CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Inspecció de Treball dona la raó a la CGT en la denuncia per falta de mesures de protecció contra Ambulàncies Egara

Divendres, 10 abril, 2020

img-20200410-wa0009.jpg

Inspecció de Treball de Tarragona ha emès un informe en relació a la denúncia interposada per la Secció Sindical de CGT Ambulàncies Egara Tarragona el passat 28 de març de 2020, en el qual dona la raó a la CGT i requereix a l'empresa a portar a terme un seguit de mesures de prevenció i protecció per als treballadors i treballadores, tant per a les bases i serveis del Camp de Tarragona com pels de les Terres de l'Ebre.

Des de les seccions sindicals de la CGT d’ambulàncies Egara a Tarragona i Terres de l’Ebre us volem comunicar que Inspecció de Treball ens ha donat la raó després de les denúncies interposades per totes dues seccions, i que obliga a l’empresa a prendre les mesures oportunes per protegir als treballadors i treballadores de TSU i TSNU amb els EPIS suficients per fer front als trasllats de COVID-19.

Durant la inspecció, l’empresa va arribar a negar davant l’inspector l'exposició a esquitxos del personal de TSNU quan traslladen pacients de COVID-19. Però Inspecció de treball considera que aquests treballadors/es sí que poden arribar a tenir contacte, i com a mesura ha dictat que l’empresa ha de proveir al personal de TSNU igual que al personal de TSU amb mascaretes quirúrgiques, mascaretes FFP2 i bates impermeables. Amb aquest punt, l’inspector conclou que queda demostrat que els treballadors del TSNU de l’empresa Ivemon Ambulàncies Egara poden estar exposats a riscos d’esquitxades, tot i que en menor mesura que els de TSU, i que per això han de disposar dels EPIS suficients per fer-hi front.

L’inspector ha reconegut la deficiència actual amb el subministrament d’EPIS, però ha destacat l’auto 12/2020 del TSJC que requereix a la Conselleria de Salut de la Generalitat i al CatSalut a dotar amb caràcter urgent i immediat als serveis d’ambulàncies de Catalunya, tant al servei de TSU com al de TSNU, de material de seguretat, concretament: bates impermeables, mascaretes FFP2 i FFP3, ulleres de protecció, guants, recipients de residus, solució alcohòlica per a desinfecció i productes de desinfecció per a vehicles.

També conclou que l’empresa:

➔ Ha d’informar dels EPIS necessaris per fer la neteja dels vehicles.
➔ Actualment s’estan utilitzant les mascaretes FFP2 més enllà del que estableix el fabricant.
➔ Davant l'absència de bates impermeables de tipus “b”, s’estan entregant bates de plàstic d’elaboració improvisada.
➔ No hi ha previsió higiènica per a les botes.
➔ No hi ha suficient dotació de mascaretes quirúrgiques.
➔ S’ha pal·liat la falta de recursos amb pantalles de protecció que tenen eficàcia protectora, però si aquestes es poden ajustar adequadament a la cara i es netegen correctament.
➔ No s’ha informat als Comitès d’Empresa ni als Comitès de Seguretat i Salut dels protocols que s’estan aplicant pel COVIT-19, ni dels casos de treballadors amb afectació del coronavirus i les mesures adoptades.

Per tot això, la Inspecció de treball ha dictaminat que l’empresa ha de proveir a les ambulàncies de TSU i TSNU de:

➔ Suficients mascaretes quirúrgiques per a pacients i treballadors/es, de mascaretes FFP2 i bates impermeables de protecció tipus “b” i que les bates de plàstic hauran de cobrir el pit i braços fins als guants, unint-los amb cinta aïllant si no hi ha punys ajustats.
➔ De mesures de desinfecció per a les soles de les botes.
➔ Ha de reforçar els serveis de neteja dels uniformes, ja que cap treballador ha de netejar la roba a casa.
➔ Ha de complir els protocols de residus i descontaminació i neteja de les ambulàncies.
➔ Ha de comunicar les dades sobre treballadors i treballadores confinats, contagiats idel personal de risc al comitè.

Inspecció de Treball conclou que l'empresa Ivemon Ambulàncies Egara S.L. no compleix amb els Estàndards Normatius exigits en els protocols de prevenció de riscos laborals (SEM i Ministeri de Sanitat). I que si es detecta qualsevol incompliment d’aquests requeriments, Inspecció de Treball iniciarà un expedient sancionador.

Com a Seccions Sindicals tenim contacte permanent amb inspecció per fer el seguiment i assegurar-nos del compliment de la resolució per part de l'empresa.

Seccions sindicals de la CGT Ambulàncies Egara Tarragona i Terres de l’Ebre

Tarragona/Tortosa, 10 d’abril de 2020.

img-20200410-wa0009.jpg

img-20200410-wa0010.jpg

Inspecció de Treball dona la raó a la CGT en la denuncia per falta de mesures de protecció contra Ambulàncies Egara

La denúncia bàsicament estava relacionada a la falta dels EPI necessaris per al personal sanitari urgent i no urgent d'ambulàncies, però que, a tenor de les irregularitats detectades es van incloure també en els fonaments de fet, l'incompliment del protocol del material d'un sol ús biològic en relació amb el COVID19 i la utilització de material desinfectant no homologat per part de l'empresa.

A continuació es detallen els punts més destacats per part d'Inspecció de Treball en l'elaboració de l'informe de resolució, són els següents:

1.

-Els criteris per al subministrament i ús d'equips de protecció personal es troben recollits en el PROCEDIMENT D'ACTUACIÓ PER ALS SERVEIS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS ENFRONT DE L'EXPOSICIÓ AL SARS‐CoV‐2 (última actualització de 8 d'abril de 2020, a partir d'ara protocol covir pre).

2.

-El servei de prevenció de riscos laborals informarà sobre les actuacions a l'empresa i als òrgans de representació en matèria de seguretat i salut, si n'hi hagués, guardant la deguda confidencialitat sobre les següents matèries:

-Els casos possibles, probables i els contactes estrets de casos probables, possibles o confirmats ocorreguts en l'empresa. Així com els casos confirmats per als quals li sigui requerit per l'autoritat sanitària.

- Les persones treballadores amb especial sensibilitat en relació a la infecció de coronavirus SARS-CoV-2, sense possibilitat d'adaptació del lloc de treball, protecció adequada que eviti el contagi o reubicació en un altre lloc exempt de risc d'exposició al SARS-CoV-2.

- L'obligació de l'aïllament preventiu.

- Que el comunicat de baixa i els de confirmació seran emesos sense la presència física de la persona treballadora. La persona interessada no ha d'anar a recollir els comunicats, pot recollir-los una altra persona o utilitzar altres mitjans disponibles per a evitar desplaçaments.

- Que encara que els comunicats de baixa i alta seran emesos per malaltia comuna, l'INSS realitzarà el procediment intern corresponent per a convertir-los en accident de treball, a l'efecte de prestació econòmica.

- Les mesures i recomanacions preventives generals, sobretot d'higiene dels llocs de treball.

3.

- L'auto 12/2020 del Tribunal de Justícia de Catalunya, tant per al transport sanitari urgent com per al transport sanitari no urgent, del material mínim imprescindible per a garantir la salut i seguretat dels/les professionals sanitaris/es, i, concretament, del següent: bates impermeables; màscares FPP2 i FPP3; ulleres de protecció; guants; recipients de residus; solució alcohòlica per a desinfecció; i productes de desinfecció per als vehicles.

Inspecció de Treball ha constatat que l'empresa no aconsegueix els estàndards normatius, per la qual cosa incorre en atenció a les dades simples en una infracció administrativa de les tipificades en els articles 11, 12 i 13 del Text Refós de la Llei d'infraccions i sancions en l'ordre social, responsabilitat que podrà ser exigida per aquesta inspecció en qualsevol moment.

Mesures pràctiques a adoptar segons Inspecció de Treball: així les coses, i tenint en compte la falta de disponibilitat de EPI, s'han de prendre mesures que assegurin la màxima protecció amb els mitjans disponibles. Aquestes mesures han d'anar dirigides a aconseguir els estàndards normatius en els següents punts:

- Aconseguir una dotació adequada de màscares quirúrgiques per a pacients i personal i en particular perquè tot pacient que es traslladi disposi d'una.

- Aconseguir una dotació adequada de màscares de protecció FFP2 i bata impermeable de protecció tipus B per a tots els treballadors.

- Les bates de plàstic que es lliuren hauran de cobrir i en particular el pit i braços fins als guants, unint-se als mateixos amb cinta aïllant en absència de punys tancats ajustats als guants.

- Les màscares tipus FPP2 han d'estar disponibles per al personal del servei de transport sanitari no urgent, en la proporció adequada al grau menor de risc que el que afecta el personal de transport urgent.

- L'empresa ha de continuar proporcionant mitjans complementaris, com ara protectors facials, intentant millorar el seu disseny i condicions d'ús, ja que són eficaços enfront de possibles projeccions, esquitxades, vòmits o aerosols. L'empresa dictarà instruccions per a la seva neteja després de cada ús.

- És recomanable que l'empresa adopti mesures per a la desinfecció de les soles del calçat (catifetes desinfectants) i reforci els serveis de neteja dels uniformes sense que cap treballador hagi de rentar la roba de treball a la seva casa.

- L'empresa ha de complir l'assenyalat en el protocol provir pre respecte a residus i descontaminació.

- El Servei de prevenció ha d'indicar quin tipus de EPI cal utilitzar per a la neteja de les ambulàncies que transportin positius per malalties contagioses amb el producte disposat.

- S'ha de comunicar de manera anònima els casos de positiu per covir19 possibles, probables i els contactes estrets de casos probables, possibles o confirmats ocorreguts en l'empresa de manera anònima, sense perjudici que es prenguin igualment les mesures per al maneig dels contactes que assenyala el protocol provir pre.

Malauradament, sembla que només demanant mesures cautelars o posant denuncies a Inspecció de Treball la patronal assumeix responsabilitats de vigilància de la salut dels treballadors i treballadores, en lloc de posar en perill la salut i la vida de les persones.

Les xifres de personal sanitari contagiat amb el coronavirus són esgarrifoses i el nivell de risc és molt alt, per això s'haurien d'extremar les mesures de prevenció i facilitar a les plantilles els elements adequats de protecció, però sembla que la patronal del sector sanitari considera més important el benefici econòmic a costa d'estalviar-se diners en recursos de protecció per a les treballadores.

Des de CGT seguirem i defensant la salut col·lectiva de la població i defensant els drets laborals, la salut i la vida dels treballadors i treballadores del sector sanitari, que en uns moments tant difícils com els actuals s'hi estan deixant la pell i ho estan donant tot en contra de la pandèmia del Covid-19.

CGT Baix Camp-Priorat

>>> En documentació adjunt aquí sota hi teniu la resolució d'Inspecció de Treball sobre la denuncia de la Secció Sindical de CGT a Ambulànices Egara.

Attached documents

 

  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció