CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

CGT FNAC El Triangle convoca Vaga el 19 i 26 de juliol; 2, 10, 16, 23 i 30 d’agost; 6 i 13 de setembre, davant l’obligació de treballar els diumenges a treballadors a temps parcial, fet sancionat per inspecció de Treball

Divendres, 17 juliol, 2015

COMUNICAT REUNIÓ MIQUEL ORTEGA DEL COMISSIONAT DE COMERÇ , CONSUM I MERCATS DE L´AJUNTAMENT DE BARCELONA

El passat dijous 16 de juliol, la secció sindical de CTG Triangle ens vam reunir amb el Comissionat de Comerç, Consum i Mercats, Miquel Ortega, per tractar la problemàtica que exposàvem a la carta a l'alcaldessa de Barcelona, ​​referent a l'obertura dels diumenges d'estiu.

Després d'estudiar els punts que destacàvem en l'esmentada carta, el Comissionat ens va explicar el procés que el consistori seguirà per modificar l'actual normativa en futurs plens. També ens va mostrar el seu suport enfront de les mesures, preocupacions i compromís que C.G.T. està assumint davant aquesta nova situació que patim els treballadors i les treballadores afectats i afectades.

El Comissionat ens ha brindat l'oportunitat de participar en el procés que es durà a terme, reportant l'impacte de la normativa en l'àmbit social i econòmic de la plantilla. També va destacar el valor i la importància de manifestar i donar veu als diferents punts de vista que viuen aquesta situació, evitant que siguin tan sols uns pocs, empresaris i grans lobbies, els que opinin i decideixin per molts altres.

Volem agrair a l'Ajuntament de Barcelona i en particular a Miquel Ortega, la seva sensibilitat i interès davant les problemàtiques laborals i socials que C.G.T. ha vingut denunciant, i especialment els ànims i el suport que ens va aportar per seguir lluitant davant de situacions de desigualtat i abús a què ens veiem sotmesos.

C.G.T. FNAC Triangle

Barcelona, a 17 de juliol de 2015

DIUMENGES D'OBERTURA

Els membres de C.G.T. Triangle hem estat citats per l'Ajuntament de Barcelona el proper dijous dia 16 de juliol, després de la carta registrada el passat dia 3 a l'atenció de la acaldessa Ada Colau en la qual, es va sol·licitar que les Grans Superfícies no poguessin obrir els diumenges del període estival.

Volem agrair a l'Ajuntament de Barcelona la citació rebuda. Entenem amb aquesta, que la sensibilitat de l'actual govern cap a les necessitats socials és molt més propera que la de governs anteriors, que no han fet més que afavorir el poder a costa de la suor obrer mentre pactaven envoltats d'una atmosfera de luxe, ignorant la realitat del carrer i saciant la gola de qui mai en té prou.

Informarem dels esdeveniments de la reunió el més aviat possible.

CGT FNAC Triangle

Barcelona, a 13 de juliol del 2015

CGT FNAC El Triangle convoca Vaga el 19 i 26 de juliol; 2, 9, 16, 23 i 30 d’agost; 6 i 13 de setembre,davant l´obligació a treballar els diumenges sancionat per inspecció de Treball a treballadors a temps parcial

VAGA TOTS ELS DIUMENGES D'ESTIU

A dia 8 de juliol de 2015, C.G.T. Triangle ha convocat vaga tots els diumenges de juliol (exceptuant el diumenge 12), agost i la primera quinzena de setembre pels següents motius:

Primer. Mostrar el nostre rebuig a la degradació de les nostres condicions laborals.

Segon. Sol·licitem un canvi radical en la política de riscos psicosocials que ve desenvolupant l'empresa. Política que ha estat denunciada en diverses ocasions a la Inspecció de Treball per part d'aquesta organització.

Tercer. Exigim a l'empresa el compliment del requeriment d'Inspecció de Treball el qual, prepotència, està obviant obligant així, treballar els diumenges a tots aquells / es treballadors / es amb contracte de jornada parcial.

Creiem que, a part de ser la nostra lluita, és una lluita globalitzada que afecta a tots els treballadors/es del sector, per la qual cosa sol·licitem als sindicats CCOO i UGT. que tinguin membres sindicals en Grans Comerços que obren els diumenges d'estiu, que també convoquin vaga als centres respectius i s'uneixin així a la nostra acció per acabar d'una vegada per totes, amb la permissivitat de la qual gaudeixen aquestes grans empreses en contra de els drets i necessitats dels treballadors/es.

Atentament,

Secció Sindical de C.G.T. a Fnac Triangle

TEXT REGISTRE VAGA ELS DIUMENGES A FNAC EL TRIANGLE:

A l’AUTORITAT LABORAL COMPETENT

ASSUMPTE: CONVOCATÒRIA DE VAGA

RAÚL , major d’edat, amb DNI , amb domicili a efectes de notificacions situat a Plaça Catalunya, núm 4, CP-08002 , en nom i representació de la Secció Sindical de la Confederació General del Treball (CGT) en el Centre de Treball FNAC Triangle, organització formada per tres dels vuit membres del Comitè d’Empresa del referit Centre de Treball, més un dels nou membres del Comitè Intercentres de Grans Magatzems de FNAC Espanya, actuant, així mateix, en qualitat de President de l’Assemblea celebrada,

En aplicació de l’article 2.2.d) de la Llei Orgànica 11/1985, de 2 d’agost, del dret de llibertat sindical, mitjançant el present escrit, es COMUNICA LA CONVOCATÒRIA DE VAGA en els termes, àmbit, durada i per les causes que a continuació s’exposen:

1r. L’aturada afectarà totalitat de les jornades laborals dels pròxims dies 19 i 26 de juliol; 2, 10, 16, 23 i 30 d’agost; 6 i 13 de setembre, és a dir, des de les seves 00:00 hores i durant 24 hores.

2n. L’àmbit d’aquesta convocatòria és el centre de treball FNAC Triangle, situat a Plaça Catalunya, nº 4, CP-08002, de Barcelona.

3r L’objecte de les vagues és mostrar el rebuig de l’esmentada Organització Sindical:

● pel que fa a la degradació de les condicions laborals a FNAC Triangle;

● a la política de riscos psicosocials que es ve desenvolupant, i que han estat objecte de diverses denúncies a la Inspecció de Treball per part d’aquesta organització;

● davant l’incompliment que la companyia fa del requeriment d’Inspecció de Treball (Nombre Expedient 8/0018489/14), obligant així a treballar els diumenges a tots/es aquells/es treballadors/es amb contracte de jornada parcial. Incompliment que ha suposat una acta d’infracció contra l’empresa.

4t El Comitè de Vaga estarà compost per les persones que s’esmenten a continuació i tindrà com a seu el domicili dalt indicat:

- Carles
- Belén
- Raúl

El que es posa en coneixement de la Direcció de l’Empresa i de l’autoritat laboral, als efectes legals que procedeixin.

Barcelona, ​​a 9 juliol 2015


CGT FNAC El Triangle exigeix la derogació del permís d'obertura els diumenges dels mesos de juliol, agost i 1a quinzena de setembre a l'Ajuntament de Barcelona

El passat 3 de juliol va entrar a registre carta adreçada a l'alcaldessa Ada Colau per part de representants de CGT FNAC El Triangle

El passat divendres 3 de juliol la secció sindical de CGT de Fnac Triangle, va presentar al registre de l'Ajuntament de Barcelona una carta adreçada a l'alcaldessa Ada Colau, en la qual se li sol·licitava la derogació del permís d'obertura en els diumenges dels mesos de juliol, agost i la primera quinzena de setembre.

La dita autorització, apareix just després de la modificació del Conveni Col·lectiu de Grans Magatzems, que permet a les companyies l'activitat econòmica en diumenge sense l'obligació de compensar econòmicament a les seves plantilles. Això es tradueix en una minva en les remuneracions i un important deteriorament en els drets de conciliació familiar i social dels / les treballadors / es.

En definitiva, ens trobem davant d'un altre clar abús que exerceixen actualment les grans companyies com és el cas de Fnac Espanya, que aprofiten aquestes modificacions per aplicar-les amb total impunitat sobre els ja minvats drets dels/les treballadors/es.

Actualment, C.G.T. està a l'espera de rebre contestació per part del consistori.

Secció Sindical de C.G.T. Fnac Triangle

A Barcelona, ​​a 6 juliol 2015

CARTA ENTRADA A REGISTRE A L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

Estimada Alcaldessa Ada Colau,

Com a representants de CGT i membres del comitè d'empresa de Fnac Triangle, volem fer-li arribar un conflicte que incumbeix a l'Ajuntament de Barcelona i que atempta, de ple, a la ja de per si malmesa conciliació familiar dels / les treballadors / es del sector del comerç.

El mateix ve donat per l'obertura indiscriminada de tots els diumenges de juliol, agost i la primera quinzena de setembre i de com aquestes obertures afecten la plantilla de Fnac i, per extensió, als del sector de Grans Magatzems.

Com ja sabrà, la normativa referent a l'obertura comercial dels diumenges va canviar al juny de 2014 per acord de CiU i PP, permetent als comerços obrir aquestes jornades, sent un dels beneficiats dels Grans Magatzems presents a la zona de delimitació.

Donada l'estructura del Conveni Col·lectiu de Grans Magatzems 2013-2016, signat per la patronal ANGED, FASGA i FETICO, l'obertura de diumenges i festius ni ve aparellada de cap tipus de benefici per als seus treballadors / es ni és d'interès per al conjunt social , per les següents raons:

Primer.- L'esmentat Conveni, a més d'ampliar a 28 les hores de treball anuals sense compensació ni remuneració de cap tipus, també "laboralizó" el treball en diumenges i festius, eliminant la retribució funcional anual de 186 euros, que s'abonava per aquest concepte als seus treballadors / es amb anterioritat a l'entrada en vigència del text (BOE Núm. 240 Dilluns, 5 de octubre de 2009 Secc. III. Pàg. 83.710, capítol V, articles 31 i 32 punts 12 i 13).

Segon.- En "laboralizarlo", entén el conveni que el treball en diumenge o festiu únicament ha de ser compensat a la plantilla en temps de descans equivalent i en qualsevol altre moment, dins d'un període màxim de dues setmanes. Dotat d'una estructura d'horaris laborals trimestrals flexibles i irregulars. Concedint una forta discrecionalitat a favor de l'empresa per fixar el moment de gaudi d'aquests descansos.

Tercer.- Tot i dificultar encara més i sense cap compensació, la conciliació laboral i familiar dels / les treballadors / es de Grans Magatzems, dit Conveni possibilita, per les raons aquí esmentades, que les obertures comercials en diumenges i festius puguin realitzar- sense ampliar les plantilles de treball, i baix cost zero extraordinari en el que a concepte de personal respecta. La plantilla va rotant els seus descansos en dies laborals, evitant d'aquesta manera noves contractacions.

Per tot això, entenem que l'obertura comercial en diumenges i festius no és de vital importància per a la ciutat, dificulta encara més la conciliació laboral i familiar de milers de treballadors / es i beneficia un sector, el de Grans Magatzems que, a més de mostrar-se profundament antisocial, fa anys esforçant-se per precaritzar les condicions laborals del conjunt dels seus treballadors / es fins a límits insospitats.

Apel·lant a la seva sensibilitat pel que fa a problemes socials i guardant en la memòria el suport que ens ha prestat anteriorment, li fem arribar la nostra sol·licitud de revocació de la normativa que permet l'obertura dels diumenges del període estival a les Grans Superfícies, amb el tal de no alimentar des d'un ajuntament governat per i per als ciutadans de a peu el Sistema d'esclavitud del segle XXI.

Atentament,

Belén Fernández, Carles Morales i Raúl Herrera
CGT FNAC EL TRIANGLE

Barcelona, ​​3 juliol 2015

CGT FNAC El Triangle exigeix la derogació del permís d’obertura en els diumenges dels mesos de juliol, agost i 1a quinzena de setembre a l´Ajuntament de Barcelona

Més informació:

- TWITTER CGT FNAC

- TWITTER CGT FNAC EL TRIANGLE

- PÀGINA FACEBOOK CGT FNAC EL TRIANGLE

Attached documents