CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

CGT ha sol·licitat a Inspecció de Treball l’aturada immediata de les obres de retirada d’amiant del Palau de Justícia de Barcelona per no complir els protocols legals

Dijous, 23 octubre, 2014

CGT (Confederació General del Treball) HA SOL•LICITAT AVUI LA INSPECCIÓ DE TREBALL L'ATURADA IMMEDIATA DE LES OBRES DE RETIRADA D'AMIANT DEL PALAU DE JUSTÍCA DE BARCELONA PER NO COMPLIR ELS PROTOCOLS LEGALS

CGT (Confederació General del Treball) ha interposa avui denúncia urgent a la INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL PEL RISC GREU I IMMINENT ALS TREBALLADORS/ES DEL PALAU DE JUSTÍCIA DE BARCELONA, entre els que figuren afiliats/es a aquest sindicat.

La causa de la denúncia, realitzada a través del despatx Col•lectiu Ronda, ha estat que al Palau de Justícia de Barcelona s'estan duent a terme FEINES DE RETIRADA D'AMIANT, que s'han iniciat en data d'avui, 22 d'octubre de 2014. Concretament, s'estan portant a terme una substitució de la xarxa de sanejaments fluvials d'aquest Centre de Treball.

Però els treballadors/es del Centre de Treball del Palau de Justícia de Barcelona NO HAN TINGUT CAP INFORMACIÓ OFICIAL RESPECTE ALS RISCOS D'AQUESTA ACTUACIÓ, ni se'ls ha informat de quines mesures de prevenció de riscos s'han portat a terme.

La manca absoluta de cap informació als i les treballadores ha causat una situació d'alarma entre la plantilla, donant lloc a que 201 treballadors/es signessin un escrit sol•licitant a l'empresa que s'informi dels riscos que causa aquesta actuació, i quines mesures s'han portat a terme. Aquesta sol•licitud no ha estat contestada per l'empresa. AMB LA SEVA ACTUACIÓ L'EMPRESA ESTÀ INFRINGINT LA NORMATIVA EN MATÈRIA DE RETIRADA D'AMIANT.

Per l'exposat, i degut al risc greu i imminent per a la Salut Laboral dels i les treballadores del Palau de Justícia de Barcelona, i degut a la manca absoluta de qualsevol informació als i les treballadores respecte a aquestes obres, hem SOL•LICITAT A LA INSPECCIÓ DE TREBALL L'ATURADA IMMEDIATA DE LES OBRES DE RETIRADA D'AMIANT DEL PALAU DE JUSTÍCA DE BARCELONA PER NO COMPLIR ELS PROTOCOLS LEGALS I NO COMPLIR AMB EL REQUISIT D'INFORMACIÓ ALS I LES TREBALLADORES.

Salut Laboral CGT Catalunya

Escrit sol.licitud paralització urgent a Inspecció de Treball:

Carta oberta al TSJC pel perill a la salut laboral per la retirada d'amiant al Palau de la Justícia de Barcelona

Ilustrísim President del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Li presentem un total de 201 peticions de treballadores i treballadors destinats al Palau de Justícia de Barcelona, ​​exigint el compliment de la legalitat vigent en la retirada amiant que es durà a terme dins del projecte de substitució de la xarxa de sanejament de pluvials d'aquesta seu judicial.

Tal com preveu la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals , en el seu article 18:
1. A fi de donar compliment al deure de protecció establert en aquesta Llei, l'empresari adoptarà les mesures adequades perquè els treballadors rebin totes les informacions necessàries en relació amb:

a) Els riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors en el treball, tant aquells que afectin a l'empresa en el seu conjunt com a cada tipus de lloc de treball o funció.
b) Les mesures i activitats de protecció i prevenció aplicables als riscos assenyalats en l'apartat anterior.
En les empreses que comptin amb representants dels treballadors, la informació a què es refereix aquest apartat es facilitarà per l'empresari als treballadors mitjançant aquests representants ; no obstant això, cal informar directament cada treballador dels riscos específics que afectin el seu lloc de treball o funció i de les mesures de protecció i prevenció aplicables a aquests riscos.

Per això, DEMANEM que es compleixi EL DEURE PROTECCIÓ DE LA NOSTRA SALUT i SEGURETAT i se'ns lliuri còpia del Pla de Seguretat, aprovat per l'autoritat laboral, en el qual hem d'estar inclosos els treballadors del Palau, en les condicions de protecció , informació i participació directa dels treballadors fixades en el RD 396/2006, de 31 de Març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc a l'exposició a l'amiant, ja que sembla ser que es pretén compatibilitzar la retirada d'amiant amb la nostra tasca diària a la mateixa seu, sense haver estat informats dels riscos als quals podem estar exposats ni dels protocols d'actuació que hem de complir per evitar-los.

Així mateix, demanem que es compleixi la Instrucció 2/2006 de la Direcció General de Relacions Laborals per a la Gestió del Registre d'Empreses amb risc d'amiant (RERA) i dels Plans de Treball amb amiant , sent informats de manera personal dels riscos avaluats i les mesures protectores establertes obligatòriament en el Pla de Treball, que ha d'estar aprovat per l'autoritat laboral de Catalunya i comunicat a la Inspecció de Treball, almenys dos dies abans del començament de l'obra.

Barcelona, ​​20 octubre 2014

Col.lectiu Treballadors/es de Justícia @100justos

Més informació:

- TWITTER 100 JUSTOS

- TWITTER CGT ADM. ESTAT I SEG.SOCIAL

- TWITTER SALUT LABORAL CGT CATALUNYA

<\/span>
  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció