CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

CGT denúncia l’actitud dels Serveis de RRHH de la Diputació de Barcelona respecte el personal de Parcs Naturals

Dimecres, 7 gener, 2009

Ens adrecem a vosaltres en la nostra condició de delegats i delegades sindicals de la Confederació General del Treball de Catalunya (CGT) a la Diputació de Barcelona i com a representants dels seus treballadors i treballadores a la Junta de Personal d'aquesta corporació pública. Volem denunciar públicament l'actitud dilatòria i de desatenció sistemàtica que ha adoptat des de fa uns mesos la Direcció de Serveis de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona respecte la situació dels treballadors i treballadores dels Parcs Naturals de la província (adscrits a l'Àrea d'Espais Naturals), atès que de forma reiterada i injustificada fa cas omís als escrits que sobre aquesta qüestió li adreça tant la Junta de Personal (òrgan de representació legalment establert pel personal funcionari) com la nostra Secció sindical.


Aquesta actitud suposa, al nostre parer, una vulneració del dret legal d'informació dels representants sindicals i també, a efectes pràctics, una negativa a obrir un procés de negociació sobre les condicions de treball d'aquest col·lectiu de treballadors i treballadores, que afecten a aspectes com els nivells de competència, les possibilitats de carrera professional, la reclassificació de places, entre d'altres qüestions que han estat formulades pels mateixos interessats i interessades en diverses assemblees.

Volem donar a conèixer a l'opinió pública que considerem molt reprovable la insensibilitat que els Serveis de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona han demostrat fins el dia d'avui en aquest tema, la qual palesa unes pràctiques de gestió de personal impròpies d'una corporació pública. També volem manifestar que com representants dels treballadors i treballadores no deixarem d'emprendre totes les accions que estiguin a la nostra mà per a aconseguir que les reivindicacions de les companyes i companys siguin ateses.

Atentament.

Feliu Madaula Candell, Susana Larrosa Garciandía i Montserrat Boix Revilla.

Delegats sindicals de la CGT a la Diputació de Barcelona.


Carta oberta al President de la Diputació de Barcelona, al President delegat de l'Àrea d'Espais Naturals, i al President delegat de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Interns:

Benvolguts senyors Fogué, Mayoral i Roig:

Ens adrecem a vostè per a posar en el seu coneixement un seguit de fets que afecten al personal de l'Àrea d'Espais Naturals de la Corporació, i també per a denunciar l'actitud dilatòria i de desatenció sistemàtica que des de la Direcció de Serveis de Recursos Humans s'ha pres al respecte, atès que de forma reiterada s'ha fet cas omís als escrits que li ha adreçat tant la Junta de Personal com la nostra Secció sindical.

Com vostè sabrà, des d'una data tan llunyana com l’any 2003 i especialment des de la reorganització de l'Àrea d'Espais Naturals que es va produir el juny de 2004; la representació sindical ha vingut instant en diverses ocasions a la Corporació per a realitzar una revisió de l’organització de l'Àrea en la seva estructura orgànica i funcional. Aquesta revisió, al nostre entendre, hauria de servir per a eliminar els desajustos i les disfuncions que actualment s'hi produeixen, els quals es porten arrossegant des de la creació de l'Oficina Tècnica de Parcs Naturals.

Des de finals de 2007 la Junta de Personal, a instàncies de la nostra Secció sindical, ha remès a Recursos Humans diversos escrits (en concret els mesos d'octubre de 2007, i de març, juny i setembre de 2008), mostrant el seu desacord amb el contingut dels informes que se li van fer arribar sobre la reclassificació del personal auxiliar adscrit a Parcs Naturals i sobre les necessitats de suport administratiu als parcs, i sol•licitant -alhora- obrir un procés negociador per a donar resposta al descontentament existent entre el personal d’aquesta Àrea. A dia d'avui no s'ha rebut cap contesta als esmentats escrits, fet que ens sembla totalment inacceptable. I no ens ho sembla només a nosaltres: El conjunt de la Junta de Personal va manifestar en l'últim dels referits escrits que "es reserva el dret a prendre les accions legals que es corresponguin", davant d'aquesta reiterada desatenció a la representació sindical.

El mes de maig de 2008, i després de la celebració d'una assemblea convocada per la nostra Secció sindical, en la qual es van recollir un seguit de reivindicacions per part del personal de Parcs Naturals; CGT-Diputació de Barcelona va remetre aquestes per escrit a la Gerència de l'Àrea d'Espais Naturals i aquesta a l’ Àrea d’Hisenda i Recursos Humans. Tot i que ens consta que aquest escrit ha estat rebut per la Gerència, des d'aquesta no s'han realitzat accions per a donar satisfacció a les reivindicacions formulades o per a instar a Recursos Humans a fer-ho. Les reivindicacions a les que fem referència són les següents:

+ Demanar la relació complerta de llocs de treball, places, contractes que tenen i funcions.

+ Negociació amb tots els sindicats, per la defensa dels llocs de treball públic i de qualitat.

+ Revisió general de l’organigrama, llocs de treball i funcions de l’Àrea de Parcs Naturals.

• Nivell de competència superior per als llocs de subaltern i personal dels equipaments de parcs naturals.

• Possibilitat de carrera professional per a tothom i formació per l’antic grup E, no només d’atenció a l’usuari.

• Reclassificació de places de tècnics auxiliars de gestió a les oficines de parcs naturals.

• Dos caps de setmana de festa per un de treball opcional pel cos de guardes i quantitats percebudes en concepte de festius incloses dins el sou base, també per a personal subaltern dels equipaments dels parcs.

• Mateix grau per a encarregats de colla i en el personal de manteniment.

• Equips de tècnics per a cada parc natural, creació d’unitats a cada parc i treball transversal en comissions...

• Enfortir interlocució i representació des de la unitat bàsica de gestió que és el parc natural.

• Millorar la gestió dels serveis centrals de l’Àrea que donin suport als parcs i una eficient coordinació entre oficines.

• Acabar amb la precarietat. Contractació fixa del personal, per la Diputació.

+ Per la defensa dels nostres drets i condicions de treball.

Amb el present escrit volem fer-li saber que considerem vergonyós el fet que els responsables de l’empresa excedeixin de la manera abans referida, amb escreix, els terminis en els quals estan obligats a respondre als i les representants sindicals i a qualsevol persona que demani informació. Considerem molt reprovable la insensibilitat que han demostrat fins el dia d'avui en aquest tema. Voldríem que aquesta actitud fos corregida, en benefici de tots/es, i l'instem personalment a realitzar les gestions que estiguin en la seva mà per a que els nostres escrits siguin convenientment contestats, i per a que s'obri un procés de negociació, amb tots els sindicats legalment representats a la Corporació, sobre les reivindicacions abans esmentades.

Atentament.

Confederació General del Treball de Catalunya
Secció sindical a la Diputació de Barcelona