CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Corrupció a la UAB?

Dimarts, 5 març, 2013

Des de la secció sindical de CGT de la UAB hem tingut accés a diversos indicis que ens fan témer l’existència d’actuacions corruptes en el marc de l’Esfera UAB, tant en el Parc de la Recerca UAB com en la Fundació UAB. Us els posem en coneixement i, alhora, demanem al Rector que, en pro de la política de transparència de què el seu equip fa gala, informi a la comunitat universitària de l’abast d’aquests indicis i, arribat el cas, de les mesures correctors que l’Equip de Govern pensa adoptar.

1. Parc de la Recerca

El setembre passat era substituït el Director General del Parc de la Recerca de la UAB, que havia ocupat el càrrec durant 5 anys. Entre les diverses empreses acollides al Parc de la Recerca es troba Henkel. El 26 de juliol de 2010 l’esmentada empresa inaugurava un laboratori de tecnologies avançades ubicat al Parc de la Recerca. Segons la informació disponible en l’enllaç anterior, un dels assessors científics d’aquest laboratori era el director del Parc de la Recerca. El mateix any de la seva substitució, segons consta en la documentació del punt 9.1 (acord 124/2012; pàg. 15 del document; cal IP de la UAB) del Consell de Govern del passat 5-XII-2012, l’esmentat senyor signava 3 convenis amb l’empresa Henkel per a “prestació de serveis” per un import total de 767.252€.

Al respecte, demanem al Rector que:

1.1- Informi de les raons que van motivar l’esmentada substitució així com de les condicions en què es va produir.

1.2.- Informi quina quantitat de l’import total de 767.252€ està pressupostada com a remuneració (o equivalent) de la persona signant del conveni i anterior Director General del Parc de la Recerca.

1.3.- Que proporcioni als òrgans pertinents la informació sobre els estats comptables del Parc de la Recerca de la UAB per a tots els exercicis durant els quals l’esmentada persona en va ser Director General.

2. Fundació UAB

Atesa la situació creada amb el recent cessament del responsable de la Fundació, antic Gerent de la UAB i, anteriorment, candidat de Convergència i Unió per a presidir l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra, instem al Rector per tal que:

2.1.- Informi a la comunitat universitària de les raons que han motivat el cessament així com de les condicions en que aquest s’ha produït.

2.2- El 23 de setembre de 2004 es va produir una situació similar amb el cessament del llavors responsable de la Fundació (i també antic Gerent de la UAB, i posteriorment promocionat a Administrador General del Consorci Parc de la Recerca Biomèdica de Barcelona), mentre era Vicerector d’Economia l’actual Gerent de la UAB. Anys desprès la Sindicatura de Comptes (Informe 20/2008, pàg. 82) denunciava que:

“Tot i que la FUAB no ha estat fiscalitzada, en el procés de fiscalització de les despeses de la UAB s’ha observat que l’any 2004 es va acomiadar un directiu de la FUAB, el qual tenia un contracte d’alta direcció regit pel Reial decret 1382/1985 i se li va abonar una indemnització de 104 dies per any treballat en lloc dels 7 dies que li corresponien segons el contracte. L’import d’aquesta indemnització va ser de 129.691,39 €. Aquest treballador tenia reserva de lloc de treball a la UAB, on va reingressar el mateix dia del seu cessament a la FUAB”.

Atesos els precedents, demanem que es facin públiques les condicions econòmiques en què s’ha produït el cessament del fins ara responsable de la Fundació UAB.

2.3.- Instem al Rector que proporcioni els estats comptables respecte als anys en què la persona cessada ha estat responsable, de la Fundació UAB i de tots els ens jurídics vinculats.

La lluita contra la corrupció és essencial per a garantir el futur de la UAB com a institució pública capdavantera. Amb la transparència informativa l’Equip Rectoral hi pot contribuir, allunyant sospites infundades si aquest fos el cas o detallant les situacions que requereixen prendre mesures valentes. Si l’actual Equip actua amb fermesa aturant conductes poc ètiques i potser fins i tot de dubtosa legalitat, nosaltres l’acompanyarem com, de ben segur, farà la Comunitat Universitària en el seu conjunt.

Bellaterra, 5 de març de 2013

CGT – UAB

http://cgtuab.wordpress.com/2013/03/05/corrupcio-a-la-uab/

http://cgtuab.wordpress.com

@CGT_UAB