CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

CGT sobre les 3 sentències del TSJC que anul·len l’adjudicació del contracte de gestió del servei d’abastament d’aigua a Aigües Ter Llobregat (ATLL)

Dilluns, 29 juny, 2015

Tres sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·len l'adjudicació del contracte de gestió del servei d'abastament d'aigua en alta Ter Llobregat per una infracció dels principis de publicitat i concurrència amb anterioritat a la formulació de les ofertes dels licitadors.

La discrepància entre la fase d'aprovació del plec de clàusules administratives particulars i els aclariments fets per l'òrgan de contractació durant la fase del concurs ha portat al tribunal a anular el procediment de contractació. En aquest sentit destaquem un paràgraf dels fonaments de dret d'una de les sentencies: "..la discordancia se produjo en un momento capital del procedimiento de contratación, anterior a la formulación de las ofertas por partes de los licitadores, de modo que se han visto sustancialmente afectados los principios de publicidad, transparencia, igualdad y concurrencia.."

A la CGT pensem que aquestes sentències brinden una oportunitat a la ciutadania per demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya la des-privatització d'Aigües Ter Llobregat i que la gestió sigui pública i de qualitat. Que els veritables principis siguin la transparència i la participació ciutadana i no el mercantilisme i el favoritisme.

A la CGT hem vist i patit les conseqüències de posar en les mans privades la gestió de serveis públics tan essencials com l'aigua, l'energia, la sanitat, etc. En tots aquests sectors, els accionistes, lobbis especulatius, prioritzen els beneficis abans que la salut dels treballadors o el benestar dels ciutadans.

A l'ATLL privada el panorama és el mateix. Els dividends que s'han repartit els socis accionistes han estat immoralment suculents, tambè hem descobert als comptes facturació a una empresa del grup sense el corresponent permís de l'administració, fet que hem denunciat a l'oficina antifrau, la tarifa de l'aigua ha augmentat un 24% des de la privatització. El treballadors i treballadores en canvi tenim congelat el sou i els llocs de feina que deixen els que es jubilen s'amortitzen, la plantilla ha crescut per la banda dels directors i alts càrrecs i els ciutadans i ciutadanes tenen més dificultat per accedir a l'aigua quan els seus ingressos són baixos o nuls.

SECCIÓ SINDICAL CGT ATLL

Barcelona, a 16 de juny de 2015

Més informació:

- TWITTER CGT ATLL

- SENTÈNCIA RECURS 14/2013

- SENTÈNCIA RECURS 38/2013

- SENTÈNCIA RECURS 28/2013

Attached documents