CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Comunicat de la Federació de Sindicats d’Ensenyament de la CGT davant les mesures imposades pel Ministeri d’Educació

Dimecres, 18 abril, 2012

Les mesures anunciades pel ministre són anticonstitucionals, de no modificar-se la LOE.

Des de la Federació d'Ensenyament de CGT mostrem el nostre rebuig a les mesures que el Ministre Sr. José Ignacio Wert ha anunciat en el dia d'ahir a les persones responsables de l'educació en les diferents comunitats autònomes de l'Estat.

En primer lloc per entendre que neixen d'un improvisat afany demagògic per a anunciar que el Govern del PP desitja ferventment reduir la despesa pública. CGT entén que el Ministre no té dades fiables sobre com ha d'evolucionar la despesa en educació. Entenent que difícilment pot fer comptes sense conèixer els ingressos que l'estat tindrà. Sense una política agressiva recaudatòria d'impostos en grans fortunes i mobilització dels passius i persecució del frau sobretot en paradisos fiscals, no és coherent plantejar reduccions de les obligacions socials que l'estat va contreure amb la ciutadania, i que competencialment estan en mans de les autonomies.

En segon lloc perquè si de mesures extraordinàries es tractés aquestes haurien d'afectar a tot el sistema educatiu no només al sector públic. L'ensenyament privat no sembla veure's afectat de cap manera, de forma que no és difícil concloure que s'estreny una vegada més a qui menys tenen, a les classes populars i treballadores.

En tercer lloc perquè aquestes mesures requereixen per a ser legals alterar substancialment la Llei Orgànica d'Educació. Pel que fa al pretès obligat increment d'alumnat l'article 87 fa referència a l'Equilibri en l'admissió d'alumnes, que encomana “ Amb la finalitat d'assegurar la qualitat educativa per a tots, la cohesió social i la igualtat d'oportunitats, les Administracions garantiran una adequada i equilibrada escolarització de l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu.” Arribant a establir la proporció d'alumnes d'aquestes característiques que han ser escolaritzats en cadascun dels centres públics i privats concertats i garantiran els recursos personals i econòmics necessaris als centres per a oferir aquest suport.”

Establint en el seu apartat segon que aquestes administracions (no l'Estat) “podran autoritzar un increment de fins a un deu per cent del nombre màxim d'alumnes per aula en els centres públics i privats concertats… per a atendre necessitats immediates d'escolarització de l'alumnat d'incorporació tardana”.

També l'article 157 que homologa els recursos per a la millora dels aprenentatges i suport al professorat, recull en el seu apartat primer que “Correspon a les Administracions educatives proveir els recursos necessaris per a garantir, en el procés d'aplicació de la present Llei: a) Un nombre màxim d'alumnes per aula que en l'ensenyament obligatori serà de 25 per a l'educació primària i de 30 per a l'educació secundària obligatòria.” A més la Disposició final cinquena estableix el Títol competencial i confereix caràcter bàsic a aquests dos articles a l'empara de la competència que correspon a l'Estat conforme a l'article 149.1.1.ª, 18.ª i 30.ª de la Constitució.

Per això CGT entén que qualsevol modificació del nombre màxim d'alumnes i alumnes per aula de no modificar-se aquesta Llei Orgànica seria anticonstitucional.

CGT fa una crida a mares i pares, alumnes i alumnes, així com personal que treballa en els centres educatius perquè es pronunciïn amb urgència contra aquestes mesures anunciades. Urgeix constituir un front comú que persuadeixi al Govern de no realitzar aquest despropòsit.

Rafael Fenoy Rico, Secretari General d'Ensenyament CGT

 

  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció