CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

CGT exigeix que Ensenyament compleixi la Llei de Concerts educatius davant el cas Viaró

Dimarts, 5 desembre, 2017

La resolució d’Inspecció de Treball implica un incompliment molt greu de les obligacions del concert per part de l’escola Viaró i CGT Ensenyament entra una denúncia al Departament per exigir al rescissió del concert

El Departament d’Ensenyament està eludint la seva responsabilitat davant la resolució que la Inspecció de Treball ha emès contra el procediment de selecció masclista de personal docent de l’Escola Viaró. Per aquest motiu CGT Ensenyament ha decidit entrar una denúncia al Departament ja que considera que és aquest organisme el que té la responsabilitat d’extingir el concert educatiu de l’escola Viaró per un incompliment molt greu de les obligacions derivades del concert consistent en la reiteració d’un incompliment greu comès amb intencionalitat evident i clara pertorbació en la prestació de l’ensenyament. L’Escola Viaró no ha seguit el procediment de selecció del professorat que hauria de fer-se d’acord amb uns criteris que han d’atendre bàsicament els principis de mèrit i capacitat. Aquest incompliment ha quedat provat en la resolució de la Inspecció de treball que ha imposat dues sancions per infraccions molt greus al respecte.

CGT Ensenyament vol demostrar que les manifestacions a premsa del Departament d’Ensenyament en què afirma que no té competències en matèria laboral en un centre de titularitat privada són totalment falses. De fet, correspon a l’administració educativa competent verificar que els procediments de selecció del professorat es realitza d’acord amb el que disposa la normativa, i malgrat que el curs passat aquest Departament ja va ser informat per part del Síndic de Greuges de la denúncia interposada per CGT a Inspecció de Treball contra l’escola Viaró per discriminació en la selecció del professorat, fins al moment no ha incoat cap expedient ni ha convocat la comissió de conciliació prescrita en l’article 42.1 del Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts educatius: En cas de conflicte entre el titular del centre i el consell escolar o quan l’Administració consideri que hi pot haver incompliment del concert educatiu, s’haurà de constituir una comissió de conciliació composta per un representant del Departament d’Ensenyament, pel titular del centre i per un representant del consell escolar elegit per la majoria absoluta dels seus components entre els professors o els pares d’alumnes que tinguin la condició de membres d’aquell. Quan es tracti d’un assumpte de caràcter laboral, la comissió podrà acordar la presència del representant legal dels treballadors del centre, amb veu i sense vot.”

El fet que a hores d’ara l’administració no hagi instruït cap expedient demostra la seva connivència amb els interessos de l’Escola Viaró i per tant, amb els interessos de l’Opus Dei tot i els incompliments molts greus de la normativa. El Departament també argumenta que ho hi pot fer res perquè el marc legislatiu avala el seu contracte fins al 2020, però segons CGT aquest no seria el cas perquè aquí es prova un incompliment de la normativa de concerts.

QUINES SÓN LES RESPONSABILITATS QUE EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT NEGA TENIR?

CGT Ensenyament denuncia que el tipus de contractació masclista de l’Escola Viaró implica un incompliment greu i un incompliment molt greu tal i com queda recollit a la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació i al Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts educatius.

L’incompliment greu de les obligacions del concert es justificaria en diferents articulats de la l’article 62.2 de la Llei orgànica 8/1985 i del decret Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts educatius:

Article 62.2 de la Llei orgànica: “Separar-se del procediment de selecció i acomiadament del professorat establert als articles precedents” com a causa d’incompliment greu del concert.

Article 41.2 del Decret, apartat d’obligacions: “L’ incompliment d’aquestes obligacions tindrà caràcter greu quan, de l’expedient administratiu instruït a l’efecte o, si fa el cas, de sentència de la jurisdicció competent, es palesi que hi concorren la reincidència o la reiteració, l’ànim de lucre, la mala fe, l’incompliment deliberat o amb pertorbació manifesta del servei de l’ensenyament. L’incompliment de caràcter greu donarà lloc a la rescissió del concert.[...]”

Article 60.1 de la Llei : Les vacants del personal docent que es produeixin en els centres concertats s’han d’anunciar públicament. 2. Als efectes de la seva provisió, el Consell Escolar del centre, d’acord amb el titular, ha d’establir els criteris de selecció, que han d’atendre bàsicament els principis de mèrit i capacitat. 3. El titular del centre, juntament amb el director, ha de procedir a la selecció del personal, d’acord amb els criteris de selecció que tingui establerts el Consell Escolar del centre. 4. El titular del centre ha de donar compte el Consell Escolar del centre de la provisió de professorat que efectuï. 5. L’administració educativa competent ha de verificar que els procediments de selecció i acomiadament del professorat es realitzi d’acord amb el que disposen els apartats anteriors i pot desenvolupar les condicions d’aplicació d’aquests procediments.”

Article 27.2 del Decret: La contractació del professorat i, si escau, del personal complementari del centre s’efectuarà d’acord amb criteris de selecció que atendran bàsicament els principis de mèrit i capacitat, prèvia actuació de la comissió establerta a l’article 60 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol. establerta a l’article 60 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol.

CGT Ensenyament considera que tot i que la resolució d’Inspecció Treball hauria d’haver fet actuar el Departament d’Ensenyament de manera immediata perquè justifica un incompliment greu, aquesta administració hauria d’haver actuat fins i tot sense aquest document perquè aquests fets s’estan duent a terme des de l’existència del concert educatiu, i tal i com indica la normativa, és aquest organisme qui té l’obligació de vetllar perquè la normativa s’acompleixi.

L’incompliment molt greu de les obligacions del concert queda alhora justificat en diversos articles de la mateixa llei orgànica i de l’esmentat decret.

Article 62.2 bis de la Llei Orgànica: 2 bis. Són causes d’incompliment molt greu del concert la reiteració o reincidència d’incompliments greus.”

La finalització de l’expedient hauria de determinar les sancions que podrien acabar en una multa o en la rescissió del concert i es prova que es tracta d’incompliments reiterats i que per tant li donarien el caràcter de molt greu.

Des de CGT Ensenyament insistim en la responsabilitat que té el Departament d’Ensenyament en el compliment de les condicions dels concerts. Alhora volem posar de manifest que ens trobem en una situació d’indefensió quan observem que els membres que formarien la comissió de conciliació serien tres parts interessades: representant del Departament d’Ensenyament- que en aquest cas seria presumiblement el director general de centres concertats, càrrec que des de la reestructuració del Departament duta a terme per la consellera Irene Rigau el 2011 ha ocupat una persona provinent de l’àmbit de l’escola privada concertada-, un titular del centre i un representant del consell escolar.

Ens trobem doncs en un cas de doble indefensió, d’una banda les intencions del Departament de no fer un pas endavant i per tant fer la vista grossa mentre les escoles de l’Opus Dei cobren 30.000.000€ anuals tot i que ha quedat demostrada la seva política de discriminació de gènere.

CGT Ensenyament
http://cgtense.pangea.org/
http://www.facebook.com/CGTENSE
https://twitter.com/CGTEnsenyament

<\/span>
  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció