CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Entrevista a Óscar Carpintero, economista: “És necessari transitar a un altre model econòmic sostenible amb l’entorn i les persones”

Dilluns, 24 agost, 2015

L'economista Óscar Carpintero reivindica una economia ecològica en la qual s'incorporin indicadors de benestar social.

Óscar Carpintero (Valladolid, 1972), doctor en Economia i professor de la Universitat de Valladolid, planteja que és un autoengany seguir apostant pel creixement davant la urgència del canvi climàtic. Per això, defensa la necessitat d'una transició cap a una economia ecològica.

- Quines alternatives existeixen al model econòmic neoliberal?

L'economia com a ciència social admet diferents mirades. En aquest últim segle i mig s'ha posat de manifest que el model econòmic neoclàssic és injust, genera pobresa i greus problemes ambientals. D'entre els enfocaments crítics, l'economia ecològica intenta que per primera vegada s'incorporin les limitacions físiques i ecològiques al funcionament de l'economia. Considera que el sistema econòmic està dins d'un sistema més ampli que és la biosfera. Per això és necessari tenir en compte que els recursos naturals i el consum de béns i serveis també.

- El canvi climàtic és una conseqüència d'aquest creixement il·limitat. Hem tocat sostre?

El canvi climàtic és l'exemple més clar d'aquesta extralimitació en l'explotació dels recursos naturals. Hem superat la capacitat d'absorció dels gasos d'efecte hivernacle procedents de la crema de combustibles fòssils i incrementat la temperatura del planeta.

- No obstant això, el model actual manté que la tecnologia ens permetrà superar l'escassetat de recursos i seguir creixent.

El nostre sistema econòmic posa l'esperança a la tecnologia com a solució a la crisi ecològica, però la tecnologia exigeix al mateix temps més quantitat de recursos minerals. Ja hem sobrepassat el cenit del petroli convencional, el 2006, i el d'alguns minerals estratègics està proper. I pel costat dels residus, som incapaços de tancar el cicle, seguim contaminant. Convé recordar a un dels economistes ecològics més importants del segle XX, Nicholas Georgescu-Roegen, que deia que no només l'energia és important, també els materials.

Els recursos disponibles són de pitjor qualitat i els combustibles fòssils que queden, si els explotem, tindrien un impacte ambiental de tals dimensions que seria el col·lapse de l'espècie humana al planeta. Estem immersos en una crisi ecològica, social i econòmica en la qual se segueix parlant del creixement com a solució. És el peix que es mossega la cua.

- L'ús d'energies renovables podria pal·liar la falta de recursos?

La transició del model energètic cap a fonts renovables exigeix la utilització de molts minerals i metalls estratègics. Per tant, mantenir el consum energètic actual amb fonts renovables no seria possible. No tenim tant teluri o terres rares en quantitats tan importants per generar de forma renovable el volum d'energia que ens proporcionen els combustibles fòssils. Per primera vegada, aquest sistema econòmic està xocant contra els seus límits. El capitalisme és insostenible.

- I com serà aquest canvi?

Aquesta transició es donarà amb menys recursos energètics. En la història de la humanitat, quan passem de les societats de caçadors i recol·lectors a les societats agràries, i d'aquestes a les industrials, el consum d'energia per càpita es va incrementar. Però en l'actualitat, la transició d'aquest sistema econòmic a un altre model es produirà en un context més dur, amb una reducció en les unitats d'energia i de materials disponibles.

Per tant, seguir plantejant escenaris de creixement econòmic és un autoengany. El que s'està fent és retardar la discussió sobre les estratègies de reducció i distribució i major justícia en el repartiment dels recursos, i els problemes ambientals.

- Però països com Xina, Índia o Brasil reivindiquen el seu dret a créixer i contaminar.

En moltes zones del planeta hi ha milions de persones que no tenen satisfetes les seves necessitats més bàsiques, i en aquests casos s'haurà d'augmentar la producció de béns i serveis. Però això exigirà mesures dràstiques en els consums dels països mal anomenats desenvolupats. En l'actualitat, els països pobres no participen en termes d'igualtat en els recursos, i en canvi participen desproporcionadament en els costos ambientals en la producció d'aquests béns i serveis amb destinació als països rics.

Perquè, per exemple, podem consumir més mòbils i ordinadors als preus que paguem? Això està recolzat en uns costos de producció als països pobres que fa que nosaltres paguem preus baixos.

No se m'ocorre cap raó per la qual un ciutadà xinès o d'un país africà hagi de cobrar un salari per hora cent vegades inferior al d'un espanyol, un francès o un alemany. I si això no fos així, quant costaria un mòbil?

- Per què és necessari retirar l'indicador del Producte Interior Brut (PIB) com un referent econòmic?

Les tres últimes dècades posen en relleu que el PIB no és un bon indicador de benestar. És conegut que pràctiques que són ambientalment molt nocives augmenten el PIB i pràctiques que són ambientalment beneficioses no. Quan usem el cotxe puja més el PIB que quan utilitzem la bicicleta. Quan bevem aigua embotellada augmenta el PIB més que quan la bevem de l'aixeta.

Al costat d'aquesta ceguesa ambiental que té el PIB, també hem descobert que a partir d'un determinat llindar de renda als països rics, entorn dels 10.000 dòlars per càpita, aquesta no està relacionada amb el benestar subjectiu que percep la gent.

Haurem de centrar-nos en aquells indicadors que estan relacionats amb el benestar, els indicadors que mesuren la desigualtat o el grau de deterioració ecològica.

S'ha estudiat que, per exemple, als països on hi ha nivells d'igualtat importants, perquè hi ha bons serveis públics i perquè hi ha bones polítiques de distribució, el benestar subjectiu de la població és molt elevat. O que en aquells països en els quals la deterioració ecològica és menor i les condicions de benestar de la població són elevades, la percepció del benestar subjectiu és alt.

Els nivells de desigualtat es poden mesurar amb l'índex Gini [mesura dissenyada per *Corrado *Gini], o com serien les polítiques econòmiques si l'objectiu fos reduir la petjada ecològica [impacte ambiental del consum i els residus]. És necessari transitar cap a un altre model econòmic sostenible amb el medi ambient i les persones.

- Quin paper juga l'economia feminista en tot això?

Una part molt important que sosté l'economia i la societat és el treball que es realitza al marge dels cercles mercantils. És el que es diu treball de reproducció. L'anàlisi d'aquests treballs de reproducció de cures ha estat objecte d'estudi de les economistes feministes amb anàlisis molt lúcides.

Quan cal posar sobre la taula quant treball es realitza en una societat, l'economia convencional aplica les hores exercides des del punt de vista mercantil. Però en un circuit mercantil, quan parlem de la política redistributiva, no només cal distribuir el treball, sinó distribuir l'ocupació (treball remunerat) i també el treball no remunerat, el domèstic.

I en aquestes polítiques redistributives, una part de la població, la immensa majoria dones, es veuria substancialment millorada si som capaces de redistribuir les càrregues de treball que afecten a la vida de tots: al treball de cures, domèstic, i per tant, al sosteniment de la vida. La importància del treball domèstic en el manteniment de la vida ha estat subratllat per part de l'economia feminista. Si en el balanç no incloem això, llavors no arribarem a una societat justa.

- En què hauríem d'incidir per canviar el model econòmic?

Hi ha tres dimensions a tenir en compte: la sostenibilitat ambiental, la igualtat i les polítiques per reduir les desigualtats i la democràcia econòmica, permetre majors quotes de poder a la població.

Caldria plantejar amb rigor i radicalitat la transició a un altre sistema. Hem de tenir clars els objectius, estratègies i mitjans per aconseguir-ho. I sabem com engegar un canvi de model energètic cap a la substitució de les energies fòssils per les renovables, amb l'accent en la reducció del consum i l'eficiència energètica; sabem com podríem alimentar-nos sense posar en risc la salut de les persones i els ecosistemes amb mètodes de producció d'agricultura ecològica; com hauríem de dissenyar ciutats més habitables perquè tinguin en compte les necessitats de les persones i no les dels vehicles privats; com redistribuir la renda amb criteris més justs, gravar a els qui tenen més recursos, i eludir els fraus fiscals massius i els paradisos fiscals. Tenim eines.

També hi ha eines per governar les finances d'una altra manera, per engegar mecanismes de banca pública al servei de la societat i no d'una minoria. En economia no és una persona, un vot: hi ha persones que pels seus recursos compten com a milions de vots i unes altres que no compten gens.

- El moment actual és una oportunitat?

Els moments de crisis sempre són una oportunitat. El problema és que la majoria de les crisis recents han servit, més que per canviar, per reforçar les velles estructures.

A nivell econòmic espanyol, i europeu, ara estem en un moment crucial. Davant la demanda de democràcia de Grècia, la balança pot inclinar-se per canviar les estructures de fons i afavorir a la majoria de la població. I a això poden ajudar molt els ensenyaments d'economistes heterodoxos (minoritaris en l'Acadèmia i els mitjans de comunicació), que no només van saber anticipar millor la crisi, sinó que porten proposant mesurades per avançar per rumbs més sostenibles ambientalment i justs socialment.

Un model insostenible

Agricultura

Alimentem amb combustibles fòssils i recursos exhauribles activitats que abans eren sostenibles, com l'agricultura i la ramaderia.

Consum

Mil milions de persones consumim els recursos naturals a costa de la resta del món, unes dinàmiques que no són sostenibles.

Residus

“El capitalisme és una potent màquina de produir residus”, diu Fuster, que manté que hauríem d'articular la producció sobre fluxos renovables.

Justícia social

Hem de tenir en compte les condicions de producció als països pobres i els preus que paguem aquí pels productes que es fabriquen allí.

* Entrevista realitzada per María José Esteso Poves publicada a la revista Diagonal.
https://www.diagonalperiodico.net/global/27287-es-necesario-transitar-otro-modelo-economico-sostenible-con-entorno-y-personas.html