorga al convenio o pacto colectivo en cuanto a la regulación del derecho a las vacaciones, siempre que respeten los mínimos indisponibles de derecho necesario

Llegados aquí, debemos despejar si un convenio colectivo, subsumible necesariamente entre las disposiciones y prácticas nacionales, a tenor con lo dispuesto en el art. 3.1.b ET , puede, sin vulnerar lo dispuesto en el art. 7.1 Directiva 2003/88/CE , excluir retribuciones variables devengadas durante la jornada ordinaria, a lo que anticipamos desde ahora una respuesta negativa. - Nuestra respuesta ha de ser necesariamente negativa, por cuanto el precepto comunitario, interpretado por el TJUE en los términos ya expuestos, ha de prevalecer necesariamente en virtud del principio de supremacía del derecho comunitario frente a las legislaciones o prácticas nacionales que lo contradigan y la sentencia TJUE 22-05-2014, C-539/12 no deja lugar a dudas sobre esa cuestión, cuando dispone que ninguna disposición o práctica nacional puede excluir las comisiones de la retribución de las vacaciones, lo cual ha de extenderse necesariamente a cualquier otra retribución variable que se devengue en jornada ordinaria.

Conclusió à cualquier disposición o práctica nacional, que excluya las comisiones de la retribución de las vacaciones se opone al art. 7.1 de la Directiva reiterada. - Dicha conclusión es extensible a cualquier otra retribución variable correspondiente a la jornada ordinaria, puesto que el derecho a vacaciones anuales y el derecho a percibir una retribución en concepto de vacaciones constituyen dos vertientes de un único derecho, en tanto en cuanto la obligación de retribuir las vacaciones tiene como objetivo colocar al trabajador, durante las citadas vacaciones, en una situación que, desde el punto de vista del salario, sea comparable a los períodos de trabajo."

Attached documents