CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Com afecta el Reial Decret-Llei 20/2011 a l’ocupació en el sector públic

Dimecres, 4 gener, 2012

A manera de regal enverinat, en el BOE de 31 de Desembre de 2011 s'ha publicat el Reial decret-llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic.

Aquest Reial decret-llei, segons ha declarat el propi Govern, serà seguit de pròximes mesures legislatives a mitjà termini. Per altra banda, aquest Reial decret-llei té caràcter bàsic i aplicable a totes les Administracions en algunes de les seves previsions i en canvi en unes altres únicament s'aplica a l'Administració de l'Estat, pel que caldrà estar al que cada Comunitat Autònoma disposi respecte dels seus sectors en alguns aspectes.

L'ajustament serà dur per als funcionaris. Entre les mesures aprovades està la congelació de salaris per a tots els empleats públics. Aquests sofriran a més el 2012 una rebaixa de sou de facto, ja que també han vist ampliat el seu horari laboral sense que per això es toqui la seva remuneració. Així, a partir d'ara haurien de treballar 37,5 hores setmanals en tot el territori de l'Estat espanyol. En cas que vulguin seguir amb la seva jornada laboral anterior, haurien d'acceptar una baixada de sou proporcional, tal com va indicar l'Executiu. Així mateix, no es reposaran els funcionaris que es jubilin i solament es renovaran en un 10% per als col·lectius de docents, sanitaris, forces armades, cossos i forces de seguretat de l'Estat i cossos de lluita contra el frau fiscal. Per cada 10 empleats públics d'aquests cossos que es retirin, n'arribarà un.

Sintèticament, aquest és el seu abast.

1. LES RETRIBUCIONS DELS EMPLEATS PÚBLICS ES CONGELEN

La mesura és contundent amb la congelació o no actualització de les retribucions: “En l'any 2012, les retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar cap increment respecte a les vigents a 31 de desembre de 2011”.

A ) Afecta a tots i totes. Això és a empleats públics funcionaris i laborals, així com a Alts Càrrecs.

B) Afecta a totes les contraprestacions per treballar per al sector públic. Es congelen “les retribucions” i la “massa salarial”.

C) Afecta també a les aportacions a plans de pensions d'ocupació o contractes d'assegurança col·lectius que incloguin la cobertura de la contingència de jubilació: Zero.

D) Afecta a tot organisme de creació o sosteniment financer públic: Administracions Públiques, Ens Públics, Societats Públiques i Òrgans constitucionals.

E) La vàlvula d'emergència es defineix en termes extraordinaris: “Sense perjudici de les adequacions retributives que, amb caràcter singular i excepcional, resultin imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del nombre d'efectius assignats a cada programa o pel grau de consecució dels objectius fixats al mateix”. Aquí està el “comodí” amb que l'Administració podrà incrementar complements en determinats àmbits i convertir la “congelació universal” en “congelació general”. Això sí, en l'àmbit del totpoderós Estat se subjecta a un control solemne: requeriran informe favorable del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques en l'àmbit de l'Administració de l'Estat; no obstant això, en altres àmbits distints de l'Estat, com en els ens autonòmics, ens locals i Universitats distintes de la UNED. Aquesta via de les “adequacions retributives” podria ser la vàlvula d'escapament per a trencar el gel de la congelació retributiva.

Quant a la congelació salarial, l'article 2 del Reial decret-Llei 20/2011 declara bàsics els apartats Un, Dos i Tres, no tenint tal naturalesa l'apartat Quatre, que es refereix a les adequacions retributives singulars i excepcionals, que si era bàsic, no obstant això, conforme preveia l'article 22.12 de la Llei 39/2010, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2011. És a dir, podria sostenir-se que no cap en l'àmbit de les entitats locals, i tampoc en el de les Comunitats Autònomes, aquesta adequació singular i excepcional, perquè solament està oberta per a l'àmbit de l'Estat i amb els requisits que preveu l'apartat Cinc del Reial decret-Llei 20/2011.

Per altra banda, el Decret-Llei deixa als llimbs el futur del “complement vinculat a la carrera professional”, ja que si bé està clar que no s'escometran desenvolupaments normatius en els àmbits on no s'havia implantat, és dubtós si poden admetre's noves incorporacions o beneficiaris a la mateixa on ja estava implantada.

2. PARALITZACIÓ D'OPOSICIONS NOVES.

“Al llarg de l'exercici 2012 no es procedirà a la incorporació de nou personal, excepte el que pugui derivar-se de l'execució de processos selectius corresponents a Ofertes d'Ocupació Pública d'exercicis anteriors” (art.3.1). Aquest precepte té caràcter bàsic, o sigui, afecta a totes les Administracions Públiques. Per tant, tranquil·litat per als procediments selectius convocats, i fins i tot per als no convocats sempre que corresponguin a Ofertes d'Ocupació de l'exercici 2010 o anteriors.

El problema pràctic pot donar-se pel fet que nombroses Administracions distintes de l'Estat no van aprovar formalment Ofertes d'Ocupació pública, fet que impediria que comptessin amb places dotades d'anteriors exercicis, pactades o programades i que no podrien amb la lletra del Decret-Llei convocar-se en l'any 2012. La inquietud ve donada perquè no hi haurà oposicions en l'any 2012. I el que és mes greu, no hi ha garantia que la llei de pressupostos que s'aprovi per a 2013 no prorrogui tal mesura.

3. CONGELACIÓ DE LA CONSOLIDACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL

Igual criteri assisteix als procediments de consolidació com laborals fixos o funcionaris de carrera a l'empara del EBEP. “Aquesta limitació arriba a a les places incloses en els processos de consolidació d'ocupació previstos en la disposició transitòria quarta de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.”(art.3.1) El criteri és el mateix que per a les oposicions de nou encuny. Solament continuaran els ja “convocats”.

4. CONGELACIÓ DE LA INCORPORACIÓ DE PERSONAL TEMPORAL O INTERÍ

Amb caràcter bàsic malgrat que no hi haurà oposicions o concursos per a nou ingrés, tampoc s'incorporarà personal temporal per a les vacants.” Durant l'any 2012 no es procedirà a la contractació de personal temporal, ni al nomenament de personal estatutari temporal o de funcionaris interins excepte en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament dels serveis públics essencials.”(art.32). Les excepcions se centren en l'àmbit estatal, són les de forces armades, sanitat o docència no universitària.

5. AMORTITZACIÓ VACANTS DE JUBILACIÓ

En l'àmbit de l'Administració de l'Estat, doncs aquesta mesura no té caràcter bàsic, s'amortitzaran les places dels jubilats: “Quatre. Durant l'any 2012 seran objecte d'amortització en Departaments, Organismes autònoms, Agències estatals, entitats públiques empresarials i resta dels organismes públics i ens del sector públic estatal, un nombre equivalent de places al de les jubilacions que es produeixin”. Notem el matís que el precepte no al·ludeix a les “mateixes” places dels jubilats sinó a “un nombre equivalent”, o sigui, que teòricament podria mantenir-se una plaça de les quals es jubili el seu titular, sempre que s'amortitzi una altra plaça vacant per altra circumstància (ej.defunció, renúncia, trasllat, etc).

6. AMPLIACIÓ DE JORNADA DE TREBALL

“En l'àmbit de l'Administració de l'Estat, i per al conjunt del sector públic estatal, la jornada ordinària de treball tindrà un terme mitjà setmanal no inferior a les 37 hores i 30 minuts”. (art.4) Clar que aquesta mesura no impedeix el que pugui resultar en la pràctica de la negociació col·lectiva en cada sector.

>>> En document adjunt teniu el Reial decret-llei 20/2011

Attached documents

 

  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció