CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Curs a Distància 2007 de l’INSHT dirigit a Delegats de Prevenció i membres de comitès de Seguretat i Salut

Dimecres, 24 gener, 2007

Després de sol·licitar al director de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT) la realització del curs de l'assumpte, procedim a realitzar convocatòria per a cobrir les places del mateix amb els següents requisits i característiques:

CURS BARCELONA:

 • Durada 4 mesos: de març a juny.
35 places per al curs organitzat pel Centre Nacional de Condicions de Treball (Barcelona). Tres dies presencials: el primer dia, inauguració del curs; un intermedi; i l'últim, en el qual es realitza l'avaluació. En aquests tres dies caldrà desplaçar-se a aquest Centre situat a:

C/ Dulcet núm. 2 – 10
08034 Barcelona
Accés: estació de metro Palau Reial
(Línia 3: Zona Universitària-Canyelles)

El curs és gratuït; els llibres els proporciona la Secretaria de Salut Laboral del Comitè Confederal Estatal i estaran a les seus de l'INSHT, on es realitzi presencialment el curs, en el seu primer dia; no s'inclou per part del Confederal les despeses de desplaçament.

Les SOL·LICITUDS inclouran les dades següents:

Nom i cognoms
Telèfons de contacte i lloc de residència
Empresa i Sindicat a què pertanyeu
Opció: Barcelona

Contacte:

 • Per correu electrònic: “sp-saludlaboral@cgt.es” posant “Asunto: Curso Salud Laboral 2007”
 • Per fax: (91) 445.31.32 amb el mateix assumpte
 • Per correu ordinari, amb el mateix assumpte, a:
  Confederación General del Trabajo
  Salud Laboral
  c/ Sagunto, 15 – 1º
  28010-Madrid

Informació:
Tel.: (91) 447.05.72. Preguntar per Pulido..
Dia inicial del curs: Aquest primer dia els tutors del curs vos demanaran una fotografia mida de carnet; i la vostra adreça de correu electrònic a què enviaran successivament els enunciats dels quatre casos pràctics que realitzareu durant el curs, així com la correcció dels mateixos una vegada que els hàgiu enviat els exercicis resolts.

Nota: Aquest curs no homologa al de Nivell Bàsic de Prevenció; així ho considera l'Administració en un procedir prou curiós, no oblidem que el curs per a Delegats de Prevenció es dilata per temps de quatre mesos i equival a 80 hores i, en canvi, un curs de Nivell Bàsic es dóna de forma intensiva durant una setmana presencial i equival a 30 h. El consell a aquest respecte és realitzarà aquest curs, que en termes relatius és el millor en aquest interval de l'escala, i realitzar el de Nivell Bàsic durant o després de l'execució del nostre; posant-se en contacte, per a això, amb la conselleria o institut, de seguretat i salut o de la funció pública, corresponent a cada Comunitat Autònoma.

Quant al temps dedicat, mitjans i cost per a la formació dels delegats de prevenció estarem al que disposa l'art.37.2 de la Llei de Prevenció de Riscs Laborals:

L'empresari haurà de proporcionar als Delegats de Prevenció els mitjans i la formació en matèria preventiva que resultin necessaris per a l'exercici de les seves funcions.
La formació s'haurà de facilitar per l'empresari pels seus propis mitjans o mitjançant concert amb organismes o entitats especialitzades en la matèria i haurà d'adaptar-se a l'evolució dels riscs i a l'aparició d'uns altres de nous, repetint-se periòdicament si fos necessari.
El temps dedicat a la formació serà considerat com a temps de treball amb caràcter general i el seu cost no podrà recaure en cap cas sobre els Delegats de Prevenció.

I per tant així ho negociarem a les nostres empreses.

16 de gener del 2006

Un salutació.

Secretariat Permanent del Comitè Confederal de la CGT

J.A. Pulido
Salut Laboral-CGT

C/ Sagunto, 15 - 1º 28010-Madrid
Tfno.: (91) 447.05.72. Fax: (91) 445.31.32. www.cgt.es
Correo: sp-saludlaboral@cgt.es

Contingut del curs (Informació de l'INSHT)

Títol: "Prevención de Riesgos Laborales. Curso de Enseñanza a distancia dirigido a Delegados de Prevención y Miembros de Comités de Seguridad y Salud".
El curs està dirigit a delegats de prevenció i membres de comitès de seguretat i salut en el treball (siguin aquests delegats de prevenció o representants de l'empresari).

El material didàctic que compon el curs es presenta en una carpeta d'anelles i inclou:

 • Un manual del promotor: junt amb una breu presentació del material s'exposen una sèrie d'orientacions pràctiques per a la posada en marxa i l'organització del curs: tutories, ordenació de les activitats i avaluació.
 • Una guia didàctica de l'alumne: en aquest document es pot trobar informació, entre altres temes, sobre:
  • Els objectius del curs
  • El programa
  • El material didàctic
  • Directrius per a l'estudi
  • Disset fascicles
El curs consta de 17 fascicles agrupats en tres mòduls:

 • Mòdul 1.-Introducción a la Prevención de Riesgos Laborales. Aspectos Legislativos
  Presenta els conceptes bàsics que es manegen en l'àmbit de la prevenció de riscs laborals i les principals funcions dels òrgans de representació i participació dels treballadors.
 • Mòdul 2.- Metodología de Actuación en Prevención de Riesgos Laborales
  Exposa la metodologia bàsica d'actuació en prevenció de riscs laborals i els aspectes clau a l'hora de presentar un pla de millora
 • Mòdul 3.- Los Riesgos Laborales y Su Prevención
  Mostra, al llarg de 9 fascicles els principals riscs que poden estar presents en el treball i el mode d'actuació enfront dels mateixos.
Cada un dels fascicles inclou diverses preguntes d'avaluació amb les seves corresponents respostes.

Programa del curs

 • MÒDUL 1.- .- Introducción a la prevención de riesgos laborales. Aspectos legislativos
  • F1.- Funciones de los Órganos de Representación y Participación de los Trabajadores en Materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
  • F2.- Seguridad, Salud y Condiciones de Trabajo
  • F3.- Los Accidentes de Trabajo
  • F4.- La Salud en el Lugar de Trabajo
 • MÒDUL 2.- Metodología de actuación en prevención de riesgos laborales
  • F5.- La Evaluación de Riesgos y la Planificación de la Prevención de Riesgos Laborales en la Empresa
  • F6.- La Investigación de Accidentes
  • F7.- La Visita de Inspección
  • F8.- Los Proyectos de Acondicionamiento
 • MÒDUL 3.- Los riesgos laborales y su prevención
  • F9.- Los Riesgos Vinculados a la Actividad Física
  • F10.- El Riesgo Mecánico
  • F11.- El Riesgo Químico
  • F12.- El Riesgo de Incendio
  • F13.- El Ruido
  • F14.- La Iluminación
  • F15.- El Ambiente Térmico.
  • F16.- Los Riesgos por Desplazamientos en la Empresa
  • F17.- Los Riesgos y la Organización del Trabajo