CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

El carnet de família monoparental a fons

Dimarts, 23 juliol, 2013

Marta Fdez de Piñar i Purificació Outeiral

Després d'un llarg debat i com a conseqüència de l'evolució natural del ventall de tipus de famílies, en l'últim trimestre del 2009 es va aprovar a Catalunya el decret que reconeixia una sèrie d'ajuts a les famílies monoparentals equiparant-les a les nombroses. En aquests moments ja són més de 19.000 els sol·licitants d'aquest títol a Catalunya.

L'octubre de l'any passat es va lliurar el primer carnet de família monoparental a Sònia Bardají, la presidenta de la Federació Catalana i Estatal de Famílies Monoparentals. La previsió llavors expressava que el nombre de sol · licitants d'aquest títol s'ampliaria a 10.400, però segons les últimes dades proporcionades pel Departament d'Acció Social i Ciutadania ja són més de 19.700 els nuclis familiars que han demanat l'ajuda.

Què es considera que és una família monoparental?

Les combinacions familiars dels darrers anys són infinites cosa que ha suposat que en l'actual normativa legal s'hagi introduït una redefinició de les famílies monoparentals. I així si abans només es consideraven com a tal les formades per un progenitor o cuidador amb un o més fills o filles menors de 21 anys, o de 26 anys si estudien que conviuen i depenen econòmicament d'una sola persona, ara també es consideren famílies monoparentals aquelles en què el pare o la mare conviu alhora amb una altra persona amb la qual no té una unió estable de parella i també les famílies constituïdes per una persona vídua o en situació equiparable, sense que en la recepció de les ajudes de famílies monoparentals es tingui en compte la recepció de pensions de viduïtat o orfandat. També es considera que és una família monoparental aquella en què el progenitor que té la guarda dels fills o bé no percep pensió alimentària o aquesta és inferior a la meitat de l'import l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya mensual per cada fill o filla. Cal tenir present en relació a aquesta xifra que per aquest 2010 el valor de l'indicador de renda de suficiència de Catalunya és de 569,12 euros mensuals.

És a dir a Catalunya qualsevol pare o mare separada i / o divorciada amb fills que percebi menys de 285 € mensuals de pensió alimentària té dret a sol · licitar les ajudes destinades a les famílies monoparentals. Es reconeix al mateix temps com a família monoparental a qualsevol persona amb fills a càrrec que ha patit violència domèstica o s'ha donat el cas d'abandonament de la llar per part de l'altre progenitor. Finalment, la Llei que regula els drets i les ajudes a aquest tipus de famílies decreta que també opten al carnet de família monoparental els casos en què un dels progenitors de la família que conviu en un mateix domicili hagi estat durant un any o més empresonat, hospitalitzat o hagi patit qualsevol altra situació similar.

Ajuts i avantatges del carnet de família monoparental

Les persones que tenen dret al carnet de família monoparental compten amb una prestació de 745 euros anuals per infant a càrrec , fins que aquest tingui 6 anys. altre dels avantatges aconseguides amb la nova llei són les ajudes per a l'entrada a la compra d'un habitatge protegit . La subvenció per aquest concepte oscil · la entre els 7.900 i 8.900 euros per a les famílies que tinguin ingressos inferiors a 15.817 euros, i de 4.900 i 5.900 euros per a les que tinguin ingressos anuals superiors, tenint en compte la ubicació de l'habitatge. més, les famílies monoparentals titulades tenen un descompte de 6 euros en la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya. Així mateix en relació a l'educació d'acord amb el Decret 98/2010, de 20 de juliol d'aquest any on es fixen els preus dels serveis d'accés a les universitats públiques de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2010 -2011 s'han incorporat les famílies monoparentals com a destinatàries d'exempcions.

En aquest sentit amb el carnet aquestes famílies tenen una exempció del 50% del pagament d'estudis en la categoria general i exempció total els membres que pertanyin a la categoria especial. Alhora cal recordar que amb el canvi de la Llei les famílies monoparentals s'equiparen a les nombroses en el procés de preinscripció escolar . D'aquesta manera, en els criteris complementaris per resoldre situacions d'empat, el fet de formar part d'una família monoparental es valorarà amb 15 punts. més si es vol participar al programa "L'estiu és teu!" (Estades d'idiomes, esportives , etc., Per a nens i joves de 5 a 16 anys a la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya) es poden tramitar beques del 10% en el preu d'estada dels fills de les famílies monoparentals. També existeixen bonificacions en la taxa per drets d'inscripció a les proves per a l'obtenció dels certificats de llengua catalana de la Secretaria de Política Lingüística.

Així com s'obté un descompte del 30% en la taxa per la acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) davant d'empreses i de l'Administració. Es poden adquirir per preus reduïts entrades en diversos teatres i museus de Catalunya , com l'Auditori, Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC), Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (MNACTEC), Museu d'Història de Catalunya i monuments que depenen, entre d'altres. En l'àmbit de la presentació dels progenitors ac onvocatorias per a la selecció del personal de la Generalitat aquests comptaran amb una bonificació d'un 30% en la taxa per la inscripció en aquestes convocatòries. Gràcies també a aquest carnet es poden accedir a descomptes en més de 1.000 establiments comercials de Catalunya, entre els quals es poden trobar botigues d'alimentació, centres de reeducació psicopedagògica i logopèdia, òptiques, sabateries, hotels familiars i botigues de mobiliari infantil. Consulteu el document d'establiments amb descomptes clic aquí

On i com es demana el carnet de família monoparental

L'obtenció d'aquest carnet que es pot demanar en qualsevol moment i que és gratuït es gestiona des de qualsevol oficina d'Acció Ciutadana o mitjançant la pàgina web de la Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania on està disponible l'imprès de sol · licitud. Els beneficis concedits a les famílies monoparentals produiran efectes des de la presentació de la sol · licitud de reconeixement o renovació, sempre que en aquest moment complissin els requisits i la resolució administrativa que es dicti sigui favorable. El carnet té una validesa de quatre anys fins que el fill de més edat faci 21 anys, que llavors s'ha de renovar cada dos anys. Per sol·licitar el carnet cal presentar una documentació original i una fotocòpia o bé fotocòpia compulsada que es pot tramitar a les dependències del Departament d'Acció Social i Ciutadania o bé en el moment de presentar la documentació en els registres de les dependències administratives.

La documentació general necessària és la següent:

- Document identificador pare / mare / cuidador i dels fills majors de 18 anys que formen part de la família amb qui es conviu.

- Llibre de família complet o sentència, acta notarial o resolució administrativa de l'adopció, únicament en el cas que aquest document no s'hagi lliurat prèviament a l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció o que no consti en el llibre de família, o resolució judicial de tutela.

- I en funció de la situació familiar també caldrà aportar:

1. Targeta de residència de tots aquells de la família que siguin residents no comunitaris.

2. Certificat de registre com a persona resident comunitària, en el cas de persones residents comunitàries.

3. Certificat de convivència de la unitat familiar en la data de presentació de la sol · licitud, en cas que hi hagi fills majors de 21 anys.

4. Certificat d'estudis o matrícula abonada de l'any en curs en el cas de fills majors de 21 anys i fins a 26 anys.

5. Certificat de defunció de l'altre progenitor, en el supòsit de no figurar en el llibre de família.

6. Sentència de separació o de divorci i conveni regulador aprovat per l'autoritat judicial que estableixi les mesures de guarda i / o les pensions d'aliments dels fills.

7. Resolució judicial acreditativa que s'ha iniciat un procediment d'execució de sentència per impagament de pensions d'aliments.

8. Resolució judicial, o bé qualsevol altre mitjà de prova establert per la legislació vigent, acreditatiu de la situació de violència.

9. Resolució judicial d'incoació de diligències prèvies per un delicte d'abandonament o qualsevol altre mitjà de prova establert per la legislació vigent que acrediti la situació d'abandonament.

10. Certificat de permanència en una presó.

11. Certificat de permanència en un hospital. Què passa amb les famílies que són monoparentals i nombroses alhora? Les famílies que tenen dret al reconeixement com a família nombrosa i, al mateix temps, al reconeixement com a família monoparental, se'ls expedeixen ambdós títols, que són compatibles, si bé els beneficis de la mateixa classe o naturalesa no són acumulatius, llevat que s'estableixi el contrari.

- Més informació

-
Els avantatges del Títol de Família Monoparental per part de la Generalitat de Catalunya es concreten en:

En l'àmbit familiar

Ajut per naixement, adopció, tutela o acolliment sotmès al nivell d’ingressos de la unitat familiar:

Ajut per a les famílies en les quals s’hagi produït un naixement, adopció o acolliment i que no superin els 14000 euros d’ingressos anuals ponderats en funció del nombre de persones de la unitat familiar i d’altres circumstàncies.

L’ajut  és de 650 € i en cas de família monoparental o de família nombrosa, de 750 €.
 
Prestació econòmica per naixements, adopcions, tuteles o acolliments múltiples (de caràcter universal)

Més informació  

- Informació general, detalls sobre les condicions per sol·licitar aquesta prestació, procediment de sol·licitud, documentació necessària, resolució i notificació per part de l'Administració i normativa aplicable.

En l'àmbit de la cultura i l'ensenyament

Ensenyament:

Les famílies monoparentals s'equiparen a les nombroses en el procés de preinscripció escolar. D'aquesta manera, en els criteris complementaris per resoldre situacions d'empat, el fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental es valorarà amb 15 punts.

En el cas de les escoles bressol de titularitat de la Generalitat de Catalunya, les famílies monoparentals gaudeixen d'una bonificació del 50% del preu públic d'escolarització

Deducció de 500 euros per cada germà o germana, incloent-hi la persona sol·licitant de la renda familiar computable, per l'obtenció de beques Equitat per a la minoració de preus dels crèdits dels estudis universitaris per al curs 2012-2013.

Política Lingüística:  

Bonificacions en la taxa per drets d'inscripció a les proves per a l'obtenció dels certificats de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística.

Coneixements en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC):  

Bonificació d'un 30% en la taxa per l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) davant d'empreses i de l'Administració.

Equipaments culturals: 
 
Preus reduïts en l'entrada a diversos teatres i museus, com l'Auditori, Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC), Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (MNACTEC), Museu d'Història de Catalunya i monuments que en depenen, entre d’altres.
 
En l'àmbit del lleure

Beneficis als albergs de la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya:
Carnet familiar d'alberguista gratuït presentant el títol de família monoparental. Amb aquest carnet poden allotjar-se en els albergs totes les persones de la unitat familiar. 
Descompte de 6€ per dia d'estada, en règim de pensió completa per a cada persona membre de la família monoparental, en els 20 albergs de titularitat de Turisme Juvenil de Catalunya, S.A. 

Programa “L’Estiu és teu!” (estades d’idiomes, esportives, etc., per a infants i joves de 5 a 16 anys a la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya) : Beques del 10% en el preu d’estada dels fills i filles de les famílies monoparentals.
 
En l'àmbit de l'habitatge

Ajuts per l'accés a l'habitatge: 

Ajut directe a l'entrada per a l'adquisició d'un habitatge protegit:
Per a famílies monoparentals amb uns ingressos familiars de fins a 2,5 vegades l'IPREM, l'ajut serà d'entre 7.900 i 8.900€ en funció de la zona on estigui ubicat l'habitatge.

Per a famílies monoparentals amb uns ingressos familiars entre 2,5 i 3,5 vegades l'IPREM, l'ajut serà d'entre 4.900 i 5.900€ en funció de la zona on estigui ubicat l'habitatge.
 
En l'àmbit del transport

Descomptes en tarifes de transport públic (a partir de gener de 2011)

Bonificacions sobre el bitllet senzill i abonaments mensuals o trimestrals personalitzats en cas d’empreses de serveis regulars de transport de viatgers per carretera titularitat de la Generalitat (20% categoria general i 50% categoria especial) 

Bonificació en títols de transport integrat (T-Mes, T-Trimestre i T-Jove) (20% categoria general i 50% categoria especial)

Es crea un nou títol de transport per a famílies monoparentals i per a famílies nombroses (T-FM/FN) que permet fer 70 viatges en 90 dies a totes les persones membres de la família (bonificació no inferior al 20% en cas de categoria general o del 50% en cas de categoria especial)
 
En l'àmbit del personal de la Generalitat:
Convocatòries per a la selecció del personal que ha d’accedir a la Generalitat: Bonificació d’un 30% en la taxa per la inscripció en les convocatòries per a la selecció de personal.

Permís de paternitat: La persona progenitora d’una família monoparental que treballa al servei de l’Administració de la Generalitat pot gaudir del permís de paternitat (quatre setmanes consecutives) a continuació del de maternitat.

FONT:

- GENCAT.CAT

- CATALUNYAPRESS.CAT

<\/span>
  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció