CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Cop de destral definitiu a l’ocupació pública a través del projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat

Divendres, 21 abril, 2017

COP DE DESTRAL DEFINITIU A L’OCUPACIÓ PÚBLICA

El projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat pretén reblar el darrer clau del taüt de la gestió directa dels serveis públics, condemnant definitivament a l’empetitiment accelerat les plantilles directes del sector públic amb el tancament de les darreres vies d’incorporació neta d’efectius: el nomenament d’interins, la internalització de plantilles o fins i tot el reconeixement de personal indefinit no fix per sentència judicial.

Títol de la Llei que ho establiria:
http://www.sepg.pap.minhafp.gob.es/Presup/PGE2017Proyecto/MaestroDocumentos/PGE-ROM/doc/1/1/2/3/N_17_A_R_1_2_11_1.PDF
I disposicions addicionals (mirar les 15, 16, 17 i sobretot la 27):
http://www.sepg.pap.minhafp.gob.es/Presup/PGE2017Proyecto/MaestroDocumentos/PGE-ROM/doc/1/1/3/1/N_17_A_R_1_3_5_1.PDF

CONTRA ELS INTERINS

Obre la via excepcional pactada amb els sindicats UGT, CCOO i CSIF (a canvi de la pau social en el sector públic? de la renúncia a presentar demandes?), una via limitada en el temps i en l’abast: possibilitat d’aprovar oferta pública addicional per consolidar fins el 90% de les places estructurals ocupades per interins de forma ininterrompuda des de l’1 de gener de 2014 fins el 31 de desembre de 2016.

Malgrat aquest limitat progrés que exclou d’entrada tota la resta de places estructurals o no estructurals ocupades per interins i temporals, s’introdueix per primera vegada un límit percentual del 8% d’interinatge o temporalitat a partir del 2020. Aquest límit només vol suposar un límit màxim en la incorporació d’aquest tipus de personal que no passa per la seva hipotètica consolidació via oferta pública, que està estrictament acotada al percentatge ja esmentat.

Però hi ha un nou element que no apareix al pacte amb els sindicats. Es prohibeix taxativament la contractació temporal o el nomenament de funcionaris interins tret de casos excepcionals i en tot cas aquesta contractació o nomenament ha de ser sempre per menys de 3 anys. Encara més, es prohibeix l’encadenament de nomenaments o contractacions en la mateixa persona per temps superior als 3 anys, per evitar la creació o cobertura de facto de llocs estructurals amb personal interí o temporal, o la reclamació per part d’aquestes persones de la condició de personal «indefinit-no fix». I s’amenaça a la imposició de les sancions que pertoquin als responsables dels òrgans que permetessin una altra cosa.

CONTRA LA INTERNALITZACIÓ DE SERVEIS

En ple debat polític sobre la municipalització de serveis i plantilles, la disposició addicional 27 de la proposta de llei de pressupostos pretén establir de forma indefinida la prohibició expressa d’incorporar personal a la plantilla de les administracions públiques (inclosos organismes autònoms o qualsevol entitat de dret públic) del personal provinent d’empreses contractistes en el decurs de processos d’internalització de serveis. Deixa la porta oberta a incorporar-los a la plantilla de societats mercantils públiques, però en aquest cas s’han de comptabilitzar com personal de nou ingrés que resta de la taxa de reposició de la pròpia empresa pública. A la pràctica es vol tallar de socarrell la pràctica mateixa de la internalització de serveis públics.

CONTRA EL PERSONAL LABORAL D’EMPRESES MERCANTILS PÚBLIQUES, FUNDACIONS PÚBLIQUES O CONSORCIS

En cas d’integració de societats mercantils públiques, fundacions o consorcis dins d’una Administració Pública, el seu personal laboral no podrà integrar-se en l’Administració en qüestió. Es diu que serà d’aplicació la normativa de successió d’empresa, però si no poden «exercir funcions retribuïdes a les Administracions Públiques», que és la definició d’empleat públic que dóna l’EBEP, on es poden incorporar?

EN RESUM, CONTRA EL MODEL D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA AL SERVEI DELS INTERESSOS DE LA MAJORIA I CONTRA EL MÉS MÍNIM CRITERI D’AUTONOMIA DE GESTIÓ DELS DIFERENTS NIVELLS D’ADMINISTRACIÓ

Perquè no es tracta de limitar la despesa o contenir el dèficit pressupostari. Aquesta mena de disposicions volen destruir el màxim d’ocupació directa en el sector públic i deixar com única via de gestió la contractació de serveis, la concessió o qualsevol altra fórmula que deixi en mans del sector privat la pràctica totalitat dels pressupostos públics, els que es nodreixen amb els impostos que paguem entre tots.

Aquesta línia d’actuació no és nova i no ens cansarem de denunciar que cap govern autonòmic o local ha plantat cara política o judicialment contra mesures com aquestes, però és que el que preveu aquest projecte de llei vol barrar el pas a qualsevol alternativa, per tímida que sigui, que qualsevol govern vulgui impulsar.

I a sobre tenen la barra de maximitzar les seves mesures en un moment en què sentim als corruptes confessos reconèixer davant dels tribunals que «cobrar comissions del 3 o el 4% sobre les adjudicacions públiques és el normal en el mercat».

ÉS DEL TOT NECESSARI I DE LA MÀXIMA URGÈNCIA PRENDRE TOTES LES MESURES PER LLUITAR CONTRA AQUEST MODEL POLÍTIC I EXIGIR LA DEROGACIÓ DE TOTES LES MESURES QUE IMPEDEIXEN UNA AUTÈNTICA AUTONOMIA DE GESTIÓ EN TOTS ELS NIVELLS D’ADMINISTRACIÓ

SI HI HA HAGUT EN ALGUN MOMENT BONES RAONS PER CONVOCAR UNA VAGA DE TOT EL SECTOR PÚBLIC, INCLÒS EL PERSONAL DE LES EMPRESES CONTRACTISTES, AQUEST I ARA ÉS EL MOMENT

JA N’HI HA PROU !!

Secció Sindical CGT Ajuntament de Barcelona
http://www.cgtbarcelona.org/ssab/cop-de-destral-ocupacio-publica/

<\/span>
  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció