CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA) corresponents al quart trimestre de 2010

Dimarts, 8 febrer, 2011

Resum que a partir d'ara es farà periòdicament dels indicadors econòmics i socials de l'estat espanyol, segons les fonts estadístiques oficials.

- ACTIVITAT, OCUPACIÓ I ATUR

En l'últim trimestre de 2010 l'atur afecta a 4.696.600 persones (és la major xifra de desocupats registrada a l'Estat espanyol en tota la història). El 20,33% de la població activa està en atur. Al llarg de 2010, el nombre de desocupats va augmentar en 370.100 persones. Després de dos trimestres amb una lleugera creació d'ocupació, en el quart trimestre de 2010 l'ocupació ha disminuït en 138.600 persones, i el nombre d'aturats ha augmentat en 121.900 persones. El fet que l'augment de l'atur sigui menor que la caiguda de l'ocupació es deu al descens de la població activa, les causes de la qual s'expliquen per l'anomenat “efecte descoratjament”: davant les dificultats de trobar una ocupació, algunes persones opten per deixar de buscar-lo.

2010 és el quart any consecutiu en el qual augmenta l'atur: el 2007 va augmentar en 117.000 persones, el 2008 en 1.280.300, el 2009 en 1.118.600 i el 2010 en 370.100. D'aquesta forma, durant aquests quatre anys l'atur ha augmentat en 2.886.000 persones.

- ATUR DE LLARGA DURADA, ATUR JUVENIL I LLARS AMB TOTS ELS SEUS MEMBRES EN ATUR

2.049.900 desocupats porten més d'un any en aquesta situació. 940.000 persones porten més de dos anys en atur. L'atur juvenil afecta al 42% dels menors de 25 anys. En el quart trimestre de 2010, el nombre de llars amb tots els seus actius en atur ha augmentat en 35.600, situant-se en 1.328.000. Aquesta situació afecta al 7,69% de les llars espanyoles.

- TEMPORALITAT

Atès que la major part de l'ocupació destruïda era de caràcter temporal, la taxa de temporalitat (el percentatge d'ocupacions temporals sobre el total d'ocupacions) ha descendit lleugerament, situant-se en el 24,8%. Aquesta taxa també va augmentar quan durant el segon i tercer trimestre de 2010 es va crear ocupació, el que confirma l'important pes de la temporalitat en la contractació a Espanya.

- SECTORS ECONÒMICS

S'ha produït una certa creació d'ocupació en Agricultura (amb 50.500 ocupats més que en el trimestre anterior, a causa del inici d'algunes campanyes intensives en mà d'obra) i en Indústria (amb 22.200 ocupats més). La destrucció d'ocupacions s'ha concentrat en el sector Serveis (amb 115.800 ocupats menys) i en la Construcció (95.600 ocupats menys, el doble dels quals es van perdre en el mateix període de l'any anterior, el que reflecteix l'impacte del descens de l'obra pública).

- HOMES/DONES

La taxa d'atur masculina és del 19,95%, i la femenina del 20,79%, mantenint-se la composició de l'atur observada des de l'any 2008, amb relativament poca distància entre les taxes d'atur masculina i femenina, i amb un major nombre d'homes en atur que de dones. En el quart trimestre de 2010, l'ocupació ha augmentat entre les dones (27.900 ocupades més que en el tercer trimestre de 2010), i descendit entre els homes (166.500 ocupats menys). La taxa d'activitat femenina ha augmentat un 0,38% respecte al tercer trimestre, situant-se en el seu màxim històric (52,6%). Al llarg de tot 2010 l'atur va augmentar més entre les dones que entre els homes: l'atur femení va créixer un 11,24% (217.400 desocupades més) i el masculí un 6,38% (152.700 desocupats més).

- POBLACIÓ ESTRANGERA

En el quart trimestre de 2010, l'ocupació entre els estrangers ha descendit en 88.000 persones, mentre que entre els espanyols, el nombre d'ocupats ha disminuït en 50.700. La taxa d'atur de la població estrangera augmenta un 1,05%, situant-se en el 30,4%, gairebé un 12% més que la taxa d'atur de la població de nacionalitat espanyola.

- COMUNITATS AUTÒNOMES

En el conjunt de 2010, totes les Comunitats presenten pujades de l'atur, excepte País Basc (en el qual l'atur ha descendit) i Pais Valencià (el nombre de desocupats del qual pràcticament no varia). Les taxes d'atur més altes es donen a Canàries i Andalusia (taxes superiors al 28%). En l'extrem oposat, País Basc, Comunitat Foral de Navarra i Cantàbria tenen taxes d'atur inferiors al 15%.

>>> Tota la informació detallada en el pdf adjunt.

Attached documents