CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Denúncia CGT UAB a Inspecció de Treball a UAB per presumptes irregularitats en la contractació de professorat amb “Tenure Track” que no correspon a cap figura de la legislació vigent

Dilluns, 2 març, 2015

Ateses les irregularitats detectades en certes convocatòries de places de professorat, i donada l'absència de cap resposta per part del Vicerector de Professorat i Programació Acadèmica quan se les vam fer avinents fa mesos, hem presentat una denúncia a Inspecció de Treball que podeu consultar aquí: Denuncia Tenure Track

Secció sindical de la CGT a la UAB

Més informació:

Denuncia a Inspecció de Treball de la UAB per presumptes irregularitats contractació professorat "Tenure-track":

Text denúncia:
A LA INSPECCIÓ DE TREBALL

ERMENGOL GASSIOT , amb DNI , delegat al Comitè d’empresa del personal docent i investigador de la UAB per la Secció Sindical de la Confederació General del Treball (CGT) amb domicili a efectes de citacions: Departament de Prehistòria, Edifici B, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra 08193 (Barcelona),

DAVID PUJOLAR , amb DNI , delegat a la Junta de personal docent i investigador de la UAB per la Secció Sindical de la Confederació General del Treball (CGT) amb domicili a efectes de citacions: Departament d'Economia de l'Empresa, Edifici B, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra 08193 (Barcelona),

Davant d’aquest Organisme compareix i com millor procedeixi

DIUEN:
Que mitjançant aquest escrit venen a interposar DENÚNCIA per les presumptes irregularitats en la convocatòria de places de professorat per part del Departament d’Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb NIF: , i domicili a efectes de notificacions: Vicerectorat de Personal Acadèmic, Edifici A, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra 08193 (Barcelona).

Basa la present denuncia en els següents

FETS:
Antecedents
La tipologia contractual del personal docent i investigador no funcionari de la Universitat Autònoma de Barcelona queda recollit, a l’empara diversa normativa de caràcter general com ara el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen del profesorado universitario (BOE 19/06/1985; text consolidat), la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE núm. 89, 13/04/2007; text consolidat), la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya – DOGC núm. 3826 - 20/02/2003) i el Conveni col•lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes (DOGC núm. 4821 – 14/02/2007, Codi del conveni: 79002500012006) així com en diversos reglament interns de la pròpia universitat. Entre aquests, cal destacar el text refós del “Reglament de personal acadèmic de la Universitat Autònoma de Barcelona” aprovat per acord del Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona del 17 de novembre de 2010.
Fets denunciats:
1.- Tenim constància que la direcció del Departament d’Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona ha realitzat una convocatòria de places anomenades de “tenure track” que, segons les bases de la convocatòria, donarien lloc a contractes de 3 anys amb reducció de docència amb possibilitats d’estendre per cinc anys més (veure document adjunt núm. 1).
2.- La convocatòria esmentada no consta en l’oferta pública de contractació de la Universitat Autònoma de Barcelona ni tampoc en els canals oficials de la Universitat i, en canvi, s'ha realitzat per xarxes professionals de contractació com Akadeus (veure document adjunt número 1).
3.- La convocatòria esmentada estableix un procediment de presentació de sol•licituds (veure document adjunt número 1) que tampoc es correspon amb els procediments establerts en la legislació vigent per a la contractació de personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes i directament contradiu els articles 13 i 14 del conveni col•lectiu.
4.- La convocatòria esmentada fa referència a que els candidats realitzaran unes anomenades “entrevistes de treball”. Aquest procediment no consta en cap de les bases de contractació de les universitats públiques catalanes (veure document adjunt número 1).
5.- La convocatòria esmentada estableix un procediment de presentació de sol•licituds (veure document adjunt número 1) que tampoc es correspon amb els procediments establerts en la legislació vigent per a la contractació de personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes
6.- El Departament d’Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona ha enviat correus electrònics a alguns dels seus membres on es parla de la celebració de seminaris de “mercat de treball” on, pel que sembla, els aspirants admesos a la convocatòria han de fer una presentació en forma de seminari (veure documents adjunts núm. 2 i 3 enviats des de l’adreça institucional del departament i signats per Marta San José Raja que, segons el directori de la Universitat, és la gestora del departament senyalat). Aquest procediment no es correspon amb cap dels establerts en la legislació vigent en matèria de contractació de les universitats públiques catalanes.
7.- La categoria de “Tenure track” que s’oferta en la convocatòria no es correspon amb cap figura contractual reconeguda a la legislació vigent en matèria de contractació de personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes.
8.- En data 12 de desembre de 2014 vam adreçar un escrit amb número de registre 201400038034 al Vicerector de Professorat i Programació Acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona en el que li posàvem en el seu coneixement la convocatòria de places esmentada i li demanàvem que ens informés a quines figures contractuals es corresponien (veure document adjunt número 4). A dia d’avui encara no ens ha dotat resposta.
9.- Les reduccions de docència que es fan constar en la convocatòria no es corresponen amb cap de les establertes en la reglamentació sobre model de dedicació acadèmica vigent per a les universitats públiques catalanes ni en el reglament de dedicació acadèmica de la universitat Autònoma de Barcelona (veure document adjunt número 5).
10.- En cap moment s’ha fet pública la Comissió de Contractació que ha de resoldre les places ni dels terminis per fer-ho ni s’ha informat al Comitè d’Empresa del Personal Docent i Investigador laboral de la Universitat Autònoma de Barcelona.
En conseqüència, existeix la sospita fonamentada de que almenys en el departament d’Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona s’està duent de manera irregular una convocatòria per a la contractació de personal docent i investigador al marge de la legislació vigent a les universitats públiques catalanes en matèria de contractació de professorat.
Per aquesta raó, posem els fets descrits en coneixement d’aquesta inspecció a fi de que els analitzi i PRENGUI les accions que estimi pertinents sobre l’empresa.

Documentació adjuntada
- DOCUMENT 1: Bases de la convocatòria publicades a la xarxa Akadeus.
- DOCUMENT 2: Correu electrònic enviat el 16 de gener de 2015 pel departament d’Empresa en relació a la celebració d’uns seminaris de mercat de treball.
- DOCUMENT 3: Correu electrònic enviat el 2 de febrer de 2015 pel departament d’Empresa en relació a la celebració d’uns seminaris de mercat de treball.
- DOCUMENT 4: Sol•licitud adreçada al Vicerector de Professorat i Programació Acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona en relació a les modalitats contractuals contemplades en l’oferta de “Tenure track” del Departament d’Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona.
- DOCUMENT 5: Còpia del acord de la Universitat Autònoma de Barcelona sobre Dedicació acadèmica del professorat.
- DOCUMENT 6: Còpia del Text refós del Reglament de personal Acadèmic de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Bellaterra, 23 de febrer de 2015

Ermengol Gassiot / David Pujolar

- WEB CGT UAB

- TWITTER CGT UAB


La UAB incorpora de forma irregular professorat en situació precària

Ofereix places de 'Tenure Track', que no corresponen a cap tipologia de contractació prevista a la Universitat i que poden agreujar la situació de l'activitat docent

Àlex Romaguera
03/03/2015

El Departament d’Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) promou un tipus de places per a l'equip docent i investigador que contravenen la seva normativa en matèria de contractació. Així ho ha denunciat la Confederació General del Treball (CGT) a través d'una querella a Inspecció de Treball.

Segons es desprèn de les bases de convocatòria, la Universitat estaria oferint les places anomenades "Tenure Track", que donarien lloc a contractes de tres anys amb reducció de docència amb possibilitats d’estendre per cinc anys més. Un model de contractació que, a parer del sindicat llibertari, tindria per objectiu amortitzar les places i no renovar els contractes del PDI laboral, tot ignorant els procediments establerts en la legislació vigent per a la contractació de les universitats públiques catalanes i els articles 13 i 14 del conveni col·lectiu (DOGC 14/02/2007).

A l'inici del curs acadèmic, la CGT va tenir coneixement que des del Departament d'Empresa de la UAB s'enviaven correus electrònics a alguns dels seus membres anunciant-les la celebració de seminaris de “mercat de treball” on, pel que sembla, els aspirants admesos a la convocatòria havien de fer una presentació en forma de seminari.

El desembre passat, una vegada va constatar que el procediment d'“entrevistes de treball” no constava en cap de les bases de contractació, el sindicat va instar als òrgans rectors de la institució a informar del motiu d'aquest model contractual. "No podíem córrer el perill que, sota l’aplicació d’una nova normativa complexa i opaca, que no ha estat acordada amb els representants dels treballadors i que des de molts departaments es pateix com una imposició, s’apliqui una nova retallada al professorat universitari. Retallada que, com ja ve sent habitual, afecta especialment a la renovació generacional del professorat", recrimina el sindicat.

En no rebre cap comunicació, la CGT ha portat a Inspecció de Treball la denúncia per la manera irregular i perniciosa com la UAB utilitza les "Tenure Track" per ampliar de manera irregular el seu equip docent sota condicions que perjudiquen la qualitat del servei públic.

https://directa.cat/uab-incorpora-de-forma-irregular-professorat-en-situacio-precaria

 

  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció