CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

CGT presenta al·legacions al Consorci Sistema Integral de Salut de Lleida per fer retirar el projecte

Dimecres, 29 abril, 2015

CGT presenta al·legacions al Consorci Sistema Integral de Salut Lleida:

AL GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

En Rafael Caballero Esquinas, major d’edat amb DNI , i domicili a efectes de notificacions a l’Avinguda Catalunya núm. 2, planta 8, 25002, Lleida i en qualitat de Secretari General de la Federació Intercomarcal de Lleida de la Confederació General del Treball, i en la seva representació

EXPOSO:
Que en data 31 de març de 2015 ha estat publicat l’edicte de 27 del mateix mes i any pel qual se sotmet a informació pública la Proposta d’acord del Govern pel qual s’autoritza la constitució del Consorci Sistema Integral de Salut Lleida i se n’aproven els Estatuts.
Per la qual cosa mitjançant aquest escrit interposem, en temps i forma legal, les següents:

AL•LEGACIONS

Primera.- DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLIC DE SALUT.

La unificació dels serveis sanitaris de Lleida en un sol ens, pot ser bona, sempre i quan es faci sota el paraigua de l’Institut Català de la Salut, que és l’única empresa pública dins la sanitat que resta sotmesa al control parlamentari i per tant és garantia d’una gestió clara i prèvia a la despesa.

Els estatuts del consorci podrien ésser canviats en qualsevol moment pel Consell de Govern, i per tant podria permetre privatitzacions de serveis o “externalitzacions” que és com difereixen la paraula privatització, vostès els polítics. Podria permetre l’entrada de l’activitat privada en centres públics de Lleida i gestió privada de centres o serveis públics.

Segona.- DEFENSA DEL PERSONAL FUNCIONARI O ESTATUTARI.

La funcionarització o estaturització del personal garanteix la seguretat del pacient, seguretat de que aquell personal farà el millor per a la seva salut, sense témer pel seu lloc de treball ni subjecte a criteris i/o objectius econòmics.

D’altra banda la laboralització i precarització del personal suposa de contrari que l’assistència sanitaria als pacients estigui controlada per criteris que res tenen a veure amb la qualitat i seguretat en l’assistència.

Tercera.- DEFENSA DEL CONTROL PÚBLIC DE GESTIÓ.

Els consorcis resten sotmès a un control a posteriori que no ofereix garanties ni transparència en les actuacions. Resten sotmesos en bona part al dret mercantil i privat, amb principis de gestió que cerquen la rendibilitat i l’economia per sobre dels assistencials.

La manca de control previ porta als consorcis a incórrer en irregularitats en la contractació administrativa, en matèria de personal, en matèria d’incompatibilitats i respecte a la fiscalització i el control, tal com es pot corroborar en els diferents informes de la Sindicatura de Comptes.

A més comporta la multiplicació de càrrecs dins els consorcis i duplicitat dels càrrecs en diferents ens.

En aquest sentit podem posar diversos exemples documentats mitjançant informació publicada a internet sobre diversos consorcis, per tal de demostrar que la fórmula dels consorcis només porten a irregularitats.

Annexos:

- Annex 1. Consorci Sanitari de l’Anoia.
- Annex 2. Consorci/Corporació Sanitaria Parc Taulí de Sabadell
- Annex 3. Consorci Sanitari Integral.
- Annex 4. Consorci Sanitari de Terrassa.

Pel que fa a l’HOSPITAL DE SANTA MARIA de Lleida l’informe de la Sindicatura de comptes refereix lo següent:

IRREGULARITATS DE L’HOSPITAL DE SANTA MARIA, ENTITAT DE DRET PÚBLIC SUBJECTA A DRET PRIVAT SEGONS INFORME DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE L’ANY 2006.
SEGONS L’INFORME DE LA SINDICATURA DE COMPTES:
1. Contractació.

• Incidències en les actuacions administratives preparatòries de la licitació.

En l’expedient del contracte del servei de neteja de l’Hospital de Santa Maria de Lleida hi havia l’esmentat informe però no estava datat ni signat. Els plecs de clàusules administratives particulars del contracte del servei de l’Hospital de Santa Maria de Lleida no contenien la classificació que havien de tenir els licitadors, fet que incompleix el que estableix l’article 67.7.b del RGLCAP

• Manca de publicitat en el BOE i DOUE de la licitació del contracte.

L’empresa que gestiona l’Hospital de Santa Maria de Lleida, no va publicar l’anunci de la licitació del contracte del servei de neteja ni al BOE ni al DOUE, fet que incompleix el que disposen els articles 78 i 203.2 del TRLCAP.

• Manca de documentació en l’expedient.

En l’expedient de contractació del servei de neteja de l’Hospital de Santa Maria de Lleida no hi figura la documentació justificativa de la capacitat d’obrar, ni de la suficient solvència econòmica, financera i tècnica i professional de l’empresa contractista. Tampoc no hi consta que l’empresa adjudicatària hagués presentat la declaració responsable que no es trobava en cap prohibició per contractar amb l’administració ni que estigués al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. L’ens gestor d’aquest hospital no disposa de l’oferta econòmica i tècnica presentada per l’empesa adjudicatària, fet que no ha permès confrontar aquesta documentació amb els aspectes que la Mesa va valorar per adjudicar el contracte del servei de neteja.

L’ens gestor de l’Hospital de Santa Maria de Lleida ha informat que va destruir la documentació aportada per l’empresari per licitar en el concurs del servei de neteja, malgrat que l’Ordre de 12 de març de 1999, per la qual s’aproven i es modifiquen taules d’avaluació documental, estableix que els expedients de contractes de serveis de quantia igual o superior a 12.020,24 € s’han de conservar permanentment.

• Motivació insuficient de l’adjudicació del Server.

La puntuació atorgada a les proposicions presentades pels licitadors del concurs del
servei de neteja de l’Hospital de Santa Maria de Lleida en relació a la valoració de les
solucions tècniques, la metodologia del treball, els recursos materials i els mitjans auxiliars oferts pels licitadors no es troba suficientment motivada, atès que no consten els aspectes concrets que es van valorar respecte a cadascun dels criteris d’adjudicació esmentats sinó que aquesta valoració es va limitar a qualificar les propostes de molt favorables, favorables o especialment favorables, en relació a cada criteri d’adjudicació.

• Manca de publicitat en el DOUE i BOE de l’adjudicació del contracte.

Els ens gestors de l’Hospital de Santa Maria de Lleida, no van publicar al DOUE els anuncis d’adjudicació dels respectius contractes del servei de neteja, fet pel qual van incomplir l’article 93 del TRLCAP. A més l’ens gestor de l’Hospital de Santa Maria de Lleida tampoc van publicar l’adjudicació del contracte del servei de neteja al BOE.

• Manca de tramesa dels contractes, les seves pròrrogues i modificacions al.

Registre Públic de Contractes
Els ens gestors de l’Hospital de Santa Maria de Lleida, tot i que van trametre els contractes respectius al Registre Públic de Contractes, no hi van trametre les modificacions, fet que incompleix el que regulen els articles 118 del TRLCAP i 115 del RGLCAP.

• Pròrrogues per un termini superior al que estableix la normativa o que no són procedents.

El contracte del servei de neteja de l’Hospital de Santa Maria de Lleida tenia una vigència d’un any, de l’1 d’agost del 2003 a l’1 d’agost del 2004, prorrogable anualment fins a Quatre anualitats. El contracte des del seu venciment, l’1 d’agost de 2004 s’ha prorrogat fins al 15 de gener de 2008, data en què va entrar en vigor un nou contracte. Les pròrrogues d’aquest contracte incompleixen l’article 198 del TRLCAP, que estableix que les pròrrogues no poden excedir ni aïlladament ni conjuntament el termini fixat en el contracte.

• Modificacions contractuals que no s’ajusten a la normativa.

El contracte del servei de neteja de l’Hospital de Santa Maria de Lleida va ser modificat l’1 de febrer de 2006 a conseqüència de l’ampliació d’aquest servei a la residència i centre de dia per a gent gran Lleida-Balàfia per import de 12.443,85 € mensuals.
La modificació contractual realitzada per l’ens gestor de l’Hospital de Santa Maria de
Lleida va alterar substancialment l’objecte del contracte, ja que el servei s’ampliava a una residència i un centre de dia per a la gent gran i l’import del contracte s’incrementava mensualment en un 33,53%. La contractació del servei de neteja que ha estat la causa d’aquesta modificació contractual, en tant que no compleix els requisits establerts en l’article 101 del TRLCAP, no s’hauria d’haver formalitzat com una modificació sinó que hauria d’haver estat objecte d’una nova licitació.
L’ens gestor de l’Hospital de Santa Maria de Lleida no va exigir als respectius adjudicataris del servei que reajustessin la garantia definitiva com a conseqüència de les ampliacions contractuals, tal com estableix l’article 42 del TRLCAP.

• Treballs facturats fora de contracte.

L’any 2006, l’empresa adjudicatària del servei de neteja de l’Hospital de Santa Maria va prestar serveis de neteja periòdics no inclosos en el contracte, per 32.973,36 €, un 6,2% de la despesa del servei de neteja.
Aquests serveis de neteja addicionals als contractats cobrien necessitats de neteja periòdiques i per tant no puntuals en el temps; així, davant les noves necessitats que van sorgir, calia modificar els contractes signats per les entitats gestores dels diferents centres hospitalaris i formalitzar els corresponents expedients de modificació.

• Incompliment del termini d’abonament del preu establert en el TRLCAP.

Les entitats gestores de l’Hospital de Santa Maria de Lleida van satisfer els serveis de neteja als respectius adjudicataris en un termini mitjà superior als seixanta dies que fixa l’article 99.4 del TRLCAP, el qual estableix que l’Administració té l’obligació d’abonar el preu dins els seixanta dies següents a la data de l’expedició de les certificacions d’obres o dels documents corresponents que acreditin la realització total o parcial del contracte. D’acord amb la normativa, els centres gestors que no paguen en termini haurien d’abonar d’ofici un interès de demora.

Quarta.- RESPECTE A LA VOLUNTAT DELS CIUTADANS DE LLEIDA I AL PARLAMENT DE CATALUNYA.

Els ciutadans de les comarques de ponent, han mostrat majoritàriament el seu rebuig a la unificació dels diferents serveis sanitaris de Lleida sota el model de Consorci, i així ho acrediten 40.000 signatures. Ho demostra també els actes públics i manifestacions, que fins i tot sota una pluja torrencial ha fet que molts ciutadans hagin mostrat la seva oposició contra aquest model que es vol imposar a Lleida, únic territori, de moment, lliure de casos de corrupció.

Per altra banda no s’entén que el Govern de la Generalitat demani respecte a les resolucions i mocions del Parlament de Catalunya, quan es tracta del dret a decidir i al ensems per la Independència de Catalunya, i en canvi no es respecti la moció per aturar el Consorci Sanitari de Lleida aprovat per majoria al Parlament.

Sembla que el Parlament només té representació quan coincideix amb la línia a seguir que marca el Govern actual i no en canvi quan va en contra de les seves polítiques de partit.

Per tot lo exposat, sol•licitem que sigui retirat aquest projecte de Consorci, sobre el qual hi ha una forta oposició, tan ciutadana al territori com majoritària al Parlament de Catalunya, òrgan sobirà del poble català, atenent les demandes de la majoria dels diputats parlamentaris de Catalunya, que representen la majoria del nostre poble.

Lleida, 20 d'abril de 2015

Atentament,

Rafael Caballero Esquinas
Secretari General de la Federació Intercomarcal de la
Confederació General del Treball (CGT) a Lleida.

Més informació:

- TWITTER CGT LLEIDA

- TWITTER CGT ICS LLEIDA

Annex 1. Consorci Sanitari de l’Anoia:

Annex 2. Consorci/Corporació Sanitaria Parc Taulí de Sabadell:

Annex 3. Consorci Sanitari Integral:

Annex 4. Consorci Sanitari de Terrassa:

Attached documents